ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ޔާމީން ވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ގެއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

މިރޭ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު ވަގުތީގޮތުން ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ ގޭބަންދުގައި ހުންނައިރު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ވެސް އެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޝަރުތުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެނެވެ. ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ އުފުލީ ފެބްރުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރީ ފެބްރުއަރީ 18 ގައެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ މިއަދު އެއްމަސް ދުވަސް ފުރުނު ނަމަވެސް އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިން ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކޮށްފައި ވަނީ އެމްއެމްއެޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފްގެ ކުންފުނިން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު އޭސީސީ އާއި ހަވާލު ނުކުރިކަމަށް ބުނެއެވެ. އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ޔާމީން އޭސީސީ އާއި އެކު ހުޅުވި އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރުގެ އަތުން ނެންގެވި ފައިސާއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ހޯދި މައުލޫމާތުތަކާއި، ހެއްކާއި ގަރީނާ އިން ފާހަގަކުރެވުނުގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރި ފައިސާ އިން އެމަނިކުފާނު ވަނީ މާލީ މަންފާތަކެއް ލިބޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގަވާފައެވެ.

ޔާމީން ވެސް ވަނީ އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިން މާލީ މުއާމަލާތްތައް ހިންގެވި ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިއިރު އެއީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއްކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރި މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނު ފުލުހަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރު ކުރީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ ބަޔާންތައް ނިންމާ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ކުރުވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މިސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމިން އާ ދޭ

  10
  6
 2. ޕާޓީ

  ޔާމީންގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ޖޭޕީއަށް މަޖްލިސް ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކުރަން ޖުޑީޝަރީ ތެރެއަށް ގާސިމް އަތް ބާނާލާ މަންޒަރު މިފެންނަނީ. މަންޒަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނާނެ

  15
  74
 3. ވިސްނޭ

  އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން...

  120
  5
 4. ބިގަން

  ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީ އަޕަރ ސްކޭލަށް ބަދަލު ކޮށް ރާއްޖެ ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކުން ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަން ހަމަ އެކަނި ކުރަން ކެރުނު ރައީސް ކަމަށްވާ ރައީސް ޔާމީން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރެއްވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ދެން މަމެން ޕިންކީން މަޖްލީސް އިންތިޚާބުގައި ކެމްޕެއިން ކުރަން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ރައީސް ރައްކާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކޮޅުވެސް ތަމެން ދޫކުރާށޭ މަމެން މިދަނީ ކެމްޕެއިން ކުރަންއޭ ވީއާރ ގޮނާ ވިން ގޮނާ ވިން އިޓްސް ޓްރޫ އިޓްސް ބިގަން ބިގަން އެން އިޓްސް ސްޓާރޓެޑް...

  165
  8
 5. އައިއޭމް

  މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ތަމެންނަށް ހަދާނެ ގޮތް ބޮޑުވެގެން ތަމެން ނަށް ދޫކުރަން މަޖްބޫރުވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އޯއް މަމެން އުއްމީދުކުރަމޭ މަމެންގެ ރައީސް ދޫކޮށްލުމުން ދެން މަމެން ޕިންކީންނާއި ޖޭޕީ ކުދިން ގުޅިގެން އެޕްރީލް މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ޖޭޕީ ކުދިންނާއި ރަށްޓެހިވެގެން އެކުދިންނާއި އެކު ހިއްޗަށް ދަމުން ރޭސް މަމެން ޕިންކީން ކާމިޔާބު ކުރާނެ އެން ނައު އައި އޭމް ސޯ ހެޕީ އައި އޭމް ސޯ ހެޕީ އައި އޭމް ސޯ ހެޕީ...

  10
  1
 6. އެލެކްސް

  އަސްތާ އެއީ ކީއްވެ. ަިބޫ އެބަ އުޅޭ އެކަމާ މިހާރު އިބުލަށް ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރީ އިބޫ ކަިރީ ނުބުނެ. މިހާރު އެކަން ކުރިއަށް އެބަދޭ. މީ ބަލާވެރި ކަމެއް ލާ ދީނީ ލާގައުމީ ވެރިކަމެއް

  18
  2
 7. ޑާން

  މަމެންގެ ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް ރައީސް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ ދެން މަމެންނަށް ގެއަށް ގޮސް ބައްދަލުކޮށްލާ ޑާންސް ކޮށްލެވޭނެއޭ މަމެންގެ ރައީސް އާއި އެކު ލިވިންގް ރޫމް ގެ ސޯފާގެ ރަގް މަތީގައި ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ލައިކް އިޓްސް ދަ ބެސްޓް ޑާންސް ބޭބީ ޓުނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އޯސަމް ޔޫ ނޯ މަމެންގެ ރައީސް ދޫކުރަނީއޭ ބަރަބިން ބަރަބިން ބާން..

 8. ހޯޕް

  މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ތިޔައީ ގައުމުއާރާސްތު ކުރުމުގެ ބާނީ

  25
  1
 9. ޑްރީމް

  މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ ދެން މަމެންނަށް ގުޅިފަޅުން 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް މަމެން ވިޔަފާރިކުރަން ވެސް ލިބި އަދި ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން މަމެންނަށް މަމެން ދިރިއުޅެން ކޮންޑޯސް ހިމެނޭ ޓަވަރެއް އެޅުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާދޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ހަގީގަތަަށް ބަދަލުވަނީއޭ އައި ބިލީވް އިން އިޓް ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ވެރީ ގުޑް އިން އިޓް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އިފް ޔޫ ސީ ދަ ވޮންޑަރ އޮފް ދިސް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ޔޫ ކޭން ޓޭކް ޔުއަރ ފިއުޗަރ ފްރޮމް އިޓް ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ވެރީ ގުޑް އިން އިޓް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް...

  6
  1
 10. މަޑުކޮށްލާށޭ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ރައީސް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ދެން މަމެން ނަށް އެޕްރީލް ރޭސް ޖަހަން ބޭނުންވާ ހިތްވަރު ލިބި މަމެންނަށް ޖޭޕީގެ ކުދިންނާ އެކު ހިއްސު ތަކަށްވާންވެލާ ސަޅި ގޮތަކަށް ހިންދެމިލާނަމޭ ރަންކޮޅާ މަޑުކޮށްލާ މަމެން ގޮވައިގެން ދާން ރަންކޮޅާ މަޑުކޮށްލާ މަޑުކޮށްލާ މަޑުކޮށްލާ މަބުނީ މަޑޮކޮށްލާށޭ ޔޭއް ޔޭއް ޔޭއް ޔޭއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

  8
  1
 11. އޯލާ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ތަމެން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އޯލާ އޯލާ އޯލާ އޯއް އޯއް މަމެން ޕިންކީން މިއަދު ވެރިކަމުގައި ތިބި ނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދުނު ހުރިހާ އެންމެންނަށް މިހާރު ހުންނާނީ ގުޅިފަޅު ހިއްކާލާ އެތަނުން ކޮންމެ މީހަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯތި ހިލޭ ދީފައޭ އޫއް އޫއް ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މަމެން ޕިންކީންގެ އަތުގައި ހިފާށޭ ކެއަރ އިނަފް ފޯރ އަސް ހޯލްޑްމީ ކެރީމީ އޯލާ އޯލާ އޯއް އޯއް އޯއް ޓެލްމީ ޔޫއާރ ވިދް މީ ވެން ޔޫއާރ ލޮސްޓް ވީ ގޮނާ ފައިންޑް ޔޫ އެން ވާރކް ލައިކް އެން އެޕްރީލް ފައިޓް ޓިލް ޔޫ ގެޓް އިޓް އޯލާ އޯލާ އޯލާ އޭއް އޭއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

 12. މަސްކައްކާ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ރައީސް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުން އެއީ ދިވެހި އުއްމަތް އުފާ ކުރަން ހައްގު ކަމެކޭ އެމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެމެން ކުރަނީ ރަނޑު އަކުން ބަކުން ކުޅުން ފަދަ ކަމެކޭ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސޭ މެން ވެސް ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް ކޮރަޕްޝަން އޮޅާލާ ޖަހާ އެމެން ރިޔާސީ ލޯންޗަށް ބޮނޑި ބަތް ގަނޑު ގަނޑު ކައްކައިގެން އަރުވައިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ނާޗަރަނގީއޭ ތަޅަނީއޭ ފްލެޓެއް ވެސް ނުދޭނެއޭ ނުވެސް ދެވޭނެއޭ ރައްޔިތުން ހަނާވަނީއޭ ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުވަނީއޭ މިމެން ކުފޫހަމަނުވެއޭ ހަމަ ނުވެއޭ މަސްކައްކާ ހިންނަވަރޭ މެން ދެން ދަގަ ދެން ތަމެން މަސްކައްކަން ދެން މަސްކައްކާދޯ...

 13. އަންތަރީސް

  ސިޔާސީގޮތުން ފެއިލްވެފަހުރި މަސްގަނޑެއް ދެންވެސް އަނގަނާރުވާމަޑުން ހުރެވޭތޯބަލާ

  1
  21
 14. ޙާލިދު

  މާތްﷲ އަށް ހަމްދުކުރަން. ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރައްވާ ސާބިތުކުރައްވާށި.

  22
 15. ޗޭންޖްއިޓް

  މަމެން ޕިންކީންގެ ރައީސް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުން އެއީ ރައީސް އިބޫ އަށް މަމެން ޝުކުރު އަދާ ކުރާނެ ކަމެކޭ މަމެން ޕިންކީން މިއަދާއި ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ތިބި ނަމަ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޭނެ ކަން ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ރާއްޖެ ބަދަލު ކުރަން އެގެނީ ޕިންކީންނަށް އެކަނިއޭ ޗޭންޖް އިޓް ޗޭންޖް އިޓް އީވެން ވެލް އިނަފް ޗޭންޖް އިޓް ދިސް އިޒް އޮންލީ ގެޓިންގް ނޯން ޓު އަސް....

 16. Anonymous

  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ގާއިމުކުރަންކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ރިޝްވަތުގެތެރެއިން ސަވާރުވެގެންއުޅޭ ސަރުކާރުން ފާޅުގާ ބޭއިންސާފުވާތަން މިފެންނަނީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާތައް 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުވެ އެމީހުން އެއިގެފައިދާ ނަގާފައިވާއިރު ވަކިމީހަކު ޖަލަށްލާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހިންގަނީ ކީއްވެގެންބާ؟؟ އަނެއް ވާހަކައަކީ މިގޮތަށް ގެއަށް ބަދަލުކުރާ އެހެން ގައިދީންނަށް ނުކުރާފަދަ ޝަރުޠުތައް ރ.ޔާމީނަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ކުރުމަކީވެސް ބޭއިންސާފު ނޫންތޯ؟؟؟

  19
 17. ކެޔޮޅު

  މަރްހަބާ ރައީސް ޔާމީނު ސަލާމްކޮއްލައް އެބަދަން ގެކޮޅައް މާދަމާ މަނިކުފާނުސަލާމަތް ސިއްހަތެއްގައި ލަހައްޱަވާ އުމުރު ދިގުކުރައްވާޑިއެވެ

  19
 18. ކެޔޮޅު

  مرحبا مبارك ރައީސްޔާމީނު ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ލައްވަވާ އުމުރުފުޅު ދިގުކުރައްވާ އަދިވެސް ދިވެހިރަތްއަތުންނައް ހިދުމަތްކޮއްދެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކޮއްދެއްވާންދޭވެ"

  22
 19. Anonymous

  ބޭއިންސާފުން ރައީސު ޔާމީނުގެ ބޮލުގާ ދޮގު އިލްޒާމުއަޅުވާފަ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހުގައި ކުރަމުންދާ އަނިޔާ ފާޅުގައި މިފެންނަނީ، އެމަނިކުފާނު މަރާލިޔަސް މިގައުމުގާތިބި ތަރައްގީއާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންނަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށްވާއިރު އެމީހުންގެ ހިތުގެއަޑީން އެމަނިކުފާނަށް ދީފައިވާ ލޯތްބާއި ތާއީދު އެހެންފަރާތަކަށް ނުލިބޭނެ. ޢެއީ ގައުމުދުށް އެއްމެ ގާބިލު ރައީސު، ތަރައްގީގެ ބާނީ، މިހަގީގަތް ގައުމުން ފޮހެލަންއެޅުނަސް ފޮހެލެވޭ ވަރަށްވުރެ ބާރުގަދަވެފައި އަދަދުވެސްގިނަ

  17
 20. ކެޔޮޅު

  مرحبا ރައީސް ޔާމީނު ތިޔައޭ ހަޤީގީރައީސަކީ ތިޔައޭ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަކީ މިތިބީ ފަހަތްޕުޅުގަ،

  22
 21. ކެޔޮޅު

  ބަލަގަ ކަރެކްސަނުން އެސަރުތައް ހާމަކޮއްބަލަ އެއިރުންތާ އަހަރެމެނައް ފަރިވަޅަކާ ދެވެންއޮތަސް ނެތަސް ސެނގޭނީދޯ؟

  10
 22. ރަން

  ޑިއަރ ރައީސް ޔާމީން
  ދިވެހި ރާއްޖެ ގާދޫ ކޮލުމް ނިކުމެގެންދާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. މިގައު ސަލަމާތް ކޮށްދެއްވާ

  20
  • ކުޑަބަޖަރާ

   ގާދޫކޮލަކުން ދެން ނުނިކުމެވޭނެ. ބުރުޖްއަޅާބަންދުކޮށްފާ އެއޮތީ. ދެންނުކުންނަންޖެހޭނީ ކަޅިން.

   4
   1
 23. މުހައްމަދު

  ޔަގީން ވާކަމަކީ މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަކީ ވަގުންނާއި ފިތުނަޔާ ބަދަލުހިފުން ހައްދުން ނެއްޓިފަތިބި ބަޔަކު ތިބި ސަރުކާރެއްކަން ސަބަބަކީ ޔާމީނުގެ ކުށެއް ސާބިތު ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަކެއް ޖަލުގަ ބޭއްވުމެވެ ނުވިތާކަން ދޮގު އިލްޒާމް ފެޝުނީއްސުރެ އަޅުވައިގެން ޔާމިން ހައްޔަރުކޮށްފަ ކުއްލިއަކަށް ގޭބަންދަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ ތިޔަބުނާވަރުގެ ނުބައިނަމަ މިހާތަނަށް ޔާމިންގެ ފަރާތުން ވަގުންގެ ސަރުކާރަށް ކުރި އުނދަގުލެއް ކުރި މުޒާހިރާއެއްވެސް ނެތެވެ. މިކަމުގަ ޔާމިނަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންވެސް މަޑުންތިބީމައެވެ ނަމަވެސް ކުއްވެރިން ހައްޔަރުކުރީމަ މަގުތަށްނާމާންކޮށް މީސްމީޑިއާހަލަބޮލިކޮށް ގެރިމޯދީޔާ އެމެރިކާގެ ބިރުދެއްކުން އިންތިހާކުރީހެވެ މިހުންނަނީ ތަފާތަކީ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫފޯރުވާމީހުން ދެންވެސް ދަނެގަތުން މުހިއްމު ވަގުން އަދިވެސް ވައްކަން ކުރަނީ ސާބިތު އެހުރީވެފަ އެމީހުންނަކަށް ހުކުމެއް ބަންދެއް ނެތި ފިލުވާފަ ކުރީސަފުގަ މަހުލޫފު، ކަމާލުއްދީން މެންގެ ޝަރީއަތް އަދި ހުކުމަކީ ކުށެއް ނުކުރާކަމަށް ނިންމުންތޯ މިތިބީބަލަން އިންސާފު ދައްކާދީ އިމުރާނާ ޞާލިހުމެން ހެހެހޭ

  20
 24. މަސްވެރިޔާ

  މިނުލަފާ ޖައްބާރު ސަރުކާރާއި ރަލަށް މަގުކޮށާ ނަޝީދާއި ނޮގޮވާ އަދި ބާރަށް ދާގަންނަ ގުރާ ރ ސޯލިހު، ވެރިކަމާހުރެ ހަލާކުވާ އަނިޔާވެރި މައުމޫނާއި، ސިޔާސީގޮތުން އުރައްޕެއްނެތް އިމްރާނަށް ދަންނަވަންއޮތީ ވެރިކަންފޭށެނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ. ތިޖައްބާރުންތަކަށް ވާނުވާ ނޭގި ޖަލަށްލާކަށް އަހަރަމެން ބޭނުމެއްނޫން. ނަމަވެސް ރ ޔާމިނަށް ތިދޭ އަނިޔާގެރަހަ ހިތިވާނެވޯޓުން. ވެރިކަމުގެ ބާރުނިމި ސައިޒްވާނެ. އިންޓނޭޝަލަށް ކޯޓްއޮފް ޖަސްޓިސް އަށް ނުލަފާ ޕީޖީގެ މަށްސަލަ ވައްދަން ތައްޔާރުވަނީ. ނިކަންރީތިވާނެ.

  19
 25. ދޫކުރޭ

  ރައީސް ޔާމީން ޖެހޭނީ ގޭބަންދަށް ނޫން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނީ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ދޫކޮށްލަން ތަމެންގެ ލެވެލް އެއް ނޫނޭ މަމެންގެ ބްރިޖް ރައީސް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ އެއީ ތަމެންގެ ލެވެލްގެ ކަންކަން ކުރަން ތަމެން އުޅުނިއްޔާ މާ ބޮޑަށް ތާހިރުވާނެ ނޫންތޭ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސޭ ކިޔާ ބޮޑެތި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން 5 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ބަޔަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާދީފައި އެފައިސާ ގަނޑު ބަނޑުއަޅާލައިގެން ކޯއްޗެއް ކިޔަންތޭ ބަނޑުއަޅާދޯ ހަމަ ދޫކުރާށޭ މިހާރުން މިހާރަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މަމެންގެ ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް ރައީސް އެނޫން ނަމަ އިންޑިއާ ސިފައިން ނަގާ ހޫރާލަން ޖެހިދާނެއޭ މިގައުމުން އެކަން ތަމެން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ދަ ގަމާރު ދަބީތާ ދަ ވަންސެންސް މިސިނޭ ދަ ރާއްޖެތެރެއަނޭ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސޭ...

  16
  1
 26. ހަތަރުކަށިމަތި

  އެހެންތަ! މައިބަދައިގަ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ ކުޑަކުޑަ ހަސަން ލަޠީފަކަށްވެސް ނޭނގޭ ޓެސްޓެއްތަ؟

  8
  1
 27. Anonymous

  ގޭބަންދަށް މިބަދަލު ކުރީ މިއީ ކުއްވެރިއެއްތަ؟ ކޮން ގާނޫނަކުންބާ ރައީސް ޔާމީން ކުއްވެރިވަނީ. އިންސާފުގަ ދަތްއަޅައިގެން އުޅޭ ސަރުކާރެއް މިހާރު މިއޮތީ. ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ނިކަމެތި ގޮތަކަށް މިސަރުކާރު ބަލިވެ މިސަރުކާރުގައި ތިބި މީހުން ނިކަމެތި ކުރައްވާނެ. އާމީން.

  19
  1
 28. ކކކކ

  ކޮން ކުށެއްތަ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ޘާބިތުވެގެން މިއުޅެނީ؟ ގޭ ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބޭނީ، ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން. ޖުޑީޝަރީގަތިބީ ޤާނޫނު ނުކިޔަވާ އެތަނަށްވަދެ ތިބި ބައެއްތަ؟ ނުވަތަ 27 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން މިތާ މިހިނގަނީ، ހިންނަވަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ނަމުގައި ކެނެރީގޭ ސިއްކަ ނަޝީދުގެ ދުލުން ބޭރުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޤާނޫނަކަށްވާ އުޞޫލުތަ؟ މިވެރިންގެ މިނުބައިކަމުގެ ރަހަ މިމީހުންގެ ކަރުބުރުގައި އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލައްވާށި އާމީން. ނަޝީދުގެ ނުބައި ރޭވުމުން ދިވެހި އުއްމަތް ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. އާމީން ޔާރައްބަލްޢާލަމީން.

  17
 29. އާދަނު

  މިސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ދެކެ މިއޮއް ގަންނަ ބިރެއް. ކަލޭމެން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމާއެކު، ގައުމުގެ އިޤްތިޞާދު މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭ ނުދާ މިންވަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ. އެތައް އާއިލާއެއް ނިކަމެތިކޮށް އެތައްބަޔަކު ވަޒީފާތަކުން ބޭރުކޮށްފި. ނުބައި ނުލަފާކަމާއި، ވައުދަށް ކަމޭނުހިތާ އިބިލީހުން ތަކެއް މިތަނުގެ ވެރިކަމަށް މިހާރު ފާވެފަ އެތިބީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ވެރިކަމެއް ނޫންވީމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ބިކަ ކުރަނީ. އީސީ ޝަރީފު ދިން އެއްޗެއްވީމަ، އެތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި، ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރާ މީހުންނަށް މިގައުމުގައި ހަމައެކަނި އަމާންކަން އޮތީ.

  14
 30. ސީމާ

  ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް. ކަންކަން ކުރަން ދަންނަ ކަންކަން ކުރަންކެރޭހީވާގި ބޭފޫޅެއް. އެމަނިކްފާނު ޖަލަށް ލައިގެން އުޅެނީ އެމަނިކްފާނު ދެކެ މިސަރުކާރުން ބިރުފުޅު ގަންނާތީ. މިސަރުކާރުގެ ނާޤާބިލް ކަމުން. ޖެހިލުންވާތީ . އެމަނިކްފާނު ސަލާމަތުން ހުރިއްޔާ މިބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފުރުޞަތު ނުދޭނެތީ. ރ. ޔާމީނަކީ ފާއިތުވިފަސް އަހަރު ފިޔަވައި 1990 ގެ އަހަރު ތަކުން ފެށިގެންވެސް މިރާއްޖޭގެއެކި މުވައްސަސާ ތަކުގައި ތަފާތު މަސައްކަތް ކޮށް ތަރައްޤީގެ އުސްމިނަށް މިރާއްޖެ ގެންނަން އެތަކެއް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް.މިހާރު މިރާއްޖެއަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން މިއުޅޭ ސަރުކާރުން އެމަނިކްފާނުގެ ނަންފުޅު ކިލަނަބުކުރުމަށާ އެމަނިކް ފާނު ދިވެހީންނަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާފައި ހުރި މަސައްކަތުގެ އަގުވައްޓާލުމަށް އެތަކެއް މަސައްކަތް އެބަކުރޭ.އެކަމަކު އެއީ ވާނެ ކަމެއްނޫން.މިމީހުންގެ ކޮންކަމެއްތޯ މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވީ. ޙަޤީގަތް ވާނީީ ހަމަ ޙަޤީގަތަށް.އެމަނިކްފާނު ޖަލަށް ލައިގެން އުޅެނީ ބަދަލުހިފުމަށާ ޙަސަދަ ފިލުވުމަށް.

  13
 31. ސަމާ

  އެހެން ޤައިދީންނަށް ނުކުރާ ޝަރުޠު ރ. ޔާމީނަށް ކުރުމަކީ މިސަރުކާރު އެމަނިކް ފާނު ދެކެ ޖެހިލުންވާތީ.ކުރާކަންތައް ނާޤބިލް ސަރުކާރުގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއާ އެމަނިކްފާނު ވެރިކަން ހޯދުމަށް ކީހާ ލަވަ ފަރއިްސަށް ވެއްޖެ. މިސަރުކާރުން ރ. ޔާމީންގައި ގައި ހަރުފައެއްހެން އޮޅިގެން އުޅެނީ އެމަނިކްފާނު މައްޗަށް ކޮންކުށެއް ސާބިތުވެގެންތޯ. ހަމަ ޢަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރި ވައްތަރަށް ގާޒީ އާދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރި ގޮތަށް ކޮށްގެން އުުޅޭކަމެއްމީ. މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ހިފާހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެ.ކުށް ސާބިތުވެގެން ހިފާހައްޔަރު ކުރެވޭނީ.އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ވެއްދި ހުރިހާ މީހުންގެ އެކައުންޓް ފްރީޒްނުކޮށް އެމަނިކްފާނު އެކައުންޓް ފްރީޒް ކޮށް އެމަނިކްފާނަށް އަނިޔާދޭންވީ ކީއްވެ. މިއީ ތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެތަކެއް ޤުރުބާނީ ވެފައި ފައިބާގެން ދާރއީސުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހަދިޔާއަކީ.އެމަނިކްފާނު އިދިކޮޅުގައި ހުއްޓަސް ދިވެހީންނަށް އެމަނިކްފާނުގެ ލާބައާ މަންފާ ލިބޭނެ ކަމީ ޝައްކަެތް އޮތް ކަމެއް ނޫން.

  9
  1
 32. Anonymous

  ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ދިން އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެކޯ. އޭގަ މިއޮތީ ކީކޭތަ؟ ދިވެހިން އެންމެ ލޯބިވާ ވެރިޔާއަށް ހިތުހުރި ގޮތެއް ނުހަދައްޗޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ތަފާތު ދުވަހެއް، މިއަދު ކަންހިނގާ ގޮތަކަށްނޫން މާދަމާ ކަންކަން ހިނގާނީ. ވިސްނާ އިބްރަތް ހާސިލުކުރޭ.

  11
 33. ހޫރު

  ރައީސް ޔާމިން ދެކެ ހާދަ ބިރެކޭދޯ މިސަރުކާރުން މިގަންނަނީ. ރައީސް ޔާމީނަކީ، ސާފުބަހުން ތެދަށްވާހަކަ ދައްކާ ހިތްވަރުގަދަ މުސްލިމެއްވީމަ، މިލާދީނީ ބައިގަނޑު ގެ އަނގަމަތީގެ ބަސް "ވަގު" ކިޔާލަ ކިޔާލާ މިތިބެނީ. މަރުމަތީގަ ޝަހާދަތް ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައިވެސް މިހެން ކަންނޭނގެ ކިޔާނީ.

  12
  1
 34. ޕޮފުބާ

  ލަދެއްނުގަނެދޯ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރާކަށް ބޮޑްހުޅު ސަރުކާރު

  15
  1
 35. ކޮމާ

  މީސަރުކާރިކީ ގިނަމީހުން ތާއީދުކުރައްވާ ވެސް މިކަމާ ހުރެ
  އެންދުވަހަންވުރެ އަނެއްދުވަސް ދާއްވާނީ ގައުމުގެ ކަންކަން ފަހަތައް މީގިނަމީހުންތާއީދުކުރާކަކަކީ

 36. ހިލިހިލަަަ

  ލަދެއްނުގަނޭތަ ބޮދުދޑުމާސިންގާ ވަށްކަމެއް ކުރާކަށް

  • ކކކ

   ވައްކަން ކުރިއިރު ކަލޭ ހުރިންތަ ބަލަން؟ ކަލޭ އަތުގަ ހެކި އެބަހުރިތަ؟ ހެކި ހުރިއްޔާ ފުލުހުންނަށް އަވަހަށް ފޮނުވާ. އެމީހުންނަށް ނުލިބުނު ތިބުނާ ވައްކަމުގެ ހެތްކެއް. އެހެންވެ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ނުކުރެވުނު. ކުރެވުނު ނަމަ މިހާރު ރައީސް ޔާމީން ހުންނާނީ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފަ. ހޭބަލިވެގެން ވަގަށް ތިގޮވަނީ މާގިނަ ހެޔޮއަމަލު ކުރެވިފަހުރީމަ ރައީސް ޔާމީނަށް އެއިންބައެއް ދޭހިތުންތަ؟

 37. ހޯރަބޭ

  މިހާރުން މިހާރަން ޖަލަންބަދަލްކުރޭ މިދުނިޔޭގަ އުފެދުނު އެންމެނުލަފާވެރިންގެ އެކަކު ޔާމީންއަކީ

 38. އިންސާފް

  ދިވެހި ސަރުކާރަކީ ވަކިމީހަކައް މޫނަކައް ކަނދުރާއަކައް ބެލުމެންނެތި ހަމަހަމަ ކަންމަތީ ހިންގަންޖެހޭ މުއައްސަސާއެ. ރަލާ އުރު މަސް ވިއްކާގެން އަލިފާން ކާކައްބޭނުމެއް ނޫން އަންނި ބޭނުންގޮތެއް ސަރުކާރަކައް ނުހެދޭނެ ފުލުހުންނައް ގޮވާލަން މިކަން ތަހުގީގުކޮއް މި ފާދިރި ކަލޭގެ ހިފާ ހައްރުކުރުމައް. ޢިބޫ އިސްތިއުފަ