އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ހައްގަށް ގޮވާލާ މީހުން އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށަށް ގެންނަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފައްދަވާފައިވާ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބަލާ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ޝަހިންދާ އިސްމާއީލް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޝަހިންދާ މިހެން ގޮވާލާފައި ވަނީ ފޯރަމް އޭޝިއާއިން އޭނާއާ ކޮށްފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި، އަންހެނުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ބާރުތައް، އަދި އެލްޖީބީޓީއައިކިއު (އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަ ކުރުމަށް ގޮވާލާ މީހުން) އާ ގުޅޭގޮތުން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ކޮބާތޯ ޝަހިންދާ ކައިރިން އެ ފޯރަމުން އަހާފައިވެއެވެ.

" ދޭން ބޭނުންވާ ބޭސިކް މެސެޖަކީ އަހަރެމެން ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީވެސް ހަމަހަމަ ބައެއްކަން. އަހަންނަށް އެނގެންވާނެ އަނެކާއަށްވެސް އެ ހަމަހަމަކަން ލިބެން ޖެހޭނެކަން. އަހަރެން ބާރު އަޅަން، ޒުވާން އަންހެނުންނަށް އަދިހ އެލްޖީބީޓީއައިކިއު އަދި ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އެންމެން އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށަށް ގެންނަން. އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖެހިލުން ނުވެ، ހުރިހާ ފުރުސަތެއްގައިވެސް ބޭނުން ހިފަންވީ،" ކުރީގެ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ ޝަހިންދާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

76 ކޮމެންޓް

 1. ރ4

  ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ؟ ބަލަ އެމީހުންނަށް އެބަ ނަޞޭހަތް ދޭން ޖެހެއެއް ނޫންތަ؟ އެމައްސަލަ މިޤައުމުގައި މިހާރު އޮތީ މޫލާފަކަން ނޭގޭތަ؟

  45
  256
  • އެއް މޭޒު

   ކުށެއް ކުރާ މީހަކު މޭޒު ދޮށުން ކަންކަން ހައްލުކުރަން ގޮވަނީ އެކުށުގެ ތެރޭގައި އުޅޭތީ ކަމަށް ބެލެވެނީ. މޫލިޔަސް ގަސްފަޅާ މޭވަ އެޅިޔަސް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި ޒިނޭފަދަ ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގަން ގޮވާ މީހުންނަށް ހިމާއަތް ދެވިގެން ނުވާނެ.

   284
   10
  • ދދދދދދ

   ކަލޭވެސް ތީ "މޭޒު ދޮށަށް" ގެންނަން ޖެހޭ މީހެއްތާ! އެމަންޖެއަށް އަންގާލާ އެއްވަނަ ނަންބަރުގަ ކަލޭގެ ނަން ހިމަނައިދޭން.

   26
   7
  • އަލިކބެ

   ބަލަ ބްރޯ. ޗާހިންދަ ނުބުނޭ އެމީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދޭން އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށަށް ގެންނަން. އޭނަ ސާފު އިނގިރޭސި ބަހުން ބުނެފަ އެއިނީ ނަސޭހަތް ދޭށެކޭ ނޫން. އިންގިރޭސި އިނގޭ މީހެއް ލައްވާ ތަރުޖަމާކޮށްބަލަ ވަގުތު ނޫހައް އިތުބާރު ނުކުރާނަމަ.

   36
   1
 2. ޝަމިއްޓޭ

  ޗަހެންދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ތިޔާ މޭޒުދަށަށް ގެންދަންވީ..! ތަގަރިސްތާނު ކަމެއް އުޅޭކަމަށް ވަރަށް ޝައްކު..!

  240
  10
 3. ޢަހަންމާ

  ކޮބާހޭ އިމްރާން. ޢިލްޔާސް. ޑރ.އިޔާޟް. މިޙާރު އޯކޭ ކޮންމެ ކަމެއް.

