ދިމާވާ ކޮންމެ އުދުވާނަކުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ގދ. ތިނަދޫ ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ 1 ފެބްރުއަރީގައި ގައުމަށް ގެންނަން އުޅުނީ ބަޢާވާތެއްކަމަށާއި އެއީ އުދުވާނެއް ކަމަށެވެ.

"1 ފެބްރުއަރީގައި ގައުމަށް ގެންނަން އުޅުނީ ބަޢާވާތެއް. އެއީ އުދުވާނެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ގައުމަށް އަންނަ ކޮންމެ މިފަދަ އުދުވާނަކުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަނީ ދިވެހި ގައުމު ދިމާވާ ކޮންމެ އުދުވާނަކުން ސަލާމަތް ކުރާ ސިފައިނާއި ފުލުހުން،" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވަނީ ގައުމު ދިފާއު ކުރެއްވުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައްސަކަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮއްފައެވެ. ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު މިވަނީ އުވާލާފައި ކަމަށެވެ.

"ކުއްލި ހާލަތެއް އޮވެއްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ރެއާއި ދުވާލު ނުނިދިގެން ހަޅޭފަޅޭއް ލަވަމުން ގެންދިޔަ ކުއްލި ހާލަތު މިވަނީ އުވާލާފަ, އެކަމަކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިވޭތުވެގެން ދިޔަ 50 ހަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ހާލަތު އޮވެގެން އުދަގޫވި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް،" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުވާލާފައިވާ ކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިދިޔަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ 15 ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ހަނޑޫހޮވާދޯ

  އިންޑިއާ މީ ކަނޑުކޮހެއްތޭ ތަމެން ދައްކަގަ ގަމާރާ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރު ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފައޭ ގަމާރުން ތަކާ ދެން ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ އަތުން ކަޓް ނަގަ ނަގައިގެން އިންޑިއާގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ ތެރޭ އުޅޭ ކޮރަޕްޓް ބަޔަކު ފަޑުއްކަ ބަޔާން ތައް ނެރެގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެމެން ކުރާ މަސައްކަތުން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ ހާއަލިފު އަދި ހާދާލު އެއްކޮށް އިންޑިއާ އަށް ހިބައިން ދޭން އެއްބަސްވާނެ ކަމަށް މަމެންގެ ބެކް އޮފް މައިންޑް ބުނަނީ. ހެޔޮ ނުވާނެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރިސޯޓް ތަކުން ވާރކް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ވެއްޖެ ނޫންތޭ އިންޑިއާ އަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން. އެއިރުން އިންޑިއާ ސައިޒުން ކެނޑިގެން އަންނާނެ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރެވެ. އިންޑިއާ އަށް ނޫން ތައިލެންޑަށް ދެން ބޭހަށް ދާންވީ.

 2. ބަލާތި

  އިންތިހާބުގެ ކުރިން ވެސް ގާނޫނުގެ ބާރު ފުރިހަމަ އަށް ހިނގުން މުހިއްމު ކަމަށް އިންޑިއާ ބުނާއިރު އިންޑިއާ އެކަކަށް ވެސް މިގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލެވޭތޭ ނޫން ނުލެވޭދޯ. އިންޑިއާ ތިޔާއީ މަމެންގެ ނޯކަރުން ނޫންތޭ ހާދަ ބޮޑަށް ފުއްޕާނެ ކަމަށް ހީކޮށްތޭ ތިޔާ އުޅެނީ. ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ އިންޑިއާގެ ކިތައް ކޮރަޕްޓް ކުންފުނި ތަކަށް ކިތައް ފަޅު ރަށްތޭ ހިލޭ ދޭން އެއްބަސް ވެފައިވަނީ. އަނެއްކާ ނާދީ ގޯތި 1000 އަހަރަށް ހިލޭ ދޭން އެއްބަސްވީތޭ. އިންޑިއާ މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ މިގައުމަކު މިހާރު ނޯންނާނެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ފެބްރުއަރީ އެކެއްގެ. އެއަމުރު ވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައޭ ދެން ތަމެން އިންޑިއާ އެއްޗެހި ތައް މަހަށް ދޭބަލަ. މަަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

 3. ދަނޑިދަމާ

  ކޮން ފެބް އެކެއްގެ އަމުރެއްތޭ ކަނޑުކޮހުންތަކާ ތަންފީޒު ކުރަންވެފައި އޮތީ އެއީ މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ އެއްޗެކޭ ރާއްޖޭގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ ވެސް ދެން ހާދަ ރަނޑޭ ޓިޓް ފޯރ ޓެޓް އިންޑިއާ އަށް ހަދާލަބަލަ ރައްދު ދީ އެއިރުން އިންޑިއާ ސައިޒުން ކެނޑިގެން ދާނެއޭ. އިންޑިއާ ފެބް އެކެއްގެ އަމުރު ލައިގެން ދަނޑި ދަމާ ބަލަ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އާއި އެކު ދަނޑިދަމާ ބަލަ އިންޑިއާ ދަމާ ދަމާ ދަމާ ދަމާ.

 4. ކޮކާކޯލާ

  މަށަށް ފެންނަނީ އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކާ އަދުރޭ އިތުރު ދެ ފްލެޓް ގަންނަން.

 5. ޖައްސަބަލަ

  އިންޑިއާ ހަމަ ހޭރި ހޭރި ތިބެން ޖެހޭނީ މިރާއްޖެ އަކު ނޯންނާނެއޭ މިހާރު ފެބްރުއަރީ އެކެއްގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖެހޭނެ. އިންޑިއާ އަދި ތިޔާ އުޅެނީ މާ ބޮޑަށް ފަހަތުގައޭ އެކޮއި މެންނޭ އެހެންތާ ވާނީ ތަމެން އިންޑިއާ އަކީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ރޭޕް ކެޕިޓަލް އަދި އެސިޑް އެޓޭކް މީހުންނަށް ދިނުމުގައި ވެސް ވޯލްޑް ރިކޯރޑް އޭ. އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ޕިންކީން ނަހަދާނަމޭ މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އަކީ އެއީ މަމެންގެ ނޯކަރުންނޭ މަމެންގެ ދަށުގައިއޭ އިންޑިއާ އޮންނަން ޖެހޭނީ. އިންޑިއާ އަށް ރަނގަޅަށް ބޯންދޭންވީއޭ ރާއްޖޭގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީން އެއް ފަހަރު ވެސް އިންޑިއާއަށް ބޯން ދީފިނަމަ ދެން އިންޑިއާ މައިތިރި ވާނެއޭ. އިންޑިއާ އަށް ބޯން ނުދޭތީއޭ އިންޑިއާ މައިތިރި ނުވެގެން އުޅެނީ. މަމެން ނާއި އެކު ސިންގަޕޯރގައި އިންޑިއާ މީހަކު މީޓިންގް ގައި ހުރެ މާ ބޮޑަށް ފެލެން ފެށުމުން މަމެން އޭނާ އަށްވުރެން ބާރަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އޭނާ ސައިވީއޭ. ދެން އެމެން ކިޔަން ފެށީ ސަރު ސަރު.

 6. މަހަށްދޭބަލަ

  އިންޑިއާ އަށް އަދި ތިޔާ އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ މިރާއްޖެ އަކު ނޯންނާނެއޭ މިހާރު ފެބް އެކެއްގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއް އެއަމުރު ވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައޭ ދެން އެކަން އެނިމުނީއޭ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އަކުން ވާނީ ސާފު ކޮށްދީފައޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެއީ އަގްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ނިންމުން ކަމަށް އެގޮތުން 5 ފަނޑިޔާރުން ތިބޭ ތަނުން ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ހާޒިރު ގައި ނެރޭ ހުކުމް ތަކާއި އަމުރު ތައް އެވާނީ ސައްހަ އަމުރު ތަކަށޭ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަދި ތިޔާ އުޅެނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ވަރަށް ފަހަތުގައޭ ތަމެން އަދި ޖެހޭނީ އަލިފު ބާ ޖަހަންއޭ މިކަމުގައި ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

 7. މަހަށްދޭބަލަ

  އިންޑިއާ އިން ބަޔާން ތައް ނެރެލަ ނެރެލާ ތިބެން ޖެހޭނީ ތަމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ މީމަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. މަމެން ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާލާނީ. އިންޑިއާ މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ

 8. ވަޙީދު

  ގޯހެއް އެބައުޅޭހެން ހީވޭ. ތިވަރަކަށް ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް ތަޢުރީފު ކުރަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް އުޅޭތީ...

 9. ދަވޭއޭ

  އިންތިހާބުގެ ކުރިން ވެސް ގާނޫނުގެ ބާރު ފުރިހަމަ އަށް ހިނގުން މުހިއްމު ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ކަނޑުކޮސް ގޮވި ނަމަވެސް މަމެން އިންޑިއާ އިން ބުނާ ގޮތެއް ނަހަދާނަމޭ. ހާއު. މޭބީ ވީއާރ ގްރޭޓަރ ދެން އިންޑިއާ ހާއު ހާއު އިންޑިއާ އަކީ މިހާތަނަށް އެމެން ކުރި ހަނގުރާމަ އަކުން ވެސް މޮޅުވި ބަޔެއް ނޫނޭ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް ކަޝްމީރު މުޖާހިދުންނާއި އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ އިން ވެސް މޮޅުވާން އިންޑިއާ ގައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން އާއި ރޭޕް ކޭސް ތަކުންނޭ ފުރިފައޭ ގެރިމަސް ކޮޅެއް ކާލާ މީހަކު މަރާލަނީއޭ އެހާ ބޮޑެތި ގަމާރުންނޭ އިންޑިއާ ގައި އުޅެނީ އެއީ ބުދަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާ ފައިވާ ބަޔެކޭ އިންޑިއާ މީހުންނަކީ ހެޔޮ ނުވާނެއޭ އިންޑިއާ މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން. ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ނަހަދާނަމޭ މަމެން ޕިންކީންނޭ މިހާރު އެމެން އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ޖޭޕީ އަކީ އެއީ ބަޔެއް ނޫނޭ އެއީ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ ބަޔެކޭ އެޕާރޓީ ގައި ނުތިބޭނެއޭ 200 މީހުން ވެސް މިހާރު.

 10. ސަލްޓަންސް

  ތިނަދޫ އަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދު ކުރި އެއްވެސް ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެއޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ތިނަދޫ ގައި ތިބި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ތައް މިހާރު ބަދަލުވާންވީއޭ ޕީޕީއެމް އަށް އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. އޯއް ޔޭއް. ދަ މޫންލައިޓް ލިންގަރސް އޮން އިޓްސް ފޯރ އެވްރީވަން ދަ ސްޓަރސް ޝައިން ސޯ ބްރައިޓް ދެއަރ އިޒް މެޖިކް އިން ޕިންކީސް ވެރިކަން ދޯ އޯ ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން އޯއް އޯއް ޕިންކީންގެ ވެރިކަން އޭ އޯއް ޔޭއް މަމެން ޕިންކީން ނަކީ މިހާރު ސަލްޓަންސް އިންނޭ މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އޯއް ޔޭއް.

 11. ޖައްސާތި

  ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނިހާން ޗެލެންޖް ކުރައްވައިފި ނަމަ އެއީ އަދި ނިހާނު މެންގެ ކިބައިން ރަނޑު ކަން ފިލާ ފިރިހެންވަންތަ ކަން އަންނަނީއޭ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެއޭ ރަނޑު ސްޓައިލަށް ޕީޕީއެމް ޕޯރޑިއަމް ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ޕޯރޑިއަމް ތަކުގައި އަތް ޖަހަ ޖަހާ ޕޯރޑިއަމް ގަނޑު ވެސް ފުނޑައިގެން ދާވަރަށް ފިރިހެން ވަންތަ ސްޓައިލަށޭ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ޕޯރޑިއަމް ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ. މީ ޕޮޮލިޓިކަލް ސައެންސޭ މަމެން މިކުޅެނީ އެގޮތުން ސިޔާސީ ޕޯރޑިއަމް ތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ސްޓޭޖް ގައި އުޅޭއިރު ޖެހޭނީ ވަރަށް ފިރިހެން ވަންތަ އުސޫލުން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސަން އޭ އެއިރުން އަންނާނެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތައް އުފުރިގެން. ތިނަދޫ އެއްޗެހި ތައް ވެސް އުފުރޭނެއޭ ރާއްޖެތެރެ އެއް ނޫންތޭ ވޯޓް ގަނެލެވޭނެ ކަން އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރު ވާކަމެކޭ. ނޯ ވޮރީސް. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 12. ނުރަބޯ

  ކޮންމެ ޢުދުވާނަކުންވެސް ގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވަނީ މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ. އެހެން ފަރާތަކަށް އެކަމެއްނުވާނެ.

