މާލޭގައި ބައިސްކަލެއްގައި ދިޔަ ބިދޭސީއަކަށް ބިރު ދައްކައިގެން ފޭރެން އުޅުނު މީހަކަށް، ދިވެހި ބަޔަކު ހަމަލާ ދިނުމުން، ފޭރެން އުޅުނު މީހާއަށް އަނިޔާވެ، ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ޝަހީދު އަލީ ހިނގުމުން ފުލޫނިޔާ މަގާ ގުޅޭ ކަންމަތީގައި މިރޭ 7:00 ހާއިރު، މާރާމާރީއެއް ހިންގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައިސްކަލެއްގައި ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި ދިވެހި މީހަކާ ދެކޮޅަށް، އެތާ ތިބި ބަޔަކު ނުކުމެ އެ ފޭރެން އުޅުނު މީހާއަށް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޭރެން އުޅުނު ދިވެހި މީހާއަކީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެ މާރާމާރީގައި ފޭރެން އުޅުނު މީހާއާއި ބިދޭސީ މީހާއަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވާ އިރު، އެ ދެމީހުންނަށްވެސް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އައިވިޝް

  މަމެން ޕިންކީން ނަށް ޔަގީނޭ މަމެން ޕިންކީން ވެރިކަމުގައި ތިބި ނަމަ މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ފޯރމްލާފައިވާ އެންމެން ނަށް ހުންނާނީ ކޮންމެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭ ދޭކުން 4 ހާސް އަކަފޫޓް ގެ ގޯއްޗެއް ހިލޭ ދީފައޭ އަދި ހުޅުމާލޭ 2 އިން ކޮންމެ މީހަކަށް 2 ހާސް އަކަފޫޓް ހަމަވާ ވަރުގެ 2 ކޮޓަރީގެ ކޮންޑޯ އެޕާރޓްމެންޓެއް ހުންނާނީ ދީފައޭ ކީއްތޭ ކުރާނީ އެމެން ވަނީ ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެން ލޭޒީހޮލިކް އަންހެން ދުޅައިގެ ރައީސް އަކާއި ނައިބް ރައީސް އަކު ހޮވާފައި ކަމަށް ބޮޑު ހުކުމޭ މެންނަށް ކަޓް ދީގެން ނިންމާފައޭ ހުރިހާ ދެރަ އެއް މިލިބެނީ ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށޭ ގުޑް ޑޭ މައި ފެލޯ ސިޓިޒެން އައި ވިޝް ދެޓް އިފް ވީ ކުޑް ރިކޯލް ޕިންކީސް ކަމްބެކް އައި ވިޝް ދެޓް ވީވުޑް ރިކޯލް ޕިންކީސް އައި ވިޝް ދެޓް...

 2. ހާސިލް

  ގުޑް ޖޮބް

 3. ޢާދަނު

  ޢިބޫސަރުކާރުގަ ގިނައީފޭރުން

 4. ގައުމު

  ޥައްކަމާފޭރުން މެކުހުގަ ފުލުހުން އިސްތިކާޖަހާ ސައިކަލްތައްޖޫރިމާކުރުމުގަ މެކުހުގަ

 5. އިފްއައި

  ވަޅިން ބިރު ދައްކާ ފޭރެން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވާ އަނިޔާކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ރޯދަ މަހު މާލޭން ފޭރެން ވެގެން އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ވަގުން ތަކެއް އެބައުޅެއޭ މާލެ އަށް އަރާ އެމެން ޖެހޭނީ މާލޭން ބާލަން ނުވަތަ ހަދަންވީ ގޮތަކީ އެންމެ ދެކުނު ވިންގް އިން މާލެ އަށް އަރާ މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވާ ދޫކޮށްލަންވީއޭ އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ އިފް އައި ކޭން އައި ވުޑް ޑޫ އިޓް...

 6. ޕަވަރ

  ކޮންމެ ރޯދަ މަހެއް އަންނައިރަށް ބާޒާރުގައި ތިބޭ ވަގު ވިޔަފާރިވެރިން ރައްޔިތުން ލޫޓުވާ ކަން އެއީ އެންމެން ދަންނަ ކަމެކޭ އިޓްސް އަ މިޒެރީ ދެޓް ހޭޒް ނޯ އެންޑް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އައި ފުރަތަމަ ރޯދަ މަސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިވަނީ ބޮޑު ބިރުވެރި ހުވަފެނަކަށް ބަދަލުވެފައޭ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ދަނީ ބޭންކްރަޕްޓްސީ އިއުލާން ކުރަމުންނޭ މިރޯދަ މަހު މިގޮތަށް ނޫނޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ބާޒާރު މަތި މެނޭޖް ކުރީ އައި ވިޝް އިފް ޕިންކީސް އާރ އިން

 7. އޮޅާލީއޭ

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އައި ފުރަތަމަ ރޯދަ މަސް ބާޒާރުގައި ތިބި ބޮޑތި ވަގު ވިޔަފާރިވެރިން ތަކެއް އެވަނީ ރައީސް އިބޫ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރާށޭ ވިދާޅުވުމުން ތަކެތީގެ އަގު ތައް އޮޅާލާފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ...

 8. ބަލާތި

  ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ކުރާނެއޭ މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ތިބޭ ފަސްމާމުލު ފަސްވަގުންގެ ދަރިން ވިޔަފާރި ކުރާނަމަ އެއީ އޮޅުން އަރާ އެއްޗެއް ނޫނޭ މަމެންނަށް ދެން ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް ތަކެތި ވިއްކަން އަންނަ އާލާތުންނަށް ހިލޭ މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ މިހާރު މާލޭގެ މާރުކޭޓްގައި ބިޒްނެސް ޓްރާންސެކްޝަން އެމެން އެހަދާ ގޮތް އެއް ކޮށް އެބަޖެހެއޭ ބަދަލު ކުރަން ލޯކަލް މާރުކޭޓް އުވާލާ އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ވެސް އުވާލާ ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކޮށްލާ އެހާތަނުން އެކަން އޮބިގެން ދާނެއޭ ދެން އެ ދެ ތަނުގައި 150 ބުރީގެ ދެ އިމާރާތް ކޮށް ހަދާ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކޮމޯޑިޓީސް ތަކެއް އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ގެންނަންވީއޭ އަދި އެ 150 ބުރީގެ ދެ އިމާރާތުގައި ވިޔަފާރި ކުރާނީ އެސްޓީއޯ އިންނޭ އެއިރުން ދެން މާލޭގެ ބާޒާރުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ތައް މަޑު މަޑުން ފުހެވިގެން ހިނގައިދާނެއޭ އެއިރުން ދެން އެމެން ރަށުތެރޭން އެހެން ކަމަކާއި ގެން އުޅެދާނެ އެއް ނޫންތޭ

 9. ވަންޓަޗް

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ހުރި ގޮނޑި ތަކަށް ވުރެން ގިނައޭ މިނިސްޓަރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮޮކޮނަޓް ކިޔާ ވެސް މިނިސްޓަރުން އެބަތިއްބޭ ރައީސް އޮފީހުގައި އެކަމަކު އެމެންގެ ވެރިކަމުގައި އައި ފުރަތަމަ ރޯދަ މަހަށް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ތައްޔާރު ނުވެ އޮތް ކަން ރައީސް އިބޫ އަމިއްލަ އަށް މިހާރު ތަޖްރިބާ ކުރެވޭނެއޭ މިއިން އެގިގެން ދަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި މިނިސްޓަރު ކަން ކުރާ މީހުންނަކީ އެއީ ސްޓޭޓަސް އެއްގެ ބޭނުމުގައި މިނިސްޓަރު ކަން ކުރާ މީހުން ކަމަށޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ރޯދަ މަހު މުޅި ސަރުކާރު ވަނީ ފެއިލް ވެފައޭ ރައީސް އިބޫ ޔުއަރ ފޭސް ލައިކް އަ ފެއިލިއަރ ނައު ވަން ޓަޗް އެން ފެއިލްޑް ވަން ޓަޗް އެން ފެއިލްޑް ވަން ޓަޗް އެން ފެއިލްޑް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އޯއް އޯއް އޯއް ވަން ޓަޗް އެން ފެއިލް ވަން ޓަޗް އެން ފެއިލްޑް...

 10. ހަސަން ޒަރީރު

  ކޮބާތަ ފުލުހުން. ރޯދަމަހާ ދިމާ ކޮއް ސަލާމަތީ ކަންކަން ވީ ދައް. އަދިވެސް އިޒުމިޔާ ޓީވީއަށް އަރާ އިދެ ބުނާތި ފުލުހުން މާލޭތެރެ ބަލަހައްޓާ ވާހަކަ. މިނާ ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ދީމާލެއް ނުވޭ. މަހައް ދޭބަލަ ފުލުހުން.

 11. އޮޅާލާ

  މާލެ ތެރޭގައި ވައްކަން ކޮށް ފޭރޭ އާލާތުން ފޭރޭ އިރު ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ކޮބާތޭ އެކަލޭގެ އޮތީ ގޮސް ޔޫކޭ ގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން އަރާމު ކޮށްލަން ދޯ ދެން ކޮބާތޭ ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް ނެއިބަރ ހުޑް ޕޮލިސް އޮޅާލަބަލަ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ދެން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ...