ދިވެހި ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް، އެންމެ ޅަފަތުން ފެށިގެން ޢާއިލީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ލިބޭނެ ކުދިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަޤްޞަދެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިއަދު ފޮނުއްވެވި، ހިތާބުގައެވެ.

ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ، މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙާލަތާ އަޅައިބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙާލަތު ނިސްބަތުން ރަނގަޅުކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ކުޑަކުދީންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިވަގުތު އެންމެ އިސްކަންދީގެން، ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް،" ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ތުއްތު ކުދީންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ޖިސްމާނީ ހަށިހެޔޮކަމަށް، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކުދީންނަށް ހެޔޮލަފާ ތަރުބިއްޔަތެއް ދިނުމަށް، ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި، ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، ރަސްމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތު ބެލޭނެ ދާއިމީ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަކީވެސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސްގެ ހިތާބުގައި، ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ތަކެއްޗާއި، ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު ތައްޔާރީ ކާނާގެ ބާވަތްތަކާ، ތުއްތު ކުދިން ދުރުކުރުމަށް، ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މަތީގައި، ތުއްތު ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވިގެން ނޫނީ، ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާއެއް ބިނާ ނުކުރެވޭނެކަންވެސް ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން، ބަވަނަވެފައި މިވާ އިންސާނީ މުޖްތަމަޢުގައި ފެތުރެމުންދާ، ބައިބައިކުރުމާއި ފަސާދަކުރުމުގެ ފިކުރުތަކުން ދަރީން ދުރުހެލިކޮށް، އެކުވެރިކަމާއެކު ލާމެހިގެން އުޅުމުގެ ވިސްނުން އަށަގެންނުވޭނީ، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދަރިންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވައިގެން ކަމުގައިވެސް ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ދޭއާރދޭ

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިންގެ އަދަދު ދަށް ކުރެވޭނީ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނޭ ރައީސް އިބޫ ވެސް ދުވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރީ މިހެންނޭ ގޮވަމުންނޭ އެހެން މީހުން ކަންކަންކުރީ ނުބައި ކޮށްނޭ ކިޔާ އެއަޑު ގަދަ ކުރަމުން ނުދުވާނެއޭ ހަގީގަތުގައި ކަންކަން ކުރެވޭ މީހުން ކަންކަން ކުރެވޭ މީހުން ކަންކަން ކޮށްފައި ދައްކާނީއޭ ދިސް އިޒް އިޓް އައި ޑޯން ނޯ ވަޓް ދިސް ރައީސް އޮފީސް ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް ދަ ގަމާރު ދަބީތާސް އާރ ޑުއިންގް ދޭއާރ ދަ ރިއަލް ގޫބައްޑާ ގޫބައްޑާ އިޒް ދަ ރިއަލް އީގޯސް ދޭއާރ ދަ ޑައިމެންޑް އީގޯސް...

  9
  3
 2. ކްލޯސްޑް

  ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތާ އެކު، އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ ވަރަށް ބާރަށް ކަންކަން ކޮށްގެން ފޮރިނޭ އަނެއްކާ ފެލެން މިފެށީ އޭނާ ގެންގުޅޭ ގޭންގަށް މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި އަދި ނައިބް ރައީސް ކަން ހޯދަން އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުންނޭ ތިޔާއީ 30 އަހަރުގެ ލޭޒީހޮލިކް ސަރުކާރުގައި ފޮރިނޭ ކަން ކުރި އެއްޗެއް ނޫންތޭ ތަމެންނަށް ހުޅުވުނު އެމްބަސީ އެއް ރާއްޖޭގައި ނެތޭ ތަމެން ފެލުނު ނަމަވެސް މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަން ދޭނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށޭ އަދި ނައިބަކީ އެއީ އީވާ އޭ މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެނިމުނީއޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް..