 13. ވޮޗިންގް

  ކޯޓުގައި ކަންތައް ވީ ގޮތުން މައުމޫން ދެރަފުޅުވޭ، އެކަމަކު ހިތްވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ނަަސްރީނާ ވިދާޅުވުން އެއީ އުފާވެރިކަން ލިބިގެން ދާ ކަމެކޭ. މަމެން ގެ ބެކް އޮފް މައިންޑް ބުނަނީ ތިޔާ ކޯޓް ގައި ކަންތައްވީގޮތުގެ ކުރިއަށް ބަލާލާއިރު އެ ކަންތައް ވީ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުން މާ ބޮޑަށް ދެރަވެ ހިތާމަ ކޮށް ކަރުނަ އަޅާ ކަމަށް ސަބަބަކީ މިހާރު ވެސް އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ހިބައިން ދީގެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުމުގައި ފާވާން ވެގެން އުޅޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އެފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ކޯޓްގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅިގެން ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރެއް ނެރުނީ އެއީ ހަމަ ރައީސް މައުމޫނު ވެސް އޭގަައި ހިމެނިގެން ކޮށް ފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓަކުން އެމެން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތައް އޭގެ ތިން އަހަރު ފަހުން ބާތިލް ކޮށްފައި ނުހުރޭ އެއީ ކަން ކުރާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ...

 14. ވޮޗިންގް

  ބޭރުގައުމަކުން ނޫން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިގަނެގެން މަމެންނަށް ގޮތް ކިޔާ ދޭން ޖެހޭނީ. އިންޑިއާ އަށް ނޭގޭނެ މަމެންނަށް ހަދަންވާ ގޮތް ކިޔާ ދޭން ސަބަބަކީ އިންޑިއާ އަކީ އެއީ މަގުމައްޗަށް ސީ ލުމުގައި ދުނިޔޭގެ ފޮތުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ހަމަ އެކަނި ގައުމަކީ ރޭޕް ކެޕިޓަލް އަކީ އަދި މީހުން ގަޔަށް އެސިޑް ޖެހުމުގައި ވޯރލްޑް ރިކޯރޑް އަނބިމީހާ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބުމުން ފިރިމީހާ ނިކުމެ އަނބިމީހާ މޫނަށް އެސިޑް ޖަހާ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު އަމަލު ތައް ހިންގުމުގައި ލާމަސީލު ނަމޫނާ ހޯދާފައިވާ ގައުމެއް ގެރިމަސް ކޮޅެއް ވިއްކި މީހަކު ނަަމަ ހިންދޫން ނިކުމެ އެމީހަކު މަރާލާ ގައުމެއް ބުދަށް އަޅުކަން ކުރުމާއި އެރެދުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ގަމާރު ޖާހިލުން ތިބޭ ގައުމެއް ސްޕެޝަލީ ވެރިކަމުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގައި ވެސް ތިބީ އަބޫޖަހުލު ޑީއެންއޭ ހުރި އެއްޗެހިން ތައް ކަމަށްވާތީވެ އެމެން ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ޕިންކީން ހަދަން ނުޖެހޭނެއޭ. އިންޑިއާ އެވްރީ ވެލިޔު ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް...

 15. އެވްރީ

  ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވިފައިވާ ސަރުކާރެއް ޖުޑިޝަރީ ކޫ އަކުން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކޮށް އެކަން ނާކާމިޔާބު ވުމުން އެކަމުގައި އުޅުނު މީހުންނަށް އޭގެ ހައްގު އަދަބު ލިބެމުން ދާއިރު އެކަން ކުރަން އުޅުނު މީހުން ދެރަވާނެއޭ އެއީ އޭ އެނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަކީ އެއީ ދުނިޔޭގެ އުސޫލު ތައް އެރޭންޖް ވެފައިވާ ގޮތުން އެކަން ހިނގާނެ ގޮތޭ އެއީ އާ ކަމެއް ނޫނޭ. އައި ކީޕް ވޮޗިންގް އިޓް ބޭބީ އެވްރީ ވެލިއު ދޭ ބްރޭކް އެވްރީ ވޯރޑް ޔޫ ސޭ އެވްރީ ގޭމް ޔޫ ޕްލޭ އެވްރީ ބޮންޑް ޔޫ ބްރޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ބޭބީ ލުކް އެރައުންޑް، އިޓްސް އަވަރ ޓާރން ނައު ކީޕް ޕްލޭއިންގް ދަ ގޭމް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ޕްލޭ ދަ ބޭސް ގިޓާރ އޮން ދަަ ސްޓޭޖް އެން ޑާންސް ޑާްންސް ޑާްންސް ޑާންސް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ބޭބީ...