  308
  17
  • ޝެއިކް

   އެކަހަލަ އިޚްވާނީން އުޅޭނީ އަބަދުވެސް އެހެން ވެރިކަމާހެދި

   106
   12
  • ޖާހިލު

   އެއީ ވަކި ސަހަލު ބަޔެއްތަ؟ ޕާކިސްތާނުގަ ދެވަނަކަމެއް ނުކުރޭ

   24
   61
  • Yo

   ކޮބާހޭ އެމީހުން! ޢަހަންމާ، ކޮބާހޭ؟، ފިލީހޭ!، ނެތީހޭ! ނިދީހޭ!

   78
   5
  • ޙަސީނު

   ފަހަރެއްގަ އެކަން މިގައުމުގައި ހުއްދަކޮށްފިނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ އިންނަ ދެފިރިހެނުންނަށް ވާނީ ތި ދެމީހުން ހެން ވަރަށް ހީވޭ.

   1
   2
 4. އެލެކްސް

  މަގޭގާތަށް އަންނަނީ ހިނި ޝަހިންދާމެން އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއަށް އަންނަން ގޮވާލުމުން މީޑިއާތަކުން އެއީ ކަންބޮޑުވުމެއްކަމަށް ސިފަ ކުރަން އުޅޭތީ ބަލަގަ މި އެޖެންޑާ 19 އަކީ އެކަން ކުރުމަށް ކޮށާ މަގެއް ކަން ނޭގޭ ބަޔަކު އުޅޭތަ. އެވާހަކަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ތެރޭގައި ނުދައްކާތަ؟ ދީނީ މިނިވަން ކަމަށް ގޮވާނެ ވާހަކަ ނުބުނޭތަ؟ އިންޑިއާގެ އަތްދަށުވާނޭ ނުބުނޭތަ؟ އައު ކަމެއްވީތަ؟

  158
  9
 5. އިބްރާހީމް

  އެމްޑީޕީ މީހުން ނަޝީދުގެ ބަހަށް ހެއްލި މި ރާއްޖޭގެ އޮތް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލައިފި.

  186
  11
 6. ސަހިންދާ ކޮއްކޮ

  މިހިރީ ހަތަރެސްކަން ހަމަވެފަ ،މުޅި އާއިލާ ވެސް ހަމަ އެހެން ދޯ އުޅެނީ ، އަސްލާމް ދީނަށް ފުރައްރައްސާރަ ކުރުމާ އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގަން މަގު ފަހި ވާގޮތައް ވާހަކަ ދެއްކުމާ ، މި އިބްރާ ގެ އާއިލާ ރަނގަޅުވާނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާ ،

  152
  7
 7. ޭއަބުދުލް ވާހިދު

  ލާދީނީ ސަހިންދާގެ މައްސަލަތަށް ބަލާ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކޮށް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ހަރުއަޑުން ގޮވާލަން

  171
  8
 8. 2018 ކާފަބޭ

  ނަގޫ ތާށިވެފަތިބޭމީހުނަށް އެކަހަލަގޮވާލުންތަކުގެ އަޑެއްނީވޭނެ ދައްކަމުންދާބޮޑުމަންޒަރެއްނުފެންނާނެ އެމީހުން އަބަދުވެސްއުޅޭނީ އެހެންމިހެންޖެހޭކުދިކުދި ކަންތައްތައް ކޮށްލުމުގައި

  85
  2
 9. ހަމަސާބަސް

  ތީތަ ނުވެއޮތް ކަމަކީ. އެފަދަ މީހުން އެއްމޭޒުދޮށަށް ނުގެނެ އެމީހުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާބަލަ.އެމީހުންނަށް ދީނީ ގޮތުން ނަސޭހަތްދޭން. ދެންބުނޭ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ނަސޭހަތްދޭކަށްނެތޭ. އިބްރާ ޝަހިންދާ މިއީ އެއްއާއިލާއެތް. ބޯހަލާކު މިފަދަ މީހުންނަށް އަދިވެސް ބޮޑެތި މަޤާމުދީފައި ބަހައްޓާ. ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށަކަށް ނުވަނީތަ؟