  4
  1
 3. އަލީވަހީދު

  މާތްކަލާކޯ 2018 ނޮވެމްބަރު 17 އިން ފެށިގެން އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާވަށިގަނޑެއް
  رئيس إبراهيم محمد صالح
  އެއިގެފަހުން އަނެތް ވަޢުދު ހުރިހާ ކުދިންނައްލިބޭ ރަށްކާތެރިކަމާއި،އޯގާތެރި ކަން ކަށަވަރުކުރާ ވަޢުދު
  رئيس إبراهيم محمد صالح މީހާ

  7
  3
 4. އައިކާންޓް

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން ގެ އަދަދު އެއްކޮށް ނެތިގެން ދާނީ އަނބިމީހާ އާއި ފިރިމީހާ ތަފާތު ނުކޮށް އަނބިމީހާ އަށް ވެސް ގޯއްޗެއް އަދި ފިރިމީހާ އަށް ވެސް ގޯއްޗެއް މާލެ ސަރަހައްދުން ދީގެން ނޭ ޖަޒީރާ ކޮންސެޕްޓަށް ރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުދި އާބާދީ ތައް ހުންނަ ރަށްރަށު މީހުން ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެއޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މެންޓަލީ ވެސް މީހުން ތަރައްގީ ވާން ޖެހޭނެއޭ އެކަންވާނީ ވެސް އާބާދީ ބޮޑު ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެގެންނޭ އައި ކާންޓް ބިލީވް ޖަޒީރާ ކޮންސެޕްޓް ޖަސްޓް އިމޭޖިންގް ހައު ބޭޑް އިޓް އިޒް އައި ސްކެއަރޑް އިޓްސް ނޮޓް ކޮމްފޮރޓެބުލް...

  4
  1
 5. އިޓްސްއިޓް

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން ގެ އަދަދު ބޯކޮށްވާރޭ ވެހޭ އުސޫލުން އިތުރު ވަމުންދާއިރު ވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް މީންސް ހުރި ގޮތެއް ގައި ގެންނަން ސަރުކާރުން ސްޕެޝަލީ ރައީސް އޮފީހުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ދުވަހަކު ވެސް ނުކުރާ ކަމޭ ފެންނަނީ އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިފަދަ ރިޕޯރޓްސް ތައް އޮޅާލާ ތަނޭ މިފެނިގެން ދަނީ ރައްޔިތުން ސަލާމް ޖަހާވަރު އަބަދުވެސް ކުރަންއޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ޕޮލިސީސް ތައް ޑްރައިވް ކުރަނީ

 6. މާމުހިންމު

  އެކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާއުކުން ތިބިމީހުންގެ ޙައްޤުތައް މާމުހިންމު

  4
  1
 7. ވަގުންނޭ

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން ހައިރާން ވާން ޖެހޭ ކަމެެކޭ މިހާރުވެސް ކުޑަ ކުދިންގެ ހައްގު ތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނު ތައް މަދީ އެއް ނޫނޭ އެކަން ބަލާ ތަންފީޒު ކުރާނެ ސަރުކާރެކޭ ނެތީ ރާއްޖޭގައި ނެތީ ތަންދޮރު ދަންނަ ޕްރެކްޓިކަލް ތަޖްރިބާ ހުރި ސަރުކާރެއް ޕްރެކްޓިކަލް ތަޖްރިބާ ހުންނާނީ އެއީ ކަންކަން ޑީޕް ކޮށް އެނގި ތަޖްރިބާ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ މީހުން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމް ތަކުގައި ތިބެގެންނޭ އެނެތީ މިސަރުކާރުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ދެން ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ބުނާ އެއްޗެއް ނޫނޭ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން ތައް އަޑު އަހަނީ އެ އަޑު އަހާފައި އެމެންނަށް ފެންނަ ކަނޑުކޮސް ކަމެއް ކޮށްލާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ދަވާލަނީއޭ އެގޮތުން ކުރާ ކަމެކޭ އެއީ ސްކޫލް ތަކުގައި ހެދުނުގެ ނާސްތާ ދެނީ ވެސް އެއީ ވެސް ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އިން ވައްކަން ކުރަން ވެގެން ކުރާ ކަމެކޭ...

