ސިރިޔާއަށް ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ އަނބީން އެ މީހުންގެ ފިރީން މަރުވުން ހަށިވިއްކަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީރިޔާގެ ދާހިލީ ހަގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީރިޔާއަށް ބައެއް ދިވެހީން ދަތުރު ކުރަމުންދެ އެވެ.

"ޕީއެސްއެމް" އަށް ރޭ ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި 400 އެއްހާ އަންހެނުން ސީރިއާގައި ހަށިވިއްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"ސީރިޔާއަށް ގޮއްސި ދީނުގެ ނަމުގައި އެތައްސަތޭކަ ދިވެހިން. ގޮސް އެތާނގައި މަރުވެއްޖެ 60، 70 އެއްހާ ދިވެހިން. ދިވެހިންގެ 400 އެއްހާ އަންހެނުން އެތާގައި ހަށިވިއްކަމުން އެދަނީ. ދެން މި ބޭފުޅުން މި ބުނަނީ އެއީ އެއް ކައިވެންޏޭ، މިވެނި ކައިވެންޏޭ، އެވެނި ކައިވެންޏޭ، ހަމަ އެކަކު މަރުވާ ތަނުން އެ އަންހެން މީހާ އެދަނީ އެކަކު އަތްމަތިން އަނެކަކު އަތް މަތިިން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސީރިޔާއަށް ދިޔަ ބައެއް ދިވެހިންގެ އާއިލާގެ ފަރާތަތްތަކުން އެމަނިކުފާނަށް އެކަން އަންގަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

"އެމީހުން މާމަ ދަރިން، ކާފަ ދަރިން ވެއްޖެ ސީރިޔާގައި. އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރީން ވެއްޖެ ސީރިޔާގައި. އެ އަންހެން ދަރީން އެދަނީ އެއް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން، އަނެއް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން، އަނެއް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ ދީނާއި ހިލާފު ސިޔާސަތުތަކެއް ގެންގުޅޭ ބައެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ސީރިއާ އަަށް ހަނގުރާމަކުރަން ދިވެހިން ދިއުމާއި އެމްޑީޕީން ދެކޮޅު ހަދާތީ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަނީ އެބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާނެ ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

"އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ މީހުން މިތިބީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުގައި." ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

400 ދިވެހި އަންހެނުން ސީރިއާގައި ހަށިވިއްކަމުންދާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސީރިއާގައި މިހާރު ރާއްޖެއަށް ނާދެވިފައި ތިބީ ހައެއްކަ އަންހެނުން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ސީރިއާ އަށް ގޮސްފައިވާ ދިވެހިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގަބޫލުކުރަން ދަތި އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. މައިދައިތަ

  ނަޝީދު އެވިދާޅުވާ ވަރަށް ވުރެން ވެސް ގިނަ ވާނެ 1200 އަންހެނުން އެބައުޅޭ ހަށިގަނޑު ވިއްކަން މަސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ނެއްމީހުން ގިނަވުން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ލާރި ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ މީސްކޮޅު މަދަސް ވަޒީފާ އެއް ނުލިބޭ

  28
  110
 2. ފސދފަދފސދަފ

  އައިއެސްއަކީ އިސްރާއީލާ އެމެރިކާއާ އިނގިރޭސިން ވެގެން އަރަބި ގައުމުތަށް ފުނޑުފުނޑުކޮށް ގްރޭޓާރ އިސްރާއިލް އުފައްދަން ވުޖޫދަށް ގެނައި ޖަމާޢަތެއް .... ރާއްޖެއިން ތި ތަނަށް ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވަނީ މި ނަށީދުހެން މަށަށް ހީވަނީ... އޭނާއަކީ ޔަހޫދީންނާ ގުޅުން އޮންނަ މީހަކަށް ވެފައި މި ހުރިހައި މައުލޫމާތެއް ޢަދަދުން ޢަދަދަށް އެނގެނީ އެމީހުންނާ ގުޅުން އޮންނާތީކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ....