  91
  3
 10. މނ

  ސުބުޙާނަﷲ، މިގައުމުގެ ރީތިނަން މިދެން ހަޑިވީ. ހެއްލުމަކީގެއްލުމެއް، ނަސީދު މޮލު ދޯ؟ މިގައުމު ގަ އުޅޭ މީހުން ހައްދާލަން، ދީނުން ބޭރު ވެފަ ހުރި މީހެއްގެ ފަހަތައް އަރާނީ ކޮންކަހަލަބައެއް؟ ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ބަދުބަސް ބުނެ ރަސޫލެއްނޫންކަމައް ބުނާމީހެއް ފަހަތައް އަރާނީ މިދުނެ ހޯދަން އުޅޭޖާހިލުން. ނަސީދު ގެ ރޭވުމާ އެއްގޮތައް މިގަމު މިދަނީ، އޭނާއަކީ ގައިރު މުސް؛ިމުންގެ އެޖެންޓެއް، މޑޕ ކިޔާއޯގާތެރި ވެރިކަން.. މީގެފަހަތުގަ އޮތް ކަންތައް މިފެންނަންފެށީ... މިގައުމުގަ 134616 މީހުން މިކަމާ ތާއީދު ކޮއްފަ ވަނީ. ދެން ނޫނެކޭ ކިޔާނެކަމެއްނެތް..........

  109
  6
  • ކޮޮކަޑި

   މާރީތި ނަމެއް އޮތް ގައުމެއްތަ؟ އައިސިސް ބަގަ ގޮސް ޖިހާދުވާތީތަ ނަން ރީތިވީ؟

   7
   74
   • Anonymous

    އަޅޭ ނަޝީދަށް ޓަކައި ޖިހާދަށް ދާނެ މީހަކު ނެތީމަ ކަޑަވީ ދޯ

    27
    1
 11. އައްޔު3

  ޝަހިންދަގެ މައްސަލަ ބަލާނެ ބައެއް ނެތީބާ ސަރުކާރުގަ މިރާއްޖެ ފަސާދަކުރަމުން ދާއިރުގަ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށްވެސް ހުރީ ތި ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ މީހެއްވިޔަ.

  102
  3
 12. ޗިއްލޫ

  އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ އިސްލާމްދީނުގަ ހުއްދަކަމެއްނޫން، މިހެންބުނަން ނޭގޭ ލާދީނީ މިފަދަ މީސްމީހުން މިގައުމުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް!!!!!!!!!

  122
  4
 13. އަލީ

  ސަރުކާރުގެ މަތީމަގާމުތަކުގަ ތިއްބަވާ ސަހިންދާ ފަދަ ފަރާތްތަކުން މިފަދަފާސިދު ކަންތައްތަކައްގޮވާލުމުން ސަރުކާރުން ބަހެއްނުބުނާތީ މިއަދު ރައްޔިތުން ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ކުރިޔައްމިއޮތް އިންތިހާބުގަ.

  95
  2
 14. ޥިންދު

  މިފަދަ މީހުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ކޮމެޓީތަކުން. އަދި މިއީ ރައްޔިތުކަން ނަގަންޖެހޭ ކަމެއް.

  89
  3
 15. ދިވެހިން

  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް އުވާލަންޖެހޭ. މިކަން ސަރުކާރުންކޮއްފިނަމަ ރައްޔަތުން މަގުތަކައްނުކުމެ މިކަމާ އިހްތިޖާޖު ކުރަން ޖެހޭ.

  84
  3
 16. ބަކުރުބެ

  ސޭކު އިލްޔާސް ކޮބާތަ....މި ވާން އުޅޭ ގޮތް އިނގޭބާ....

  86
  3
 17. މޯދީ

  މިއަކީއޭގެއެއްޗެއް ދޯ

  68
  3
 18. ދަރީ

  ޔާމީނު ގެންދަން ޖެހޭނެ ތިތަނަށް

  16
  47
  • Anonymous

   ކަލޭ ހިތުން މާ މޮޅު އެއްޗެކޭ ދޯ ތިބުނެވުނީ. ހަމަ ހުވާ މި ލާދީނީ އެންމެން ނަރަކައަށް ދޮންވެ ފައްކާ ވަނީ.

   17
   1
  • ތެދު

   އަންނި ގެންދަންވީ
   އޭނަ ވިއްޔަ އުޅެނީ މިކަން ނުވެގެން

   24
   1
 19. ހަސަންބެ

  އިބުރާހީމް މުހަންމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ދަމަހައޓަން މަޖިލީސްގެ މެޖޯރިޓީ ދެވިއްޖެ ނަމަ ސަހިންދާމެންގެ މަޤްސަދު ހާޞިލް ކުރެވޭނެ ކަމީ ޝައްކެއް ވަސްވާހެއް ހުރި ކަމެއްނޫން.

