ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަރުމަންވިލާތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސީވީޑް އަހުމަދު ލަތީފް ޖަރުމަންވިލާތުގެ ވަރަށް އިސް ފާދިރީއަކާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ސީވީޑް ލަތީފް ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ އިސް ފާދިރީ އަކާއި އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ގޮތުގައި ސީވީޑް ލަތީފް ބައްދަލު ކޮށްފައި ވަނީ ޖަރުމަންވިލާތުގެ ކެތަލިކް ޗާޗެއްގެ އިސް ފާދިރީއެއް ކަމަށްވާ ނިކޮލާ އެޓެރޮވިކް އާއި އެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ވެޓިކަން ޗާޗް އިން ޖަރުމަންވިލާތައް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އިސް ފާދިރީއެވެ. ނިކޮލާ އަކީ ކްރޮއޭޝިއާ މީހެކެވެ. ޖަރުމަންވިލާތުގެ ކެތަލިކް ޗާޗްގެ އިސް ފާދިރީ ކަމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ އިތުބާރު ހިފޭ ވެބްސައިޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ނިކޮލާ ވަނީ ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކެއް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކޮށްފައެވެ. އޭނާ މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ ކްރިސްޓިއަން ދީން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ އިސް ދެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ސީވީޑް ލަތީފަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ އިން ޗައިނާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ސަފީރެވެ. އޭނާ ވަނީ ރައީސް ޞާލިހަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުން ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފީރުކަން ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ސީވީޑް ލަތީފް ހިމެނެއެވެ. މައުލޫމާތު އެނގޭ ބައެއް ބޭފުޅުން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ސީވީޑް ލަތީފަކީ ރައީސް ޞާލިހްގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފްގެ ބޭބެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މިހިރަ ފެންނަނީ އެޖެންޑާ 19 ގެ ވައުދުތައް.

  77
  5
 2. Anonymous

  އެޖެންޑާ 19 ގެ ފުރަތަމަވައުދު، އިސްލާމީ މަރުމަޒާ.ޖެހިގެން އޮތްބިބް. ދިރާގު ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި ޗާޗް އެޅުން.

  64
  3
 3. އެސް

  އެޖެންޑާ ނަވާރަ އަކީ ދިވެހިންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

  75
  4
 4. ރައްޔިތު

  ފައްޅި އެޅުމުގެ ޕްލޭންތައް ކުރަނީ

  61
  4
 5. ޅަކި

  ޙަސަން ލަޠީފުގެ ބޭބެ އިތުރަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާދީދީގެ ޅިޔަނު ވެސްމެ. މާރިޔާގެ ދައްތަޔަކާ ލަޠީފް އިނދެގެން އުޅެނީ.

  59
 6. އަބޯ

  ތިޔައީ ނަސިދު މެޖޯރިޓީ ހޯދާވާހަކަ ކިޔާ ކަންތަކުގެ ބޮޅެއް.

  59
  2
 7. ޙސހސހ

  ކަންނެލި އޮޑި ޝޭހުމެން ބުނީ ދުޢާ ކުރެއްވި ފަދަ ވެރިޔެކޯ. ޢެހެންވީމާ ގޯސް ނުހަދާނެ ނުން.

  64
 8. ނަން

  ތީ ހައިރާންވާވަރުގެ ކަމެއްނޫން....ގަސްގަހުގަ މާފޮޅޭކަން އަހަރެމެން ދަންނަމު...

  47
 9. ކެޔޮޅު

  ކުރިސްތިއަނެއް ވިއްޔާ މިސަރުކާރު ވަރައްފަރިތަވާނެ!!

  54
  2
 10. ބުރަކި

  ވަރައް ފުރިހަމަވިސް ޔާމީން ކިޔާ މީހަކު ލަންކާ ފާދިރީއެއް ވަޒީފާ ދީގެން ގެންގުޅުން ވާހަކަޔާ ވަހީދު ރަވީ ރަވީ ސަންކަރު ގެނެސް ރައީސް އޮފީހުގަ ގެންގުޅުނު ވާހަކަ އިތުރުކޮއްލި ނަމަ.

