އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު – ފޮޓޯ: ޑީޖޭއޭ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު – ފޮޓޯ: ޑީޖޭއޭ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހައްޔަރުކޮށްފައި އޮތީ ފަންކާއެއް ވެސް ނެތް، ހޫނު، ނުބައި ވަސް ދުވާ ކުޑަ ގޮޅިއެއްގައި ކަމަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހިސާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިލާފަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތަނަކީ ކުޑަ، ހޫނު، ނުބައި ވަސް ދުވަސް އަދި ފަންކާއެއް ވެސް ނެތް ތަނެއް ކަމަށެވެ. އެއްވެސް އިންސާނަކާއި މެދު މިފަދަ ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ސުވާލު ކުރުމުން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވީ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީއަކުން ލިބެން ޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހިފުމަށްފަހު ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ދަޢުލަތް ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ޤަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. މިމައްސަލައިގައި ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެކި ވެސް ހޯދާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. އެސީއެއްވެސް ނެތް ދޯ؟ ފާޙާނާގަ ބިލިގާވެސް ނެތް ދޯ؟

 2. ކޮންބައެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަ ހުކުމްތަކެއްގައިތޯ ހުތުރު ފައިސާ ނަންގަވާފައިވަނީ އެކަން ހާމަ ކުރާނަމަ ފުރިހަމަވާނެ ދެއްތޯ.

 3. އޭނަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ 7 ސްޓާރ ހޮޓަލެއްގަ ދެއްތޯ؟

  • ސްޕރީމް ކޯޓް އަކީ އެ ފެންވަރަށް ހަދާފަހުރިތަނެއް، މައުމޫން ބެހެއްޓި ރަން ފާހަނާ ތަކާ ބިލިގާތައް ވެސް ހުރީ އެތާގަ. އެ ބޭފުޅާ އެފެންވަރުގެ ތަނެއްގަ ބަހައްޓަން ދޯ ޖެހޭނީ އެހާ އިންސާފުވެރި ވީމަ

 4. ހިސާނު ކައިރީ އަހާބަލަ ރިޝްވަތު ފައިސާނަގައިގެން މަހުޝަރު ދުވަހުން އަބްދުﷲ ސައީދުއައް 5000 އަކަފޫޓުގެ އޭސީކޮޓަރިއަކާ ބިލިގާ ފާހާނާއެއް ހުންނނާނެތޯ

 5. ކަމަނާ އެގޮޅި ހުރީ ހިޔާކޮއްފަތަ. ހިޔާކޮއްފަ ހުރިއްޔާ ފަންކާއެއް ނުހުންނާނެ. އެގޮތް އޯކޭ ވެގެންދޯ ރިޝްވަތުބޮަނޑީގަ ބަގުޑިބެއްދީ

 6. މީނައަށް އެއަރކޯނުކުރި ކޮޓަރިއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ގޮވާލަން. އަދި ވަށާގެން ބަގީޗާއެއްވެސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަން.

 7. އޭނާ ކުރި ހުކުމްގާ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތުމުން ހައްޔަރުގާ އޮންނައިރުވެސް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އޮންނަން ނުޖެހޭނެ.

 8. މުޅި ދައުލަތް ހޫނުކޮށްލާފައި، ދެންކޮންވާހަކަ އެއް މިދައްކަނީ ؟؟؟؟؟

 9. ބާނދީންލާފަ، ޙާއްސަކޮށް ފައިމޮޑެދޭނެ ރަގަޅު މީހަކުލާފަ ގަނޑުވަރެއް ތައްޔާރުކޮށް ދިނުމަށް ގޮވާލަން

 10. ބަލަގަ މަވެސް އޮތީ ތިކަހަލަ ގޮޅިއެއްގަ

 11. ޑޮލަރު ބޮޑިތައްވެސް ދޯ؟

 12. އައްޗިކޮށް އުޅެގަތީމަދޯ

 13. ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާ

  ރިޝްވަތު ނަގާ ސަރުކާރަށް ޣައްދާރުވީމަވެސް 5ސްޓާރ ހޮޓަލެއްގަތޯ ބައިންދަން ޖެހެނީ. ؟ ހަމަހޭގަތަ؟

 14. .ކައްވަޅުގަ ކިހިނެ އޮނާނީ..........

 15. އެއީގާޒީއެއް އެއީ ބޭނުންވިގޮތް ކޮބާ ރިސްވަތުދިން މީހުން. ކަމަނާ މޮޔަތަ

 16. ގަދަޔަށް ފިނިކޮށްފަތަ ޖަލުގެ ގޮޅިތައް ހުންނަންވީ؟

 17. ތިޔަ ފަނޑިޔާރުމެން އެބަޖެހޭ ގޮޅީގެ ހޫނު ތަހަންމަލުކުރަން.. އެއްވެސް ހައްގެއްނެތި ހިތައް އެތި ދުވަހަކަށް މުއްދަތު ޖަހާއި އިނޮސެންޓު މީހުންވެސ ްގޮޅީގަ ބާއްވާބައެއްތީ..