  90
  5
 20. އަފީ

  އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިސަންތައް.
  1. ރިސްފަތު ކޮމިސަން
  2. މަރު ކޮމިސަން
  3. ޖަލު ކޮމިސަން
  4. ވަރި ކޮމިސަން
  5. އަބުރުކަތިލާ ކޮމިސަން
  6. މަގުމަތީ ކޮމިސަން
  7. ހަނޑު، ހަކުރު، ފުއް ކޮމިސަން
  8. ކަރަންޓް ކޮމިސަން
  9. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކޮމިސަން
  10. ދެމަފިރިންގެ ކޮމިސަން
  11. ފްލެޓް ކޮމިސަން
  12. އިންޑިޔާ އަސްކަރިއްޔާ ކޮމިސަން
  13. އިންޑިޔާ ފިޔާ ބަލަހައްޓާ ކޮމިސަން
  14. ބުއްދިފަސްވާ ކޮމިސަން
  15. އަކުންބަކުން ކޮމިސަން
  16. ދެމަފިރިން ދޭތެރެ ޖައްސާ ކޮމިސަން
  17. ގުޑުގުޑާ ކޮމިސަން
  18. ސްޕާ ކޮމިސަން
  19. ހެލިކޮޕްޓަރު ކޮމިސަން
  20. ޖިންނި ކޮމިސަން

  101
  5
  • ޙހަހަހ

   ނުވަހާ ކޮމިސަން

   38
  • ޢާލުބިން ޝުޢައިބް

   ކޮބާ ބުދު ކޮމިޝަން

   36
   2
  • ކޮމިސަންތަކުގެ ރައީސް

   ހެލްމެޓް ބަހާ ކޮމިސަން

 21. ލާދިީނީ

  ހައްތާވެސް އޭގެ މީހުން . މިތާވެސް އެތާވެސް. މާނޫންކަމަށް ހެދިގެން އަދި ކޮމެންޓް އެބަ ކުރެއެއްނު؟

  44
  15
 22. ޚާދަރު

  އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އައުމާއެކު މިމީހުންތަށް ފާޅުވުން. މިއީ ސިޔާސަތާ ގުޅިފައި އޮތްކަމެއް. ބަލަ (ޑިމޮކްރެސީ ވެގެން) ހަމަހަމަ ފުރުސަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކޮބާތޯ ދާއިމީ ފަސްގައުމުގެ ވާހަކަ. އެފަސްގައުމަކީވެސް އިންތިހާބު ކުރާ ބަޔަކަށް ހަދަންގޮވާލަންވީނުންތޯ. ނިއުކްލިޔަރ ހުރެގެންތޯ އެހިސާބަށް ދެވެނީ. ކޮބާތޯ އެހެން ޤައުމުތަކަށް އޮންނަންވީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު. އަޖައިބެއްމީ.އެންމެ ޤައުމުކުން ވީޓޯކޮށްލައިގެން މުޅިމެދުއިރުމަތި ކޮންޓްރޯލްކުރާއިރު ކޮބައިތޯ ހަމަހަމަކަން. ކުށެއްނެތް ކިތަށް މީހުންތޯ މަރުވަމުން އެދަނީ. ދެން ތިޔަބުނާތަނަކުން ސުލުހަ ދުވަސްތައް، ހައްގުތައް ދުވަސްތައް ހަދައިން ކޮން އަނދުނެތްތޯ މިއަޅުވަނީ.

  39
 23. އިޔާޒު

  ކޮބާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގަ އޮންނަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރާ ގާނޫނު ކޮބާ މިނިސްޓަރު ކޮބާ ކަނިޝަނަރުކޮބާ ޗ ޑިފެންސް ކޮބާ

  38
 24. -_-

  ބްރެއިން ވޮޝްޑް ދިވެހިންނަށް ތިކަންކަމަކީ ކަމަކުދާކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެމީހުން ހިތުން އަދިވެސް މިއީ ހަތްވަނަ ގަރުނެވެ.

