ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނައިބު ރައީސުންގެ މަގާމަށް ޣައްސާން މައުމޫނާއި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނައިބުންގެ ގޮތުގައި އެ ތިން ބޭފުޅުންވެސް ހަމަޖެއްސީ ޕީޕީއެމްއިން މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ޕީޕީއެމްއިން މިރޭ އާ ނައިބު ރައީސުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އިރު، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވަނީ މަރުހަބާވެސް ދަންނަވާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިތުރުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައިވެސް ޕީޕީއެމްއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އިރު، އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކުރުމަށް ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކުވެސް ވަނީ، ޕީޖީ ލީޑަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ކޭލަކުނު

  ޝުކުރިއްޔާ! ބައްޕާފުޅަށް ނުލިބުނުތާ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީތީ! މީތީ އަޅުގަނޑު ވެދުމަށް އަރުވާނީ ބައްޕާފުޅަށާއި ދެ ޓުވިން ސިސް އަދި ބޮޑު ބޭބެ އަށް.

  10
  37
 2. ރަޝީދު

  އަރުމެން ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މަގސަދަކީ އިންޝާﷲ ޣައްސާން ޕާޓީގެ ލީޑަރެއް ގޮތުގައި ބަލަގަނެ ކުރިޔައް ދިއުން

  37
  4
 3. އަބްދުއްލާ

  -إنشاء-الله އަދި ވެރިކަންވެސް

  32
  5
 4. އޮންމައިވޭ

  ޕީޕީއެމް ވަރުގަދަކުރަން ނައިބު ރައީސަކަށް ޣައްސާން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ޢައްސާން އަށް އެމަގާމް ހައްގުވެއޭ ސަބަބަކީ ގުރައިދޫގެ ހުސެން ކަޓްވާލާ ޢައްސާން ހުސެންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ އެއީ ޕީޕީއެމް އަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ސެންކްޝަންސް ތަކާއި ކުރިމަތިލާފައި އޮތްވައޭ ޢައްސާން އަމިއްލަ މަސައްކަތުންނޭ ގުރައިދޫގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރީ އައި ޑްރޯ ދަ ޕްލޭން ހީ އިޒް އެން އިމާރޖިންގް ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލްޑް ޕޮލިޓިޝަން އައި އޭމް އޮން މައިވޭ ޓު ޖޮއިން ޕިންކީސް އައި އޭމް އޮން މައިވޭ ޓު ޖޮއިން ޕިންކީސް ޓު ސޭވް ދަ ލިބަރޓީ އޮފް ދިސް ކަންޓްރީ އައި އޭމް އޮން މައިވޭ އައި އޭމް އޮން މައިވޭ އައި އޭމް އޮން މައިވޭ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

  22
  5
 5. ސޯޓޭކްއިޓް

  ޕީޕީއެމް ރިޖެނެރޭޓް ކުރުމަށް ޓަކައި ޕީޕީއެމްގެ އޮރިޖިނަލް ޑީއެންއޭސް ތައް ކައިރިި ކުރަން އެބަޖެހެއޭ އެއީ ޔަގީނުންވެސް ހުރިހާ ފްރަންޓްސް ތަކުން ފެންނާން ހުރި ހަގީގަތެކޭ ސޯ ޓޭކް އިޓް ސީރިއަސްލީ އެނޫން ނަމަ ޕީޕީއެމް އަށް ދިމާވާނީ ޑީއާރުޕީ އަށް ދިމާވި ގޮތޭ ސޯ ޓޭކް އިޓް ސީރިއަސްލީ ޕީޕީއެމް އަށް އެބަޖެހޭ މާލޭގައި ތިބި ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް ޕޮލިޓިޝަނުން އިސްސަފަށްލާ ރިޗާރޖް ކުރަން ސޯޓޭކް އިޓް ސީރިއަސްލީ އެނޫން ނަމަ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ވިއްކާލާނެއޭ

  16
  5
 6. ސާހިލް

  މަރުޙަބާ ތިން ބޭފުޅުންނަށް! ބާރަށް ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ!

  14
  1
 7. ދިސްވޭ

  އިންތިގާލީ ކަމިޝަނުން ފެބް ހަތެއްގެ މައްސަލަ ބަލާ އެމެން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކީ އެއީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނާން އުޅެނީ އެއީ ގަދަ ކަމުން ނަމަ އެކަން ނުވާނެއޭ ރީތި ގޮތުގައި ވެރިކަމަށް އަންނާން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން ކުރަންވީއޭ މަޖްލީހުގެ ތެރޭން މަޖްލީހުން ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ބަރުލަމާނީ އެއް ކަމަށް ގަރާރެއް ފާސް ކޮށްފިނަމަ ދެން ރައީސް އިބޫ އަށް އެއްގޮތެއް ވެސް ނެހެދޭނެއޭ ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ އެއީ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް ނޫނޭ އެނިޒާމް ގައި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ބުނާ ގޮތަށް ރައީސް ހަދަން ޖެހުމުން ގައުމު ވަނީ ފެއިލް ވެފައޭ އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރު ވާ ކަމެކޭ...

  2
  2
 8. ކާސިމު

  ޝަދރަފުއްދީނު އިސްކޫލލުގަ އުޅެ މަޒުކޫރާ އުޅުނީ ޕީޕީއެމް އަދީލު ކެންފޭނުގަ. ނާބު ރައީސަކަށް އޭނާ ރަގަލު ވާނެ

 9. ވގ

  ތިވާނީ ހަމަ ތިޔައް ކޮބާ ޓިނު ދޮންކެޔޮ އެބާބް ނިމުނީތަ

 10. ދާއިމު

  ބަޔަކު ކިތަންެ ފުރައްސާރައެއްކުރިޔަސް އެންމެ ރަގަޅެވެ. މާތްﷲ ކަމަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އެކަމެއް ވާނެއެވެ. ވެރިކަމަށް ނުޙައްޤުން އައިސްތިބެ ބަލިވީމީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް މަލާމާތްކުރިޔަސް މިއީވެސް އިމްތިޙާނެވެ.