މާފަންނު ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ފިރިހެނުން ވެގެން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 22:55 ހާއިރު މާފަންނު ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ހަޅޭލަވާ އަޑަށް އެވަގުތު މާލެ ތެރޭގައި ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުން އެ ގެސްޓް ހައުސްއަށް ވަދެ ބެލިއިރު، ހަތަރު ފިރިހެނަކު ވެގެން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅުނުކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އެތަނަށް ވަންއިރު، ދެމީހަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަކު ގެސްޓް ހައުސްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އިތުރު މީހަކު ފިލަން ދުވަނިކޮށް ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

ފިލަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މަގުމަތިންނެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 32 އަހަރުގެ އަދި 33 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް ބަލާ ފާސް ކުރި އިރު، ބަނގުރާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިވާ ތަށިތަކެއްގެ އިތުރުނަ ފުޅިއެއްވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. އެގަންޖާ 19

  އިންޑިޔާގެ މަދަދުގައި އުފެއްދި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާގަ ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ކުރަން ވާނެ. ސާބަހޭ

  74
  15
 2. ސިރާޖް

  4 ފިރިހެނުންނާއިއެކު ހިލޭ އަންހެނަކު ރަނގަޅުކަމަކަށް ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ރޭނގަޑު ނުދާނެއެވެ. ތިވާނީ ކޮންމެވެސްކަމަކާއި އެފިރިހެނުންނާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން މައްސަލަޖެހިގެން ހަޅޭލެވީކަމަށެވެ.

  73
  11
 3. ާަާައަލް

  ދެން ދޫކޮއްލާ މިހާރު މާ ގިނައިރުވެއްޖެ...

  40
  6
 4. ކެޔޮޅު

  ފެނޭނޭ ފެނޭނޭ ރާފުޅިއެކަންޏެެްމޫން ހުރިހާއެއްޗެއްވެސް ދެން ފެންނާނެ މޮއީ އަމިއްލައައް ބުއިބޮނޑިއެއްދޯ؟؟

  52
  5
 5. ޒިޔަތު

  ހޯރަ އިއްބެއަށް މާފު ދިންހެން، އަންހެން މީހާ 4 މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުވާފަ މާފުކޮށްލާ

  65
  6
 6. ކައްޕިތާން

  އެޖެންޓް 19 ގެ ރާވިއްކައިގެންފައިދާ ވާނެ ޓޮރޮލެންސް ފާޅުވަނީބާ އަނެއްކާ މިއޮތީވާކަމެއް ކިޔާނެ އެއްޗެއްނެއް ތިޔަކަން ހިންގި މީހުން މާދަމާ ތިބޭނީ ދޫކޮއްލާފަބާ ސުވާލް މައްޗަށް ސުވާލް ކީއްވެގެންތޯ ތިޔަކަން ކުރާމީހުންގެ ފޮޓޯނުޖެހެނީ އޭރުން މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނެނުންތޯ

  39
  11
 7. އެލެކްސް

  ތިޔަވަރުގެ ކަމެއް ހިނގާފާނެ. އިންޑީއާގެ އަވަށްތަކުގައި މީހުންރޭޕްކުރުމާއި ރޭޕްކުރަން އުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން.

  45
  8
 8. ނަސީދު

  ޢަނެތްދިވެހިރާޖެ އަންނި ހޯޕްހޯޕް

  40
  12
 9. ޓީޓް

  މި މީހުންގެ ނަމާއި ފޮޓޯ އާއްމު ކުރުން މުހިންމު. ސެކްސް އޮފެންޑާރސް ލިސްޓު ގަ ތިބެންޖެހޭ ބައެއް މިއީ.

  57
  1
 10. އިދުރީހު

  ތީ އިންޑިއާ ހިތްހަމަޖައްސަން އަންނިކުރުވާކަންތައް އަދި ގެރިކަލާންގެވެސް ގެންނާނެ އޭރުން ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ދިންމީހުން ތިބޭނެ އަންނިއައް އަޅުކަންކުރަން

  45
  12
 11. ޖަޒީރާ

  ކޮބާ ތިތާ ރިސެޕްޝަންގަ ހުރި މީހާ؟ އޭނާއަކަށް އަޑެއް ނީވޭތަ އެވަރުވާއިރު؟

  59
  2
 12. އިއްސެ

  މިވަރުން ކިހިނެއް މިކަން ހުއްޓުވާނީ. ރޭޕްކުރަން އުޅުން މީހުންގެ ނަންތައް ނުބުނެވުންތާގަ ކުޑަމިނުން އެގެސްޓުހައުސްގެ ނަންވެސް ބުނެލަން ނުކެރޭ. ހިމާޔަތްދީދީ މުޅިގައުމުން މިއުޅެނީ ކުށްވެރިންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން.

  67
  3
 13. މޯދީ

  އިންޑިޔާގެ އަވަށެއްގައި ތިއީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމެއް! މައްސަލައެއްނެތް!

  35
  4
 14. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ގެރި ރޭޕްކުރާ ގުރޫޕް މިތަނަށް ފާވީ.. ގެރީގެ ބައިގަނޑަކަށް ތިވާނީ..

  39
  5
 15. ގިލަ

  އޯމައިގޯޑް މާލޭ ގަ ވެސް ރޭޕް ކުރޭތަ މަހީ ކުރީ މީ އިންޑިޔާގަ އެކެނި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް.....

  37
  7
 16. ނަގޫގޮށްޖެހި

  މައިންބަފައިން އުޅޭ ގޮތަށް ދަރިން އުޅެންވާނީ. އިންޑިޔާގެ ދަށުގައި އުޅޭއިރު އިންޑިޔާގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް އެގޮތަށް ކުރަންވާނެ. އޭރުން އެބައިމީހުން ރުހޭނީ.

  11
  5
 17. ކިނބޫ

  އެޖެންޑާ 19 ތަންފީޒު ކުރުން އެންމެނަށް ލާޒިމު. އެހެންވެ އެމީހުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ކުރަން އުޅުނީ. ރޭޕް އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްނު މީ.

  9
  4
 18. މިއްޓޭ

  އިންޑިއާގެ ސަގާފަތް އެޖެންޑާ 19 ގަ ހިމެނިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ތިއީ. ގުޑް ކީޕްއިޓް އަޕް. ވޯޓުދިންމީހުން އަތްޖަހަންތިބޭ އަމިއްލަ ދަރި ރޭޕްކުރާއިރުވެސް. ސޮރީ ނޯޗޮއިސް.

  15
  6
 19. ޟަހިއްޔާ

  ގެސްޓުހައުސް ތަކަކީ ޒިނޭގެ ހާލިތަކެއް. ތިގެސްޓު ހައުސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގިގެން ކުރެވޭ ކަމެއްތީ

  15
 20. އަހްމަދު

  ކީއްވެތަ ގެސްޓްހައުސްގެ ނަން ހާމަނުކުރަނީ.

  12
  • ގޑ

   ކޮންމެވެސް ބޮޑެއްގެ ހިއްސާއެއް އޮންނަތަނަކަށް ތިވާނީ.

   10
   2
 21. hajam please

  Agenda 19 eyothee genessa. . Super super majority ves hodhaafa. Dhen balivi gundaa vagun ge baigadu hajamu kollaa. Dhen lalalalaaaaa

  1
  3