  10
  30
  • Anonymous

   ކަލޭ އުޅެންވީ އަސްލު 100 ވަނަ ގަރުނުގަ ދޯ

   11
   1
 25. Anonymous

  އެޖެންޑާ 19

  18
  5
 26. Anonymous

  ތިހެން ހަދާނެކަމެއް ނެތް އޭރުން ހުރިހާ އަންހެނުން ކަހަަލަ ގޮތަކަށް ހާޑްކޯއިންނަށްވާނީ؟ނަމަނަމަ އޭގެ ރަހަ ބެލިއަނުދޭތި!

  26
  1
 27. ކެޔޮޅު

  އެމްޑީޕީން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅައް ހިންގަމުންދާ ކަންކަން ހަރުކަށިއިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން ދެވެހިރާއްޖޭގަ ތިކަންތައްގަނޑުނުހިންގާ ތިކަންތައްތައް އޮތްތާކައް ކަލޭމެންދޭބަލަ!!

  41
  2
 28. ކެޔޮޅު

  ސަހިންދާ އާއި އޭނަގެބޭބެ އިބުރާ ވެސް ހައްޔަރުކުރަން އައްސޭކް އިމްރާނައް ގޮވާލަން!

  46
 29. ކެޔޮޅު

  ކޮބާތަ ދަރުސް ތައްދޭ ސޭހުން އެވާހަކަތަކައް ރައްދު ދެއްވާ އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާއުގާ ބަސްބުނެ އަޑު އުފުލަންޖެހޭ!

  46
 30. ކެޔޮޅު

  އެމްޑީޕީން ކުރާނީ އިންސާނީ ތަރައްގީޔޯ އެކަމައް އެހީވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އޯދީ!

  42
 31. ވަހީދު

  ދެންހުރީ މީނާގެ ބޭބެ އިކޮނިމިސް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު. މީނަބުނީ ފިރިހެނުން އެއްއޮފީހެއްގަ އެކުގައި އުޅުމުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގޭނެޔޯ. ޗެސްޓިޓީ ބެލްޓެއް އަޅުވާށޯ ޖެހޭނީ

  37
 32. ސޯބެ

  އެޖެންޑާ 19 ބުއްދި ފިލާ ދިއުން

  34
 33. ށޮކޮންޑަ

  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް

  8
  3
 34. މަރީ

  މިމީސްމީހުން ނައް ކީއް ވެތަ ބުނަންނުކެރެނީ މީ 100% މުސްލިމް ގައުމެކޭ ވީމާ ރާއްޖެއަކު ތިކަމެއް ކުރާކައް ތަނެއް ނުދެވޭނެޔޭ.

  34
  1
  • ގަމާާާރު

   ތަނެއް ނުދޭ އެކަމަކު އެބަ ކުރޭ. ކަލޭވެސް ކުރޭ

   5
   23
 35. މޯދީ

  ބުނަ ވެމްޕެއަރ ޝަހިންދާ ވަރަށް ރަގަޅު ވާހަކައެއް...
  ބޮޑު ކަމެއް ކަލޭއަށް ނުވަނީސް ގޭގައް މަޑުމާޑުން ހުރޭ

  34
  1
  • މަރީ

   ވެމްޕެއަރ ؟؟؟ ތިހެންބުނީ މާ މީނަ ވައްތަރުވެއްޖެ ވެމްޕެއަރާ

   10
   2
 36. ކޮބުރާ

  މއ. ބޯގަންވިލާ ގައި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްސަލައެއް އެބައުޅޭ!!

  48
  1
  • ކިނބޫ

   މަވެސް އަބަދުވެސް ހިތަށް އަރާ އެއްޗެއް ތިބުނީ.