  211
  31
  • ޙސހސހ

   ތިވާހަކަޔަށް ވަރަށް ތާއީދު ކުރެވޭ ހަޤީގަތަކީ ތީ.

   77
   23
 3. ޒާ

  ދިވެހިންނަށް މިފަދަ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރާއިރުވެސް މި ބަލާވެރިކަން ރަނގަޅުކަމަށް ދެކޭ ދިވެހިން އުޅެނީ މުސްލިމުންގެ ނަމުގަ.

  253
  28
  • ފެއްސޭ

   ހައްޤު ބަހަކީ ހިތި އެއްޗެއް.. ހަޤީޤަތުގަ ކަން އޮތްގޮތަށް ބުނީމަ ހަޖަމު ނުވުމަކީ ދިވެހިންގެ ނޫނީ ނަޝީދުގެ މައްސަލައެއް ނޫން.. ކަލެއަށް ބަލާއަކަށް ވަބާއަކަށް ނުވަނީ ޤައުމު ދަވާލި އެތަށް ބަޔަކަށް ނުހައްޤު އަނިޔާދިން ބޮޑެތި ވަގުން ދެއްތޯ؟ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ތިޔަ ހިޔާލާ އިދިކޮޅު އެހެންވީމަ ދެން ވެސް ހަޖަމުކުރޭ ނޫނީ ޤައުމުން ބޭރުވެ ފެއްސޭ..ތިޔަ ބުނާ ފަސޭހަ އަދި ބަލާވެރިކަމެއް ނެތް ޤައުމަށްދޭ.

   47
   172
  • 1111

   ދިވެހީން މުސްލިމެކޭ ބުނީމަ ވަކި ހާއްސަ ދަރަޖައެއްގަތަ ތިބެނީ؟ ދިވެހީން މުސްލިމަކަށް ވިތީ ބޭނުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތައްތަ ދީނުގަ އޮންނީ؟ ޖާހިލު ކަމުން ނުވަތަ ހައްދު ފަހަނައަޅާގޮސް ދާޚިލީ ހަގުރާމަތަކުގެ ތެރެއަށް މިދަނީ ޖިހާދޭ ކިޔައިގެން. ވާނުވާ ނުބަލާ. އެވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކު ގޯސްވަނީ. އަމއްލައަށް ވރ ދީނީ ވާނެ. އެކަމަކު ފެންނާނީ އެހެން މީހުން ލާދީނިތަން.

   8
   2
 4. ކަކަކަކަކަ

  ކަލޭ އެމީހުންނާ އިންނަމަ ހަށި ވިއްކާކަށް ނުޖެހުނީހެއްނު. ޒިނޭ ކުރާ މީހުންނާ އެކަނިތަ ކަލޭ އިނދެ ދެނީ.

  135
  21
 5. ކަމަނާ

  ހުރިހާ ވިހާ އުމުރުގެ އަންހެނުން ވެސް އެމީހުން ވިހަން ތައްޔާރު ވެފާވާކަން މަނިކުފާނަށް އަންގަމުން ދޭނޫންތޯ؟ ފާއިލާކޮޅު ހުސްކޮން އޮތްވާހަކަވެސް

  90
  8
 6. ސޭކު

  ﴿4﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

  عفّة ތެރި އަންހެނުންނަށް قذف ކުރާމީހުން (އެކަމުގެ މައްޗަށް) ހަތަރު ހެކިން ނުގެނައިނަމަ، ފަހެ، އެއުރެންގެގައިގައި އަށްޑިހަ އެތިފަހަރުން (حد) ޖަހާށެވެ! އަދި ދުވަހަކުވެސް އެއުރެންގެ ހެކިބަހެއް ތިޔަބައިމީހުން قبول ނުކުރާށެވެ! އަދި އެއުރެންނީ، ހަމަ، فاسق ންނެވެ.

  [ އަންނޫރު ސޫރަތުގެ 5 ވަނަ އާޔަތް]

  180
  7
 7. ޏަލަ

  ޢެކަމަކު ނަށީދުޔަށް ހާދަހާ ބަރާބަރައް މައުލޫމާތު ލިބެޔޭދޯ، ރަނގަޅު ވިއްޔާ މީނަވެސް އެ އަންހެނުން ގާތައް ތިޔަދަނީތަ. ޙަށި ވިއްކާ އަގު އިނގިލައްވާތޯ.......ލޮލް

  87
  15
 8. ކޮބާ

  ޚޮބާ ހެކި ދައްކަބަ ! ޜާއްޖެއިން 400 އަންހެނުން މަދުކަމުގެ ، ތިއީ ހާދަ ސިއްރުން ހިގާ ކަމެކޭ މަހަމަ އަޖާއިބު.. މާދަން މީހަކު ގައިމު 400 އަންހެނުން މަދުވާއިރު ދިވެހިނަތިބީ ހޭނެތިފަތަ ؟

  91
  7
  • ރިޒާ

   މިކަލޭގެ ދިވެހި ލޮބުވެތި އަންހެނުންގެ ގިނަބައަކުގެ ބޮލުގަ ސާބިތު ނުހިފޭ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެއްގެ އިލްޒާމު އަޅުވާއިރު
   އެކަމާ އަޅާލާނެ މުއައްސަސާ އެއް ނެތުނީމަ މިކަން ސާބިތުހިފޭގޮތަކަށް ބައްލަވައިދެއްވާ ރައްޔަތުންނަށް ކަމުގެ ހަޤީޤަތް އަންގަވައިދެއްވުން އެދި އެންމެންގެ ރައީސް ސޯލިހަށް އިލްތިމާސް ކުރަން. ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ދިވެހިންގެ އަބުރާއި އިއްޒަތް ކަތިލަމުން ދިޔުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ކުރަން ދޫކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއްނޫން. ޢެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ބޮޑުވާންޖެހޭނީ ޤައުމު.
   ނަޝީދެއް ނޫން.

   75
   9
 9. މަންޖެ

  ލައިލާޔާ އާބިދާ ސީރިއާގައި ހަށިވިއްކަމުން އެބަދޭ!

  107
  22
 10. ޠީނަ

  ތީނަވެއްޖެ ހަމަ އަސުލުވެސް ސިކުޑީގެ ޑަކްޓަރކަށްދައްކަން ... ޢޭނަ ކިޔާހާއެއްޗެއް ގަބޫލުކުރާމީހުން ބައިތިއްބާފަ 😂

  99
  10
 11. ޒައިން

  ތިޔަށްވުރެއް ގިނަ ވުން އެކަށީގެންވޭ.. ނަޝީދުގެ އަތެއް ނުވާނެބާ ތިކަމުގަ އެހާ ސާފު މަޢުލޫމާތު ތިޔަ ދެއްވަނީ އެހާމެ އަޕްޑޭޓްކޮށް.. ނަޝީދު އަޅުވާ ފަންޏެއް ނޫންބާ؟

  75
  9
 12. 😥😥😥

  400 ދިވެހި ފިރިހެނުން ސީރިޔާގައި ހަށިވިއްކާ ވާހަކަ ބުނެބަލަ އަބަދުވެސް ނަޝީދުގެ ކަމަކީ ދެވެހި ކޮންމެސް ރައްޔިތެއްގެ އަގުވައްޓާލުން .

  65
  5
 13. Anonymous

  މިހާމަދު ދަރިފަސްކޮޅެއް ތެރޭން އެވަރު އަދަދެއް ނުދާނެ.ދެން އަނެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ބެހިފައިވާ މިތިބެނީ ކުދިކުދި އާބާދީ ތަކަށް އެހެންވީމަ އެހާމަދު ބައެއްގެ ތެރޭގަ ހިނގާ ކަންކަން ސިއްރެއް ނުވާނެ.

