ސަލަފިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ އިލްމުވެރިންނަކީ އެއްޖިންސުން ގުުޅުން ހިންގާ ބައެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އެޑްވައިޒަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށާއި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިރޭ އަމާޒު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަމާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަން ވެސް ކުރެއްވި ޝަހީމް ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ނަޝީދަށް އަމާޒު ކުރައްވާ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ލޯޔަރު ހިސާން ހުސައިން ގެ ބައްޕަ އާއި ބޮޑު ބޭބެ މެން ކިޔެވީ ކޮންތާކުންތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެބޭފުޅުން ކިޔެވީ ސަލަފިއްޔާ އިންނެވެ.

"މަނިކުފާނު ކޮންމެ ފަހަރަކު ޞަޙީޙު މުސްލިމު ނެރެން ދާ ޖަލްސާގައި އެ ނެރޭ ފޮތް ތަރުޖަމާ ކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިޔާ ކިޔެވީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ މަނިކުފާނު ގެ ވެރިކަމުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ކިޔެވީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ މަނކުފާނަށް ނަޞްރުދޭ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ސަލަފިއްޔާއިން ކިޔެވި މީހުން އެބަ ތިއްބެވިއެވެ. މިއެންމެންނަކީ އެއްޖިންސުންގުޅުން ހިންގާ މީހުން ހެއްޔެވެ؟" ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޞަޙީޙު މުސްލިމު ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެއްވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އައްޝައިހް ހުސައިން ރަޝީދު އަހްމަދާއި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަލްމަރުހޫމް ޑރ.އަބްދުލްބާރީ އަކީ ވެސް ސަލަފިއްޔާ އިން ކިޔަވައި ވިދާޅުވި ބޭފުޅުންނެވެ.

ޝަހީމް ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ސަލަފިއްޔާއިން ކިޔެވި ބައެއް މީހުން އެމްޑީޕީ އަށް ތާއދިު ކުރެއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީއަށް އަމާޒު ކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ "ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވައްޓާލަން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާ ތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޕާޓީ ކުޑަ ކަކޫ ޖަހާފައިވަނީ ކޮންފަދަ އުޒުރެއް މެެދުވެރިވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޝައިޚު އިލްޔާސް ހުސައިންނާއި ޝައިޚު ޢިމްރާން ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ޢަމަލުތަކުން ބަރީއަވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ."

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އޭނާ މިވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނާ އަކީ ވެސް ސަލަފިއްޔާއިން ކިޔެވި މީހެއްކަމަށް، ނަޝީދަށް ހީވެދާނެ ކަމަށާއި "ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އަހަރެން އެތަނުން ދުވަހަކު ވެސް ނުކިޔަވަން، އަހަރެން ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ކުށްވެރިކުރަން، އެހެނީ އެތަނަކީ އެފަދަ ނުތާހިރު ޢަމަލު ހިންގާ ތަނެއްނޫން." ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިން އިލްމު އުނގެނުނު ތަނެއް ސަލަފިއްޔާއަކީ، އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި މީހުންނާއި ނައިބް ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ޢަލްމާނީ ފަލްސަފާގެ މިޞްރާބަށް ދިވެހި ދައުލަތް ބަދަލު ކުރަން އޮތް ހުރަހަކީ ޢިލްމުވެރިން ކަމުން ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ނަޝީދު ވައްޓާލަނީއެވެ.

ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ގިނަ އާއްމުން ވެސް ގެންދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ކާފަބޭ2019

  އެކިގޮތްގޮތުން ނަގޫތާށިވެފަތިބިމީހުނަށް އެވާހަކަތަކެއްް އަޑެއްނީވޭނެ. އަދާލަތުޕާޓީގެ ގިނަބޭފުޅުން މިކަނޑުލުގެހިތިފިލުވަންޖެހޭނެ އެބޭފުޅުންބޮޑުތާއީދަކާއެކު މިކަންކަމަށްމަގުފަހިވީ އަދި 23 ޑިސެމްބަރގެ ހުވާގެމަތިން ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެން

  162
  8
 2. ރިހާބް

  މި ނަޝީދު އަކީ މި ގައުމައް ޖެހިފައިވާ ބަލާވެރިކަމެއް. ޢިސްލާމު ދީނުގެ ހަރާމް ކޮއްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމައް ހިތްވަރު ދޭ ގޮތައް ވާހަކަ ދައްކާ، އިލްމް ވެރިންގެ އަގުވައްޓާ ލުމުގެ ސާބިތު ނުހިފޭ ވަހަކަދައްކާ މިފަދަ ނުބައި ނުލަފާ ޖާހިލުން ގެ ކިބައިން މި ގައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާންދޭ. އާމީން

  193
  10
 3. ދ. ދޮންފުތު

  އިސްލާމް ދީނަށާއި އެދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ބޭޒާރުކުރައްވާ، ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާށިއެވެ! އާމީން

  202
  3
 4. މަންޖެ 2ަެ އެޕްރީލް2018

  ޢަންނި އަކީ ފަހުޒަމާނުގެއިބިލީސް

  202
  10
 5. .......

  ޝަހީމް ނަޝީދު ގެ ބަސް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އޭނަޔަށް މަޖުބޫރުކުރޭ...
  ސަރުކާރުން މިކަން ބެލުމަށް ގޮވާލަން...
  އެއީ ސާފު ބަހުން އަބުރާ ބެހުމަކީ

  62
  1
 6. ގަންޖީރާއްޖެ

  އަންނި ސައިތާނަކީ އިބިލީހަށް ވުރެވެސް ނުބައި ނުލަފާ ދައްޖާލެއް...
  ނުބައި ބިރުވެރި ގޮތަކަށް ސައިތާންގެ ކަންތަށް ނިންމަވާފާންދޭވެ...
  އާމީން..

  68
  2
 7. ބުރާންތި

  އަސްލު ނަޝީދު އަނގައޮޅުނީ ކަމަށް މަޝަށް ހީވަނި. އޭނަ އަސްލު ބުނަން އުޅުނީ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން ކިޔެވިމީހުންގެ ވާހަކަ. ނަޝީދުވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބުނަން އުޅުނުވާހަކައެއް. ކަންނެލި ޖަގަހައިން ސުލާސިރާޒު ތައްޓެއް ބޮއެގެން ޕޯޑިއަމަށް އެރީ އެހެންވެ އަސްލު އޮޅުނީ. އަދި ފަހުން ބުނާނެ ތިމަން ބުނި އެއްޗެއް އެހެންމީހުންނަށް އޮޅުނީއޭ!

  57
  2
 8. އައްލާމު

  ތީ ފަހުޒަމާނުގަ އަންނާނޭ ބުނި ދައްޖާލުހެން މަށަށްހީވަނި. ރަނގަޅަށް ނިތުކުރި ބަލައިބަލަ އޮންނާނެ ދައްޖާލޭ ލިޔެފަ.

  44
  1
 9. ސަމީރު

  ކީރިތި ރަސޫލާއައް ފާޅުގައި ފުރައްސާރަ ކުރި ނަމާދައް ޖޯކްޖެހި ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި އޭނާއައް އެކަން ކުރަން ހިތްވަރުދޭ އެންމެން ހަލާކު ކުރައްވާންދޭ. އަދި ޝޭހުންގެ ތާކިހާ ބޮލުގަ އަޅައިގެން އަންނި އަައް ތާއީދުކުރާ އެންމެން ފަލީހަތް ކުރައްވާންދޭ.

  54
 10. ބުރޯ

  ނަސީދަކީ އަބަދުވެސް އޭނަ ކުރާކަންކަން އެހެން މިހުނާ އަޅުވައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒިރުގެ ކޮޓަރިކޮޅުންފަތިހު ނިކުމެވަޑައިގެންނެވި ޥަހަކަޔަކާ ނަސިދުގެ ވެރިކަމުގެ މުލީއާގޭގަ ގެންގުޅުއްވި ބޭފުލަކު ވިދާޅުވިޔޯ ތިމަްނަޔަކީ ވިހާމީހެއްނަމަ ލައިލާ އަށްވުރެ ގިނަދަރިން އޭނާ ނަސިދަސް ވިހާނެޔޯ ވެސް އޭނަ ކިޔާކަމަށް އުޅުނު އަދި ނަސީދު ފައިސާ ދެއްވައިގެން އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކޮށްދޭށޭ ކިޔާ ބީޗްގާ މުޒާހަރާވެސް ކުރިދޯ. މިއީވެސް ހަމަ ނަސިދު ގެ އަމަލު

  41
 11. ރާއްޖެތެރެ

  ހަގީގަތުގާ ދިވެހިން މިތިބެނީ ކުޅިބަލަން ނަޝީދު ޖަހާސަކަރާތްބަލަން. ދިވެހިން މިކަމާ އިދިކޮލަ ނުނިކުމެއްޖީޖާ މީގެ ގެއްލުން މިޤައުމުގެ އުޅޭ މުސްލިމުންނަ މީގެ ގެއްލުން ވަރައް ބަޑަކުރާނެ.

  35
 12. މޯދީ

  މި ކަލޭގެއަށް ތާއީދު ކުރަނީ ވެސް ހުސް މިކަހަލަ ދީނާ ދެކޮޅު މީހުން. މާތް ރަސްކަލާނގެ ކޯފާ އާއި ޢަޒާބު ،ލައުނަތް މި ނުބައި ކާފަރު ކަލޭގެ މައްޗަށް ލައްވާނދޭވެ. އާމީން

  44
  1
 13. ޙަފު

  ީީމ ފަހުޒަމަނުގެ ފިރުއައުނު.

  34
  • ގޯނިބޭ

   ހަމަޔަގީނުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިރުއައުނު.

   28
 14. ޚުކޔ

  އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އިމްރާން ގުޑައެއް ނުލާނެ ނަޝީދު އައިސް އެއިން މީހަކާއި އެކު ތިބުނާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރިޔަސް. ޢެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަޒީފާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އިމްރާން ޖެހިެއްޖެ.

  41
  5
 15. ޙަސަން

  ޔާﷲ މި ކެނެރީގޭ އަންނިގެ ނުލަފާކަމުން މިޤައުމު ސަލާމްތ ކުރައްވާންދޭވެ. އަދިވެސް 13 އަހަރުގެ ޙުކުމް އޮތްގޮތަށް އެބައޮތެވެ.

  48
  1
 16. ދަނޑުވެރިޔާ

  ސްޕެއިނުން އިސްލާމްދީން ފޮހެލަން ފުރަތަމަ ފެއްޓި ކަމަކީވެސް އިލްމުވެރިންގެ އަގު ވައްޓާލުމެވެ.

  47
  2
  • ސްޕޭން

   ސްޕޭނުން އިސްލާން ދީން ފުހެވުނީމަ އެމީހުން އެއުޅެނީ ޖާހިލުކަންމަތީގަތަ މިހާރު؟
   ކަލޭމެންގެ ގާތަށް ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން އަންނަން ޖެހިފަ އުތަ؟

   4
   16
 17. ސަލްމާ

  މިއީ އިބޫ ބުނެގެން އޭނަ އަޑީގައިހުރެގެން މީނަލައްވާ ކިޔުއްވާ އެއްޗެއްސެވެ. ދެން މީހުންގެ ލޯމަތިން މިފަދަ ޢަމަލުތަކުން އޭނަ ބަރީއަވާކަމަށް ހީވާނެއެވެ. އިބޫގެ އަންހެނުންނަކީ ސިއްކަ ޢާއިލާއެވެ. އެއީ އިސްލަމްދީނަށް ނަފްރަތުކުރާ ބަޔެކެވެ. ކަޅު ދަގަނޑު އަލިފާނުގައި އެންދީމާ އަލިފާނުގެ ކުލަ ދަނގަޑަށް ނާރައެއް ނުދާނެއެވެ. 100 ޕަސެންޓާއެކު ބުނަމެވެ. މަޖްލިސްގެ ބާރު އެމީހުންނަސް ލިބިއްޖެނަމަ ދިވެހި ޤަވްމުގައި އަމާންކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ދީނެއް މިއްލަތެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ގޮތް ނިންމާނީ ދިވެހިންނެވެ.

  43
  2
 18. ހެޔޮއެދޭ

  ކުރީގެ ރަޢީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ ދީނީ ޢިލްމު ރަނގަޅު ގޮތުގައި އުނގެނިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ. އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާނދޭވެ.

  29
  3
 19. ކަޝޯޖީ

  އޭ ތިބޭފުޅާ މާބޮޑަށް އަނގަގަދަނުކުރޭ! ޑރ ބާރީގެ މަރުގެ ހަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔާދީ! އޯއައިސީން ބޮޑު މަޤާމެއްދިނީ ކީއްވެ! ނައިބު ރައީސައް ގެންނަން އުޅުނީ ކޮންބައެއް އަޑީގަތިބެގެން!

  9
  32
 20. ކާފަދ

  ކަލޯ ކުދިންތަކާ ސޭކުންތައް މިސޮރަށް ބާރުލިބޭ ވެރިކަން ފަހިކޮށްދޭންދުވިއިރު މިސޮރުގެ ސިޔާސަކަން އޮތީ ހަނދާން ނައްތާލާފަ. މިހާރު އެކުދިންގެ ބޮލަށް ފިތާލީމަ ވެސް ޗުއްޕު ކިޔަން ޖެހިފަ ތިބެންޖެހުނީ. ނިކަމެތިކަން ދިން ބަޔަކަށް ނިކަމެތިކަން އޮތީ

  14
 21. ޢާއިޝަތު

  މި އަންނި ދީނީ ވާހަކަ ދައްކަނީ މީނާއަކީ ދީނީ އިލްމު ކިޔަވައިގެން ހުރިމީހެއްތަ؟ މީނާއާއި މީނާގެ އައުވާނުންގެ ކިބައިން މިރާއްޖެ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ވާސިލްވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރާ ފާރާތްތަކަށް މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ދެއްވާދޭވެ.

  17
 22. އަޙްމަދް

  ސަލަފިއްޔަތައް ނިސްބަތްވާ އެކަކުވެސް ތިކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަހަތަކުން ނުދުވާނެ!
  ސިޔާސީ ވެގެން ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން މަތީ މަޤާމުތަކާއި މުދަލާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ބާރާއި ނުފޫޒު ހޯދާއި ގަތުމަށް ދަހިވެތިވެގެން އުޅޭ މުޑުދާރު ސިޔާސީ ޝޭޙުން ތަކެއް ނޫނީ!

  16
 23. ކު

  އަންނި މިޤައުމަށް ހަދަން އުޅުނުގޮތް އޭނާ މިހާރު އެދަނީ ހަދަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ 2008ގައި އޭނާ ކުރަން ފެށިކަމަކީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި މި ގައުމުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެންގެ ލަދުހަޔާްތް ކަނޑުވާލުން އެކަން އޭނާ ކިތައްމެހާވެސް ރަނގަޅަށް ކޮށްފި! ދެން އޭނާ ކުރަން ފެށިމަސައަކަތަކީ މި ޤައުމުގައި މިއޮތް އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިސްލާމީ ވާހުދަތު ފުނޑާލައި މާއްދިޔަތު އިސްކޮށް މީހުން ޣާފިލުކުރުން އެކަން މިހާރު އެދަނީ އެކި ސިފަސިފާގައި ކުރަމުން! އެގޮތުން އޭނާ ތަފާތު ޝިޢާރުތައް ގެންގުޅޭ އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބު ފުރާލުން، ބޯހިޔާވަހިކަމޭ، އިންސާފޭ، ވައްކަމޭ، ގެސްޓްހައުސްއޭ މިފަދަ އެތައް ބަސްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން މި ބަލަނީ ރައްޔިތުން އެންގެ ގިނަބަޔަކު ޝައުގުވެރިވަނީ ކޮންކަހަލަ މެދޮޑެއް ބޭނުންކުރީމާތޯ އެގޮތުން ބަލައި އެމެތޮޑެއް މިހޯދަނީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ދުރާލައި ރޭވިގެން ހިންގާ ވަރަށްބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް މި މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބުވާއިރު މިޤައުމުގައި ބުދުދީނުގެ އަދި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އަޅުކަންކުރާނެ ޗާޗުތަކާއި ފައްޅިތައްވެސް ހުންނާނެކަމީ ޔަޤީން ކަށަވަރުވާކަމެކެވެ.

  22
 24. އަޙްމަދް

  މި ޤައުމު ހަލާކުކޮށް ހުރިހާ ނުބައިކަމެއް
  މިޤަޢުމަށް ގެނެސް ގަތުމަށްޓަކާ ތިކެނެރީގޭ މުޑުދާރު ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ނަޝީދުއާއި ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ކުރީކީ މުޑުދާރު ހިޒްބީ ޝޭޙުންނޫންތޯޢެވެ؟
  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިމާ އިދިކޮޅު ކުފުރުގެނިޒާމު "ޑިމޮކްރެސީ"އިސްލާމް ކުރާނިއްޔޭ ކިޔައިގެން މިޤައުމު ފަސާދަ ކޮށް ބައިބައި ކޮށް ހަލާކުކު ކުރުމުގައި އެއްމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަޔަކީ ތި (ހިޒްބީ ޝޭޙުން) ނޫންތޯ އެވެ.
  ދެން އެ ހިމާރުގެ ހުތުރު އަޑުން ހަޅޭލެވީމާ އުނދަގޫ ވެގެން ރައްދު ދޭން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތެއް ނޫންތޯ އެވެ.
  މިޤައުމުން އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އެކީ އެކައްޗަކަށް ލުހެލު މަށްޓަކާ އެ މުޑުދާރު އައްނިއާ އާއި ބައިވެރި ވެގެން ރައްޔިތުން މަގުފުރެއްދުމަގައި އަވަދިނެތި އުޅުނީވެސް ހަމަތި މުޑުދާރު "ހަޒްބީ"ޝޭޙުން ނޫންތޯއެވެ؟
  ޙުޅަނގުގެ މުޑުދާރު ފިކުރާއި ދިމާ އިދިކޮޅަށް ބަސްބުނެ ކުދި ޤައުމުތަށް އަޅުވެތުކުރަމުން އައްނަ ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުން ކަނޑާލާ އެ އަޅުވެތި ކަމުން މި ޤައުމު މިންޖު ކުރެއްވީ ދޮންބަނޑާރައިންފަދަ ފަޙުރުވެރި ބަޠަލެއް މިޤައުމުގައި އުފެދުނު މުސްލިމު ވެރިޔަކު "ޖިއްނި" ހިފާޙަޔަރުކޮށްފުޅިއަކަށްލާ އޭގެ މަތި ބާރުކޮށް ޖަހާފައިވަނިކޮން އެ ޖިއްނި މިނިވަންކުރަން އެއްމެ ބާރުލާ ތެޅިބަޔަކީ ހަމަތި ހިޒްބީ މުޑުދާރު ސިޔާސީ ޕާޓީ ޝޭހުން ނޫންތޯއެވެ!؟

  15
  2
 25. ޖަހަން ތީރު

  ސްޕޭނާ އަރާ ހަމަކުރެވޭނެ އިސްލާމީ ގައުމެއް ނޯންނާނެ. ނަސީބެއްނު އެގައިމުން ރަންނަމާރި ފައްސާލެވުނުކަން.

  1
  4
 26. ނޭމާ

  ކޮމެންޓް ޖަހަން ބިރުގަންނަނަމަ ކޮމެންޓް ބައި ނުބަހައްޓަންވީނު. ހައްދުފަހަނެޅި ހަރުކަށި ޖާހިލުންގެ ކޮމެންޓަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައި . މިހެން ލިޔެފައި ބަހަށްޓަންވީނު؟

  5
  2
 27. ބުއްޅަަަބޭ

  އިމްރާނަކީވެސް މިގްރޫޕަށް ނަޝީދު ވެއްދި ފަންޏެއް! އިމްރާނު ލައްވާ ނުބައި ހައްދާފަ ޔާމީނާދެކޮޅަށް އަނބުރާލީ، މިހާރު އެސޮރު އެހުރީ ގޮތް ހުސްވެފަ! ވަޒީރެއްގެ ދަރަޖަޔަކީ އެސޮރަށް ވަރަށް ކަމުދާ މަގާމެއް! ދުވަހަކު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރި މަގާމެއްވެސް ނޫން!

 28. ހާމަ

  ނަޝީދަކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ރާބޯ ހަކުރުބޯ އެކަމަށް ހިތްވަރުދީ އެއީ ތަހުޒީބުކަމަށް ބުނަމުންދާ މީހެއް. މިއަދު އަދާލަތު އެވަނީ ނަޝީދުއަށް ތާއީދުކޮށް ނަޝީދުގެ ފަހަތުގައި. ވީމާ ނަޝީދުއަށް މިއަދު އެވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް. ގޯހީ ނަޝީދުއެއް ނޫން. ގޯހީ ނަޝީދު ލައްވައި އެވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ މަގުކޮށައިދީ ފައިސާއަށް ދީން ވިއްކާ އަދާލަތާއި އިލްޔާސް އާއި އިމްރާންފަދަ މީހުން.

 29. ކެނެފާ

  އެމަނިކުފާނު ތިޔަ ރަށަކަށް އެރުމުން ދިން ޖޫސް ކަމު ނުދަނީ. ރަނަގަޅު ބްރޭންޑެއް ދިންނަނަމަ ވަރަށް ވާހަކަ މޮޅުވީސް

 30. ޢާސިމް.

  އަލަގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަޅާނެ.
  އެ ވާނީ ހަމަ އެއަށް.

 31. ޢަލީ

  މީނަ މުޖުތަމަުން ނައްތާލައިގެން ނޫނީ ދިވެހިންނަށް ހަމަޖެހޭ ދުވަހެއް ނުފެންނާނެ

  5
  2