ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރަންވާނީ އެ ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ، އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލީޑަރުން ހެކިވާނެކަމަށް ވިިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރ، އަހުމަދު ނިހާނު ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނިހާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައެވެ.

“ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރަންވާނީ އެ ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ، އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެކެވެ. މިކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު އާއި، ރައީސް ނަޝީދުއާއި، ޤާޞިމް އިބްރާހިމާއި ރައީސް މަޢުމޫނާއި ޝާއިޚް އިމްރާން ހެކިވާނެއެވެ.” ނިހާނުގެ ޓުވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ނިހާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕުން ފެއިލްވި ހުރިހާ އެންމެން ދުރަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އާ ލީޑާޝިޕަކަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ. 2017 ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި 2018 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިތުރުން 2019 މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމް އަށް ގެއްލުނީ ހަރުދަނާ ލީޑާޝިޕެއް ނެތުމުން. އެ އެންމެން އިސްތިއުފާ." ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީން ވަނީ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 65 ގޮނޑި އެ ޕާޓީން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ރ ފިކުރު

  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަށް ވާންޖެހޭނީ މިހާރުގެވެސް
  ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ އެމަނުލުފާނު
  ރައީސް ކަމުގެ ޒިއްމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާ
  ކުރައްވާތަން އަޅުގަނޑު މެންނަށް އެބަފެނެއެވެ
  މޑޕ އަށް މެންބަރުން ގިނަވިއަސް ނުވިއަސް
  މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމުގައި ހަމަޖައްސަން ތާއީދު ކުރަމެވެ

  10
  55
  • ހޫން

   ހުވަފެނުގަ ދީފީމެވެ.

   31
   5
 2. ފިލާވަޅު

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައޔިތުން އެމް.ޑީޕީއަށް ފުރިހަމަ ބާރާ އަދި ސަޕޯޓް ދީފަ އެއޮތީ ނިހާންމެންގެ ޕާޓީގެ ޕަލްސަފާ ވިސްނުން އަމަލަތައް ފެއިލްވުމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާ އިންގޭތޯ އެއީ އެހެންވީމަ. ވިސްނުމެއްނެތް އިންސެކިޔޯ އޮޕޮޗުނިސްޓީކް އިގޯ ފަލަމީޙުންނައް ތިޔަބައިމީހުންވުމުން ތިޔަ ވިސްނުމުގަ ތަންދޮރޮ އިނގޭ މީހުން ނުވާނެ ކައިރިއެއްވެސް އަދި އެމީހުންނައް ކައިރިވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނުލިބޭނެ ރަންގަޅު އެތި ނަމްރޫދު ކައިރީގަ ބުނީމަވާހެން ވާނީ.. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ ދެންއޮތީ އެބުނާ ވަޢުދުތައް ނުފުދިއްޖެނަމަ އެމީހުންވެސް ފެއިލްވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީއިން 5 އަހރުތެރޭ 70% ރައްޔިތުން އެބޫނާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ދެވިއްޖެނަމަ އެމީހުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޙާބްވާނެ. އޭގެ މާނައަކީ ގާސިމް، ޔާމީން ފެއިިލްވެ ތާޜީޙްގެތެރެޔައް ދާނީ އެޕް ރިޕޯޓްއަކުން ފެއިލްވެގެން. ނިހާނުމެންގެ ސިޔާސީފިކު އުވުނީ އެހިސާބުން "ބެގް އެންޑް ބޮރޯ ސްޓީލް އެންޑް އެންސޮލޭވް ޕަލްސަޕާ ފެއިލްވީ އިގޭތޯ"

  20
  1
 3. ޒުހު

  ތިކަހަލަ ފެއިލް ވެފަ ތިބޭ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ މީހުންނަކަށް ނޭންގޭނެ ގޮތް ކިޔައިދޭކަށް. ކަމެއް ވީމަތާ ތިތިބީ ދިރުނބާކޮޅުން ބާލާފަ. ދެންވެސް އަނގަމަޑުން ލައިގެން ތިބެވޭތޯބަލާ.ބޮޑު ފޭއްޔަކުން ފޭލިވެފަ ތިތިބީ.. ދެން އެހެން ބަޔަކަށް ގޮތްކިޔާނުދީ އެއްފަރާތުގަ ހުރޭ.. ނެޓުބޭރުން ނުޖެހި. މި ސަރުކާރުން ކަލޭކަހަލަ މީހުންގެ ޚިޔާލުބަލައެއްނުގަންނާނެ.އަދި އެބައުޅެއެއްނުން މަމޮޅު އަރައިގެން. މާމޮޅަތި ޚިޔާލުދޭ މީހަކަށް ވެގެން. ކަލޯ ނިހާނޫނޫނޫ..ދެން . ލަލަލާ....

  25
  2
 4. ދަތްދޫނި

  މިސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރި ކަމާއި ދެކޮލައް ހޮވި ސަރުކާރެއް ކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ވެރިވެފައިވާ މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފި އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖުލިހުގެ ރަޢީސް ކަން ދޭކަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއްނުވޭ!

  31
  1
 5. ާައަހުމަދު

  އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ ނިހާނު ރައީސް ކަމަށް އައީމަ. ނުހޮވުނަސް ނިހާނު މެންގެ އުސޫލް ތަކަށް ބަލާފަ އާދެވިދާނެއްނު

  4
  2
 6. ޢަފްލާ

  މި ވަގު ސަރުކާރުގެ ޗިޗަންޑާ 19 އަކީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގަން ކިޔާ އއޖެންޑާއެއް ޖަރީމާ ހިންގައިގެން ހޮވި ސަރުކާރެއް މި ދެ އިންތިޚާބުގަވެސް ވޯޓުން ވައްކަން ކުރީ ކޮއްގެން ގޮނޑި ހޯދީ ރިޝްވަތު ދީގެން ބަހައިގެން ފިޔޯރީ ރެކިދީދީވެސް ބުނި އަތުނުވާނެކަން އެނގުނު ހިސާބުން ތިމަންނަމެން ވ މަސައްކަތް ކޮއްގެންނޭ ކާމިޔާބް ކުރީ ލާރި ދީގެންނޯ ވޯޓްފޮށި ކައިރީގަ ތިބި ކުދިންލައްވާ ވޯޓް ގުނުނުމުގެ 1 ގަޑި އިރު ކުރިން ޓީވީ އެމުން ވޯޓް ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރީވެސް