ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ފިކުރެއް މި ގައުމަކުން ނުފޮހެވޭނެކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މި އަޒުމެއް ނުގުޑާނެކަމަށާއި އަދި މި ހިތްވަރެއް ނޭލޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިއްޔެ މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓް ރިޓްވީޓްކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި މައުމޫނަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އެ އަޒުމެއް ނުގުޑާނެކަމަށާ އަދި އެ ހިތްވަރެއް ނޭލޭނެކަމަށެވެ. "ރައީސް މައުމޫނުގެ ފިިކުރެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ގައުމަކުން ނުފޮހެވޭނެ" ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަޒުމެއް ނުގުޑާނެ ކަމަށާއި، އަދި ހިތްވަރެއް ނޭލޭނެ ކަމަށް މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިޚާބު ކުރި ކޮންގްރެސް ސައްހަ ކަމަށް އިއްޔެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުންނެވެ.

ގިނަ މީހުން ހީކުރި ގޮތާއި ހިލާފަށް ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ސައްހަ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައުމޫނަށް "ޕީޕީއެމް ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލައަށް އަދި ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނީ މައުމޫނާއި ޕީޕީއެމް ހަވާލު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުން ކަމަށް ބައެއް ވަކީލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ހިލާފުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކެމްޕޭން ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތައް ނުކުރެވި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މައުމޫނުގެ ފިކުރުގައި މިހާރު ތިބީ ޔުމްނާ ، ދުންޔާ ، ފާރިޝް ، ނަޞްރީނާ ، ޢައްބާސް ، ޢުމަރުޒާހިރު ، އިލްޔާސްިބްރާހީމް ، ނާދިރާ ، ނަދީމު.

 2. ޢިއްބެ

  މިގައުމުގަ މައުމޫނު ކިޔާ ފިކުރެއް އެބައޮތްތަ ؟ ÷ޕީޕީއެމް އަކައް ފިކުރު ހިންގަން ނުކެރޭނެ .

 3. އަހުމަދު

  އެފިކުރަކީ ކޮބައިތޯ .އެފިކުރުގައި އޮތީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ، މާރުކޭޓް މީހުން ބުނޭ ނާސިރާގެ ފިކުރުގެ ވާހަކަ . އޭނާ ނެތުމުން ހުސްފުޅި ނުލިބޭ ވާހަކަ ގޭގެއަށް މަސްގެންދާނެ މީހަކަު ނެތް ވާހަކަ މިކަހަލަ ފިކުރެއްތޯ

 4. ކިއެއްތޭ

  އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ 16 ވަނަ ސޮފްހާ ގައި ލިޔެފައި އެބައޮތް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް ގޯތި ދޭނެ ކަމަށް އެހެން ވެއްޖެނަމަ ހުޅުމާލެ 2 ގެ އިރުން އޮތް ފަޅުވެސް ހިއްކަންވީ ކަނޑުތޮއްޓާއި ޖެހެންދެން އަދި ހުޅަނގު ފަޅިން ވެސް ހިއްކަންވީ ކަނޑު ތޮއްޓާއި ޖެހެން ދެން އަދި ގޯތި ދޭން ފަށަންވީ އަހަރަކު 25 ހާސް ގޯތި 2000 އަަކަފޫޓްގެ އެއިރުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފަތުއަޑު ކިޔާ ދުއްވައިގަންނާނެއޭ މިކަން ކުރަން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން ކިއެއްތޭ ކުރަނީ ކައިކައިގެން ނިދަނީތޭ ރައީސް އޮފީސް ތެރޭ ތިބެގެން އަނގައިން ވައިލަމުން...

 5. Anonymous

  ޔަޤީނުންވެސް ޔާމީނުގެ ފިކުރު ނުފޮހެވޭނެ.

  • ސީދިބޭ

   އަހަރެމެންބޭނުމެއްނޫން ވަގުންނެއް. ބޭނުމެއްނޫން ރުބެލް ފިކުރެއް.

   • ވަހީދު

    އިންތިޚާބު ނިމުނީމަ ވެސް ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ކުރި އެންޓިކެމްޕޭނުގެ އަސަރު އަދިވެސް ސިކުނޑިން ނުފިލާ އެކަކު މީ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ މީހުން އުޅޭނެ އަދި ވެސް.

   • Anonymous

    އާނ. ބޭނުންވަނީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ލާދީނީ އިބުރާ އާ ފައްޔާޒުގެ ލިވާތު ކުރާ ފިކުރު. ދޯ؟ ދޮގެއްތަ މިބުނީ.

 6. ފަދަ

  މައުމޫން އެއީ ކޮންޒަމާނެންގަ ކޮންތާކު އުޅުނު މީހެއްބާ

 7. ފަނާދު

  ދެން ތިހެންކިޔާ.ތީ މާޒީ ކޮއްކޯ. މިހާރު ބަފާގެ ސޫރަ ހާމަވެއްޖެ ރައްޔިތުންނަށް

 8. Anonymous

  ފޮހެލާނަން އިންޝާﷲ.

 9. ޢަލީސުޒައިން ރަޝީދު

  ތެދުވާހަކައެއް 30 އަހަރުގެ ޙުދުމުހުތާރު އަނިޔާވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ނުފިލާނެ ! ދި ޑިކްޓޭޓަރ އޮފް ގޯލްޑް30 އިޔާސް??

 10. މުބީނު

  ތިޔައީ ރަގަޅު ވާހަކައެއް! މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ފިކުރެއް މި ގައުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތަކުން ނުފިލާނެ! ކަމަނާއަށް އިގޭތޯ ބައަާފުޅުގެ އަނިޔާވެރިކަން! ކިތައްމީހުން ކުދުކުދި ކަންތަކާހުރެ ޖަލަށް ލެވުނުތޯ ބައްޕާފުޅުކައިރީ އަސްވާ ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރީ ކީއްވެތޫ އެއީ މި ޖީލުގެ ކުދިންވެސް ހަދާންހުންނަކަމެއް! އަޅެ މީގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް މަގޫދޫ ރައްޔިތަކާ ސުވާލު ކޮށްބަލަ! އޭރުން ހަގީގަތް އިގޭނެ!

 11. ދޮންބެ

  އެއީ 30 އަހަރު ކަލޭމެން ބައިތުލް މާލުން ކޭފިކުރު

 12. ނަފުރަތު

  "އެއަޒުމެއް ނުގުޑާނެކަމަށާ އަދި އެހިތްވަރެއް ނޭލޭނެ"..! އާން އެހެންޏަ..! ޥެރިކަމަށް އެޅި ފުޅަ ފިލާނީ ފަސްގަނޑު ދަށަށް ދިޔައިމަކަން، އަމިއްލަ ޙާލާއިގެން ހިންގާ ބިގާވެ ނޫޅެވޭވަރު ވީމަވެސް ދައްކާ ވާހަކައިންނާ އުޅޭ ވައްތަރުން އެންމެނަށްވެސް އެނގެއޭ. އެކަމް ބުނަން ފިކުރު
  ކީއްކުރަން، ތިބެއަކަށް މީހާރު ގިނަ ދިވެހިންގެ ހިިތުގަ އިހުތިރާމެއް ގަދަރެއްވެސް ނެތް. އެކަން ނަގާލީ އަމިއްލައަށް ތިން ދަރިންނާ ބައިވެެގެން. ފިކުރޭ ބިކުރޭ ކިޔަކަސް ދެން ދިވެހިންނެއް ނުހެއްލޭނެކަން ހަނދާން ކުރާތި.

 13. ދޮށީއުމުރު

  ކަމަނާގެ ބައްޕަގެ ނުފިލާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއްފިކުރަކީ ލ އަތޮޅު މުންޑޫން އެއްފަހަރާ ސަތޭކައައްވުރެ ގިނަމީހުން މާލެގެނެސް ޖަލައްލީ. ފިކުރު މިވާހަކަ އެރަށު މީހުންކުރެއައްސަވާބަލަ އެއީކިހާ ބޮޑުފިކުރެއްކަން އެރަށުމީހުން ކިޔާދޭނެ

