ތަކުރާރުކޮށް ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާ މިނިވަން 97 ގެ ނޫސްވެރިޔާ، އައިޝަތު އާނިޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން، އައިޝަތު ނަހުލާއާ ދިމާކޮށްލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަހުލާއާ ދިމާކޮށްލާ އާނިޔާ ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އިސް ނަންގަވައިގެން، ކަމާ ބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "މީތި ސަޅި" ހަރަކާތަކީ މިނިސްޓަރަކު ސެލެބްރިޓީ އަކަށްވެގެން ހިންގި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޝޯވ އެއްކަމަށެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކާރެއްގައި، އިއްޔެގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިން ލީޑު ކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަންނަވާ ފޮޓޯއަކާއެކު އާނިޔާ މި ޓްވީޓު ކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމުން ދިވެހި ރީތި އަންހެނުންނަށް އެހެން މެސެޖެއް ލިބޭކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން، އާނިޔާ ބުނެފައިވަނީ ޒުވާން ރީތި އަންހެނުން ކިޔަވައި މޮޅުވެގެން ވަޒީފާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތްކަމުގައެވެ. އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މަހުޖަނަކު ނުވަތަ މުއްސަންޖަކާ ކައިވެނި ކުރަންވީކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭރުން މަޤާމްތައްވެސް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އާނިޔާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ، މިނިސްޓަރު ނަހުލާ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެއް ބޭފުޅާކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވާތީއެވެ. އަދި ކޯލިޝަނުން، ޖޭޕީ އަށް ލިބުނު ސްލޮޓެއްގައި މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވުމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރުކަމަށް ނަހުލާ އައްޔަން ކުރެއްވުމުންވެސް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިއެވެ. ޤާސިމްގެ އަނބިކަނބަލަކަށް ވުމުންނާއި، އެކަމަނާގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ނެތުމުންކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ފާޑުކިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ކަންތައްތައް މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ އެއް ވަޒީރަކީ އެއީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

79 ކޮމެންޓް

 1. ސާރިދޯޅު

  މަހުޖަނަކާއި އިނަސް ނުއިނަސް އައިޝާ އިނީ ފިރިހެނަކާ، އެ މަންޖެ ވެސް ބޯ ރަނގަޅުވީމަ އެއީ، އާނިޔާ މި ގައުމަށް ކޮށްދިން ކަމެއް ބުނެބަލަ ؟
  ރޭސިސްޓު ވާކަށް ނުވާނެ ތިހާ ޑިމޮކްރެސީ ދަނެގެން އުޅޭ މީހަކު. އައިޝާ އާއި އާނިޔާ އަޅާ ކިޔާހާވެސް ތަފާތު، އާނިޔާ ޕުލީސް ޑޯންޓް ޑޫ ދެޓް

  10
  2
 2. ޢާނިފާ

  އާނިޔާއަށް ބުރުމާ ސަލާމް ބުނި. މިހާރުގެ ޒުވާންޖީލުތައް ކަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ލައްކަ އުނދަގުލުން ކުރެވޭ އާދަޔާހިލާފް ކަންތައްތަކުން. މިއީ ތިޔަމީހާގެ ޒަމާނެއްނޫން. ނަހުލާ ހިންގީ ސަޅި ޕަރޮމޯޝަނެއް.ހަމަ ސާބަސް މިނިސްޓްރަށް.

 3. ނަހުލާ

  ދެން ކަލޭ ކިޔަވައިގެން ހުރެ ކޮންކަމެއް ވީ؟

  ކަލޭ ކިޔަވައިގެން ހުރެ ކުރާހާ ވެސް ކަމަކީ

  ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރަން އުޅުން.

  7
  1
  • ކުސުމް

   ތެދެއް!!!! އާނިޔާ ޖޭ ވީ؟ ކަލެއަށް ބުރުމާ ސެޓު ނުވީމަ ދެރަވީދޯ. މުސްކުޅި ދައިތަގަނޑު

   10
 4. ޙހ

  އަނެއްހެން ނެތް ދޮގު ވާހަކައެއް މިފަހަރު ބުނެފައެއް! ހަޤީޤަތަށް އެ ބުނީ.

