މާލޭގައި މިރޭ ގްރޫޕަކުން މާރާމާރިއެއް ހިންގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިރޭ މާލޭގައި ގްރޫޕް މާރާމާރިއެއް ހިންގިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިރޭ ނަލަހިޔާ ކައިރިން މީހެއްގެ ގައިގައި ގްރޫޕަކުން ތަޅައިގަނެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް މިރޭ 22:29 ގައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާރާމާރީ ގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައިގެ ތަފްސީލް ލިބުނު ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މާރާމާރިއާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ފުލުހުން އަދި ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް މަރާމާރީތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އެލެކްސް

  ބިރަކާނުލާ އުފާ ކޮށްލުން 100 ދުވަހުގެ ވައުދެއް

  • ހެހެހެ

   ބިރަކާ ނުލާ ވައްކަން ނިމިގެން މިހާރު މާރާމާރީ

 2. ކިނބޫ

  ދޮގު. ހަމަ ހުސް ދޮގު. މާރާމާރިއެއް ނުހިންގާނެ. ލާދީނީ ސަރުކާރު އައިމަ އެންމެން ބަސް އަހައިގެން ތިއްތިކޮށް އުޅެމުން ދަނީ. މާރާމާރީއެއް ފޭރުމެއް ވައްކަމެއް މިހާރަކު ނުކުރާނެ. އެންމެން އަބަދުމެ އަޅުކަމުގަ ތިބެނީ.

 3. ހިހި

  ޖަޒީރާ ވަންތަ މާހައުލެއްގައި މިކަހަލަ ކަންކަން ހިނގާނެ

 4. ޢަބުދުލް ވާހިދު

  ޓިޔަކަމުގެ ހައްލުވެސް އެނގޭ އެކަމަކު ހައްލު ކުރާކައް ބޭނުމެއްނުވޭ މީ ގައުމު އޮތް ހާލަތު

 5. ނަސީރު

  ހުރިހާސްވެސް މައްސަލައަކިީ ރައްޔިތުން ވަކިންޚާއްޝަކޮށް މޭލޭގެ ރައްޔިތުން މަގުމަތި އަމާންކުރި ސަރުކާރު ދޫކޮށް މިފަދަ މާރާމާރީތަކަށް ހިއްވަރުދޭ ސަރުކާރެއް ގެނައުމަށް ވޯޓްދިން ބައިގަޑު! ބޯފިތެފައިހުރި އިބޫގެ ސަރުކާރު ގެނައި މީހުން

  • ނޫނެކޭ

   ދޮގުހެދިޔަސް ބޮޑުވަރު. ބޮޑު ވަގު ވެއްޓުނީ ރައްޔިތުން ވޯޓުން.

 6. عبدالله

  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މަޤްބޫލުކަން ގެއްލޭވަރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިން އިތުރުވާނެއެވެ.

 7. ޒަވިޔަނި.

  މާރާމާރީ ގިނަވާނެދޯ؟ ފައިހަރުނުލާ ހޫރެމުންދާ މީހުންތައްވެސް ފެނުން ގިނަ މިހާރު. މިއޮތީ ބޮވޭ ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ދީފަ. ދެން ތިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިނގާނެ.

 8. ޒާ

  ސަރުކާރުން ހިންގުމުގެ ބައެއް އެއީވެސް. އެހެންވެ މިހާރު ފެންނާނެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކަންކަމާއި މީހުންވެސް މަގުމަތިން.

 9. ކޮމިޓީ

  މާރާމާރީ ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީ ހަދަމާ ހިނގާ.