 18. ދައުލަތުގެ 3 ބާރުން އެއްބާރު މީނައާއި ހަވާލު ކުރީމަ އެކުރި އަމުރުގެ ސަބަބުން ބައެއްގެ ފުރާނަ ވެސް ގެއްލިދާނެ ކަމެއް މީނާއަކަށް ނޭނގުނު. ދެން އެއަރކޯނަކާއި ފަންކާއެއް މީނާއަށް ދެވޭނީ

 19. ޢެތަނަށް ވަންނަހިތުން ފައިސާ ބޭނުންކުރީ ވަންނައިރު އެގެންޖެހޭނެ އެތަނެއްގެ ހާލަތުހުންނަގޮތް

 20. ޢެތަނަށް ވަންނަހިތުން ފައިސާ ބޭނުންކުރީ ވަންނައިރު އެގެންޖެހޭނެ އެތަނެއްގެ ހާލަތުހުންނަގޮތް

 21. ރިސްވަތުގެ ބައެއް އެހީތެރިވީމަ އޮންނާނެތަ ؟

 22. އާ ދެން އޭނައަށް އަންހެން ކުދިން ކޮޅަކާއި އެތަނުގައި އޭސީ އަކާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ފެނޭ......

 23. ހެހޭ: ހިސާން ހެސޭއިނު ގެއަށް ބަދުލުކުރަން ވީނު!

 24. އާއޯކޭ މިހަރުކުރަނީ ޢޭސީއެއް. ކޭބަލް ޓީވީވެސް.

 25. މިތާ ކޮމެންޓު ކުރަނީ ކިހާވަރަކަށް ޤާނޫނު އިނގޭ މީހުންބާ؟ ތަހުގީގަކަށް ބަންދު ކުރާމީހާއަކީ އެމީހަކަށް އަދަބު ހައްގުވާމީހެއްނޫން. ކުށެއް ކޮށްފައޮތިއްޔާ ތަހުގީކޮށް އެކަމެއް ސާބީތުކޮށްފައި ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އެކަމަށް އެކަށިގެންވާ ހުކުމެއް އިއްވުމަށްފަހު ދޭ އަދަބެއް ދެވޭނީ.

 26. އޭނަ ވަނީ އެތައް ބަޔަކު ތިބުނާ ފަންކާ ނެތް ކުޑަގޮޅިޔައް ފައްތާފައި.މީހަރު އިހްސާސްވާނެ. އަލްހަމްދުﷲ. ތިކަހަލަ ކޮންމެ ތޯގޫތެއް ނެތިގެންދާނީ ތިގޮތައް

 27. ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި މިފަދަބޮޑު މުސީބާތެއް ކުރިމަތި
  ކުރުވިއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި މިގައުމު
  ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަކީ ކިހާބުރަދަނެއް
  ހުރިކަމެއްކަން ވަޒަންކޮށްނުލެވުނީތީ ހަމަ ހައިރާންވަމެވެ.

 28. އޭނަ ބަހައްޓަންވީ 7ސްޓާ ހޮޓަލެއްގަތަ؟ އަމިއްލަޔަށް ފައިސާގެ ފަހަތުން ދުވީމަ ވާނީ ތިހެން.

 29. އިންކުރެޑިބަލް

  އެންމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެކަމަށް ބުނެވެސް އަނގަތަޅަނީ ތި ޢިޖުރާޢީ ވަކީލުން. އެހެން ވީމަ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ވިޔަސް ރައަިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވިޔަސް ޖަލައްލީމަ ހަމަ ޖެހޭނީ އެތަނުގައި އެހެން މީހުންވެސް އުޅޭގޮތައް އުޅެން. ޢިޖުރާޢީސް ކަލޭމެން އެހެން ވީމަ އަނގަ ނާ....ވާ ތިބޭ

 30. ދުނިޔެމަތީގައިވެސް ޢަޒާބު ދެއްވާނެކަމަށް ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވޭ.

 31. ދެން ތިޔަވަކީލުގެ އަންހެނުން ނިދާކޮޓަރި ދައްކަންވީނު!

 32. އެބޭފުޅާޤައުމައްޤައްދާރުވީމާ
  އަދިވެސްއެޤައްދާރުކަލޭގެބާވަންވީފުރުޖެއްގަތޯ؟؟؟ ދެއަރިމައްޗަށްދެކައްނިއޮލާފަމެދަ އްކަށިކިޔޮގަޑެއްލާވީ އޭރުމާބަދާގެމައްސަލައެއް
  ނުޖެހޭނެއޭ

 33. ފަންކާ ނެތަކަސް މައްސަލަ އެއް ނެތެއްނު. ހޫނު ކުޑަ ގޮޅި އެއް ވެއްޖެއްޔާ. ހޫނުވާތީ ވިއްޔަ މީހުން ފަންކާ ބޭނުންވަނީ.

 34. ސުވަރުގެއިން ގަނޑުވަރެއްގަ ވިއްޔާތިހުރީދޯ....