މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވަނީސްކަމަށް، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިކަމަށް "ވަގުތު" އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަައިވާގޮތުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހިސާބު މުއްދަރިސްކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެކެވެ. އެ މަޤާމަށް ވާދަކުރި އެހެން ފަރާތަކުން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހަދާފައިވާއިރު، އެފަރާތަށް އެމަޤާމު ނުދީ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އޮވެގެންކަމަށް ހީވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު މުދައްރިސްކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިންވެސް އެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓެއްކަން ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ އެއްވެސް ލިއުމެއް މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ހުށައަޅާފައިނުވާކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަރވިއު މަރްޙަލާގައި މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީއަށް އިގިރޭސިބަހުން މުއާމަލާތު ކުރަން ނޭގޭކަމަށްވެސް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެމްބަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މުހައްމަދު ވަހީދު ---

މުޙަންމަދު ވަހީދު ޢަލީއަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތަކުން އެ މައްސަލަަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން، އެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބެއްލެވިކަމާއި، އެކަމާބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯޓުގައިވެސް މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީއަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުސޫލްތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، އެ މަގާމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށްވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ލަފާދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލުމެއްނެތި، މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީއަށްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސާފައިކަމަށްވެސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް "ވަގުތު" އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން، އެ މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމާއި ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމާއި އެކްޓިންގ ޕާރމަަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މިކަމާގުޅޭގޮތުން "ވަގުތު" އިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގުޅުމުން، އެފަދަ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

66 ކޮމެންޓް

  1. ވަޓް

    މިއީ ކޮންއިރަކު ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަން ސާފެއްނުވޭ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަައްޔަން ކުރީ ކޮން ތާރީހެއްގައިކަމެއް ސާފެއްނުވޭ.

  2. Juhaa

    ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ބަހުން މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަކަ(ށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނޯވޭ.

    5
    1
    • ހައްސާނު

      ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޝަރުތުގައި އޮވޭތަ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މަގާމަކަށް މީހާ ހަމަޖައްސަން. މައްސަލަ ޖެހިގެން މިއުޅެނީ އޭނާގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީއޭ.

      10
  3. ހުސޭނުބޭ

    މި މައްސަލަ ރަގަޅަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ

    13
  4. އަހުމަދު

    މީނަމާ ސައިޒުން ބޮޑުވެގެން އުޅެންފެށީމަވެސް ހިތައް އަރައިފިއޭ ކޮންމެވެސް ގަޑުބަޑެއް އުޅެއޭ

    15
  5. ހަމީދު

    ޑިގްރީ ހަދާނެކަމެއް ނެތް. ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއްގެ ޕޯޑިއަމްގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވައި އަޅުވަން އުޅެންވީ. އޭރުން ބޮޑެތި މަގާމު ލިބޭނެ

    21
  6. ޕްރިންސިޕަލް

    މިއީ އެއްކަލަ ހިސާބު މުދައްރިސް ދޯ.. ބޯ ހަލާކު. މަ ކުރިން ހީކުރީ އެއީ ޒާތީ ކަމެއް ކަމަށް. މިހާރު އެގިއްޖެ ރަގަޅު ވާހަކަ އެެއްކަން

    18
    1
  7. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ބަނާނާ

    އޭސީސީން ބެލިބެލުމުން ތިކަހަލަ އެއްވެސްކަމެނެތްކަން ފާހަގަކޮށް ރައީސްއޮފީހަށް ސިޓީލިޔާނެ. ތިކަހަލަ މައްސައެ ނުވެސް ބަލާކަށް ތިމީހާއަށް އަންގާނެ. މިއޮތީވާ ގައުމެ. މިއީ އަސްލު ބަނާނާ ރިޕަބްލިކް.

    20
  8. ާވަވަަަާ

    މީދޯ މާފުއްޕާފަ އުޅޭ މީހުންގެ ފެންވަރަކީ. މީ ހާދަ ސިރިއަސް މައްސަލައެކޭ. މީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނެއް. މައްސަލަ ބަލާ މިކަމުގަ ޝާމިލުވި އެންމެން އިންސާފަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ.

    11
    5
  9. އަދުނާނު

    މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް. ސަރުކާރުގެ ޒީރޯ ޓޮލަރަންސްގެ ތެރެއިން މިކަން ބަލައި ތަހްގީގު ކުރަންޖެހޭ

    12
  10. ޑރ

    އެއޮއްފަދަ ޕީއެސް ސައީދު ބޭރުކޮށްލީ މިހެންވެތާދޯ..

    15
    • ހަކީމު

      ހިއެއްނުވޭ އެސޮރުގެ ކަމެއް ހެނެއް ތިއީ. އެސޮރު ބޭރުކުރީ ކެމްޕެއިންގައި އުޅެގެން ކަމަށް ވަނީ

  11. ހާނިމް

    އޭ ހަހަހަހަ މިއޮތް ވާހަކަތަކެއް މިސޮރު ކުރި ދުވަހެއްގައި ހޮޓާލެއްގެ އިދެވަރަށް ފޮނިކެޑި މިއީ މިއީ ދޯ ވަހީދުގެ ފެންވަރަކީ މީނާގެ ވަރަށް ގިނަވާހކަތައް މަސައްވެސް އިގޭ މިނާ މިއީ ވަރަށް ކޮރަޕްޓް މީހެއް މިނާ ތިނަދޫ މީހެއްގެ އތުން ވަރަށް ގިނަ ލާރިވަނީ ނަގާފަ މިނާ އުޅެނީ އެމީހާއަށް ފިލާގެން ކަމަށް ބުނަނީ

    11
    • މަ

      މިކަން ކޮށްފައި އޮތީ ޔާމީން ސަރުކާރުން. ކީއްވެތަ ވަގުތުން މިކަން ހިނގާ ދިޔަ ދުވަސްވަރު ނުލިޔުނީ. މިހާރުތިބި މީހުންގެ ބޮލުގަ އެކަން އަޅުވަންދޯ.

      1
      9
      • ސައްދާމް

        އެގުނީމަ ދޯ ލިޔެވޭނީ

  12. ކަނބާ އައިޝާ

    މިފަދަ ގޮތަކަށް މަގާމަށް އައިސްފައިވާ މީހެއް މަގާމުގައި ބެހެއްޓަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަވަހަށް ވަކިކުރޭ

    10
  13. މިއައްޒިފު

    މިކަމަށް ތައްުޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައި މީނާ ކުރިން ހުރި މަގާމަށް ރުޖޫއަކުރުމަށްވެސް ލަފާދީފައިވޭ.

  14. ކޯ

    ތިފެންނަނީ މިސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޓްޝަން

    14
    1
  15. އަލީ ބުޚައިރި

    މީނާގެ އަތުގައި އޮންނާނީ ދިވެހިބަހުން ހަދާފައި އޮތް ހިސާބު މުދައްރިސްކަމުގެ ސަނަދެއް. އެއީ ފައިނޭންސް ގެ ސަނަދެއް ނޫން

  16. ބޯގޯސް

    މިހާަރުވެސް އުޅޭތަ އިނގިރޭސި ނޭގޭ މީހުން؟ ހާދަ ކަޑަމީހެކޭ ދޯ

    5
    6
  17. މުއައްޒަފު

    މިކަހަލަ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުން ގެންގުޅޭތީ ސެކްޓަރ ހަލާކުވަނީ

    5
    1
  18. މުއައްޒަފު

    މީނާއަށް އިގިރޭސިބަހުން ވާހަކަދައްކަން ނޭގޭ ކަމަށްވެސް އިންޓަރވިއު ކުރި މީހުން ބުނިކަމަށް އޮފީސް ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ

    17
    2
  19. މ.ވަހީދު

    މިސަރުކާރުން މަގާމު ދީފައިވަަނީ،ދެހަސަދުންކުރެ ހަދަސަކުން،ހިނައި ތާހިރުވާން،އެގޭބައަކަށްނޫން

    18
  20. އަހްމަދު ހުސޭނު

    މިއީ ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް. މިކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ

    19
  21. ހިސާބު މުދައްރިސް

    އަވަހަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާ

    17
  22. ފައިސަލް

    މީދޯ ޕީއެސް ބޭރުކުރިކަންތައް

    16
  23. ސާއިރާ

    ތި ޑިގްރީ އާސެޓްފިކެޓް ނެތަސް ޢަލީ ވަހީދު ހުންނާނީ މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތިދާއިރާގައި އުޅެ އުޅެ ކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައެވެ. އަލަށް ޑިގްރީ ނަގައިގެން ވަންނަމީހާ އަށް އެކައްޗެއްވެސް ނޭނގޭނެ.ކުރީއްސުރެން މަޤާމްތަކުގައި ތިބި މީހުން ސެޓްފިކެޓް ނެތަސް ކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެއުޅެ މާމޮޅުވާނެ. ބޭނުމަކީ ކަންވުން. ސެޓްފިކެޓް ވެސް ބޭނުންވަނީ ކަމުގެ ޤާބިލް ކަމާ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ހުރިތޯ ބެލުމަށް. އެހެންކަމުން ޤާބިލްކަމާ ތަޖްރިބާ ގެ މާރކްސް ޢަލީ ވަޙިީދު އަށް ލިބޭނެނޫންތޯ؟ އެހންނޫނަސް ކުރިން ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުން މާޒިންމާދާރުވާނެ. ކަމަށް ކަމޭ ހިއްތަވާނެ.ޒުވާނުން އުޅޭނީ ބޭނުންގޮތަކަށް ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ސަލާމް ބުނާނެ.ޒިންމާދާރު ވުމަށް މާޅަވާނެ.

    3
    14
  24. ޖަލީލު

    ހާދަ ކަމެކޭ މި ފަޅާ އަރަނީ

    16
  25. ބެއްުޔާބެ

    ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވީތާ

    16
  26. ކައްލާ

    ސެކްޓަރުގައި ހުރި އެންމެ ކޮރަޕްޓް މީހާ

    19
    1
  27. މުއައްޒަފު

    އުއްމީދު ކުރަނީ މި މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބަލައި، މަގާމު ހައްގު ފަރާތަށް މަގާމު ލިބޭނެކަމަށް. އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް މިމައްސަލައިގައި ދައްކުވައިދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސް ކުރަން

  28. އަހްމަދު އިސްމާއީލް

    ލަދުން ބޯ ހަލާކުވެއްޖެ. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންތައް މިހާ ދަށު ދަރަޖައަށް ދިޔައީމަ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއް. މިއީ ނުބަލާ ދޫކޮށްލާވަރުގެ މައްސަލައެއް ނޫން. މަގާމު ލިބެންޖެހޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް

    11
  29. ހުސޭނުބޭ

    މި މަގާމުގައި މީނާ ހުރެގެން ނެގި މުސާރަވެސް ހަލާލު ނުވާނެތާ. ހަލާލު ނޫން ތަކެތި ދަރިންނަށްވެސް ދޭކަށް ނުވާނެ ނޫންތޯ

  30. މުއައްޒަފު

    މީ ވަރަށް ކޮރަޕްޓް މީހެއް. އަޖައިބެއް ނުވޭ މީނާގެ ހީލަތްތެރިކަމުން މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރީމާ. މީނާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ބަލައިލުން ރަގަޅުވާނެ

  31. އައިމިނަތު

    ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް މަގާމު ހަމަޖެހުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި މައްސަލަ ބަލައި، މަގާމު ހައްގު ފަރާތަށް މަގާމު ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ

  32. ހަސީނާ

    ހާދަ ދެރަކަމެކޯދޯ. ތައުލީމީ ދާއިރާގައިވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް މަގާމު ހޯދާތީ

  33. ސުވާލު

    މީނާއާގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް އޭސީސީއަށް ކުރިންވެސްވާނީ ހުށަހެޅިފައި. ވީކަމެއް އެބައޮތްތޯ؟ މިފަހަރު ވަކި ތަފާތު ގޮތެއްވެދާނެބާ؟

  34. ސޮފްއަތު

    މީނަގެ ވާހަކަ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ދައްކަ. ފައިނޭންސް ސެކްސަނުން އެންމެ ގިނައިން ސަލާމް ބުނާމީހަކީވެސް ވަހީދު އޯ. އެކަމަކު ކުއްޖަކު ސަލާމް ބުނެފިނަމަ ސިވިލްސާވިސްއޭކިޔާ ފިޔަވަޅު އަޅާ. ޢަދި މިހާރަކަށް އައިސް މީނަމީ ތަންތަން ޗެކުކުރަންދާ ފަރާތްކަމަށްވަނީ . އެހެންސެކްސަންތަކަކަށް ޒިންމާއެއް ނެތް.

  35. ހަސަން މުގުނީ

    ވަހީދު އެއީ ވަރަށް ބަރާބަރު އޮޑިޓަރެއް. ފައިނޭންސަރެން ނޫން . ޢެހެންވީމަ ވަހީދު ރަގަޅުވާނީ އޮޑިޓް ސެކްސަން ކަމަށް ފެނޭ .މީގެކުރިން ވެސް އޮޑިޓްކޮށް ހުންނާނެ ބަައެއްމީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައި. މިސާލަކަށް ތޮއްޑޫ ސްކޫލް މޫސާ ސޯލިހު ، ށ. ޢ.ތ.މ އިސްމާލު މެން . މިކަންވަރަސް ސާފުވާނެ

    5
    1
  36. ހަނީ

    ސާބަސް. މީ ޢާއިސަތު ސިހާމުގެ ވެރިކަމުގައި މުހުސިނުގެ ޕީއެސް ކަމުގައި 2015 ގައި ހަމަޖެހުނު ވަޒީފައެއްގެ ވާހަކަ. އަދި ކިރިޔާތަ އެނގުނީ

    2
    4
  37. އަލީ

    ބަލަގަ މީނަޔަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ދޯ. މީނަގެ ކުށަކީ ކޮބާ؟

  38. ސަނާ

    ކުރީގެ ބައެއް ޑީ.ޖީން ޑީ.ޖީ ކަން ކުރީ ކޮން ސަނަދެއް އޮވެގެންބާ. އިހަކަށްދުވަހު އަދި ކިރިޔާ އެމް.ބީ.އޭ ހެދީ. އެވެސް އެހެންމީހުން އެސައިންމެންޓް ހަދާދީގެން

  39. ރައްޔިތެއް

    ގަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ދިނިއްޔާ ދޭނީ ކޮމިޝަނުން. 2015 ގައި ކޮމިޝަނުގައި ތިބިމީހުނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ

    1
    3
    • ހެއްވާ

      ބަލަ އެކަމަށް ހުށައަޅާނީ އެޑިއުކޭޝަނުން ދޯ

  40. މުވައްޒަފެއް

    މި މަގާމުތައް ބޭނުންވާ މީހުން މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އުޅޭހެން ހާދަ ހީވެޔޭ

    2
    2
  41. މުހައްމަދު

    ނުޖެހޭ ދޯ ކޮންމެހެން އިގިރޭސި އެގޭކަށް. ކަލޭމެން ހާދަ ހަސަދަވެރިއޭ ދޯ.

    7
    2
  42. ޖުހާ

    މި ވަހީދު އެހެން ވެއްޖިއްޔާ ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގަވެސް ވަރަށް ބާރުގަދަތާ. 2015 ގައި މި ވަޒީފާ ދީފައި މިއޮތޯ ޝަރުތުވެސް ހަމަނުވަނީސް، އެވެސް އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ކުރިމަތިލާފަ ތިއްބާ. ދެން މި ސަރުކާރުގެވެސް އިސް މަގާމުތައް. ހީހީ ހަލާކު، ޝަރުތު ހަމަނުވާނަަމަ އާއިޝަތު ޝިހާމުގެ ވެރިކަމުގައި ހީވޭތަ މި ވަހީދުއަށް މަގާމު ދޭނެހެން

    1
    1
  43. ގުލާނު ކުރުން

    މީނާ މި މަގާމަށް ހޮވައިދިނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިސް ފަރާތަކަށް ގުލާނުކުރާތީ އޭ އަޑު އެހިން. އެ ބޭފުޅާގެ ކަންތައްތައް ހުޅުމާލޭގައި މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަނީ މީނާ ކަމަށްވަނީ.

  44. ކޮރަޕްޝަން

    މީނާ ތައުލީމީ ފަންޑުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންތައްވެސް ބެލޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. އަދި ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތުތައްވެސް ބަލާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. އަޑުއިވޭ ސިޓީ ބޭކަރީއިންވެސް ތި ބޭފުޅާ މުސާރަ ލިބޭ ވާހަކަ

  45. ާތައްޚާނު

    މީނާ ގެންގުޅޭ އިންޝުއަރަންސް ކާޑު ހޯދިގޮތް ބަލާލީމަ އެގޭނެ މީނާގެ ކަރަޕްޝަން ހުރި މިންވަރު. ތައުލީމީ ފަންޑުންވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުސާރަ ނަގަނީ އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުންވެސް މުސާރަ ނަގަނީ

  46. ބޭކަލުންނޭ

    އޮހޮ.. މިއީ އެއްކަލަ ބަޑުފަޅާ ވަހީދު ދޯ... ދެން އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް. ވަރަށް ސަލާމް

  47. ޕްރިންސިޕަލް

    މީނާއަކީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ދަތުރުތަކުގައި ގޮސް ޕްރިންސިޕަލުން އަތުން ބަނބުކެޔޮ ޑަބިޔާ އަތުލާ މީހެއް.

  48. ކުރީގެ މީހެއް

    މީނާއަށް ސެކްޓަރުގެ މީހުން ބަނޑުފަޅާ ވަހީދު ކިޔަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެގެން. އެހެންނޫނީ އެންމެން އެހެނެއް ނުކިޔާނެދޯ

  49. އިރު

    އަޅުގަނޑު އެެދެނީ މީނާގެ މައްސަލަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ބަލަން. އޭރުންތާ އަސްލުވީގޮތް އެގޭނީ. ހަމަ އަސްލުގައިވެސް ޝަރުތު ހަމަނުވަނީސް ވަޒީފާ ދިނީތޯ ބަލަން ބޭނުން

  50. އަންތަރީސްވޭ

    ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން މިފަދަކަމެއް ކުރިޔަސް ސީދާ އެކަމަކާއި ދެކޮޅު..އެކަމު ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ޝަރުތުހަމަނުވާ އެތައްސަތޭކަ މީހުންނަށް އެކިދިމާލުން ވަޒީފާތައް ދިންކަން އެއީ އަހުރެން ފަދަ އެތައް ބަޔަކަށް ރޭދުވާ އިނގޭފަދައިން ޔަޤީންވާ ހަޤީޤަތް..ފިލްމީދާއިރާގެ އެކްޓަރެސް އިންނާއި ސިޔާސީމީހުންގެ ގާތްމީހުންނަށް ކިޔަވައިގެންތިބިމީހުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް އޯލެވަލްފެންވަރު ނެތަސް މަތީމަޤާމުތައްވަނީ ދީފަ. "ވަގުތަށް" އަދީބާ ޔާމީނު ކުރީމާ އޯކޭދޯ؟ ކޮމެންޓު ޖަހާނެބާ؟

  51. ބާބުލްބުހުތާނު

    ޔާމީނުގެ ވަރިކަމުގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގަ ކުފޫހަމަނުވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ އުފައްދައިގެން ބެހިއިރު އަޅެ ވަގުތުން އާޓިކަލެއް ނެހެދީ ކީއްވެބާ؟ އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ވެއްދި ދަށްފަންތީގެ މުވައްޒަފުން އެތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ގޮންޖަހާ ހަޔާތްގޮވުމަށްފަހުވެސް ތިމަންނާމީ ބުރޯގެ މީހެކޭ، ނޫނީ މެޑަމްގެ މީހެކޭ ކިޔާ އެތަންތަނުގަ ރަސްކަންކުރިއިރު ވަގުތުގެ ލިޔުންތަރިންގެ ހިތްވަރު ދައްކާލިނަމަ.. ހަމަބުނެލީ

    1
    1
  52. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

    މަހަށް ދޭބަލަ..މަހަށް

    1
    1
  53. ސަރަނގުގެ ކޮއްކޮ

    ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަޤާމް ދީގެން ސިވިލްސާވިސް ގެ މެމްބަރުން ތިބީމާ މިވަނީ ކޯއްޗަކަށް؟ ކޮބާ ނަޒާހަތްތެރިކަން؟

  54. ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ

    މަޤާމަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ވަކިޝަރުތެއް ކަޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފަވަނިކޮށް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ މީހާ ޑިސްކޮލިފައިކުރަންޖެހޭނެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަށް މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަން އަމަލެއް. މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެޑިޔުކޭޝަނާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މީހުނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ. މިނިސްޓްރިން ކުރި ތަޙްޤީޤަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައިވެސްވަނީ ވަހީދު ކުރިންހުރި މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި ފިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ޑީޖީ ގެ މަޤާމަށް އަލުން އިއުލާނު ކުރުމަށް

  55. ސީސީސީ

    ޔަޤީން ތިކަންކުރީ މިސަރުކާރުންނޫންކަން އެހެންނަމަ ފުރަތަމަ ލިޔާނީ އެވާހަކަ ؟

  56. ނާނު

    ޔަޤީން ތިކަންކުރީ މިސަރުކާރުންނޫންކަން އެހެންނަމަ ފުރަތަމަ ލިޔާނީ އެވާހަކަ ؟

  57. އުތުރު

    ދެން ކިހިނެއް ދިވެހިބަސް ކުރިއަރާނީ. ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކަން އިނގޭތީ މަގާމު ނުލިބެންޏާ ތިމާއްދާ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެއްނުން.

  58. އޭނަ

    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް މުރާޖަޢާ ކުރަންފެނޭ. ސަބަބަކީ ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠެއްކަމަށް މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ލެވެލް 7 ފާހެއް ނެތި ނާދެވޭ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީސްތަކުގައި ތިބި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށްވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހުރަސްއެޅިފައި.

    ހެޔޮނުވާނެ. ސީ.އެސް.ސީ ގެ ޝަރުޠުތައް އިޞްލާޙްކޮށްދެއްވާ!

  59. އަހްމަދު

    މިސަރުކާރުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރާނީ އަމާބުނީތީފަރަށް ދާއުސޫލުން ސަކުވާކުރިނަމަވެސް އެކަންބަދަލެއްނުވާނެ

  60. އެޑިޔުކޭޝަން މީހާ

    ރައީސް ނަޝީދު ދައުރުގައި ޝިފާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެ ދަރުމަވަންތަ ސްުކޫލުން މާކުރިން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވެފައިވާ ޝިފާޢު އަލުން ދެލައްކަ ރުފިޔާ ދީފަ ވަކިކުރީވެސް ހަމަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ދެލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭ ވަޒީފާއިންވާ ކެޓަގަރީ އަށް ފެއްތީ ވަރަށް
    ސަލާމް

  61. އެޑިޔުކޭޝަން މީހާ

    ތި ވަހީދަކީ މުޅި އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާގެ ކަރޮޕްޝަން އައްޕަ