ސީރިއާގައި ބޭސް ފަރުވާ ނުކުރެވިގެން ދިވެހި ދެ ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އޮންލައިން ނޫސް، "ސީއެންއެމް" އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ނިޔާވީ ސީރިއާއާއި އިރާގު ބޯޑަރުގައި ހުންނަ "އަލް ހައުލް" ކޭމްްޕުގައި ތިބި ދިވެހި ދެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކޭމްޕުގައި ހުރި ދިވެއްސަކާއި ހަވާލާދީ ސީއެންއެމްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެމީހުން އެ ކޭމްޕުގައި އުޅެމުން ދަނީ ވަރަށް ދަތިހާލުގައި ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމާއި އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިކަމާއި ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"ސީއެންއެމް"ގައި ބުނެފައި ވަނީ، ނިޔާވި ދެކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ އުމުރަކީ އެއް މަސް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެކޭމްޕްގައި ހުއްޓާ ވިހެއި ކުއްޖެއްކަމަށާއި، އެކުއްޖާ މަރުވީ ވިހެއުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބިގެން ކަމަށް އެ ނޫގައިބުނެއެވެ.

އަދި ދެވަނަ ކުއްޖާވެސް ނިޔާވީ ބަލިވެގެން ބޭސް ނުކުރެވިގެން ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ އުމުރު އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އަލް ހައުލް ކޭމްޕުގައި 47 ދިވެހިން ތިބިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 33 ކުޑަކުދިން ތިބި ކަމަށް "ސީއެންއެމްގައި" ވެއެވެ. އަދި ދެން ބާކީ ތިބި މީހުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށްވެސް އެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ކިޔުންތެރިޔާ

  ތިމީހުން މިރާއްޖެއަކަށް ނުގެންދާތި. މިހާރު ވަރަށް ހާލުގައި ކަމަށް ދެެއްކިޔަސް ތިޔަ ބައިގަނޑަކީ އަންހެނެއް ވިޔަސް ފިރިހެނެއް ވިޔަސް ހަމަ ޓެރަރިސްޓުން. ތިމީހުން ސީރިޔާއަށް ދިޔައީ ރާއްޖެ ކިހިނަކުން ދިފާއުކުރަން؟ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަނީ ގައުމު ދިފާއުކުރަން ކުރާ ހަނގުރާމަތައް. އިސްލާމްދީނުގައި ނޯވޭ މުސްލިމުން މުސްލިމުންނާއި ކުރާ ހަނގުރާމައެއް، ނުވިތާކަށް ދީނުގައި ނޯވޭ އަންހެނުން ހަނގުރާމަ ކުރާ ތަންތަނަށް ދިޔުމަށް. ތިކުދިންތަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފަ ބަލާނީ ކޮންބައެއް. މިހާރުވެސް މާލޭގައި ކުދިންބަލާތަނެއް ހުރޭ، އެތާގެ ކުދިންވެސް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުބެލި އަމިއްލަ ކުދިންވެސް ގިނަފަހަރު ނުބެލޭ. ދެން ކިހިނަކުންތޯ ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމަތަކުގައި އުފަންވާ ކުދިން ބެލޭނީ؟

  45
  9
 2. މޯޑު

  މިކަމުންވެސް ޙާތިނާ މެނަށް ޢިބްރަތަކަށް ފުދެއްޖެއްޔާ ރަގަޅެވެ.

  22
  1
 3. އަލީ

  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا. امين
  އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެތެރެއިން ދިރިތިބީންނަށާއި މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ފާފަފުއްސަވާދޭވެ! އާމީން

  44
  3
 4. މެރޭސް

  ވިހެއުމަށްފަހު އިންޖެކްޝަން ޖަހާ ބައެއްނޫން އައިއެސް މީހުންނަކީ.
  ދެން ކޮން ޝަކުވާއެއް. ކީއްކުރަން ތިތަނަށް ދިޔައީ ؟

  48
  8
  • ޅުލް

   ކާކަށް ވާން ތަ؟

 5. ދިލްސާދު

  އަދިވެސް ތަނެއް އޮތިއްޔާ ބޯކޮއްޕާ!

  42
  8
 6. ހިނަނަ

  ސިންޕަތީ ސްޓޯރީ ޖައްސައިގެން ވީ.އެފް.ޕީ މެދުވެރިކޮށްގެން އެއުޅޭނީ ރާއްޖަޔަށް ޓެރަރިސްޓުން އެތެރެ ކުރަން. އައި.އެސް އަށް ދިޔާ ބަޔަކާ މުވާސަލާތީ ގުޅުން ބާއްވާ ނޫސް ބަންދުކުރަން ވެސް ގޮވާލަން.
  ސީރިޔާ ގައި ވިހޭ ކުއްޖާއެވާނީ ބިދޭސީއެއްގެ ދަރިޔަކަށް.
  ގެނެސްގެން ނުވާނެ! ނުވާނެ!

  40
  9
 7. ހަބީބު.

  މިފަދަ ދަތިހާލަކައް ކަނބަލުން ވެއްޓިގެންދަނީ ކޮންބޭނުމަކުތޯ ފިރިމީހާ ޖިހާދައް ފޮނުވަނީ ކީއްވެތޯ ފިރިންނައްވެސް ކިޔަމަންވާން ވާނެ ނަމަވެސް މިކަހަލަ ގޮތަކައްނުޖެހޭނެ ދަރިންމަރުވެ އާއިލާބިކާރީ ކުރާކައް އިސްލާމްދީން ހުއްދައެއްނޫން އިބްރާހިމްގެފާނު ހާޖަރު ހަނަފަސް ސަހަރާޔަކައް ދޫކޮއްފަ ދިޔައީ ﷲ ގެ ވަހީއާއެއްގޮތައް ދީނައް ގޮވާލުމައް ނަމަވެސް ތިޔަކަނބަލުން މިކަންމާނަ ކުރަނީ ދިމާއިދިކޮޅައް

  33
  4
 8. މަކމަނާ

  ސީރިޔާއަށް ދިޔައިރުނޭގޭބާ އެތާގަ އުޅެންޖެހޭނީ ދަތިހާލުހައިކަން ދެން ރަގަޅުވާނީ ތިމާގެ ގައުމަކީ ސީރިޔާ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ތިފަތިހާލުގަ ތިތާއުޅުން

  35
  6
 9. ކަހުރަބު

  ސީރިޔާއިން އާސަންދަ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން ވީނު؟

  14
  6
 10. ހައްހައް

  ކާކު ބުނެގެންތަ ދިޔައީ؟ ދިޔައިރު ދިޔައީ ވިހާލެއްގަ ވެގެން މީހުން މަރާކަށް ނު؟ ދެން މިހާރު އަމިއްލަ މީހުން މަރުވާން ފެށީމަ ތޯ ވިސްނެނީ؟ ނޫނީ މިތަނަށް އެތެރެވާނެ ގޮތެއް ހޯދަނީތޯ؟ އަހަރެން ހަމްދަރުދީވަން... އެކަމަކު ސޮރީ، ހަމްދަރުދީއަށް ވުރެ ބޮޑުވަރު ނެތް ކުރެވޭކަށް. ތިމީހުންގެ ސަބަބުން ކިތަށް މައުސޫމު މީހުން މަރުވެއްޖެތޯ ވިސްނާލާފަ ތިބޭ ތިތާ!

  20
  2
 11. ނާދިރާ

  ތަނެއްގެ ތަޅަ ފޮޅަންޏާ ގޮސް ބޯކޮއްޕާލާތި.

  16
  2
 12. ދ

  ހެޔޮ ނުވާނެ، އެވެސް ތުއްތު ކުދިން،

  7
  14
 13. ގޮރުނު ދޯރު

  ކިހިނެއް އެނގެނީ ދިވެހިން ކަމެއް..

  14
  5
 14. ޝަމީމް

  ބަލަގަ ޓެރެރިސްޓު ޖަމާއަތަކާއި ގުޅިގެން ގޮސްފައި ހާލުގައި ޖެހުމުން ދިވެހި ދައުލަތުން ޖެހޭތޯ؟ ހިމާޔައްދޭން މިއޮތީ އަރެތެއް

  11
  2
 15. އަރީ

  ތިޔަކުދިން ރާއްޖެގެނެސް ނަސްލު އޮޅުވާނުލާތި.. ތިޔަމީހުން ދެންރަނގަޅުވާނީ ތިބިތާތިބިއްޔާ

  11
  1
 16. އަރީ

  ތިޔަމީހުން ނާއި ޙަވާލް ވާންޖެހޭނީ ޙަލީފާ ބަގުދާދީ

  10