ދަރުމަކަމާ ކެމީގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތައް ހަތަރު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ދަރުމަ ކަމާކެމި މަދާމާވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއަދުގެ ހެދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާއި ހަމައަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ވިއްސާރަވުމާއި ގުޅިގެންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މާދަމާ އެ ހަރަކާތް ފަށާނީ މެންދުރުފަހު 13:00 ގައެވެ.

މި ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ގޯތިތެރޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ އެކަންކަން ކުރުމުގައި ނިމުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެކަންކަން ކުރިޔަސް ލިބޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. އޮންމައިވޭ

  ރާއްޖެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އޮންނާނީ އިންޑިއާގެ ތަމިލް ނާޑޫގެ އަވަށަކަށް ވެ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ވެސް ގެެއްލި އެކަން ވެސް އިއުލާން ކޮށްފައޭ އެކަމޭ މިހާރު ފެނިގެން މިދަނީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި މިހާރު އުމަރު ނަސީރު އާއި ޑރ. ޖަމީލު ދެ ދަންޑެހެލުން ކުރިއަށް ނިކުމެގެން ނޫނީ މިކަން ނެތޭ ވާން ކުރިއަށް ނުކަނޑާނެއޭ އައި ޑްރޯ ދަ ޕްލޭން ލިޓިލް ބިޓް ކާރވްލައިން އައި ކޭން ސީ ދަ ލިބަރޓީ އޮފް ދިސް ކަންޓްރީ އިޒް ގޮނާ ވެނިޝް އަވޭ ސޯ އިޓްސް ކަމިންގް އޮން އިޓްސްވޭ އައި އޭމް އޮން މައި ވޭ ޓު ޓު ޕްރޮޓެކްޓް އިޓް އައި އޭމް މައި ވޭ ސޯ ޓޭކް އިޓް ސީރިއަސްލީ ސޯ ޓޭކް އިޓް ސީރިއަސްލީ ސޯޓޭކް އިޓް ސީރިއަސްލީ އައި އޭމް އޮން މައި ވޭ ޓު ޖޮއިން ޔޫ އާއް އައި އޭމް އޮން މައިވޭ ޓު ޖޮއިން ޔޫ އައި އޭމް އޮން މައި ވޭ ޓު ޖޮއިން ޔޫ އައި އޭމް އޮން މައިވޭ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

  7
  2
 2. ލައި

  ތިވެސް ކާލާ

 3. ޒާ

  އެއްފަންޑަށް އެއްލާރިވެސް ދޭނެ ކަމެއްނެތް. ޒަކާތްވެސް އެވެރިންނަށް ހަވާލު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް. ބައްލަވާ މީހަކަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ހާލު ބޮޑުވެ ރާއްޖޭން ބާރުގައި ބޭސްކުރާއިރު ހިނގާއިތުރު ޚަރަދު ހަމަޖައްސަން ތިޔަ އިސްލާމީ މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭތާ 2 މަސްދުވަސްވީ. ފުރައިގެން ދާން 1 ދުވަސް ވީތަނާ ބުނީ އެހީ ހަމަޖެހިއްޖެއޭ. އެހެން ބުނިފަހުން މިހާރު 2 މަސްދުވަސް އަދިވެސް ނުދޭ. މިހިރީ ޒަކާތު ފަންޑުން ލިބޭފައިސާއިން އެހީއަކަށް އެދުނީމަވެސް ބައްކޮށްގެން ތިބިވަރު. ހީވަނީ އެއީވެސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން ހޯދި ބޭރުގެ އެހީއޭ. ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ނުދީ ފޮރުވައިގެން ތިބެނީ. އިސްލާމީ މިނިސްޓްރީއޯ. ކޮން އިސްލާމެއްތަ؟

  2
  1
 4. ކަނބުލޮ

  އެހީވާން ބޭނުން ކިހިނެއް ހަދަން ޖެހޭނީ؟