 14. ކަލޯބެ

  ކަނބުލޯ!! ތިޔަހެން ނުބުނޭ!! މިހާރު ދަނީ ފޮހެވެމުން. ބައްޕަގެ ހަނދާނތައް. ކީއްކުރަން ހަނދާން ކުރަންވީ!!! އޭނާ އަށް 30 އަހަރުން ނުކޮށްދެވުނު ކަންތައްތައް 5 އަހަރުން މީހަކު ކޮށް ނިންމާލީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިގްތިސާދު ހީނަރު ވެފައި އޮއްވާ!! މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ގައުމް ދަނީ އަނގަވަތައް ގްރޭޑް 9 ގައި އުޅުނު މީހަކަށް ވެރިކަން ލިބުނު ފަހުން. ގައުމް އެދި ގޮވަނީ ގައުމަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނެވޭނެ މީހަކަށް.. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަހަރެންގެ މައިން ބަފައިން މިހާރު މައުމޫން އެއް ގެ މަތިން ހަނދާން ނުކުރޭ!!

 15. މުރާދު

  ޔުމްނާތިހެންވީޅުވެލެއްވުމުން ހައިރާނެއްނުވޭ އެއީ ކަމަނާގެބައްޕާފުޅު ކަމަނާއާ،މަންމާފުޅު
  ރަގަޅަށް އައުރަނިވާނުކޮށްއުޅުއްވުމަށް ރުހުންލިބޭ ބައްޕާފުޅުގެ ފިކުރުފުޅަކީ ދިގުވެރިކަމާ
  ސާބިތުނުވެ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރެއްވުންތޯ

 16. ލޮލޯ

  އޭމޮޔަކުއްޖާ މިގައުމަކު ތިކާފައައް ގޮވާލާނެމީހަކުވެސްނެތް ޗަކަޗަކަ ލައްވާތިބޭ ަންނީ ފަހަތުގަ ރައީސް ޔާމީނުއަށްކީއްކުރާނެ ކަމައް ތިތެޅެނީ

 17. އެދުރުބެ

  30 އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަންކުރި ގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ބޭލީ

 18. އަބުﷲ

  ތިފިކުރުއާލާނުވާނެ އަމިއްލައަށް ގަދަރާއިއްޒަތް
  ފިކުރުފަޔްދަށުލީ މިހާރުތީ ލާދީނީފިކުރު

 19. މަގުމަތި ވި ކުއްޖާ

  ކޮޔާތިހީވާގޮތް ކޮޔަށް މައުމޫނު ފިކުރުފިލުވާނުލެވުނއސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނޫޅެތި މައުމޫން ގަނޑަކާހެދިހެއް.

 20. މޯދީ

  ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް ތިޔައީ. މައުމޫންގެ ފިކުރަކީ ކޮންމެ

  ގޮތެއް ހަދާފަ ވިޔަސް ވެރިކަން. އާރާއި ބާރު. އާއިލީ ވެރި

  ކަން. ޒުވާން ޖީލު ހަކުރުގަ ޖައްސާ މަގުމަތި ކުރުން.

  އަންނިގެ ފިކުރަކީ ލާދީނީ ފިކުރު. ދީން ބަދަލުކޮށް ޤައުމު

  ވިއްކާ އަޅުވެތި ކުރުން. އަބަދު ހޭ ބުއްދި ފިލާ ،ޒިނޭކޮށް

  އުފަލާ މަޖަލުގަ ތެޅި ބޭލުން. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން

  އެގޮތަށް ކުރެވެން އަދި ނެތް. ހަމަ އެކަނި އޮތް ގޮތަކީ

  އެހެން ބައެއްގެ އަޅުވެތި ކަމަށް ޤައުމު ގެނައުން.އޭރުން

  އެ އަންނަ ބައެއްގެ ޤާނޫނާއި،ދީން،އުޅުން މިތާ ގާއިމް ކުރާނ.
  ޔާމީނުގެ ފިކުރަކީ ތަރައްގީ ކޮށްފަ ވައްކަން ކުރުން.

  އެއްވެސް ބައެއްގެ އުނގައް ނުވެއްޓި ބަޔަކު ބުނާހާ ގޮތެއް

  ނުހެދުން. މިނިވަންކަން މަތީ ޤައުމު ބޭއްވުން. ވައްކަމަކީ

  ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ކުރި ކަންތައް. އެމްޑީޕީ ގެ

  ވެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް ތަރައްގީ ނުކޮށް، ވައްކަން ކޮށް

  ދީން ބަދަލުކުރުމުގެ އަޒުމެއްގައި ގަދަ އަޅައި މަސައްކތް

  ކުރާ ބައެއް

 21. ހހހހ

  އެވަރަށް ސިހުރު ހަދާފަ ހުރީމަ ވާނީ އެހެންދޯ

 22. ޏ

  މައުމޫނުގެ ފިކުރަކީ ރައްޔިތުން އަޅުދާސް ކޮއްގެން ގެން ގުޅުގެ ފިކުރު ރައްޔިތުމީހާއަށް ސަލާން ޖަހަން ޖެހޭ ފިކުރު އެފިކުރު މިއަދަކު ނުހިގާނެ މައުމޫނަކީ މާޒީ .

 23. ކިނިކްސް

  ސިޔާސީ ފިކުރު

  ރައީސް ނަޝީދު - ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސެކިއުލާ ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަމެއް ގެނައުން.
  ރައީސް ޔާމިން - މަރުކަޒީ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ޤައުމުގެ ދީނާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރެވޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަމެއް ގެނައުން
  ރައީސް މައުމޫނު - (ސާފެއް ނޫން)
  ޤާސިމް އިބްރާހިމް - (ނެތް)

 24. ޢާސިއްޕެ

  މިހާރު މިގައޮމުގަ ތިބުނާ މައުމޫނުގެ އެއްވެސް ސަޕޯޓަރެއް ކީއްކުރަން ފިކުރެއްވެސް މިގައޮމަކު ނޯންނާނެ ވަރައްސާފް

 25. ހާމާނު

  މައުމޫނުގެ ފިކުރަކީ ގައުމުގަ ލެވުނު ޒަވިކުލައެއްގެ ދަވާދެއް. އޭގެ ޒާތުގައި ކެހި، ފޮޅި، ފައިބާ ނިމިއްޖެ.

 26. 6ލައްކަ

  މައުމޫންގެ ވަކި ފިކުރެއް ނެތޭ. ވާހަކަވެސް ތި ދައްކަނީ އެއްކަލަ ފިކުރުގެ މީހުންގެ ބަހުން. އަމިއްލަ ފިކުރެއް އޮތްހެން ހީވެގެން ތިއުޅެނީ. މައުމޫނަކީ މިހާރު އެމްޑީޕީ ފިކުރު. ތަފާތެއް އޮތް ދެ ފިކުރެއްނޫން ތިއީކީ.

 27. ާނުރަބޯ

  މައުމޫނަކީ މިގައުމު މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާއްޔަކަށް ހެދި މީހާ. އޭނާގެ ތަރައްގީގެ ދުވެއްޔަކީ ފިނިހަކަ ދުވެލި. ފުރިހަމަ ބާރާއެކީ 30 އަހަރު ވެރިކަންކުރަން ލިބުމުން ކޮންކަމެއްތޯކުރެވުނީ؟ ކުޑަކުޑަ އޮފީސްގަނޑެއް ބޮޑު މިނިސްޓްރީ އަކަށް ހަދައިގެން އެތާގައި ޔުމްނާ މިނިސްޓަރުވެފަ އިނީމާ ޔުމްނާއަށް ހީވަނީ މިދެން ވަރަށް މޮޅުވިއްޔޭ. ކޮއްކޮ ފާރިސް އަށް ރ. މަޖްލިހުގެ ނައިބުރައީސް ކަން ނުދީގެން އެކަމުގެ ހަސަދަޔާ ފިތުނައިގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ލެޔާ ދުޝްމަނުވެގެން ތިމާދެކެ އެންމެ ރުޅިއަރާ، ގައުމުގެ ޣައްދާރު ނަޝީދުގެ ފަތައްގޮސް ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ކޮންއެއްޗެއްތޯ ލިބުނީ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ޙާޞިލްވީ؟ ނައިބުރައީސް ކަން ކޮއްކޮއަށް ލިބުނުތޯ؟ ނުލިބުނު، އަދި ނުވެސް ލިބޭނެ. މިހާރު ތިޔަތިބީ ނަގޫފިތިފައެވެ، ސަރުކާރުން ކިތައްމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ވިޔަސް ޗުއްޕުވެސް ބުނާކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. އިހުގައިނަމަ މައުމޫނުގެ ހުރިހާ ދަރިން ވެސް ތިބީ ވަޒީރުންގެ ލެވެލްގެ ވަޒީފާ ތަކުގައެވެ. މިހާރު ޔުމްނާ އެކަންޏެވެ. އަދި ޔުމްނާއަށްވެސް ހުރެވޭނެ ކަމަށްފެންނަނީ ރ. މަޖްލިހުން އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ލިބެންދެނެވެ. އެހިސާބުން ތިޔައެންމެން ސަރުކާރުން ބޭރުކޮށްލާނެއެވެ. އެހެންވީމާ މިގައުމަކު މައުމޫނީ ފިކުރެއްނެތެވެ. އޮތީ ދެ ފިކުރެކެވެ. އެއީ “ދީނީ ފިކުރާ، ލާދީނީ ފިކުރެވެ.

 28. އޮޅުވާލިވޯޓް

  ކަމަނާ ތިއައީ ކުންހީއެއް އާކޮއްމެ އެއްޗަކީ ބާވާ ނެ އެއްވެ ދިރޭކޮންމެއެއްޗަކިމަރުވާނެއެއްޗެއް ދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ އެއްޗެއް

 29. ވަޖީހް

  އެފިކުރަކީ އަމިއްލަ އެދުން. ވަކި ވަރަކަށް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވީމަ ބައިކޮޅަށް ގޯލް ޖެހި، ދެމީދާ ފެހި ބުޅަޅަށްވީ ވަރު ވެސް ނުވާނެ.

 30. އަހުމަދު

  މައުމޫންގެ ފިކުރު ތީ މާޒީ.. މިހާރު ތީ ހަމަ ނަމެއް ކަމެއް ނެތް.ދެން ދިވެހިން ގުނބޯހަނދަން އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް.މި ފެމިލީގެ އުނދަގުޅުން މި ދިވެހި ގައުމު އެބަޖެހޭ މިންޖުވާން.މިގައުމުގެ މުސްތަގު ބަލު ފެނަނީ މި މީހުންގެ ސަބަބުން ނިކަމެތި ވެގެން ދާތަން.ދެން ތީމުގެ ގަނޑުވަރުގަ ނޫޅެވޭނެ

 31. އެލެލްސް

  މައުމޫނަކީ ފަކުރެއް

 32. ޢާއިޝާ

  ޔަގީން. ތިކަހަލަ އޮރިޔާމުން އުޅެނި އެފިކުރުމީހުންވިޔަ.

 33. ޢައިބާ

  ތިކަން ދާދިއަވަހަށް އެގިގެން ދާނެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި ،

 34. ހަލީންޓޭ.

  ކޮންފިކުރެއް، އެކެއްގެ އެކައްޗެއް ނެތް އޮތީ ހަމަ އެކަނި ރައްޔިތުން ހަންކެޑުން. ވެރިކަން ބޭނުންވީމާ ހުވަފެން ދެއްކުން.

 35. އެސް.އާރ

  ފިކުރުއޮތްމިންވަރު މިފަހަރުގެ މަޖްލިސްއިންތިޚާބުގައި ދެއްކިއްޖެނަމަ ތިކަންގަބޫލުކުރެވިދާނެ!

 36. އަލްޖިބްރާ

  ތިއީ މުޅިންވެސް " ކާމިނީ " އާއިލާގެ ފިކުރު ! ތީ މިޤައުމުގެ ހަލާކު !

 37. ސަލާމް

  ބައި ބައި!!

 38. ޝޮކްތެރަޕީ

  ތިޔަކަ ތާއީދެ ނުކުރަން މިހާރަކު

 39. ހަސަން

  މިހާރަކު ދިވެހިން ތިފިކުރެ ބަލައިނުގަނާނެ މިހާރަކު އަމިލްލައެދު އިސްކުރީ.