ސިންހާ
ސިންހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޔަޝްވަންތު ސިންހާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ސިންހާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މަޑުން ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މިހާރު މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ. އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އެހެން ގޮތަކުން ވެސް މިމައްސަލަ ހައްލު ކުރެވިދާނެ." ސިންހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަކީ އިންޑިއާގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އާއި މެދު އިންޑިއާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް އެފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކުއެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަތައް އޮތް ނުރައްކަލެއް. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން އައިއެސް އާއި ގުޅެމުން އަންނަ ގައުމު. އަދި އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން މިހާރު އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް އެބަދޭ. އެއީ އިންޑިއާ އަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް." ސިންހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިންހާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާ އިން ދިވެހިއްޖޭގެ 17 ނުވަތަ 18 ރަށް ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޗައިނާ އިން މިހާރު އަހަރެމެންގެ ނޭފަތާއި ހަމައަށް މިއައީ. އަހަރެމެންގެ ފުރަގަހުގައި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުން ޗައިނާ އިން ދަނީ. މިކަމުގައި އިންޑިއާ ލޯމަރައިގެން ނޯންނާނެ." ސިންހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

99 ކޮމެންޓް

 1. އުފާވެރި ހަބަރެއް. އޭރުން ރަހަ ލާނި މިތިބަ ރަހަ ނޭނގޭ އެއޗެހި ތަކަށް

 2. ކައެމެން ބިޑި ހަދަން ޖެހޭނީ....މި ގައުމާ ތި ވިސްނުމުގައި 10 ފޫޓް ކީއްކުރަން 5 ފޫޓް ގާތް ނުވެވޭނެ...ކެރެންޏާ އަޅެ ކުރިމަތި ލައިބަލަ...ހިފަން ކެރޭ މިނިކާވަގެއް ވަންވަނެއް ނުޖަހާނެ....އައިސް ހިފާނެ...މީ ވަރަށް ވާހަކަ...

 3. ތިދުވަސް ދައްކަވާފިނަމަ އެވާނީ އިންޑިޔާ މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އެޅިއެންމެ ބޮޑު ޅައެއްޗަށް. ހިލާ ނުކެރޭނެ އެކަކުވެސް ފުރާނަހުރެ މިފަސްގަޑުން ފައިބައިގެންދާކަށް. އިންޝާﷲ

 4. ކަލޭމެން ޗައިނާދެކެ އަންނަރުޅި ބާލަންކެނީ މިކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާައްކެއަށްތަ

 5. ޖަޔަ ސަންކަރު

  ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހައްލުވާނެ. ބަޤާވަތް ކުރާ ޓީމް ތިކޮޅަށް ފޮނުވައި، ކަންތައް ގަނޑެއް ހިންގާލީމަ ހަޖަމް ވާނެތަ ތިކޮޅަށް. ފުރަތަމަ ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވާ! ޖީއެމްއާރަށް ލިބުނު ބައިވަރުތައް މަދުވީމަ ފޯރިއެއް އެބަހުއްޓެއްނު.

 6. އިންޑިޔާގައި ރޭޕްކޮށް މަރާ މައްސަަލަވެސް އެއީ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް..

 7. އަލްހަމްދުލިﷲ

  • ﷲ އަށް ހަމްދު ކޮށްފަ ނުކުރާނެކަންތައް ތިބާއަށް ނޭގުނީތީ ހިތާމަ ކުރަން....

  • ބޮޑު ފަރަންޖީ އެއްގެ މަކަރުވެރު މުޑުދާރު ރޭވުމަށް ހަމްދު ކުރަނީތަ، އެމީހުންނާ އެއް ފެންވަރަށް ވެއްޓި ދުސްމަނުންނަށް ނަސްރު ދޭން އެދެނީތަ

 8. އިންޑިޔާގެ ދުވަސް ދެއްވާލަން ރާއްޖޭގެ މިސައިލްތައް ފޮނުވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 9. މިޖެހުނީ މާލެއިންފައިބަންތާ ، ކުއްލިނުރައްކާ ނިމެންދެން. މިމީހުން ފުރަތަމަ އަޅާނީ ވެސް ބޮންތާ!!! ހާދާދެރަކަމެކޭ ދެން މިވީ އަބުދުއްރަހުމާން އާހެދި.

 10. ފޮނުވަބަލަ! ކުޅިދައްކާލާނަން! މިތަން އަފްގާނައް ހަދަން ނުވިސްނާތި!

 11. އަހަރެން ގެ ޤައުމު

  އިންޑިޔާ އެއް ޗައިނާ އެއް އެމެރިކާ އެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. މި ގައުމުގެ މިނިވަން ކަމާ ކުޅެން އަރާ ކޮންމެ ބަޔަކީ އަހަރެން ގެ މޭ އައްޑަނަޔަކަށް ނެރެ ، މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދިފާޢުގަ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަށް ކުރަން މިހުރީ ﷲ އިރާދަފުޅާ އެއްކޮށް ފުރިހަމަ އަޒުމުގަ.

 12. އަހަރެންގެ ޤައުމު

  އިންޑިޔާ އެއް ޗައިނާ އެއް އެމެރިކާ އެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. މި ގައުމުގެ މިނިވަން ކަމާ ކުޅެން އަރާ ކޮންމެ ބަޔަކީ އަހަރެން ގެ މޭ އައްޑަނަޔަކަށް ނެރެ ، މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދިފާޢުގަ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަށް ކުރަން މިހުރީ ﷲ އިރާދަފުޅާ އެއްކޮށް ފުރިހަމަ އަޒުމުގަ.

 13. ނުބެހެވޭނެ. އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެ އައިސްތިބި ހުރިހާ ޓީޗަރުން މިހާރުން މިހާރަށް ފޮނުވާލާ. ޑީޕޯޓް ކޮށްލާ. އޭރުން ނިމުނީ. ކޮންފަދަ ބަލާވެރިކަމެއް.

 14. ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގައި އިންޑިއާއިން ކުރަންއުޅޭ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން މަދު ފައިސާކޮޅަކަށްޓަކައި ގައުމެއް އަޅުވެތިކުރަން ތިވިސްނާ ވިސްނުން ކަމަކުނުދޭ! އަހަރެމެންނަކީ ލޭ އޮހޮރުވަން ބޭނުންވާ ބައެއްނޫން! އަހަރެމެންގެ ދީނުގައި ސާބިތުކަންމަތީ އުޅުނަދީ! ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރައިފިނަމަ ވަކި އިންޑިއާގެ ސަލާމަތްތރެިކަން ކަށަވަރުވާނެތޯ؟ މިސުވަލުގެ ޖަވާބުވެސް ދީ!

 15. ތިޔަގޮތަށް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤަވްމުތަކުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައެއް ނުގަނެވޭނެ! ޤަވްމުތަކަށް އެހެން ޤަވްމުތަކުގެ ސިފައިން ޢަދާވާތްތެރިކަމުގަ އަރާގަނެވޭނީ ސަރުކާރާއެކު ވާހަކަދައްކާ ޤަމުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށްފަހު އދ ގެ ސަލާމަތީމަޖުލިހުން ފާސްކޮށްގެން! ފަރުދެއްގެ ޙިމާޔަތުގަ އަމިއްލައެދުން އިސްކޮށް ތިޔަގޮތަށް ޤަވްމުތަކަށް އަރާގަނެވެންޏާ ދުނިޔޭގެ ޞުލްޙައޭ ކިޔަކިޔާފަ ނުތެޅިތިބުން ރަގަޅުވާނީ!

 16. އެންމެފުރަތަމަ އިންޑިޔާ ސިފައިންލައްވާ އިންޑިޔާ ހަމަޔަކަށް އަޅުވާބަލަ ކިހިނެއްވެގެންތަ މޮޔަބޮލަށްއަރައި ތިޔަ ތެޅެނީ މިހާރުވެސް ތުއްތު ތުއްތު ކުދިންނުންފެށިގެން މުސްކުޅި އަންހެނުންނަށް ދަންދެން ރޭޕްކުރާ ގައުމެއް އިންޑިޔާ އަކީ

 17. ސިޔާސީ ކަމަކާ ހައްލުހޯދަން ސިފައިން ފޮނުވަނީތަ؟ އެހެންވިއްޔާ ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތަކާއި މަނަވަރުތަކަށް އިންޑިޔާކަނޑުން ފުރުސަތު އޮންނާނެ. އޭރުން އޮންނާނީ ރާކަނިމަސް ކެވިފައި.

 18. އަވަހަށް އާދޭ. އެއިރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަޅުންނަށް ވެފައިތިބި ރަށްރަށު މީހުން މާލެ ދޫކޮށް ރަށަށް ގޮސް މާ އުފަލުގައި އުޅެދާނެ ކަންނޭނގެ

 19. ހީނުކުރާތި އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައޮތް ތަނެކޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ، ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް މިއީވެސް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއް، އިންޑިޔާގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ އޮތުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ތިކަހަލަ ޅައެއްޗެއް ނާޅާތި، މިޤައުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އިންޑިޔާއަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ޤައުމުތައް އެބަހުރި

 20. ކޮރަޕްޝަނުން މަތިން ތިރިއަށް މޫހިފާފަ އޮތް ގައުމެއް އިންޑިޔާ އަކީ. ރާއްޖޭގެ މަސްރަހް ހަލަބޮލި ކުރަން ވަރަށް ބޭނުންވާނެ. މީ ހައްތާވެސް އަންނިގެ ކަންތައް. ބަޔަކު މިގައުމާ ދެކޮޅަށް ހަގުރާމަ ކުރިއްޔާ ކުރާނީ މީނަޔާހެދިގެން. މީނަގެ ރޭވުމުގެ ދަލުގައި ޖެހި ދެންތިބި މީހުންވެސް ހަލާކުވެ ދަނީ. އިންޑިޔާއިން އަރާބަލަ ނިކަން. ނުކެރޭނެ އެއްކަމެއް ކުރަންވެސް. ދައިގަންނާނެ ކުއްތާއެއް ވައްވަކެއް ނުޖަހާނެ.

 21. ގައުމީސަލާމަތުގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގައުމީ މީޑިޔާ ޗެނަލް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ޗެނަލެއް ބަންދުކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތަތަކަށް ގޮވާލަން.

 22. ކަލޭމެން ރާއްޖެ އަރަންޖެހޭނީ އަހަރުމެން މަރާފަ

 23. އަޅަމެންގެ ދީނާއި ގައުމު ޔަހޫދީންގެ ނުބައި ރޭވުމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ. އާމީން.

 24. އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ ސިފައި ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީއިން ޕާޓީގެ ރައީސް ބުނުމަކީ އެ ބުނުމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިގޮވާލަނީ މިވަގުތުން ފެށިގެން އިންޑިއާއަށްވުރެ ބާރުގަދަ ޤައުމަކާއި އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ހަދައި ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު އެދޭކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްބައި ހިބައިން ދީގެން ނަމަވެސް އިންޑިޔާ މައިތިރިކުރުމަށް ދިވެހިން މިއަދު ބޭނުމެވެ.

 25. ހެހެހެ. އަހަރެމެން މަރުދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ. ފަހުނޭވަޔާ ޖެހެންދެން ތި އިންޑިޔާ ކޮށާ ކުދިކޮށްލާނަން. ސައިޒެއް ނޫން މުހިންމީ. ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމެއް ބޭނުންވަނީ

 26. މައިތިރި ވެދާނެ އެއްނުން

 27. ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. ޝަމްސުއްދީނުގެ ދެދަރިން ނޫނަސް ނަޝީދާ ޤާސިމާ ޖަމީލާ މިއީ މިޤައުމަށް ޤައްދާރުވެފައިވާމީހުން.

 28. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ތިޔަ ވެރިކަން ވެއްޓޭނެ.. އޭރުން ހަމަ ގައިމުވެސް ރާއްޖެއަކަށް ނާންނާނެއްނު.

 29. ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މަމެން މިހާރު މިއުޅެނީ އިންޑިއާ ސިފައިން މާލެ އަރައިފިނަމަ އެމެން ގޯނި އަންދަވައިގެން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ހިންގަވަން ކުޑަ ޖަނގިޔާ ކޮޅެއް ލައްވައިގެން އިންޑިއާގެ ބީރު ބޮލު ބޮޑޭ އަށް ދައްކަން ވެގެން. ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ އެމެރިކާ ސޯމާލިޔާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިގެން ގޮސް ސޯމާލިޔާ އަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އެރުމުން ބްލެކް ހޯކް ޑައުން ކޮށްލާ އަދި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހަކު ސޯމާލިޔާ މަގުތައް މަތީގައި ދަމަމުން ދިޔަގޮތް ދޯ. އެމެރިކާގެ ޖަނގިޔާޒް ދަބޭލެނިންގް ވީ ދޯ އެފަހަރު. މަމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސޯމާލިޔާ އިން އައި ޕައިރޭޓުންގެ ޑީއެމްއޭ އެބައުޅެއޭ އެމެން މަމެން ނެރޭނަމޭ ރޮކް ޑާންސް ޖައްސަން އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އެއިރުން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އިނގޭނެއޭ ދިވެހި ރޮކް ޑާންސް އެއީ ހުސް ބުޅީ ގައި ގޮދާ ބޭނުން ކަން. ވީއާރ ދަ ވަންސް ބީ އިން ދަ ވަންސް. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން އިންޑިއާ މީހުން ގާތު ބުނޭ ރާއްޖެ އަށް އެރުން އެއީ އެމެންގެ ގައުމު ޗާރޓުން ފޮހެލުމޭ

 30. އެއްކަމެއް ވެސް ވެގެނެއް ނުން ޗައިނާގެ ބަރު ގަދަވެދާނެތީ. ބަލަ ތިގައުމުގަ ކަލޭމެން ގެ ފަގީރުން ބަދެއްނުވާނެ އެމިހުން ގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކޮށްބަލަ. އެމީހުން ހާލުގަ އެއުޅެ ނީ ތިކަހަލަ ކަރަޕުޓު ކަންކަން ކުރަން އެޅޭތީ. ތިއުޅެ ނި ވަކިމީހަކަށް ވެރިކަން ދިން މިގައުމުގެ މުއްސަދިކަން ފޭރޭން.

 31. ތިޔަށްވުރެ މާ މުހިންމު ކަންކަން ތިޔަގައުމުގާ ނުކުރެވިފާ އެބަހުރި ނޫންތޯ. ސިފައިން ގިނަވެއްޖިއްޔާ ތިޔަ ގައުމުގެ ކޮންމެސް ފަގީރު ހިސާބަކަށް ފޮނުވާ. ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާނެކަމެއް ނެތް.

 32. ސަންމް ތޭރި ގަސަމް

  ތަމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ތަމެން ޖެހެނީ، ފަލަ ގެރިއެއް ބާއްވައިގެން އެ ގެރީގެ ގުއިތައް މަތީގައި އަތްތަޅާ ބޮލުގައި އުނގުޅައިގެން އެ ގެރިވަށާ ތޮވާފު ކުރަން. އިތުރު އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. ކާކު ބުނި ވާހަކައެއް މި ގައުމުގައޭ، އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން އުޅެނީ. އެއީ، ވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އިންޑިއާގެ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ދީނީގޮތުން ކޮށި އިލްމު ލިބިފައިވާ މަދު ބައެއްގެ ބޮލަށް ވަދެގެން ކުރުވި ކަމެއް. އެކަން ފެއްޓީވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި. ފައްޓާފައި އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައި އެވާހަ ދެއްކެވީވެސް ފުރަތަމަ. އެއީ، "ސުލާސިރާޖް" ހިތްޕެވިކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިގެން އައި ދުވަސްވަރު.
  މިގައުމު ސަލާމަތުން ބޭއްވޭނީ އިންޑިއާއާއި ރައީސް ނަޝީދު އަދި އެމްޑީޕީ އާ ދުރުގައި ގައުމު ތަރައްގީކޮށްގެން.

 33. ކެނެރީގޭ ނަޝީދު އަށްވެރިކަމެއްނުލިބޭނެ ރާއްޖެއަށް އަރާ އެންމެންމެރިޔަސް މީކިހާވަރުގަދަކަމެއް

 34. އްމިއްލަ ގައުމް ރަގަލު ކޮއްބަލަ

 35. އެދުވަހަކުން މަ އަރާނީ އިންޑިޔާ ކޮޅަށް.

 36. ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ނުބުނެ މިހާރު ވެސް ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ އާއި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޚިލާފުވާތީވެ އެމެންގެ ސައްލާ ކުރާ ކިއްލާ ބަންދު ކޮށްލާ ބޮޑު ތަޅު އަޅުވާ ތަޅުދަނޑި މަގުމަތީ ކާނު ތެރެއަށް ވައްޓާލާ އެމެން ކުރިމަތީގައި. އެއިރުން ހުންނާނެ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތަންކޮޅެއް ލާރޖް ކޮށް ޖައްސަބަލަ އަދުރޭ މެން. އޯއް އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެއީ ބިލީޖީން އޭ ބިލީޖީން އިޒް ނޮޓް އަވަރސް ދޭ ޑޯންޓް ބިލޯންގް ޓު އަސް. ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 37. އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރީ އިންޑިޔާގެ މައި އެއްޕާރޓީގެ ލީޑަރަކީ ވަރަށް ހޭލުންތެރި މަޤާމަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް.. ހަޤީޤަތަކީ މީނާ އެކޭ ކެނެރީގޭ ނަޝީދުއެކޭ ނެތް އެެއްވެސް ތަފާތެއްނެތްކަން. މިޤައުމަށް ތިޔަ ގޮތައް ބިރުދައްކައިގެން ކަންކަން ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. މީކީ 1960ގެ އަހަރުތަކެއްނޫން.. ދިވެހިރާއްޖޭގަ މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެރިކަންކުރި ކަނޑުކޮހެއްގެ އެދުމަށް މިޤައުމަށް އަރައިފިނަމަ މުޅި އުމުރު ދުވަހުވެސް އެކަމުގެ އިންޑިއާ އަކަށް އަދައެއްނުކުރެވޭނެކަން ދަންނާތި!

 38. ޢުފާވެރި ޚަބަރެެއް

 39. އިންޑިއާސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވައިގެން ނުވާނެ!!!

 40. އައިއެސް އައިއެސް އޭކިޔައިގެން ކޮންމެހެން މިގައުމައް އަރަން ނޫޅޭތި.

 41. އަހުރެން އަށް ނޭގި ދިވެހިރާއްޖެއިން 18 ރަށް ޗައިނާ އަށް ދިނީމަ މިއީ ބޮޑުވަރު..!

 42. ސަންދޯއް އެބަ ޖަހަން އަންނަ ވަރަކުން އަނބުރާ ފޮނުވާނަން ތިކޮޅަށް.

 43. އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރު އެބަޖެހޭ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރު ކޮށް ސުވާލު ކުރަން ފުރަތަމަ ސްޓެޕެއްގެ ގޮތުން. މީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މަޑުން ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ. ޓިޓް ފޯރ ޓެޓް އެއީ އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ކޮން އިންޑިއާ އެއް ތޭ ބޮޑު އެއް އިންޑިއާ އޮންނާނީ އިންޑިއާ އޮޅާލަަބަލަ ބީޖޭޕީން. އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ.

 44. ދުނިޔޭގެބޮޑު ބާރެއް ކަމައްބުނާ ބަޔަޖު ނިޔުކުލި ބާރެއް ކަމާބުނާ ބަޔަކު މިދިވެހި ރާއްޖެ އައާދިމާލަ ތިފަދައިންބުަނަން ކެރުމަކިވެސް އިންޑިޔާގެ ގާކިލުކަމެއް ނެއްކަން

 45. 30 މިލިއަންޑޮލަރ ގެއްލުނީމަ ކިހާވަރަކަށް ތެޅޭނެ. ރިޟްފަތުދީގެންވެސް ކުރަންއުޅުނު ކަންތަށް އަތަށްގޮވީމަ ކިހާވަރަކަށް ތެޅޭނެ.

 46. .މަރުހަބާ!

 47. މަގެދީނާ މަގެޤައުމާ ނުކުޅެއްޗޭ
  ތާރީޚް އެގި ތިބެވާވެސް ނޭޅޭތި
  މީ ހާސް ވާހަކަ

  • ކުރެދި ކަތިވަޅި

   މިހާރު މިގައުމުު އަޅުވެތި ކޮއްގެން އުޅަެ ބާޣީންގެ ކިބައިން ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވިއަސް ސަލާމައިތް ކޮއްދީ

 48. ޢިންޑިއާ ހީކުރާހާ ފަސޭހައެއްނުވާނެ.

 49. އަވަސް ކުރައްވާ

 50. އޭސްބިލަ ނިކަނޮ ދަތް އަޅާ ބޭރުކުރާނަން???

 51. ދެނެއް އަލަކުން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުން ނަޝީދު އަކައް ޖާގައެއްނެތް އަވައްޓެރިން ހަތުރުންނައް ހަދާ މުޅިދުނިޔޭގަ މިގައުމުގެ އަގުވައްޓާލައިފި .އެއީމިގައުމުގެ އަދުއްވެއް. ޟިގޮތުގަ މިކަންކުރުމުގަ މީނަދަމަހައްޓަން ގަދަ އަޅާބަޔަކު މިރޢްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގަ އެބަތިބި . ޑ

 52. ރާއްޖެއިން އިންޑިޔާއަށް ސިފައިން ފޮނުވަން ޖެހިދާނެ

 53. ގެރިތައް ކަތިލާނަން އިނގޭ ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ

 54. ހަރާމްކޯރު އަނނީ

  ތި އންނި ވީ ހަމަ މަރާލަން ތީނަޔާހުރެ މި ޤައުމު ހަލާކު ވަނީ ހަރާމް ކޯރު އަންނީ

 55. ހިފަންކެރޭ އެއްޗެއް ވައްވަކެއް ނުޖަހާނެ.
  ނުވާނެ ތިކަމެއް.

 56. ޢަޅެފަހެ މިސޮރު ޝައިނަާ ދެކެއައްނަ ރުޅި މިޤައުމައް ބާލާނެކަމެއް ނެއް

 57. ޕިރްބީ ދިލްހޭ މޯޑިސް

  ޔަޝްވަންތް ބާއީ، މިތަނަށް ސިފައިން ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގަ ރަށުތެރޭން ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއް ހޯދައިގެން އުޅޭ.

 58. ވެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޑިއާއިން

  10000 މީހުންގެ އަވަށެއްހަވާހުލުކުރަން

  އިންޑިއާއަށްގޮވާލަން

 59. ލާދީނީ އަންނި

  އިންޑިޔާގައި ރޭޕްކޮށް މަރާ މައްސަަލަވެސް އެއީ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް..

 60. ސަފީރު ހާޒިރުކޮށް ރަނގަޅަށްދޭންވީ އޭނާއަށް މިރާއްޖޭގެ ހާލަތު އެނގޭނެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ގައުމު އަހަރެމެން ސަލާމަތް ކުރާނަން. ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ހިފާ ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލަން އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށްހުރި ނުރައްކާ މީހެއް.

 61. ރޭޕިސްޓުން ހުއްޓުވާ ފުރަތަމަ ނޭރޭނެ މިޤައުމަކަށް އަހަރެމެން މަރާފަ އަރަންޖެހޭނީ

 62. ދިވެހި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެމީހުން އެދޭގޮތް ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރު އެބުނީ. މީ އެތައްދުވަހެއްކުރިން އިންޑިޔާ ދެކޭހުވަފެނެއް. އެކަމަށް ދިވެހިންގެ ޚާއިނުން މަރުހަބާކިޔާނެ. ތިމަމެންގެ އަމިއްލަ ގަުމު ހަމަޔަކަށްނޭޅުވިގެން އުޅޭބަޔަކު ކިހިނެއް އެހެންތަނެއް ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނީ. ކަލޭމެން ދޭބަލަ ފިލްމުކުޅެން.

 63. އިންޑިއާ މީހުންނަށްވުރެ ދިވެހިން މާ ނުބައި ވެއްޖެ. އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރަންތިބޭ އެންމެ މަތީ ފަޑިޔާރުންނަށް ހައްގުނޫން ތަކެތި ކާންދީ ބަނޑު ފުރުވާފަ ބޭނުންވާހާކަމެއް އެމީހުންލައްވާ ނުކުރެވުނީމަ ވައްޓާލާ ދަމާ ކޫތާފަގެންގޮސް ބަންދުކުރަނީ. މީތޯ އިސްލާމްދީނުގަ އޮންނަގޮތަކީ.

 64. ތިވައްތަރަށް ބިރުދައްކާ ކައޭ ގޭމީހުންނަށް....އާދޭ ރެޑީގަމިތިބީ!! ތިގެނުވިމީހުންވެސް އަންނަމީހުންނާވެސް ކުރިމަތިލާނަން. ވަރަށް ފަނިވީތި.

 65. ބްލެކް ބޮކްސް

  ބަޑީ! ތިގޮލަޔަށް އިނގޭތަ އާދަޔާ ހިލާފް ބްލެކް ބޮކްސް އެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހުށިޔާރުކަމުން ހޯދި ވާހަކަ. އަދި އަހަރެމެން މިބޮކްސް ފަޅާ ބަލައި ހެދިއިރު ކަލޭމެން ބުނާހެން ފާޑެއްގެ ފޯރްމުލާއެއް (ފޯމިއުލާރ) ފެނިއްޖެ. އެއީ ގާސިމް އިންޓު މައުމޫން އީކްއަލް ދެ ފަނޑިޔާރުން ޕްލަސް ފާރިސް އާއި ގާސިމް ދަރި އީކްއަލް ތިން މިލިއަންށް ވުރެ ގިނައިން ޕްލަސް މެލޭ އެކައުންޓްގައިގުރި 30 މިލިޔަން ދިވައިޑް ބައި ޓޫ އީކްއަލް ޑޭންޖުރެސް ބަގާވާތް. މީތި ގަބޫލް ކޮށްބަލަ

 66. ކަލޯ ތިމޮޔަގޮވަނީ މިގައުމަކުނެއް ކަލޭމެން ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ތިއުޅެނީ ކޮއްމެވެސް

  އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން މިގައުމު ތިމަންނަ މެންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށައްގެނެވޭތޯ ދިވެހިން

  ހަމަހޭގެ ތިގެތިބެގެން އެފުރުސަތު ދީފާނަކަމަކައް އަޅުގަޑު ދިވެއްސެގެ ހައިސިއްޔަތުން

  ހުރެގަބޫލެއްނުކުރާނަން *** ދިވެހިބިން މީ އުފަންމަގޭބިން ލެވުނުފުރަތަމަ

  ނޭވާމަގެބިން އެބިމަކަން އެއްމެފަހުގެ ވިންދާ ދޫކޮއްލަދޭނޭ ނޭވާމަގޭބިން

 67. ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ނޫޅޭތި. މޮޔަ ސޮރަކު އަގައަރުވާއިރަށް ތިތިބެނީ ހޭބަލިވެފަ ދޯ

 68. ކަލޭމެން ނިކަން އާދެބަލަ ދިވެހިރާއް

 69. ކަލޭމެން ނިކަން އާދެބަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ލޭއޮހޮރުވާގެން ކަލޭމެންނަކަ ކުރިއެރުމެ ނުލިބޭނެ މިހާރު ދިވެހިން ހުސްއަތާވެސް ކަލޭމެންނާ ކުރިމަތިލާނެ.

 70. އަނެއްކާވެސް ގަޅި ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލެން ގާތްވަނީ.

 71. ކާކުދިންމައުލޫމާތެއް. ނަޝީދު އަކީ މޮޔަކުއްޖެކޭ! އޭނަ އެކޭ ހުރިތަފާތަކީކޮބާ!

 72. ޢިންޑިޔަަ ތި ސިންހާ ސައިތާނު ދޭބަލަ ރޭޕު ކުރާން.

 73. އިންޑިޔާ ފައިދާއައް އިންޑިޔާގެ ކަންތައްކުރެވެންޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާ ކުރިއެރުމައް ރާއްޖޭން ގުޅޭނީ ކޮންގައިމަކާތޯ ނިންމާނީ ހަމައެއިރެއްގަ އޮންނަދިވެހި ސަރުކާރުން. 17 ކީއްކުރަން 200 ރައްބަޔަކައްދިނަސް އެއީ އިންޑިޔާއާ ބެހޭކަމެއްނޫން. 200 ރައްއިންޑިޔާއައް ދީގެންތިބިއިރު ރާއްޖެއައްލިބުނީ ބާދެހެލިކޮޕްޓަރާ ވާރާނާވެފައޮތް 3 އެންބިއުލެނސް އެލިބެންވެސް އެތައްއަހަރުކު ބޮޑެތިގުރުބާނީ ތަކެއްވާންޖެހުނު. ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގަ އިންވެސްޓްކުރުމަކީ އިންޑިޔާއައް ކޮންނުރައްކަލެއްއޮތް ކަމެއް. އެމީހުން އިންޑިޔާގެ ދާހިލީކަންތަކާ މިތާތިބެގެން ބެހުނީތަ ނޫނީ އިންޑިޔާގެ ވެރިކަންފޮރޮޅާލަން ހަރަދުކުރީތަ. މިގައުމައްލިބިދާނެ ކުޑަ ކުރިއެރުމަކައް ހަސަދަވިޔަސް ތީބޮޑުވަރު.

 74. އަރައިފިއްޔާ ނެތިކޮއްލާނަން. އަހަރެެމެން ތި ރޭޕިސްތާންދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ. އަދޭ ހިއްވަރެއް ހުރިޔާ ކުރިމަތިލާން. އަދި ރޭޕިސްތާން އަނދާ އަޅިއައް ހަދާލާނަން.

 75. ވަޓްއަ ބިގް ޖޯކް. 18 ރަށް ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައޭ. މިތިބީ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު އެނގޭލެއް ކުޑަކަން. އެމީހުންގެ ގައުމު އެކަނި ބޮޑީ.ޝޭމް

 76. އިންޑިގޯ ޗަޕްރާސީ

  އިންޑިޔާ ސިފައިން އަންނަނީ ކޯޗެއް ހަދަން ނިކަން އަރާބަ ކުޅި ދައްކާލާނަން.

 77. ކަލޭ ބަފާތަ މިރާއްޖެއަކީ

 78. ޢޮޅިގެން ނޫޅޭ. ޢަހަރެމެންގެ ނޭފަތު ކުރިން ނޭވާހިނގާހާ ހިނދަކު މިދިވެހި ފަސްގަނޑުގެ ދިފާއުގައި ދެމި ތިބޭނަން.
  ޑިޕޮލޮމެޓިކް އުޞޫލުން ކަންކަން ކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. މިތަނަށްނާރާތި. ކުޅިދައްކާލާނަން

 79. ރައްޒާ ދޮންބެ

  ޤައުމު އަޅުވެތި ކުރަން އުޅޭ މީހުން ނަށް ހަލާކު ހުރި

 80. ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ނުފޮނުވާ އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ރޭޕް ކޭސެސް ޙައްލު ކުރިއްޔާ މާ ޠާހިރުވާނެ! ސިފައިން މިތަނަށް ފޮނުވައިގެން ކީއްކުރާނަމޭ ހިތާ؟ ކޮސް ނުގޮވާ!

 81. ލާރިކޮޅެއް ދިނީމާ ކަލޭމެން ރާއްޖެ އަރާގޮތަށް ހުކުމެއް ކޮއްލެވިދާނެ، ބޭނުމިއްޔާ ގެނޭ

 82. އިންޑިޔާސިފައިން އަރަންވީ ރޮހިންޔާއަށް.ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ނޭރޭނެ.ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިޔާމީހުން އަރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް.ތިއުޅެނީ މޮޔަވެގެން.

 83. ރާއްޖެ އެރުމުގެރ ކުރިން އިންޑިޔާއިން ކުރަން ރަގަޅު ކަމަކީ ތުއްތު ކުދީން ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވުން މީ ހީވަނީ މާރަގަޅުކަމެއްހެން ލޮލް

 84. ބީޖޭޕީގެ ކުޝްވަންތު ސިންގުއާ ދިއްލީ އިން ފޮނުވި އިންޑިޔާ ސަފީރާ، އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި އިންޑިޔާ ސަފީރާ، އެމެރިކާ އިން އދ އަށް ކަނޑަ އަޅާފަ ހުރި އިންޑިޔާގެ މަންދޫބާ، އެންމެން ވެގެން ...... ކޮހިނޫރު ލިބޭތޯބަލަންވީނު.

 85. ކަލޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަލޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނަގަޅަށް އަދާކޮށްބަލަ...........ކަލޭގެ ޤައުމުގަ ނެތީނަ އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވެސް؟؟؟؟ އިންޑިޔާ މިއީ މާފުރިހަމަ ޤައުމެއް ވިއްޔަ.....ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެވިގެން މޮޔަވެގެން މިތެޅެނީ........އެއްކަމެއް މިޤައުމުގައި ނުހިނގިޔަސް ކަލޭމެންނަކީ މިޤައުމަށް ފެންބޮވައިގެންފައި ތިބޭބައެއް އަބަދުވެސް............ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔައިގެންތާ.........އެރެގަނެވޭނީ..........