ލ.މާމެންދޫ ސުކޫލުގައި ތައުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް މާާމެންދޫއިން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިކަންވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިންނާއި ޖެންޑާއިންވެސް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

”ވަގުތު” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ކުއްޖާގެ މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުއްޖާއާއި ބަދު އަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގުމަށް ބިދޭސީ މީހާއަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އެ ބިދޭސީ މީހާއަކީ އެރަށުގެ ކެފޭއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެކެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެރަށު މީހަކު ބުނީ އެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެންމެފަހުން އެ ކުއްޖާއަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަކަށް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމުން އެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށާއި ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅީކަމަށެވެ. އަދި ގަދަކަމުން އެ އަމަލު ހިންގަން އުޅުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށާއި ބިދޭސީ މީހާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށްވެސް އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

އެ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެސްގޮސްފައިވަނީ ލ.ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ޗީޗީ

  އައްޗީޑި ..ޕިސްޕިސް ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް

  53
  4
 2. ހަސަންކޮ

  އެ ކުއްޖާ ބޭރު މީހާ އަށް ވިއްކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ އަށް ބޭރު މީހާ އާއި އެކު އުޅުނު ނަމަ މާތާހިރެއް ނުން...؟!؟!؟

  89
  6
 3. ކަލޭނޭ

  ޕިސް ޕިސް މަންމަ ކިޔަން ހެޔޮވެސް ނުވާނެ...ވަލު ޖަނަވާރު ވެސް އޭގެ ދަރިން ކޮޅު ނުރައްކާ އިން ސަލާމަތް ކުރާނެ

  108
  5
 4. ކަކަކަ

  އޭނަ ވީމަ ޖެހޭތަ ހައްޔަރު ކުރަން؟ ހޯރަ ކަލޭގެ ވީމަ ނުވޭ ހައްޔަރު ކޮށްގެން. އިންސާފުތައް ކޯދުލާ އޮހޮރެނީނު.

  47
  26
 5. ޖބަބަ

  ރޯދައިގެ ކުރީގަ މާހަފާލީ. ބުރުގާއަޅާ ބަރާބަރަށް ރޯދަހިފާ . ނަމާދުތައް ބައިވަރު ކުރާ މަންމައެކޭ އެއީ. ކޮންމައްސަ ހުންނަނީ؟

  30
  8
 6. މާމިގިލީ މީހާ

  މިކަހަލަ މަންމައިން އުޅޭތީ ގައުމު ވަނީ ހަލާކު. މި އަންހެން މީހާ ރަޖަމު ކުރާންޖެހޭ.

  51
  7
 7. އައްނަބީލް

  އެ ކުއްޖާފުޅައް ކުރާނެ އަސަރާއި ހިތާމަ އިހުސާސްކޮއްލެވޭއިރު ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބާ..އެކުއްޖާފުޅު އެއަނިޔާއާއި ހިތާމައިން މިންޖުކޮއްދެއްވާ ހެޔޮ އުފާވެރިދިރިއުޅުމެއް މިންވަރުކުރައްވާށި..

  61
 8. ޕޮފުބާ

  މައިން ބަފައިންގެ. ހައްގުތަށް ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހެ( ދަރިން ) ދަރިން ވަރިހަމަ މެރިޔަސް ދަރިންގެ ހައްގުތަހަކެއް މައިން ބަފައިންނަކަށް ނޯވޭ

  36
 9. ކައިދާ

  އެހެރީ ލާރިއައް ބޫތި ކައިފަ

  43
 10. މަސްވެރިޔާ

  ބަންގާޅުން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންހެހޭ، އެމީހުންގެ ޤައުމުގައި އެމީހުންގެ މުސާރައަކީ 3 ޑޮލަރ ނުވަތަ 50 ރ. މިތަނުގައި އެމީހުންގެ މުސާރައަކީ މަހަކު 400 ޑޮލަރ. ދިވެހިން ހޭއަރަން ވެއްޖެ. ޤައުމުގެ ދަރިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއްނެތް، ބޭރުމީހުން އުފަލުގައި އުދުހޭ ޤައުމެއް، ކުދިންނަށް ޑުރަގް ބޯންދީފަ އެކުދިންތައް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރޭގައި.

  13
 11. ވަގު

  މިވެސް ދީނީވިސްނުމުގައި ކުރިކަމެއްބާ.! ހެދުންނުލާ ގޮތަށް ހަދަންވީނު. މިއީ ހައްދުފަހަނެޅުމަކީ

  2
  2
 12. ސަނާ

  ތޭރައަޙަރު ކުދިންނައް އިސްލާމުދީގަ އޮއްގޮތުން ކުޑަކުދިނެއްނޫން! އެހެންވެ ޔަމަން، އަފުގާނިސްތާނު ސައުދީފަދަ ގައުމު ތަކުގަވެސް ނުވައަހަރުގަވެސް ހައިލުވެއްޖެއާ ކޮންމެވެސް ލާރިހުރި މުސްޅި ފިރިހެނަކާ ކުއްޖާގެ ނުރުހުމުގަ ދެވަނީ! މިތާވެސް އެގަމުތަކުގަ އޮތްކަހަލަ ފުރިހަމަ އިސްލާމް ދީން އޮތްނަމަ އެކުއްޖައަށް ޖިސީގޯނާކުރީހީ ތިބޭރުމީހަޔާ ދެވައިގެން! މިއީކަމުގެ ހަގީގަތް

  3
  5
 13. Anonymous

  މަގޭއަންހެން ދަރިއަކާ ތިވަރުކަމެއްކުރިމަތި ކުރުވިނަމަ ވަގުތުން ރަޖަމް.

  7
  1
 14. kalo gayaa

  މަންމައަށް އޮތީ ކޮން ފައިދާ އެއް..... އެ ކުއްޖާ ގެ ދިރިއުޅުމާ ބެހިގެން..... ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ވީނުން އެ ފިރިހެނާ ޔާ އެކީ ފާޑު ފާޑު ގޮތް ގޮތަށް ތެޅެން.... ބޯ ހަލާކު.... ޅަ ޒުވާން ކުއްޖަކަށް ވީމަ ދޯ.... ބަލަ އެ ކުއްޖަކެ މުސްތަގުބަލް ދޯ އެ ގެއްލުނީ..... 2 މީހުން ދޫނުކުރާތި

  11
  2
 15. ކަލޯ ގަޔާ

  ކިހާ ޖަޒީރާ ވެއްޖެ.... މި ވަރުން ވެސް ނުބާ ވާނީ... އެ ކުށެއް ނެތް އަންހެން ކުއްޖައް.... މީހެއް ގާތު ބުނުމުން.....ދެން ބޮޑު ވަރު

  4
  3
 16. ފާއިޒް

  ތި މީހުންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކޮށް ފަލީހަތް ކުރަން ޖެހޭ ތީ މާއިންނެއް ނޫން ވަލު ޖަނަވާރުން.....

  1
  1