   15
 37. ޢސ

  ސަހިންދާމިހާރުން މިހާރަން ހަތްޔަރުކުރޭ

  42
  1
 38. ޔަލް

  މީ ކީއްވެފަ ހުންނަ މީހެއްތަ؟

  21
  1
 39. ސަލީމް

  ފިސާރި އަންހެނެއްތާ؟

  8
  4
 40. އިންސާނާ

  މީނަ ހާދަހާ ފޯރީއެކޭ މިހިރީ މިކަން ކުރަން މަށަކައް ހީއެއްނުވޭ މިޒަމާނުގަ މިތިބަ ޒުއާން ކުދިންވެސް މީނަޔާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން އެއްބަސްވެދާނެހެނެއް އެހާ ކަޅުވާނެ ޔަގީނުންވެސް އެހާމެ ރޫ ގިނަވާނެ ?

  27
  1
  • ޑޮން

   ވަރަށް ނުބައި ވަސްވެސް ދުވާ ވާހަކަ އަޑުއެހިން ޝަހިންދާ ގެ ..... ނުން

   13
 41. ފިރުޓޭ

  ތިކުޅި ނުކުޅޭ މީހަކު މިތާކު ކޮމެންޓު ކޮށްފައެއްނެވެ، ތިކަމަކީ މާކުރީއްސުރެން ފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއް. އެންމެ ކުޑަމިނުން މޮހޮދޭގެ ނަންވެސް އޮތީ ޚަރާބުވެފަ.

  5
  18
  • ަހޯސް

   އާއެކެވެ. މާނޫން ކަމަށް ހެދިގެން ނޫޅޭށެވެ. ދެފުށް ދެގޮތް ކަމަށް ވަނީ ކާފަރުންނެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި ދިވެހިން ނެވެ.

   5
   6
  • Anonymous

   މަށެއް ނޫޅެން އެހެންނެއް. ކަލޭ އުޅެނީ ތަ؟ ކަލޭ ވެސް މިތާ އެބަ ކޮމެންޓް ކުރަމެއްނު.

   8
   1
 42. އަލްތާފް

  ޝަހިންދާ ކަލޭ ކުޅިކުޅޭ އިންސާނުންގެ ސިފާގަ ތިބި ޖަނަވާރުންނަށް ހިތްވަރުދީ އެކަން އާލާކުރަން ބޭނުން ވާނަމަ މި ރާއްޖެ ދޫކޮއް ކޮންމެވެސް އެހެން ގައުމަކަށް ދޭ. ކިހާބޮޑު ބަލާއެއް. ހައްގު ތަކޭކިޔާފަ ތި ފެލެނީ، ހައްގު ތަކަކީ ކޮބާކަން އެންގޭތަ.

  25
  2
 43. ޢަދުރޭ

  މޭޒު ދޮށަށް ނައިސް އުސްކޮށް ހަދާފަ ހުންނަ ގޭގޭގެ ޓެރަސް މަތީގަޔާ ސަފާރީ ތަކުގައި އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ފިލާތިބެ އެކަން ކުރޭ . އޭރުން އޯކޭނު ؟ މުސްލިމެކޭ ވެސް މީހުން ކައިރީ ބުނެފަ ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅެނީނު މި ރާއްޖޭގަ. ގަދަ ކަމުން ދީނަކަށް ނުގެންގުޅެވޭނެ . ޢަތޮޅުވެރިންނަށް ވަލުގައި ހިއްޕޭނީ .ދެމުން ނުވަތަ ނުދެމުން އެއީ ވަލުގަ ހިފިމީހާގެ ކަމެއް. ..ދީނުގައި ވެސް ކަން ހިނގާނީ މިގޮތަށް ބަޔަކު ކިތައްމެ ރުޅިއަޔަސް .

  5
  1
 44. ޢަލީ

  ކަލޭ މަންމަ އިސްލާމް ދީން ނުކިޔަވާދޭ ދޯ ؟

  14
 45. ކެތި

  ޢެމީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްކޮށްގެންދޯ ޝަހިންދާއަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް އަތުއަޅުވާލެވޭނީ. ޥަރަށް ޑެސްޕަރޭޓްވެފަ އެހުންނަނީ. މުޅިން ވަކަ އެއްޗެހި ލިބެނީ ދޯ ޝަވިންދާ.

  10
 46. ފެންހިންދާ

  ކައިވެނި ކޮށް ދޭން ވީތަ؟ މިހިރަ އެއްޗެއް ދޯ؟ އޭ ފީބާ ރޭޑިއޯގަސްދޮށުގޭގަ ކަލޭ ގެންގުޅޭ ހުސޭނު އުޅެނީ ޅަ އަންހެން ކުއްޖަކާ އިނދެގެންތަ؟ ވިހަން ކައިރި ވެފަ އިން އަންހެން ކުއްޖެއް އަތުލަފި ކޮށްގެން އެސޮރު މަގުމަތީ އެނބުރެނިކޮށް ދުށީމޭ.

 47. ސަހީބާ

  ތިޔަ ނިމުނީ.. މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކައް ވޯޓުނުދޭންޖެހޭ ސަބަބު މިއޮތީ ފެންނަން.. މިހާރު މިކަމައް އިންކާރުކުރާނޭ އެއްވެސް މުސްލިމް ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ.. އެމްޑީޕީ އާއި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު އެއޮތީ އިސްލާމްދީން އަހަރެމެން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ކޮށައި ހަންދަމައި އަންދައި ވިރުވައި ކޮޅުފައިން ޖަހާއިރުވެސް ހަމަ ކަހެރިވަކެކޭވެސް ހިތައްނާރުވާ އިންގިލިކުރިން އިޝާރާތެއްހާހިސާބުވެސް އެކަންކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅައް ހިއްލާނުލައެވެ. ވީމާ ދެން އެމްޑީޕީގެ މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަށާއި އަދި ކެންޑިޑޭޓުންނައް ކުރި ތާއީދު ގެންދިއުން މިއޮތީ ދީނީގޮތުން އަހަރެމެން ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ މައްޗައް ވާޖިބުވެފައެވެ. މިކަމާ ދެކޮޅުހެދޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ހައްގެއް މުސްލިމަކައް ލިބިގެންނުވާކަން ކަށަވަރެވެ.

  18
  1
 48. ......

  މި ގައުމުގަ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ގިނަ ބަޔަކު ފައިސާ ވެރިންގެ ގޮތުގަޔާއި ކަމުވޮށިގެންވާ ހިސާބުގަ އެބަ ތިބި....
  ހައްގަކީ ވަކި ބައެއްގެ އެއްޗެއްނޫން ޝަހިންދާ...އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުން ފުރިހަމަވެ ލިބިގެންދަނީ ހައްގެއްނޫން...އެ ހާސިލް ވަނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އެދުމެއް..ނަފުސު އެދޭ އެދުމަކީ ހައްގެއްނޫން އަދި ހައްގަކީ އެދުމެއްވެސް ނޫން...ހައްގަކީ އިންސާނީ ފިތުރަތާއި ކަރާމަތާއި އިންސާނީ އުސޫލްތަކާއި އަސާސަށް ފުށޫ ނާރާ އިތުރު އެހެން އިންސާނަކަށް އުނި ކަމެއް އޭގެން އައުމެއްނުވާ އިންސާނަކަށް ވީތީ ކޮންމެހެން ލިބި ކަށަވަރުވެގެން މެނުވީ ފުރިހަމަ މުޖުތަމަޢު އެއް ބިނާ ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން...
  ތިކަހަލަ ބުއްދީގެ ބައިކުޅަ ބައި ހަމަނުވާ "ސިކު" މީހުން އަހަރެންގެ މައްޗަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާ ބަސްބުނަން އަހަރެން ރުހޭނެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއްނެތް....ތި ބުނެ އުޅޭ ފާސިދު ބަސްތަކުން ފާޅުވަނީ އަމިއްލަ އެދުމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު....
  " ބުނާ ކަހަލަ....ﷲ އަށް އެނގިވޮޑިގެން ނުވާނެޔޭ އަހަރެމެން އުޅެންވީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން...އަހަރެމެން އުޅޭނީ އަހަރެމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށޭ...." އެހެންވެ އެގޮތަށް ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުން އެދަނީ....