  10
  65
  • Anonymous

   އަދި މާ ފުރިހަމަ ވީސް ޔާމީނުގެ ފާދިރީ އޭ ތިކިޔާ މީހާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ ކިނބޫ އަށް ވޯޓް ދޭށޭ ބުނި ވާހަކަ ލިޔެލިނަމަ. އަދި އޭނަ މާލެ އައިސް އިންތިޚާބު ތެރޭ އުޅުނީ މަހްލޫފް ގޭގައޭ ބުނެލިނަމަ. މާ އެނގޭ މީހަކަށް ވެގެން އެބަ ކޮމެންޓް ކުރެއެއްނު. ތިފާދިރީންތައް ސަޕޯޓް ކުރަނީ އެއްބަޔަކަށް އަބަދުވެސް. އޭރުވެސް މިހާރުވެސް. ހީނުކުރާތި އެންމެންނަކީ މޮޔައިންނޭ.

   50
   3
 11. ސޯކާބެ

  ތިޔަކަމާ އެއްޗެއް ބުނަން ގަންނަނީ ލަދު 4 ކަށިމަތި މާލޭގެ އުސްއިމާރާއް ތަކާ ބިއްލޫރި ފެންނަ މީހާގެ ބޭބެތާ ތީ ތިޔަމީހުންގެ ތިޔަމީހުންގެ އަޖެންޓް 19 މަދުމަޑުން ފަޅާ އަރަމުން ރަށްޔަތުންނަޢް އިނގެމުންމިދަނީ މާތް ﷲ ތިއެންމެން ފަލީހަތް ކޮއްދެއްވާ ރަށްޔަތުންނަށަ ހޮޔޮވިސްނުންދެއްވާށި އާމީން މިައނިޔާވެރި އެޖެންޓް 19ގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަށްވާ ފާންދޭވް އާމީން ކީކޭތޯ ދަންނަވާނޫ އެމީހަކަށް ދައްކަވަން ހުރުކަމެއް ދައްކަވާފަ އޭމަރުގަންނަވާނޫ މުސްކުޅިން ބުނޭ

  55
  2
 12. ލޮބާ

  ތިގޭގަ ނުހުންނާނެ ރަގަޅު އެކަކުވެސް.
  ހަސަނެއް އެހެން މީހެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް.

  49
  2
 13. ދާނި

  ވައުދާ އަހްދުގެ މަތިން ދެން ފެންނާނީ ރާއްޖޭގައި ފައްޅި އަޅާތަން.

  45
  3
 14. އިބްރާ

  ރައްޔިތުންނޭވެ. ރާއްޖެ މިވެރިންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކުރައްވާންދޭވެ.

  56
  3
 15. ބީނޫ

  އެޖެންޑާ 19 ގެ ބިރުވެރި ފަރާތުން އެތިފުކެއް މިއީ!!

  40
  3
 16. ލާދިީނީ

  ބިރުން ފިތްކެނޑޭވަރު ވެއްޖެ. ދެން ރާއްޖެއަކު އިސްލާމީ އަގީދާއެއް ހަރެއް ނުލާނެ. އެންމެން ނިކަން ފާރަވެރިވެ ބޮނދާ ތިބޭ.

  36
  3
 17. ވަލަކް

  އެޗެންޑާ 19

  32
  2
 18. ހުސޭނުބޭ

  އަސްތާ! އެޖެންޑާ 19 އަންނަން އެ ތައްޔާރުވަނީ!

 19. ދދދދދ

  އެޖެންޑާ 19

  2
  2
 20. ގޮޅާ

  ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ބޮޑު ވަގަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

  3
  1
 21. ސަންދާނު މޮޔަމީހާ

  ޗިޗަންޑާ އޮނަވިހީގެ ދަށުން ތިފެންނަނީ ނަޒާހައްތެރިކަން ހުރިހާ ށޭހުން ގަދަނިދީގަ އެވެރިން ހޭލާނީ ދީފަހުރި ފައިސާހުސްވީމަ

 22. ހުސޭނާ

  ހަސަނާ މިއީ ކޮންކަމެއް؟އޖނޑ 19 އަށް ފާއިސާކޮޅެއް ހޯދަންތަ؟
  މި މައްސަލަ މިހާރުން މިހާރަށް ބަލަން ޖެހޭނެ
  ކޮންކަމަކާ ކީއްކުރަންކަން އެ ފާދިރީ މީހާ ބައްދަލުކުރި ހައިސިއްޔަތު އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭނެ.

 23. އަކުސޭ

  ތިޔަ ފާދިރީން ލައްވާ ހެދި ސްޓިކަރ ކެމްޕޭނުގަ ބޭނުންކުރީ.. އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ސްޓިކަރ އެއް. ދޯންޏަކާ ރައްޖޭގެ ރައްތަކުގެ ޗާޓް ހިމަނައިގެން އޮޅުވާލުންތަކެއް ދައްކާފަ ހަމަސިހުރު ހަދާފަހުރިކަމަށްވަނީ.