  37
  7
 14. ތިމާ

  ނޫނޭ އޭނަ ބުނެފިއްޔާ މި ހާރު މީ ކަނު އަދިރި ކަންވެެސް ގަބޫލުކުރާނެ ދިވެހިން ގިނައީ ކޮންފަދަ ނުކުޅަދާނައެއްތޯ މިއީ ޖެހިފަ އޮތް

  54
  6
 15. މަހޭޝް

  އެއީ މަލާމާތެއްނޫން އެނގެނީ ކިހިނެއް އެއީ ތެދެއް ނޫންކަމެއް އެ ވެދާނެ ތެދަކަށްވެސް

  14
  42
  • ގަބުޅިކަތީބު

   އެއީ ތެދަކަށްވާނަމަ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތްވެސް އެބައޮތް ކީރިތިގުރުއާންގަ. ހީގެމައްޗަށްބުރަވެ ވާހަކަ ދައްކަން ހެޔޮވާފަދަކަމެއްނޫން ތިއީ.

   عفّة ތެރި އަންހެނުންނަށް قذف ކުރާމީހުން (އެކަމުގެ މައްޗަށް) ހަތަރު ހެކިން ނުގެނައިނަމަ، ފަހެ، އެއުރެންގެގައިގައި އަށްޑިހަ އެތިފަހަރުން (حد) ޖަހާށެވެ! އަދި ދުވަހަކުވެސް އެއުރެންގެ ހެކިބަހެއް ތިޔަބައިމީހުން قبول ނުކުރާށެވެ! އަދި އެއުރެންނީ، ހަމަ، فاسق ންނެވެ.

   21
   1
 16. ސައިން

  ރާއްޖޭގައި ހަށިވިއްކަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު މާގިނަވާނެ

  55
  2
 17. ފިޔާޒު

  ތެދަކަށް ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން. ޢެކަމަކު ނަޝީދުބުނީމަ ތެދެއްވެސް ގަބޫލުނުކުރާނަން

  40
  7
 18. ސައިން

  އެއީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އަދަދު

  18
  4
 19. ގޮޅާ އާރު އެމް (މައުމޫން)

  ނަޝީދުގެ ވަބާއިން މުސްލިމު އުންމަތް ސަލާމަތްކުރައްވާށި

  69
  6
 20. ޜާއްޖެ އިސްލާމް

  ޢިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަދި އެމެރިކާގެ ކިތަަށް މީހުން ސީރިއާގެ ވެއްޖެތޯ. ކަލޭ ކީއްވެތަ އެވާހަކަ ދައްކަން ނުކުރެނީ. ދިވެހިންގެ އަގުވައްޓާލުން އެއީ ކަލެއަށް އަބަދުވެސް ވަރައް އުފާވެރިކަން ލިބޭކަމެއްކަން އެމްޑީޕީ ނޫންމީހުން ގަބޫލްކުރާނެ. އަންހެނުންނަށް އިހާނެތި ބަސްތަށް ރައްދުކުރާއިރު ކޮބާތޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ލޮބާތޯ ފަރަންޖީމް އަތުން މުސާރަނަގާ ޑިމޮކްރަސީ ނެތްވަރކް ފަދަ ޖަމްޢިޔާތަށް.
  ދިވެހިން ވެއްޖެއްނު މިހާރު ތިމާގެ ހިޔަންޏަށްވުރެ ދުރައް ވިސްނައިގެން ކަންކަން ނިންމަން ދަސްކުރަން

  20
  2
 21. ނަތަންޔާހޫ

  ރައީސް ނަޝީދު އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެގޭ އަދިވެސ ސީދާ އެއުޅެނީ ޢަދަދު ނުބުނެ ވިގެން ބޭރު ހަބަރު ތައް ބުނާގޮތުން މިފަހަރު ވޯޓް ނުދޭ ހުރިހާ އެއްމެން ދިޔައީ ހަށިވިއްކަން

  30
  5
 22. ހަނީބޯ

  އިބިލީސް އެއީ ދުވަހަކުވެސް ތެދު ބުނާނެ މީހެއްނޫން!

  42
  4
 23. އަހްމަދު

  މީނާމީ ސީރިޔާއަށް މީހުންފޮނުވާމީހާދޯ މިއެނގުނީ. މީނާދައްކާ މިހިރަ މިހިރަ ވާހަކަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ނުކުރަނީ ކީއްވެބާ.؟ ސަލަފުގެ އިލްމުވެރިންނަކި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ ބައެއްކަމަސް މީނާ ބުނީމާވެސް މިކަން ބަލާނޭ މުއައްސިސާއެއްނެތް. އިބޫ އާ ދިމާލަށް ކިނބޫ އޭބުނީމާ އެމީހަހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަބެލޭ. މީތޯ އިބޫސަރުކާރުގެ އިންސާފަކީ. މީއަނިޔާވެރިކަން.

  30
  4
 24. ރުލި

  އެއީ ނަޝީދު ފުނުވި ވަރު

  20
  5
 25. ޢަފ

  މަށަށް ސައްކު ސީރިއާ އަށް މީހުން ފޮނުވަނީ ނަސީދު ކަމާމެދު.މިކަން ތަހްޤީޤް ކުރަން ފެނޭ.އަހަރެން ގަބޫލު ނުކުރަން އަހަރެމެންގެ ދިވެހި މުސްލިމް އަންހެނުން އެހެން އުޅޭނެ ކަމަަކަާްށް.އައި ހޭޓް ނަސޭދު.

  27
  5
 26. މީނަ

  މީނަ ބުނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤަބޫލު ކުރަން ދަތި

  31
  5
 27. ާަާމަ

  ނަޝީދު ކިހެނެއް މިހުރިހާ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ؟ މިއީތަ މީހުން ފޮނުވާ ބޮޑުމީހަކީ؟ ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާތަމީ.؟ މީނަ މިދަައްކާ ވާހަކަ ތަހުގީގުކޮށް ބލާނެބަޔަކު މިރާއްޖޭގަ ނެތީތައަޅެފަހެ. މިއީ ހަމަ މިގޮތައް ދެއްކޭވަރުގެ ވާހަކަ ކަމަކަށް މަގޭ ސިކުނޑި ގަބޫލެއް ނުކުރޭ!

  8
  1
 28. ބުރޯ

  އެ ބުނާ 400 ހަށި އެމީހުން އަތުން މީނަ ގަތީތަ ؟

  18
  2
 29. އަހމދުރސދ

  މިއީ ފައްކާ ބޮޑު ކައްޒާބެއް.
  މާލޭގަ ބޮއިގެން ނާޗަރަންގީ ކުޅެފަ ޒިނޭކޮށްފަ ހަށިވިއްކާފަ އުޅުން ކަމަކަށް ނުވޭތަ

  12
  1
 30. ނާޑުވާ

  ޤަބޫލްކުރަން ދަތިވިޔަސް މީ ޙަޤީޤަތް. ނަޝީދު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ސީރިޔާއަށް މީހުންދާވާހަކަ ދެއްކީ. އެދުވަހު ނަޝީދު ބޮލުގަ އެޅުވީ ޤައުމުގެ އަގުވައްޓާލާ ކަރާމާތް ގެއްލުވާލާ ބަދުނާމު. އެދުވަހު ނަޝީދުގެ ބަސްއަހައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަ މިއަދު ހިތާމަކުރާ އެތައް އާއިލާއެއް ކަރުނައިން މިންޖުވީސް. މިއަދުވެސް އަވަސްވެގަންނަންވީ އެ ދޮރު ބަންދުކުރުމަށް. މިކަމުގެ އަޑީގަތިބެ މަންފާނަގަމުންދާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭންވީ.

  6
  15
 31. ދހ

  ކަޑަ އެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް. އެންމެ ގިނަ ވެގެން ވެސް 30 ވަރަކަށް ދިވެހި އަންހެނުން ސީރިޔާ ގައި ތިބޭނީ. އިގޭތީ މި ބުނަނީ

  10
  3
 32. ނަގޫރޯޅި

  އެކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާމީހަކައް އެކަންކޮއްދޭ މީހުންނާ ނުކުރާމީހުން ވަރައްބޮޑައް އެނގޭނެ. އިނޑިޔާ، ލަންކާ، މެލޭސިޔާގަ އުޅޭގިނަ ދިވެހިންވެސް ހަމަކުރަނީ ތިކަން. ފިރިއެއްނެތް، ވަޒީފާއަކުވެސްނޫން އެކަމު ލަންކާތަންތާގަ ބޮޑެތި ގެދޮރު ހިފާލައިގެން އެންމެ އަރާމުގަ އުޅޭ އެތައްބަޔެއް އެބައުޅެ. ނަސީދު ލަންކާއައް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު އެކުދިންކޮޅު ވަރައްގާތުގަ ގެންގުޅޭނެ.

  8
  2
 33. ރަޝީދު

  މިނާއުޅެނީ އަބޫޖަހުލަށްވުރެވެސް ކުރީގައެވެ.

  12
  1
 34. ؟؟

  ދެން ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭ އިރު ކީއްވެ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކޮށް އެވާހަކަ ކިޔަން ތިހުންނަނި؟ 🤔🤔🤔

  7
  1
 35. ޖ

  މީނަޔައް ބަރާބަރު ރިޕޯޓުލިބެނީތަ ބަރާބަރައް އަދަދުބުނަން އެގެނީ

 36. ކުއްތާނަޝީދު

  ތިވާނީ އަންނި އެމްޑީޕީތެރޭ ގެންގުޅޭ ރީނދޫހުންޖެހިފަހުރި ކުދިންކޮޅަކަށް. ކުރިންވެސް ބައެއް ކުދިންނަށް ކުންފުނިހަދައިދީގެން މިލިއަނުން ޕޭމަންޓް ދީގެން ރާއްޖޭގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ގާޒީން ބްލެކް މެއިލްކޮށްގެން ގެންގުޅުނީމެއްނު. އެކުދިންގެ ވާހަކަދޯ ތިބުނީ އެކުދިން ކޮންމެހެން ސީރިޔާ ފޮނުވަންހަދާނެކަމެއް ނެތް. ލާރި ނުލިބެންޏާ ކުންފުނި އުވާލާފަ ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ކަރާމާރުކޭޓު ދަށަށް ނުކުމޭ. ކޮންމެހެން ތިމާގެވިޔަފާރި އެހެން މީހުންގެ ބޮލަށް ބިންދާނެ ކަމެއްނެތް.

  2
  1
 37. ދެރަކަމެއް

  ސިީރިޔާގަ ތިބި މީހުން ތިބި ހާލުއެނގި އެކަމައް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ފެތުރޭތޯ ބަލަނީ......... މިޒަމާނުގައި ތިޔަ ބުނާ ރަނގަޅު މީހުނެއް ނޫޅޭ، މީހުންގެ އަނބިން ވަންނަނީ މީހުންގެ ފިރިން ކާރިޔައް..........ލަދުހަޔާތް ކޮބާ

  2
  2
 38. ޖޮއްބެ

  ކަލޭ ދާންވީނު ދެން ސީރިޔާއަށް ހަށިގަންނަން.

  3
  1
 39. Anonymous

  ލައިލާ އެބަހުރި އިގިރޭސީ ވިލާތުގައި ހަށިވިއްކަން

  5
  1
 40. 1111

  ދިވެހީން މުސްލިމެކޭ ބުނީމަ ވަކި ހާއްސަ ދަރަޖައެއްގަތަ ތިބެނީ؟ ދިވެހީން މުސްލިމަކަށް ވިތީ ބޭނުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތައްތަ ދީނުގަ އޮންނީ؟ ޖާހިލު ކަމުން ނުވަތަ ހައްދު ފަހަނައަޅާގޮސް ދާޚިލީ ހަގުރާމަތަކުގެ ތެރެއަށް މިދަނީ ޖިހާދޭ ކިޔައިގެން. ވާނުވާ ނުބަލާ. އެވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކު ގޯސްވަނީ. އަމއްލައަށް ވރ ދީނީ ވާނެ. އެކަމަކު ފެންނާނީ އެހެން މީހުން ލާދީނިތަން.

  2
  1
 41. ޡްނަ

  ކޮބާ މަގޭ ކޮމެންޓް

 42. ޝާނު

  ނަޝީދު އަށް މިމައުލޫމާތު ލިބޭގޮތެއް އެބަބަލަން ޖެހެއެއްނު؟މިވާނުވާ ސީރިއަސްކޮށް ބަލަންޖެހެއެއްނު؟