މާލޭގައި ޢާންމުން ފަތަން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޓްރެކް ސަރަޙައްދުން މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެމީހަކު، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދިޔަ މަންޒަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިގެން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މިކަން ހިނގި މަންޒަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނުނުއިރު، އެވަގުތު އެތަނުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ޢާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ކަމަށް ވެއެވެ. މި މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، ފޮޓޯ އިން ފެންނަނީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ގައިގޯޅިވެ އުޅޭ މަންޒަރެވެ.

އެ ފޮޓޯއިން އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ސާފު ނުވީނަމަވެސް، އަންހެން މީހާ ހުރީ ބުރުގާ އަޅައިގެންކަން އެނގެއެވެ. މި ޢަމަލު ހިންގާފައި ވަނީ ދެ ދިވެހިން ކަމަށް މަންޒަރުދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މި މަންޒަރުދުށް ފަރާތަކާއި ހަވާލާދީ "މިއަދު" ނޫހުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެދެމީހުން ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަށްފަހު ގިނަ ބަޔަކަށް އެމަންޒަރު ފެނުނު ފަހުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގާތަކުގެ ބިއްދޮށަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަހުޤީޤެއް ފަށާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ މީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް މާލޭގެ ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައި ދެ ދިވެއްސަކު ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި މަންޒަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިގެން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެކި ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިންވެސް ނިވާކަން ކުޑަ ތަކެތި ލައިގެން ޢާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ހޫނުވާން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތަކުން މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

46 ކޮމެންޓް

 1. ގިލަ

  އައްޗީޑި މީދެން ކޮންކަމެއް

  62
  4
 2. ޓުރެކުން

  އެޖެންޑާ ނަވާރަ؟

  128
  13
 3. ގަމާާާރު

  އަޖައިބު ތީ ބޮންދު ތަކެއް. ދިވެހި މުސްލިމުން ނުކުރާނެ އެކަހަލަ ކަމެއް. ޝޭޚުން އޮންނަނީ އަންގާފަ. އަމުދުން ބުރުގާއަޅައި ހުކުރަށްދާ ނަމަ

  22
  55
 4. ބުރޯ

  ތިޔައީ އަސްލު އެޖެންޑާ 19 ގަ ހިމެނޭ ވައުދުތަކުގެތެރޭގެ ބައެއް މިހާރު ލީފްލެޓްގަ ނެރެފައިވާއެޖެންޑާ19 އަކި އަވާމެންދުރެއްފަދަ ބިލާހެއް.

  116
  16
 5. ޞިކު

  ބުރުގާ އެޅީމަ ހަލާލޔ ވާނެ.

  12
  38
 6. ވިސްނަމާ

  މިއީ ޤިޔާމަތް ވުމުގެ ޢަލާމާތެއް

  144
  5
 7. މި ހޯނު

  މި ޔޮށް ޙައްޤުތައް ލިބި އިތުރުވަނީ....

  106
  3
 8. ސީދާ ތެދު

  ތިވާނީ ދެމަފިރިންނަށް، ކަމެއް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ތިތާ ތިބީ ކަމަށް، އެންމެން އެއްކޮޓަރީގަ އެއް އެނދުގަ ނިދަންވީމަ ވާނީ ތިހެން، އެންމެނަކަށް ގެސްޓް ހައުސް އިން ކޮޓަރި ހިފައިގެން ނުތިބެވޭނެ

  78
  24
  • ތެދަކަސް

   ދެމަފިރިންނަށްވިއަސް ގެސްޓްހައުސް އިން ކޮޓަރި ނުލިބުނަސް އެހެން އާއްމު ތަންތަނުގަ އުޅޭކަށްނުޖެހޭ...

   37
   3
 9. ހެޔޮއެދޭ މީހާ

  މީ އިބޫ އެބުނާ މިނިވަންކަމަކީ.. އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތް މީ.. ނާންނާނެ ހުއްޓުވާނެ މީހަކު...

  122
  17
 10. ލޮލް

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ދޯ؟ އޯކޭ ވާނެ..!

  114
  14
 11. ހުން

  ތި އެޖެންޑާ 19 ގެ ފެށުން

  119
  11
 12. އަޒާ

  ތިޔައީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް..

  114
  12
 13. މީހާ

  ޤިޔާމަތްވަނީ. ބިރުވެތިވޭ

  129
  6
  • ޖިފުރީ

   ނުވޭ. ބަލާއެއްނު

   7
   100
   • Anonymous

    ކަލޭ މަރުވާނެކަންވެސް ދޮގުކުރާނެތާ. އެތީސްޓު ޖާޖިލުން. މުޑުދާރު އަމަލުތަކުގެ އަޅެއް

    50
    4
 14. ޑައެލޯގް

  ބަލަ މިއީ އޯގާތެރި ސަރުކާރޭ ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރާ ސަރުކާރޭ. ރަލާއި ދޮންކުދިން ޖެހިގެން ހުރި ކޮޓަރިއަށް ގެނެސް، ގޭގެ އިންނަ އަންހެނުން ދޮންކުދިންނަށް ބަނޑުބޮޑު ކޮށްދޭ ސަރުކާރެއްނު، ދެން އަތްޖަހާ

  98
  8
 15. ފިކުރު

  ތިއޮތީ ބިކިނީ ބީޗުތަކާ ދެކޮޅު މީހުންނަށްވީ ހެކި. ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުއްޓަސް ބަދުއަޚުލާޤީ ވެވިދާނެ. އަޚްލާޤަކީ މީހާގެ ހެދުމާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫން.

  81
  17
  • ޖިކުރު

   ބިކިނީ ބީޗްތަކުގަ ސަބަބުން މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރަން މީހުންނަށް މާބޮޑަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެ.

   26
   3
 16. ގާބުރި

  ފެންނަ ކަމަށް ނަހަދަ ތިބޭކަށް ނޭނގޭތަ.

  29
  57
  • ލަޓިބުރި

   ފެންނަކަމަށް ނުހަދާ ތިބެންވީކީ ނޫން. ކޮންމެހެން ކާފިރުން އުޅޭ ގޮތްތައް މިތާ އާލާ ކުރުވަން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް. އާއްމު ތަންތަނުގައި އެކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން އަންގަންވެސް މިކަހަލަ ކަންކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ.

   29
   3
 17. އަލީ ޙުސައިން

  އެޖެންޑާ 19 އަކީ ތިޔައީ ނޫންތޯ؟ ދީން މިސްކިތުގެ ހަތަރު ފާރުތެރޭގައި ގައދު ކޮށްފި ނޫންތޯ؟ ދިވެހިން ބޭނުންވި ބަދަލު މި ފެނުނީ ނޫންތޯ؟ މި ވާހަކަތައް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރޔ ނުދައްކަވައިތޯ؟ އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ތިކަންކަން އިންތިހާއަށް ދާނެ. ދެން ވެސް ސަލާމަތެއް އޮތީ އެޖެންޑާ 19 އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ރޔ ގެ ކެންޑިޑޭޓުން މަޖިލިހަށް ހޮވުން. އެންމެ ފަހު ޗާނާސް.

  89
  6
 18. އިއްބެ

  ވިލިމާލޭގައި މޫދަށްއެރޭ ޒުވާން ކުދިންވެސް އެންމެންތެރޭގަ ތިހާ މުޑުދާރު ކަންކަން ކުރާތީ އެތައް ދުވަހަކު ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން އަވަސް އަވަހަށް ގެއަށްދާން ޖެހޭލެއ މަދެއްނޫން.

  85
  4
 19. ށަމު
 20. ޝަރފު

  އަދާލަތުން ތިކަން ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރުމުން ތިކަން ހަމަޔަކަށް އެޅި ދާނެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު ތިކަމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރައްވާ. އަންނި ތިމައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ޙިތާބެއް ދެއްވާނެ.

  64
  4
  • އެލެކްސް

   އަދާލަތު ޕާޓީ އެއްނެތޭ މިހާރު ހުރީ އިމުރާނަކާއި ރައީސް އޮފީހުގަ އެއުޅޭ ކަލޭގެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުވަސް މި އިމުރާނުގެ މަކަރުވެރިކަމުން ކަފުން ވެއްޖެ މިހާރު އޮތީ ބިރެއްނެތި މަޖާ ކުރުން. އަސްލު އެޖެންޑާ 19. ފުލުހެއްނެތް، ހޯމް މިނިސްޓްރީއެއް ވެސް ނެތް

   20
   1
 21. ބޮޑުމާލި

  އެއީ އަސްލު އެޖެންޑ19ގެ ހަވާސާގެ ބައެއް އޭގެ އަސަރު މި ފެންނަނީ އަންނި ވަރަށްއުފާވާނެ އެކަހަލަ މަންޒަރުތައް ފެންނަންޏާ އެމީހުނަށް އަދަބެއްވެސް ނުދެވޭނެ އެމީހުން އެކުރީކުށެއްކަމަކަށް މިސަރުކާރުން ނުދެކޭނެ އެއީ އެމީހުންގެ މިނިވަންކަން ކަމަށް މިސަރުކާރުން ދެކޭނީ

  40
  2
 22. ކިޔާ

  ލަދުން ބޯހަލާކު..

  35
  3
 23. ޖަހާންގިރި

  މިހިރަފެންނަނީ އެޖެންޑާ 19 ގެ އަލާމަތްތައް އޭގައުމުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔަތުންނޭވެ އާދޭހާއި އެކު ދަންނަވަން އެޖެންޑާ 19 އަށް ތަރުހީބު ނުދެމާތޯއެވެ މިއީ ރާއްޖެއަށް ކާފަރުދީން ގެނުވުމަށްޓަކާ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރަންއުޅޭ ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއް.

  41
  4
 24. ކަމަނަ

  ޥިލިމާލޭގަ ވެސް ތިކަން ކުރޭ

  28
  2
 25. މުހައްމަދު

  ބަލަ ރޯއޮރިޔަާމުން އެެއޮއްގެން އުޅެނީ ދިވެހި އަންހެނުން. ތަޙްޤީގު ކޮށްބަލަ. ޖަޒީރާ ވަންތަކަން

  42
  2
 26. ދޮގެއް؟

  ކަލޭ އެ މައްސަލަ ބަލާ. ކަލޭ ތީ އެކަންކަމަށް މަގު ފަހި ކުރުވި އެކަތި.

  2
  6
 27. Anonymous

  ތިހާ ނުސާފު ފޮޓޯނެގޭ ފޯނެއް މިހާރު ނުހުންނާނެ.

  22
  5
 28. ޣާދިރު

  ތިޔަކަން ކުރީއިރު ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބިނަމަ އޯކޭ ވާނެ. ޒައިދު އައް..

  11
  1
 29. ރަކޫޓަންޖިންނި

  މިދިޔަ ފަސްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދާދިންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މިނިވަން ކަމަކީއެއީ.

  22
  2
 30. ވާނުވާޑް

  އެޖެންޑާ 19 ދެކެ ހާދަ ބިރެކޭ ދޯ މިގަންނަނީ. ކޮންމެ ކަމެއް އެޔާ އެގުޅުވަނީ. މިނިވަންކަން ބޭނުންވާނެ ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އެމީހުން ތިބީ އަކީ މަގުމައްޗަކު ނޫނެއްނު ދޯ؟

  9
  28
 31. އެޖެންޑާ

  އެޖެންޑާ 19 ގައި: ރާބުއިން ހުއްދަ، އާންމު ތަންތަނުގަ ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަ، ވައްކަަންކުރުމާ ފޭރުން ހުއްދަ، މީހުންމެރުން ހުއްދަ، ޑްރަގް ފާޅުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ، މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން ހުއްދަ، އެލްޖީބީޓީ ހުއްދަ، ނައިޓްކްލަބްތައް އާންމުކުރުން ރިބާއާއި ނުހައްގުން ފައިސާހޯދުން ހުއްދަ ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް. ނަމާދު ކުރުން މަނާ، ރޯދަހިފުން މަނާ، ޒަކާތްދިނުން މަނާ، ގްރުއާން ކިޔުން މަނާ، ބަންގިގޮވުން މަނާ.
  މިއީ އެމްޑީޕީއިން ބޭނުންވާ ފްރީޑޮމަކީ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޒުވާނުންވެސް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ. ދެން މާތްﷲގެ ކޯފާއެއް އަޔަސް ބުނާނެ އެއީ ނެޗުރަލް ކަމެކޭ އެއްޗެކޭ.

  22
  1
 32. އެލެކްސް

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ވާނީ ތިޔަ ކަހަލަ ކަންކަން އާންމު ވީމަ. އަދި އޮތީ ކުރިއަށް ދެން މަޖީދީ މަގު ޗާންދަނީ މަގު ކަންމަތީ ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ތިޔަފަދަ އަމަލުތަކެއް ހިންގީމަ އަތްޖަހަން ތިބޭ

  14
  1
 33. އަލީ

  މިއީ އެޖެންޑާ 19 ނަވާރައިގެ ބައިތައް މިދަނީ ފެން ނަމުން މިއީ އެބުނާ އެހެން ރާއްޖޭގެ މަންޒަރު ކޮބާ ޝޭޚު އިމްރާން އަދިވެސް އެޖެންޑާ 19 އެނގި ވަޑައި ނުގަންނަވަނީތޯ؟

  15
  1
 34. ގައުމު

  ވާނުވާޑު ކަހަލަ ހަޔާތްކުޑަ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މީހުން މިޤައުމުގައި އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް ދޭ އެކަހަލަ ޤައުމުތަކަށް ... ބަލަ އެއީ ޢާއްމުތަނެކޭ މަގުމަށްޗަށްވުރެ މާގިނަ ކުޑަކުދިންނާއި މީހުން އެތަނުގައި މޫދުގައި އުޅޭ .... މާނުވާޑު މެންގެ ލަތެއް ހަޔާތެއް ނެތްކަން މީން ދައްކާދެނީ

  12
  2
 35. ތަހުޒީބު.

  އިންސާނުން ނާތަހުޒީބު ވަމުންދަނީ. ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ނަޝީދުފަދަ މީހުންބޭނުންވަނީ ރައްޔަތުންކުރާމަސައްކަތަށްލިބޭ ފައިސާކޮޅު ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ ނަގާ އެފައިސާ ސަރުކާރުންކޮންޓްރޯލްކޮށް ޕާޓީމީހުންނަށް ގިނައިން އެހެންމީހުންނަށް މަދުންދީ ކުރީގެ ކޮމިޔުނިސްޓް ސިސްޓަމާއެއްގޮތަށް ޤައުމު ހިންގަން. ދިވެހިންދެކެނީ އެމީހަކު ހިތައްއެރިހާ ނުބައިކަމެއްކުރުމަކީ މިޒަމާނުގެ ތަހުޒީބުކަމަށް. އެކަމު އެއީ މީގެ އެތައްހާސް އަހަރެއްކުރިން އިންޑިޔާގަ މީހުން އުޅެމުންދިޔަ ނާތަހުޒީބު ގޮތް. ޢެގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ބުއްދާކިޔާ ބޭފުޅަކު ބުދުދީން ގެނެސް އެކަން ބަދަލުކުރެއްވީވެސް. ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ ދިވެހިން އަނެއްދިވެހިރާއްޖޭ . ޢަނެއްޤައުމިއްޔަތޭކިޔާގެން ދިވެހިން އެތަންހާސް އަހަރެއްފަހަތަށްޖައްސަން. އިގިރޭސިން ގެ މުގައްރަރަށް ރާއްޖާގައި ކިޔަވާދިނުންހުއްޓާލަންފެނޭ. ދުނިޔޭގަ ނާތަހުޒީބުވަމުން އަންނަނީ އެމުގައްރަރަށްކިޔަވާދޭ ޤައުމުތަކު މީހުން

  10
  1
 36. ބޮޑު ހުސޭނު

  ތިކަން ތިއީ ގަަޓު ކަމަކަށް ނުހަދާ އިސްލާމްދީނުގައި ދެވެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނިމަށް ގޮވާލަން.

  14
  1
 37. ހޭލުން

  ކޯޓްއަމުރެއްނެތި ފުލުހުންގެބޭފުޅުން ގޭގެއަށްވެންނެވުމުގެކުރިން އެތަށްކުދިންނާ،މީހުންނަށް
  ފެންނަގޮތަށް ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ދީނާޚިލާފް މިފަދަބަދުއަޚުލާގީކަންތައް ހުއްޓުވަން އުޅުއްވާ
  މިއީ އިސްލާމީގައުމެއް ތިބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ މުސާރައަކީ ދިވެހި ހުރިހާރައްޔިތުން
  ޝާމިލްވާފައިސާ ވީމާ އިސްލާމީގައުމެއްގެ ގިނަދިވެހިންބޭނުންވެލައްވާކަންތަކަށްކުރިން އިސްކަން
  ދެއްވާ

 38. ޤައުމު

  ޓިޔައީ ޖަޒީރާ ސަރުކާރުން ކުރުވާކަންތައް.
  ޟިހާރު ލާދީނީ ކިތައްކަމެއް އެޝޯ ކޮށްލީ އެއްވެސް ކަމަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނޭ ހުއްޓުވާނެ ބައއް ނާންނާނެ. ޅާދީނީ ސަރުކާރަށް ވޯޓުލީ ޢިލްމުވެރިޔާއިން ފެށިގެނ އާދައިފެ މީހާއަށްވެސް މިކަމުގެ ފާފަ ލިބޭނެ.
  މިހާރު ތިބޭނެ ނަށން.

 39. އައިޝާ

  އެއީ މިސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިރަކާނުލައި މަޖާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފުނޭނިގެން ދާކަމެއް

  4
  1
 40. ވިސްނާ

  މިހާރު މިފެންނަ މަންޒަރު ތަކުން ވަރަށްދެރަވެ އަސަރުވެސް ކުރޭ. ފާޅުގަ ދީނުގެ ހުކުމްތަކަށް ގޮންޖަހާ ދެކޮޅުހަދަމުން ދާމީހުން ގިނަވަމުން މިދަނީ. އެކަމަކު އެމީހުންނާމއދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފިޔަވަޅެއް އެޅާތަނެއް ނުފެނޭ. އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކޮށްދިން ގެސްޓްހައުސް އަށް އެޅީކޮންފިޔަވަޅެއް؟ ފާޅުގަ ދީނީމިނިވަންކަމަށާއި އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމަށްމަށް ގޮވާމީހުންނަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިތަ؟

  5
  1