  17
  1
 49. ޑޮޑީ

  ބަލަގަ ގޭންގުތައް އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށައް ގެންނަ ވާހަކަ އޮކޭދޯ. ޢެއީ މީހުންމެރުމާ ވައްކަން ކުރުމާ ޑުރަގު ވިޔަފާރިކުރުމާ މިފަދަހުރިހާ ނުބައި ކަމެއް ކުރާބައެއް. އެކަމަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާމީހުން އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށައް ގެންނަވާހަކަ ދެއްކީމަ އެއީބޮޑު ލާދީނީ ވާހަކަ އެއް. މިހުރިހާ ކަންކަމަކީވެސް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން. އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށައް ގެނެސްގެން ވެސް ފާހިޝް ކަންތައްތަކުން ބަޔަކުސަލާމަތް ވެއްޖިއްޔާ ރަގަޅެއްނުން. ޢިސްލާމް ދީނަކުނޯވޭ ތިފާޑުގެ ކޮމެންޓުކޮށް ތިމާއަށް ފަހުމުނުވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަނެކާގެ އަބުރު ދުއްވާލާކަށް. ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ. ދޫރައްކާތެރި ކުރުން މާމުހިންމު.

  6
  1
 50. އީސާ

  މީނާއަށް މާކަމުދާކަމެކޯ މިއީ ގޮތްކުޑަ ސަހިންދާ

 51. އާދަނު

  އަލްހަމްދު ލިﷲ ! އަސްލުބުނަންތަ ވާހަކައެއް. މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމާ ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ، ﷲ އަށް ހަމްދުކުރަން. އެކަމު ޝައިތާނާ އަހަރެމެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކިކަހަލަ ޖަދަލުތަށް ފަށުވަން އަވަސްކުރުމަށް ވަސްވާސްދޭ. މަށަކީ މާރަނގަޅު މީހަކަށް ވީކީ ނޫން، މިފަހަރު ހަނދާން ވީމަ ތިބޭފުޅުންނާވެސް ހިއްސާކޮށްލީ. އަޅަމެނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި!

 52. ޢިބުރާހީމް:

  ތިމީހުނަށް އެއްމެ ބޮޑު އަދަބު ދޭންވީ

 53. ޝާޒިޔާ އިސްމާއީލް...

  ތިޔާ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމެއް މި ގައުމަށް އައި ފަހުން މުޅި ގައުމު ހަލާކު ވެއްޖެ.... ރޯމާ ދުވާލު މީހުން ވަގައްނެގުމާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހާރު ވަރަށް އާންމު ވެއްޖެ.. ހިތާމަޔަކީ ތިކަން ކަމައް އަޑުއުފުލާނެ މީހަކު ވެސް ނުވާތި.. ތިޔާ ތިބޭ ބުޅާތައް ވެސް ހޮވަހޮވާފަ ބައިތިއްބަންވި ބޮޑު ގޮނޑީގަ އެހެޔޮ ދެން މުޅި ގައުމު ފަސާދަ ވިޔަސް އެއީ އެމީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން... ދެން ބުނާނެ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެކޭ... މިހިރީ ގައުމުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް....

 54. ކީއްކުރަންތޯ

  އެވާނީ އެއްކަލަ އެނބުރޭ ސަގާފީ ވަށްމޭޒަށް. އެ މޭޒު މިހާރުވެސް މުލީއާގޭގައި އެބަހުރިތޯ؟ ހުރިއްޔާ އަވަހަށް އެމޭޒުގައި އެކަމަނާ ބައިންދަވާފައި ދެން ތިޔަ މީހުން އެމޭޒަށް ގެންނަވާ. އޭރުން ސަގާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ކަމުގެ އެވޯޑް އެވައްތަރު މީހުން ކަމަނާއަށް އަރުވާނީ ތެޔޮފޮދެއްވެސް ނުލައި ތޯއްޗެއް!

 55. އައްލެއިކަލޯ

  ޝަހިންދާއަށް ގައިޑަންސް ބޭނުންވޭ. މިކަން މިވަނީ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވެފަ. ޝަހިންދާއަށް އެނގޭބާ އިސްލާމު ދީނަކީ ކޮބައިކަން! އެއީ ދިރިއުޅެންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. އިސްލާމް ދީނަކީ ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާ ގޮތް. ދުނިޔެ ފެށުނީއްސުރެވެސް މިއޮތީ އިސްލާމް ދީން. އެންމެހައި ނަބިއްުުޔުން/ރަސޫލުން މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވީ އިސްލާމް ދީން. އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް.