މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ނިވާކަން ކުޑަކޮށް އަންހެނަކު އުޅުމުން ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އެކަމަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މެނދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެ އަންހެން މީހާ ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން ރާޅުގަނޑާއި ދިމާލުން މޫދަށް އެރި އުޅުނު ވަގުތު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ ސަރަޙައްދުގައި ތިއްބެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެމީހާއަކީ ރާއްޖެއަށް އައިސް އުޅޭ ފަތުރުވެރިއެކެވެ. އޭނާ އާއި އެކު އިތުރު ފިރިހެނަކުވެސް އެވަގުތު އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުއްޓެވެ.

 

މިއަދު އެ އަންހެން މީހާ ނިވާކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ހުރީ، އާންމު ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިން ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެއްވާ ސަރަަހައްދަކަށެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ގާތްގަނޑަކަށް 3:00 ހާއިރު އޭނާ އެތަނުގައި ރާޅާ އަޅަން ހުއްޓާ ބަޔަކަށް ފެނިގެން އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިކަން އަދި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭއިރު، ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ހެދުން އަޅައިގެން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިން ވެސް ބަރަހަނާ ހާލުގައި އާއި ނިވާކަން ކުޑަތަކެތި ލައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި މިކަން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ޙުކު

  ޢެޖެންޑާ ނަވާރަ

 2. Anonymous

  ކާކު ހުއްޓުވާނީ؟ ސަރުކާރުން ހިތްވަރުދޭ ކަންކަން ތިކުރަނީ.

 3. ނައްކަވާރު

  ތިކަން ހުއްޓުވާކަށް ނޫޅޭނެ ބަލާނީ ތިކަން ޕްރަމޯޓްކުރެވޭތޯ

  ހަމަކަށަވަރުން، إيمان ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކައާއި، عمل، ފެތުރިގެންދިއުމަށް ލޯބިކުރާމީހުން (ދަންނާށެވެ!) ދުނިޔެއާއި آخرة ގައި ވޭންދެނިވި عذاب އެމީހުންނަށް ހުށްޓެވެ. اللَّه ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގެތެވެ.

 4. ޑޮން

  މިސަރުކާރަކަށް ތިކަހަލަތަންތަނެއް ނުފެންނާނެ
  ތިކަހަލަކިތަނމެ މަންޒަރުތަކެއް ކުރިޔަށްއޮތްތަނުގާ
  ތިޔަށްވުރެއްގިނައިންފެނުންވެސް އެކަޝީގެނަވޭ މިސަރުކާރަކުން ތީމާބޮޑުކަމެއްކަމަކައް ނުހަދާނެ
  ކީއްކުރާނީ މީއަދުގެ ހާލު.

 5. ައަޒާ

  އެޖެންޑާ 19

 6. ހުސޭނުބޭ

  އެގަންޖާ 19. ތި މީހުން އެބަ ޖެހެޔޯ ނިދާ އެނދު އެއްކޮޅުގައިވެސް ނިންދަވަން!

 7. ާރައްފުށް

  މިއީ އެ ޖިންނި ގަޖާ ބޯ ބޭނުންވާގޮތް. މިކަަހަލަ ކަންކަން ނުވެގެން އެޖެންޑާ 19 އެއުޅެނީ.

 8. ލޮބުނާ..

  ޢެޖެންޑާ 19 ވަރައް ތަފާތު ވާނެ..

  1
  2
 9. ޔޫސޭ

  މީދެން ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް ދެން. ސަރުކާރަށް ނުފެންނަނީތަ؟ ނޫނީ ދިވެހިން ހަލާކު ކުރަންތަ؟ އިބޫ އަށް މިކަން ޙައްލު ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ ދީފަ ރަށަށްދޭ!

  3
  2
 10. ބިކިނީކޮޓަރިކޮބާ

  ތީ ދީނަށް އެވެސް ގެއްލުން ހުރިކަމެއްނޫން،

 11. ކަމާބެހޭ

  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެގުނިއްޔާ ކޮންކަމެއް .... ޢެންމެފަހުން ރަސްފަންނުގަ ރޯމާދުވާލު ބަޔަކު ނިވާކަންކުޑަކޮށް ވަޖިދުވެނިމިގެން މިއަދާއިހަމައަށް އަދި އެކަކު ހައްޔަރުކުރިކަންވެސް އެގޭކަށްނެތް ... !! ކަމާބެހޭފަރާތުން ނުބެހެޔޭ .. އެއީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތެއްވެސް އޮތަތީ.. !! މިހިޔާލުވެސް ޝާއިރުނުކުރާނެ ވަގުތުއަކުން .. އެކަމުބުނޭ ހިޔާލެއް އެބައޮތްހޭ...؟؟!!؟!

 12. ރައްޔިތު

  ސަޅިއޭ..! ދިވެހިން ބޭނުންވާ ތަހުޒިބު ތިއީ..!

  1
  1