  1
  9
  • އަލީ

   ތިޔަ އާނިޔާ ތީ ބޯގޯސް ދީނާހިލާފު މީހެއް

   ސަރުކާރުން އަޅާނުލާތީ ފުއްޕާފަ އުޅެނީ

   ހެއްދެވި ފަރާތް މަތިން ހަނދާން ނުވާ ތިކަހަލަމީހުން .....

   10
   2
  • ބާނިޔާ

   ކޮންމެ ޙަޤީޤަތަކީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން.

 5. ދޮގެއްތަ

  މުޅއަކުން ދޮގެނޫން މިފަހަރު އެބުނީ ހުރިހާ ޒުވާން ފިރިހެންކުދިން ފަހަތުން ދުވަނީ ރީތި އަންހެނެއްގެ ފަހަތުން.

  3
  1
 6. މަސްވެރިޔާ

  މީތި ސަޅި... ވަޓް ޑަޒް މީން... އާނިޔާގެ ވާހަކައަށް މިފަހަރު ވިސްނާފަ މާކްސް ދެއްވާ..
  ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް ފާޑުކިޔަންވީ ކީއްކުރަން... ރީތި ކުދިންނަށް މުއްސަތިންގެ ގޭޓް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ހުޅުވިފަ. ކީއްވެތޯ އާނިއާއްތަމެންގެ ޓުރަމްޕްގެ މޮޑެލް ވައިފްގެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ...

 7. އަނިޔާ

  ދެން އާނިޔާ މޮޔަވޭ. ތީ ކާކު.

  4
  1
 8. ލައިލާ

  ނަޝީދު އާނިޔާއާ އިނދެބަލަ.

  4
  1
  • ހިހި

   ވަރަށްގުޅޭ ދެ މީހުން. ވިސްނުން ފިކުރު ހިޔާލުވެސް ނުވިތާކަށް ސިފަވެސް ހައްހައްހާ

  • މަގުސަދު

   ވަރަށްގުޅޭ ދެ މީހުން. ވިސްނުން ފިކުރު ހިޔާލުވެސް ނުވިތާކަށް ސިފަވެސް ހައްހައްހާ ކޮންއިރަކުންބާ އާނިޔާއަށް ނަޝީދު ސެޓުވާނީ

  • ކޮއްކޮ

   ނަޝީދު އާނިޔާ ވަރިކުރިތާ ކޮންޒަމާނެއް

 9. ނަހުލާ

  އާނިޔާބުއްޏަސް އެއީ ހަގީގަތެއް.

  2
  2
 10. ީއަނިޔާ

  ޢަނިޔާ ޢަށް ގާސިމް ކައިވެނި ނުކުރީމާ ކަޑަވިީ

  4
  1
 11. ގުއިތުންމާމަ

  ވަރައް އަސަރުކޮއްފިތާ؟
  މުސްކުޅި އަންހެނެއް ނުގެން ގުޅޭ ނު އެ ނިމުނީ
  ލޮލު ރޯގާ ޖެހިފަ ހުއްޓަކައި ނޫނޯ ރަންކިޔުނީ ފަހުން ހިތާމަ ކުރާކައް އެހެން މީހުން ހަޖޫޖަހާ ކައް
  ދެން ލަލަލާ

 12. ޙަހަ

  ޢަނީ

 13. ޢައިބާ

  އާނިޔާ އެކުރީ މަލާމާތެއްނޫން ، މިފަހަރު އެބުނީ ހަގީގަތް

  2
  1
 14. ސޯލްމޭޓް

  ކަމަނާ އާނިޔާ ކިޔާ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ

 15. ހުސޭނުބޭ

  މަށަށް ޔަޤީންވަނީ އާނިޔާ ޤާސިމްބެ ފަހަތުން ކުރުކާލިކަނޑަކަނޑާ ހުއްޓައި އައިޝާ ޤާސި،ްބެޔާ އިނީމާ އެކަމުގެ ހަސަދަ ފިލުވާލަނީހެން!

  3
  1
 16. ނަގޫރޯޅި

  ކިޔެވިޔަސް ނުކިޔެވިޔަސް ލިބެންހުރި އެއްޗެއްވެއްޖެޔާ ލިބޭނެ
  ރީއްޗަސް ހަޑިޔަސް ލިބެން ހުރިއެއްޗެއްވިއްޔާ ލިބޭނެ
  ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހޯދަންވެސް އަދި ލިބުނީމާ ދޫވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަންވެސް އިލްމައްވުރެ ހިލްމު މުހިންމު. އައިސާ އަކީ ހިލްމު ލިބިގެންވާ އަންހެނެއް. ދެރައީ އާނިޔާއައް އިލްމެއްވެސް، ހިލްމެއްވެސް، ފަރިކަމެއް އަދި ޗާލުކަމެއްވެސް ލިބިފަނެއްކަން. ލިބޭމިންވަރައް ސުކުރުކުރަން ދަސްކުރޭ

  • ނަގޫ

   ތީ ހަމަ ތެދެއް. ޢާނިޔާމެން ދަސްކުރަންވީ އަޢިޝާ ކައިރިން. ފުރަތަމަ މަތި ނިވާ ކުރަން. ނޫނީ ބޮލުގަ ފުނާ އަޅަން. އައިސާ ގެ ނަލަކަން ައާނިޔާ އަށް ފެނި ޖޭ ވީ ދޯ؟ އައިޝާ ގަދަ ފިރިމީހާ ގެންގުޅެން ވެސް އިގޭނު . ޢާނިޔާ މެނަށް ކުރާނީ ހަމަ އަސަރެއް. މާދަމާ ދާނީ ފްލައި މީގަ. މީތި މާސަޅިވާނޭ . ޢާނިޔާ ހުންނާތި އަތްޖަހަން. ސޭޓު ސަލާންބުނި އާނި އަށް.

 17. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  އާނިޔާ ބުންޏަސް ތެދެއްވާނީ ތެދަކަށް.

  1
  1
 18. އެދުރުބެ

  ޖޭވީ ދޯ!!!!

 19. ޢަލީ

  އާނިއާ ތިވާހަކައެއް ބުނިކަމެއް އަހަރެމެނަށް މިއިނގުނީ ވަގުތުގަ ޖެހީމަ. ނުބައިވާހަކަ ދެއްކުން ގޯސްނަމަ އެވާހަކަ ފެތުރުންވެސްގޯސް.

 20. މާމިގިލީ މީހާ

  ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް އެއީ.. މިނިސްޓަރު ކަން ކުރާން ނޭގޭ މީހުންނައް މިނިސްޓަރު ކަން ދިނީމާ އުޅެނީ މާޖާކޮއް ފޮނިކަޑާން.. ހީވަނީ ގުއި ނުދެކޭ ކާޅަށް ގުއިފެނިގެން އުޅޭހެން. ހަމަ ގުއި ނުދެކޭ ކާޅެއް އެއީ.

 21. ާއަހަރެން

  ވަލީދާ ކޮން މަހުޖަނަކާ އިނދެގެންތޯ އެ މަގާމް ލިބުނީ

 22. ނަފާ

  އާނިޔާ ކާކު ބުނީ އައިޝާ ނުކިޔަވައޭ؟ އޭލަވެލްވެސް ހެދި އަދި ލަންކާއިން ޑިޕްލޮމާވެސް ހެދި.. ރައީސް އިބޫއަށް ވުރެއްވެސް ރަނގަޅުތާ

 23. ރައްޔިތުމީހާ

  އާނީޔާއަކީ މުރުތައްދެއް....އައިޝާ އަކީ މުސްލިމެއް.....އެއީ ތަފާތަކީ...

 24. ޝޭޚް ބޯގަން

  ޖެލަސް ވިޔަސް ބޮޑުވަރު.
  އެހާ ރީތި، އެހާ ހިތް ހެޔޮ، އެހާ ދީނާއި ގުޅޭގޮތަށް ހެދުން ތުރުކުރަށްވާ. އަދި އެހާ ހިންގުންތެރި.

  އާނިޔާ ދަ އަގްލީ ލޭޑީ.

 25. ޙަފީޒާ

  ދީނަށް ފުަރައްސާރަ ކުރާ މީހަކު އިންސާނެއްގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތަށް އަރައިގަންނާކަަށް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ
  ތިޔަ ފަރާތުން ކުރިންވެސް ވަނީ އެކަމަނާއާ ކުދިންގެ އަބުރަށްވެސް އަރައިގެންފަ
  ނަހުލާ އަށް ސާބަސް.
  ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ!

 26. އަހުމަދު687

  ރުޅިވެރިކަމާ ހަސަދައާއި ފިތުނަފަސާދަ ފެތުރުން ނޫން ކޮންކަމެއްތޯ މިއާނިޔާމެން ކުރަނީ؟ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގަ ތިބި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ބަލާފަ ވާހަކަދައްކަންވާނީ!
  ދެން ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމޭކިޔާފަ މިފަދަ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަންކަންނޫނީ އާނިޔާމެންނަކަށް ނުކުރެވޭ!
  އެކަމު އާނިޔާއާއި ދިމާލަށް އެއްޗެއްބުނެފިއްޔާ އެވީ އޭނާގެ މިނިވަންކަމަށް އެރުމަށް!
  ޢައިޝާ ޤާސިމްއާއި އެއްކޮށް އުޅޭތީ އާނިޔާއަށް ވަރަށް އަސްރުކޮށްފި ލޮލް

 27. ކައި

  އާނިޔާ ބުންޏަސް މިފަހަރު އެބުނީ ހަމަ ތެދެއް

 28. އަޙްމަދު

  އަނިޔާ ކަލޭވެސް އުޅެބަލަ އިންސާނުން އުޅޭހެން. ތިހިރަ ބޮލެއް ފެނުނުމީހަކު ހޮޑްލާނެ. އަންހެނަކު ފިރިހެން ވެގެން އުޅެންޏާ ވަނީ ތިހެން. ތިމާލޮލަށް އޭރުންވާނީ އެހެން މީހުން ހުތުރު!

 29. އިންސާނާ

  އާނިޔާ ހާދަހާ ހިތުގަަ ޖެހިއްޖެޔޭ ދޯ ދެނ އެކަމަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނެއް މީތި ހަމަ ސަޅި އާނިޔާ އައްވުރެން އައިށާވެސް ހަމަ ސަޅީއޭ

 30. ބަސްހުއްޓި

  ކޮންކަމެއް ކުރިވާހަކަތަ؟ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަސްހުއްޓިތަކެއް ހެދުން ނޫންކަމެއް އަދި ނުކުރޭ!

 31. ހެހެހެ

  އާނިޔާ ވީ ކިޔެވި ކިޔެވިހެން ކާފަރު. އެގޮތަށް ހެޔޮ ދުވަހަކު ނުކިޔެވިޔަސް.

 32. ބުރު

  އާނިޔާއެއްކަމަކު އެބުނީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ދެން އެކަމު ތިޔަ އައިޝާ އަކީ މަަކަ ރީތި މީހެއްނޫން. މޫނުގަ ހެސްކިޔާފަ ފައުންޑޭޝަން އުނގުޅައިގެން ކުލަޖެއްސީމަ ބަލާލަން ކެރޭނެތާދޯ؟ ސައިކަލުވބުރެއްގަ އޭނަ ކާރެއްގަ! އެވެސް ނަމްބަރު ޕުލޭޓު ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް!

 33. އަލިބެއްއް

  ޖޭވާނެ. ހިތައް އަސަރުވެސް ކުރާނެ. އެކަމަކު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނޭ. ޓްވީޓުކޮށްލަ ކޮށްލަ ގޭގައި މަޑުކުރޭ. މުސްކުޅި ލާދީނީ އަންހެނުން ބޭނުންވާ ފިރިހެނުން ވަރަށް މަދުވާނެ.

 34. ހަމަސާބަސް

  ގޮތަކަށް ދޮގު ވާހަކައެއްނޫން. ކިޔަވައިގެން ކުރާނޭ ފައިދާއެއްނެތްކަން މިއަދު އެބަފެނޭ. ނެށުންތެރިންނާ މަހުޖަނުންގެ އަނބިދަރިންނަށް ވުމުން ފައިދާ މާ ބޮޑު

 35. އާދޭސް

  ޖައްސާލިޔަސް ބޮޑުވަރު. ދައްކާނެ ވާހަކަ ހުސްވީތަ؟ ހަތަރެސްފައި ބަނދެފަ ބާއްވަންވީ އުތަ؟

 36. ޏިމި

  ވަގުތުގެ މި ލިޔުންތެރިޔާ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި މިނިސްޓަރ އައިޝާގެ މަސައްކަތާއި އަޅާ ކިރި މިންގަޑު ގެނެސްދެއްވިނަމަ ސަޅިވީަސް.

 37. ކީކޭ

  އެގޭ އެއްޗަކީ އެކްސިޑެންޓް ތައް މަދެއްނުވާކަން.

 38. ރާމްބޯ ބެއްޔާގެ ފުއްކިބަ

  މި މުސްކުޅި ދައިތަ ކީކޭތަ މިކިޔަނީ؟ ކަލޭ ފުރަތަމަ ފެންވަރަން ދޭބަލަ މުޅި ގައިގަ މިލަޖަހައިގެން ނުހުރެ. ކަލޭއަށް ކޮންކަމެއް ކޮށްދެވުނީ؟ ބަކަރި ކަލޭއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން.

 39. އާނިޔާ އެކްސް

  އާނިޔާ އަކީ ރާބޯ ކާޅެއް. އޭނަ ކުރާ މުޑުދާރު ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ މިތާ ލިޔަންވީ..

 40. ބަންދަން

  ބަލަ އާނިޔާ ހަޑިގިއްލާއާއި އިންނާކައް މަހުޖަނަކުނާންނާނެޔޭ.. ދޭބަލަ ފެންވަރައް.. ގޮސް ދަނޑި ސައިބޯނި ޖަހައިގެން ތިޔަ ލާދީނީ މިލަތައް ފިލުވަބަލަ..

 41. ބަނަންތަ

  އާނިޔާ.. ގާސިމްބެ ބުނީ އައްޗީޑިއޯ.. މަށެއް ބޭނުމެއް ނޫނޯ ފެންނުވަރާ ހުންނަ ލާދީނީ ހަޑިގިއްލާއެއް..

 42. މާރިޔާ

  ދައިތާ.. ހަސަދަ ލިޔަސް ފުކެއް ބޮޑުވަރު ތީ..

 43. ގުދިބެ

  މި ޑަކައިތު ހާދަ އަނގަ ގަދަވެގެން މިއުޅެނީ މި ވެރިކަން އައިފަހުން

 44. މަނިކު

  އައިށާ ސަޅިވީމަ ކަލޭވަރައް ހިތަށް އުނދަގޫވޭ ދޯ މޮޔަގޮލައެއް

 45. ސފ

  ނަހުލާ އަކީ ހިނގުންތެރި ވިސްނުންތެރި ހީވާގި
  ކަނބަލެކެވެ

 46. ރާއްޖެތެރެ މީހާ

  އާނިޔާ، ކަލޭ ހީކުރީ ކަލޭ ތީ މާ ރީތި މީހެއް ކަމަށް ތަ.. ކެކެ.. ކަޅުކަޅު ގޮލައެއް!

 47. ޙުއްތު

  ކަލޭ ދެރަވީ ދޯ ކޮންމެ ވެސް މީހަކާ އިނދެގެން ތިއަނގަ ނުތަޅާ ހުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ، ކަލޭގެ ދެލޯ އައިކެއާއަރ އަށް ދަށްކަންވީނުން ބަލަ އައިޝާއަށް ކުރެވުނު ވަރުވެސް ކަލެއަކަށް ނުވިއެއްނުން

 48. ފަނާ

  އާނިޔާއަކީ މުރުތައްދުވެފައިހުރި އަންހެނެއްވީމާ ކޮންމެފަދަ އެއްޗެއްވެސް ކިޔައިފާނެ. އޭނައަކީ މީހަކުދޭ ނަސޭހަތެއްވެސް އެހެންމީހަކު ދައްކާ ވާހަކައެއްވެސް އަޑުއެހުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފަހުރި މީހެއްނޫން. ދެން އައިޝާމެން މާކުރީގައުޅޭނީ އާނިޔާއަށްވުރެ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް. ކާރުދުއްވަން އެނގޭމީހަކަށް ދުއްވޭނީވެސް. އާނިޔާއަށް ކަމެއްކުރަން ނޭނގޭކަމެއްނު އެނގެނީ. މީހަކާއިންނަން އެނގޭ ކެރޭ ބޭނުންވާމީހުންނަށް މުއްސަނދިންނާވެސް އިނދެވޭނީ. އާނިޔާހުރޭ މީހަކާނީނދެ ލެއްވިހައި ނުބައިކަންކަން ކުރަން. ވަރަށް ގޮތްކުރަމީހެއްމީ. އަންހެނުންނަށްވެސް ހުތުރު މި މުރުތައްދު އަންހެނާއާހެދި

 49. ހުސެން

  ގާސިމް އާނިޔާ އާއި ނިއިނީތަ؟

 50. މަހުޖަނު

  އާނިޔާ ތިހާ ޖޭވަންޏާ ގާސިމު އިބުރާހިމާ އިންނަން ގާސިމުގެ އަރިހުގައި އެދެންވީއެއްނޫން!

 51. ޝިޢުބު

  ޅޮސް އުދޯއްޔެއް

  ސޭކު ސަލަންބަރު

  އިންސާނުން މާތްވީ ބުއްދި ދެއްވީމަދޯ؟ ތީއަންހެނުންތެރޭ ސުމެއް.

 52. ޢާޔާ

  ޢާނިޔާ ޖޭވީތަ؟ އެހެންނޫނަސް އައިޝާއާއި އާނިޔާއާއި އަޅާބަލާއިރު އޯހް ކަމޯން!!! ޢާނިޔާ އަކީވެސް ސެލެބްރިޓީއެއް އަސްލު، އަނެއްހެން ަސިފަ ހުތުރުވެފަ މޫނުމަތި ތާޒާނޫނަސް އެއީ ހަމަ ޗާލު އަންހެނެއް

 53. ***

  ޢާނިޔާ ކަލއަށް ނަހުލާ ހިގިމަގަކުންވެސް ނުހިގޭނެ ކަލޭތީ ކާކު މީހުނ ނަށް ގޮތްކިޔަން ފާޑުކިޔަން ނަހުލާޔަށް ސާބަސް ?

 54. ޢިޝްގީ

  އާނިޔާއަށް ނޭނގޭ މެސެޖު ސުޕެލިންގ ވެސް. މެސެޖޭ ކާއްޓޭ ބަނބުކޭލޭ މިކިޔަނީ ... ބުރުމާ އާއި ނީނދެވުނީމާ ދޯ ތިވަރެއް ތިވަނީ.... ޔަގީނޭ ބުރުމާ އެއި މީނާ ހިތު އެޅީ ފިރިހެނެއް ކަން... ހުވާ މިބުނީ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތިއްޔާ މަޑުން އޮވިބަލަ...

 55. ފާތުން

  ހަޖަމް ވިޔަސް ނުވިޔަސް ކިޔަވައިގެން ޕީއެޗްޑީ ނަގައިގެންތިބި މޮޅު މިނިސްޓަރުންނަށް ވުރެ މާ މޮޅު ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އައިޝާ. ހިންގުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ފާޑްކޔުންތައް ބަލައިގަންނަ ކެރޭ ދަރިއެއް އައިޝާ އަކީ، ސާބަސް ހަމަ އައިޝާ އަށް ކެރިގެން ކުރިއަށް......

 56. މާޝާ

  ހަޖަމް ވިޔަސް ނުވިޔަސް ކިޔަވައިގެން ޕީއެޗްޑީ ނަގައިގެންތިބި މޮޅު މިނިސްޓަރުންނަށް ވުރެ މާ މޮޅު ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އައިޝާ. ހިންގުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ފާޑްކޔުންތައް ބަލައިގަންނަ ކެރޭ ދަރިއެއް އައިޝާ އަކީ، ސާބަސް ހަމަ އައިޝާ އަށް ކެރިގެން ކުރިއަށް......

 57. އަގްލީ ބެޓީ

  ރާއްޖޭގައި ހުރި ނަމޫނާ އަންހެން ކަނބަލަކާއި ޖައްސާލަން ތިއީ ކާކު ؟
  ކަލޭ ދީނާއި ފުޝުއަރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސަމާލުކަން ހޯދައި އެއިގެ ފަހުން ބަޔަކަު ކަލޭގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ މި ކަނބުލޭގެއާއި ތިޖައްސާލީވެސް ސަމާލުކަން ހޯދަން.
  މާދަން އެކަމަނާ މިނިސްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭން މަޖުބޫރު ކުރިޔަސް މަދުވާނެ އެކައްޗެއްވެސް ނޯންނާނެ.

 58. ނުޒޫ

  މިނިސްޓަރ އައިޝާ އަކީ ހަމަ ރީތި ބޭފުޅެއް. ލާދީނީ އާނިޔާ ޖެހޭނީ ހަމަ ޖޭ ވެފަ ހުންނަން.

 59. ޟަހަރޯ

  ރީތި އަންހެނުން ނަށް ދޭން އުޅުން މެސެޖް އެއްނު އެއީ. ޢެހެންވީމަ އާނިޔާ އަށް ކޮންކަމެއް؟

 60. ޓަކި މޫނާ

  މިކަލޭގެ ހަމަ ޓްވީޓެއް ކުރާއިރަށް ވަގުތު މީހުން ވާނެ ހަަބަރެއް ނެރެ އޭނަ އިސްތިހާރުކުރަން.

 61. ވަޙިދު

  މީނަ ކިޔެވިއެއްޗަކުން ރިހަކައްކަން ގާސިމުއާއި އިންނަން އަހަންވީނުން.

 62. ޖެލަސްވީތަ؟

  އާނިޔާ ގެ ލަގޮނޑިއަށް ވަރަށް އަސަރު ކޮއްފި. މީނަގެ ހަބަރުތައް މީޑިއާގައި ޖަހާނެ ކަމެއްވެސް ނެތް. މީ މުޖުތަމަޢު ގަބޫލު ކުރާ މީހެެއް ނޫން މިހާރު. އެއަށްވުރެ މާ ހަސީލަތް ނުބައި ޝައިތާނެއްތީ.

 63. ައަބޫ

  އެހެން ނޫނަސް އިސާ އާއި ދިމާކުރަން އާނިޔާމެން ރަލާ ސިނގިރޭޓް ބޮއި ބޮއި ތިހުރީ ސިފަގެއްލިފަ.. ތިޔަ ބަލާނުލާނެ ބުނާޅާވެސް .

 64. ހަޒީމް

  ސަފަރުކައްދަ މެންނަކައް އައިޝާ މެޑަމް އާއި ގާތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ.. ކިތަންމެ ލާދީނީ ކިޔެވެލި ކިޔަކަސް..ލާދީނީ ކިޔެވެލި ކިޔަވާ ވަރަކައް ސަރުބަތު ބުއިމާއި ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި ވިޔާނުދާ ވާނީ..

 65. ނަސީދު

  ޢާނިޔާބުނެފައި އެވަނީ ވަރައްވެސް ބޮނޑު ތެދެއް، އާނިޔާއަކީ އެކަމަކު އެޙާލަފާކުއްޖެއް ކަމަކައް ބަލައިގަނެވޭކައްނެތް

 66. ސިޕްލާ

  އާނިޔާއަށް ކުރާނީ އަސަރެއް... އައިޝާއަކީ ހީވާގި ޒުވާން ފަހުލަވާނެއް....

 67. ބޭބީ

  އާނިޔާ އައިޝާ އޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ލަދުގަނަން ޖެހޭނެ... އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އާނިޔާ އަށް ވުރެން އައިޝާ ރީތިވެސްމެ. އަދި މާ ވިސްނޭ، ކަންތައް ތަކުގައި މާ ގާބިލުވެސްމެ... އާނިޔާ އަށް ވާނުވާ ނޭނގޭތީ ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ފާޑު ފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީވެސް... އައިޝާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ކަންތައް ތަކެއް ކޮއްދެވޭތޯ.. ހިދުމަތެއް ކޮށްދެވޭތޯ... އާނިޔާ އަށް ގައުމަށް ކޮއްދެވުނު ކަމެއް ނެތް.... ހަމަ ބުޖެހުމާއި، މީހުއްނަށް ފުރަށްސާރަ ކުރުން ފިޔަވައި.... މުސްކުޅިވި ދުވަހު މަޑުން މަޑުން ހުރެ ބަލަ، ހޭބަލި ވެގެން ނޫޅެ...

 68. އިމް

  މާތްﷲ އަޅަމެން ތެދުމަގުގަ ލައްވަވާށި އާމީން
  އަސްތަޤްފިރުﷲ

 69. އާދަނު

  އާނިޔާކަޑަވީތަ؟ އައިޝާ ހަމަ ވަރަށް ރީތިވެފައި، ގާބިލް. އެއީ ހަމަ 100 ގެ މިނިސްޓަރެއް.

 70. ޥަކަރު

  ޢިބުލީސް ކަމުގައިވިއަސް އެބުނީ ތެދެއް.

 71. ާދީބު

  ޢާނިޔާ! ކަލޭ ސައިޒުގަ ހުރޭ. ޚަލެއަށްވުރެ އައިޝާ މާ ރަނގަޅު

 72. ހައްހައް

  އާނިއާ އެވެ. ތިވެސް ފޮށެނީ އެވެ. ތިއީ ފޮށެން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކަމެއް ހިތް ހަމަ ނުޖެހެންޏާ އެކަމެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކިއަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އާނިއާ ކަހަލަ މާ ހިއުމަން ރައިޓް ވެގެން އުޅޭ މީހަކު އެހެން މީހުނާ ޕާސަނަލީ ދިމާކުރުމަކީ ބަލައިގަންނަން އުދަނގޫ ކަމެއް.