ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހައްދުންމަތީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ލ. ގަމުގައި ޓީ. އެފް. ޖީ އިން ބާއްވާ މެރެތަން ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށާއި މެރަތަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ލ. ފޮނަދޫއަށާއި، ލ. ގަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ދަސީލާ

  އިބޫގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ އަންހެން ދުޅައިގެ ވެރިކަމަކަށްވާއިރު އިބޫ ކުރާނީ ވެސް އަންހެން ދުޅައިގެ ކަންކަން ނޫންތޭ އެކަންއޭ ފެނިގެން މިދަނީ އަދި އެއް ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ގަލެއް ވެސް އިބޫ ނުބާއްވާ އެކަމަކު ރާއްޖެ ވިއްކާލައިފި އިންޑިއާ އާލާތުންނަށް އެއީ ކުރި ކަމަކީ ކޮބާތޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ދޭން ބުނި ގޯތި ތައް ހަނދާނެއް ވެސް ނެތޭ އެހެންތޭ ދެން ތަމެން ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ މެން ކޮއްޅަށް ތިބެ ދެފައި ދަނޑި އަށް ސީލަބަލަ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަ ސީލާ ދޯ ހާއްހަހަހާހާހާ ހާހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ..

 2. ދޮންބެ

  ކޮމެޓީއެއް ތިތަނުގާވެސް ހަދާލާ

 3. ތަޅާލަނީއޭ

  އިބޫގެ ވެރިކަން ބޮޑަށް ފީލްވަނީ އޭނާ އާރުއެންއާރު ޕެކޭޖެއް ހަދާލަން ވެގެން ރައްޔިތުން ގެ ފައިސާ އިން އޭނާގެ އަނބިގޮއްޔެ އަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އަގު ބޮޑު ހޮޓާ ތަކުން ދެމެން އަދި ރާއްޖޭގެ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފައިވް ސްޓަރ ފެންވަރުގައި ދަތުރުކޮށް ކައިނަގާ ހަދަން ވެގެން ކުޅޭ ކުޅި ގަނޑަކާއިއޭ އޭނާ އަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަން ބޮޑު ވެގެން އުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކަން ބޮޑު ވެގެން ނޫޅެއޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި އެކު ފެގް ބޯން އުޅުނު ދޮން އާލާތުން ޑައިވް މާސްޓަރުންނޭ ކިޔައިގެން ރައީސް އޮފީސް ތެރެއަށް ވައްދާ އެއާލާތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމޭ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ކީއްތޭ ވާނީ ދިވެހި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި އަދި ދިވެހި މަސައްކަތް ތެެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރިއްޔާ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ހަމަ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ގަނޑު ހަޔެއް ހަތަރަކަށް ތަޅާ ބާލަނީއޭ...

 4. ޖޮއްބެ

  ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ރައީސް ހައްދުންމައްޗަށް ފުރައިފި ކަލޭނޭ.