 8. ހައުކަމް

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހެދިނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ވާރކް ވިސާ ނެތި ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން ށަވިޔަނި ޅައިމަގު ބޯޓް ގައި ގެންގުޅުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރާލިއިރު އެބޯޓް ގައި ގެންގުޅުނީ މުޅިން ވެސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނޭ ކިއެއްވެތޭ އެބޯޓްގެ ވެރިފަރާތް ޖޫރީމަނާ ކޮށް ބޯޓް ބަންދު ނުކުރީ ބޯޓްގެ ވެރިފަރާތް ހައްޔަރު ނުކުރީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ...

 9. ވަންޓަޗް

  އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ހާއްސަ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ތިޔާ ގައި ހަދަންވީ ގޮތަކީ ތިޔާ ހުސް ބިމުގައި 150 ބުރިއަށް ޕާރކިންގް ބިލްޑިންގް އެއް ހަދަންވީ ލާރޖް ކޮށް ބީއެމް އެލް އިން ލޯން ނަގައިގެން އެއިރުން ތިޔާ ކަން ލާރޖް ކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޖެއްސުނު ކަމަށްވާނީ ވަން ޓަޗް އެން ކޮންފާރމް އިޓް ވަން ޓަޗް އެން ޑަން އިޓް ވަން ޓަޗް އެން ޑަން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ވަން ޓަޗް އެން ޑަން އިޓް..

  4
  1
 10. ދިސްވޭ

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހެދިނަމަވެސް އެއިން އަދި ހައްލެއް ނުލިބޭނެއޭ ފުރަތަމަ ވެސް އާއިލާ އަކީ އެއީ ފުދިގެން އެމެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެން އެންމެ ބޭނުންވާ ލޮކޭޝަން ގައި އެމެންގެ އަމިއްލަ ގޯތީގައި އެމެން ނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ނަހަދާދީ މީއޭ ސަރުކާރުން ކޮށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ސަރުކާރުން މަހަކު ދިއްކޮށްލާ 2 ހާސް ރުފިޔާ އިން ކެއްކޭނެ ޑޮންްޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މާލޭގެ މާރުކޭޓުގައި ވަގުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބޭއިރު...

 11. އޮޅާލާ

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަނީ ނަމަ އެފަދަ ގާނޫނެއް ގައި ހިމެނެން ޖެހޭނެއޭ ރާއްޖޭގައި އިނދެގެން އުޅޭ ކޮންމެ ދެމަފިރި އަކަށް ފިރިމީހާ އަށް ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް އަދި އަނބިމީހާ އަށް ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަދި އެކަމަށް މަގު ފަހި ކުރުމަށް ޓަކައި ގުޅި ފަޅު ހިއްކާ މާލެ އަތޮޅުފުށި ދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ އެފަޅުން ވެސް ގޯތި ދޭން ޖެހޭނެއޭ ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއް ގައި އެޗްޑީސީ އެއް ނޯންނާނެއޭ އެޗްޑީސީގެ ކަނޑުކޮސް އެމްޑީ އެޗްޑީސީ ޕްލޭން އޮޅާލާ ޖަހާ ތަމެން ބެކަށް އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ..

  3
  2
 12. މޭކްއިޓް

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސް އިބޫ ވެސް ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކައޭ އަޑުއަހަންވީ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން ވެސް އަދި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ބުނާ ގޮތެއް ހަދަންވެސް ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ރައީސް އަކީ އެއީ ސެމީ ކިންގް އޭ އަމިއްލަ އަށް ޑިިސިޝަން މޭކް ކުރުމުގެ ބާރު އޮންނާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުން ނަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަމިއްލަ އަށް ނިންމާ އެކަން ރައީސް އަމިއްލަ އަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޚިތާބެއް ދެއްވަންވީއޭ އެއިރުން ރައީސް ގެ ފަހަތުގައޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ އެއިރުން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ވެސް ދެން ހެދޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެއޭ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް...

  2
  1
 13. ފޯރޔޫ

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން ނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ތަކެއް ހޯދާ ދިނުމަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ އެކޭ އެގޮތުން ރައީސް އިބޫ އަމިއްލަ އަށް އިއުލާން ކޮށް ދެއްވަންވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާ ތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ދަރިން އެކަނި ބަލާ މައިންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުމާލޭން 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ހިލޭދީ އަދި އެމެންނަށް ބީއެމްއެލް އިން ލޯން ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ދީ އެބިމުގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅާ އެތަނަށް އެމެން ބަދަލު ކޮށް އެމެންނަށް ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދާ ދޭން ސަރުކާރުން ސަރުކާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށް ދޭނެ ކަމަށް މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދިއެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް ދިސް އިޒް ދަ ވޯލްޑް ވީލިވް އިން...

  2
  1
 14. ލިވްއިން

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިންގެ އަދަދު ބައިލައްކަ އަށް އަރަނީއޭ މީގެ ހުރިހާ މައްސަލަ އަކީ އެއީ އިކޮނޮމިކް މެޓަރސް ތަކޭ މިކަން ކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ރައީސް އޮފީހުން ޚުދު ރައީސް އަމިއްލަ އަށް މިނިސްޓަރުންނާއި ވެސް އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓާއި ވެސް މިކަން ހަވާލު ނުކޮށް ޚުދު ރައީސް އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވައިގެންނޭ އެގޮތުން ގޯތި ދޭންވީއޭ ހުުޅުމާލޭން އެކަމަށް އެދޭ އެންމެންނަށް އެއިރުން ދެން ރިޗް އެން ޕުއަރ ގެޕް ކުޑަ ވެ އެންމެންނަކީ ވެސް ގައުމުގައި އެއްވަރަށް ހިއްސާ އޮންނަ ބަޔަކަށް ވެގެން ދާނެއޭ ކޮލިގޭ މީހުންނަށް އެކަނި ނޫން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގޯތި ހުންނަން ޖެހޭނީ އެހުންނަން ޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނޫން ނަމަ ރާއްޖެ ދުވަހަކު ވެސް ތަރައްގީ ވެގެން ނުދާނެއޭ ކެއަރ އިނަފް ފޯރ ދަ ލިވިންގް މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް ދިސް އިޒް ދަ ވޯލްޑް ވީ ލިވް އިން...

  2
  1
 15. ތަމެންދޯ

  ކުޑަ ކުދިން ބާރުވެރި ކުރުވޭނީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ބާރުވެރި ކުރުވައިގެން ފަހަރެއްގައި މިނިސްޓަރު އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ކަމުން މިކަން ނޭގި ހިނގައިދާނެއޭ އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ އެއީއޭ މިނިސްޓަރުން ސްޓޭޓަސް އެއްގެ ބޭނުމުގައި ތިބޭ ކަމަކީ ވެސް އެއީ އާކަމެއް ނޫނޭ މަމެންނަށް މައިންބަފައިން ބާރުވެރިކުރެވޭނީ މަންމަ އަށް ވެސް ބައްޕަ އަށް ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދީގެން މީ މިކަމުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ މިކަން ކުރަން ކުރީ ސަރުކާރުން އުޅުުނު ތަމެން ނޫޅޭދޯ...

  2
  1
 16. ޑްރީމް

  ރާއްޖޭގެ ކުޑަ ކުދިންގެ ހައްގު ތައް ރައްކާތެރި ކުރުުމަށް ޓަކައި މަޓީގެ ބޮޑުން ވެސް އެބަޖެހޭ ރާއްޖެ ފެލާލައިގެން ތަމެން މުއްސަނދި ވެގެން ގޮސް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދުބާއީ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމުގައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅުމާލެ 2 ގެ އިރުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުގައި 100 ބުރިއަށް އިމާރާތް ތައް ކޮށް ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ކުއްޔަށް ދޭން އޯއް ޔޭއް ޓު ހެލްޕް ޔުއަރ ފެލޯ ސިޓިޒެން އިޒް ދަ ޑެސްޓިނޭޝަން އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ޔުނިޓީ އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އިފް ޔޫ ސީ ދަ ވޮންޑަރ އޮފް ދިސް ފެއަރީ ޓޭލް ޔޫ ކޭން ޓޭކް ދަ ފިއުޗަރ ފްރޮމް އިޓް އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ...

  3
  1
 17. ކިއެއްކުރަންތޭ

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އެދަނީ އެއީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ރިސޯރޓްސް ތަކުން މަތީ ފަންތި އާއި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް ދިވެހިންނަށް ނުދޭތީއޭ އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާ އަދި އައްޑޫ ހެރެތެރެ ނަމޫނާ އަކަށް ބަލާ އައްޑޫ އެކަކު ވެސް އެއިން އެއްވެސް ރިސޯރޓެއްގެ މަތީ މަގާމް ގައި އަދި މެދު ފަންތީގެ މަގާމް ގައި ނެތޭ ދެން ކިއެއްކުރާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރެއް އަދި މިނިސްޓްރީ އެއްތޭ ކިއެއްކުރާ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓެއް ތޭ ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ...

  1
  1
 18. އެބަޖެހޭ

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އެއިން ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޮންސިވް އުސޫލުން ޕްރެކްޓިކަލް ހައްލު ތަކެއް ލި ބިގެން ދާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ރިސޯރޓްސް ތައް ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި ހަދަމުންދާއިރު އަތޮޅު މީހަކަށް ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އިސްކަން ނުދީ މުޅިން ބޭރުމީހުންނަށް އިސްކަން ދީގެން ރިސޯރޓްސް ތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުން ހުއްޓުމަށް ގެންނާން އެބަޖެހެއޭ..

  1
  1
 19. ޑްރީމް

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭން އެބަޖެހޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާ އާއި އަދި މަޓީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން އެބަޖެހެއޭ އެމެން ގެ ތެރޭގައި ތިބި ރިޗް ބޯއިސް އިން ތައް ފަންޑް ކޮށްގެން އަހަރަކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަދުވެގެން 2 ހާސް އަކަފޫޓް ގެ ފްލޯރ އޭރިއާ ހިމެނޭ ގޮތަށް 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓް އަދި ކިޗެން އަދި ސްޓަޑީ ރޫމް އަދި ސްޓޯރޭޖް އަދި ލޯންޑްރީ އެއް ވެސް ހިމެނޭނެ އުސޫލުން ފްލެޓްސް ތައް އަޅާ ކުޑަ އަގުގައި ކުއްޔަށް ދޭން އެއިރުން ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެއޭ އާންމު މީހާ އަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެއޭ އެއިރުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި މެދު މިހާރު ލެވިފައިވާ ފާރު ވެސް ނައްތާލާ އެންމެންނަކީ ވެސް އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަން އެންމެ އާދައިގެ މީހާއިން ފެށިގެން ގޮސް އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މީހާ އަށް އިހްސާސް ކުރެވޭނެއޭ ޓު ހެލްޕް މީ ގޯ އޮން ދިސްވޭ އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ އިފް ޔޫ ސީ ދަ ވޮންޑަރ އޮފް ދިސް ފެއަރީ ޓޭލް ޔޫ ކޭން ޓޭކް ދަ ފިއުޗަރ ފްރޮމް އިޓް އައި ބިލީވް އިން އިޓް ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ވެރީ ގުޑް އިން އިޓް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ...

  1
  1
 20. ވިންގްސް

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން ނަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދާ ދިނުމަކީ އެއީ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ މިފަދަ ކުދިންނަކީ އެއީ މަންމައިން ދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބި ކުރާ ކުދިންނަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ޖެހޭނެއޭ ދަ ވާރކްސް އޮފް ސިންގަލްޑް މަދަރއިން ގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެހުރިހާ މައިންނަށް އެއްވެސް ރިޒަރވޭޝަނެއް ނެތި މާލެ ސަރަހައްދުން 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޭން އެމެންނަށް އަކަފޫޓަކަށް 1 ރުފިޔާ ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ބިން ތައް ހުޅުމާލޭން ދޭން އެއީ އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސުހޭލް ގެ އަމާބަފާގެ ތަރިކަމުދަލެއް ނޫނޭ ހުޅުމާލެ ދޭކުން މިހާރުވެސް ދެވޭނެއޭ 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ 80 ހާސް ގޯތި ދޭންވީއޭ ގޯތި ތައް އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ކަމުން ސުހޭލް ވަކި ކުރުމަށް ފަހުގައި ނަމަވެސް ނޯ ވަން ކޭން ޑިނައި އޮން ދިސް އައި އޭމް ފައިންޑިންގް އަ ގުޑް މޯރނިންގް ފޯރ ދަ ފެލޯ ސިޓިޒެން ޔޫ ފައިންޑް އިޓް އިން ދަ ޑީޕެސްޓް ކްރަައި އައުޓް އޮފް ދެމް އެން ވެން ޔޫ ނޯ ހައު މަޗް ދޭ ނީޑް އިޓް ޔޫ ފައިންޑް އިޓް ދޭ އާރ ފްލައިންގް ވިދައުޓް ވިންގްސް ޔޭއް އައި އޭމް ފްލައިންގް ވިދައުޓް ވިންގްސް ޔޫއާރ ފްލައިންގް ވިދައުޓް ވިންގްސް ފްލައިންގް ވިދައުޓް ވިންގްސް ފްލައިންގް ވިދައުޓް ވިންގްސް....

  1
  1
 21. އެކްޝަންސް

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިންގެ އަދަދު ބައިލައްކަ އަށް ވުރެން މަތިވެގެން ދަނީއޭ ޓު ނޯ ދެޓް އައި ގޮޓް ޝޮކްޑް އޭ މީ ސަރުކާރުން މިއަދު ޑެޑް ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި ނުވިސްނައިފިނަމަ މިކަން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދާނެއޭ މިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން މިހާރު ދަނީ ގޯހުން ގޯހަށޭ ދެން ފެންނާނީ މިގޮތަށް ތިބޭ މައިންނާއި ބޭރު މީހުން އިންނަ ތަނުންނޭ އޭގެ ސަބަބުން ދެން ނިކުންނަ ސޯޝަލް ކަންކަން އެއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަންކަމަށް ވެގެން ދާނެއޭ ބަންގާޅު ޑީއެންއޭ އާއި ދިވެހި ޑީއެންއޭ އަޅާ ވެސް ނުކިޔޭނެއޭ އެއީ ރަނާއި ވެއްޔާއި ހުރި ތަފާތޭ އެކަމަކު އެފަދަ މަންޒަރު ތައް ދަނީ ފެންނަމުންނޭ އެއީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ތެރިކަން ސްޕެޝަލީ ރައީސް އޮފީސް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމެންޓް ފެއިލް ވުމުން ދިމާވާ ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކޭ ޓު ނޯ ދެޓް އައި ކޭން ސޭ އެކްޝަންސް ޓު ބީ ޓޭކް ނައު ނައު...

  1
  1
 22. ސީޒަންސް

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެކަމަކު މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެއީ ގާނޫނެއްގެ ތެރޭން ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީ އީކްއަލް ކޮށް އެންމެހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާނެ އުސޫލުން ކަންކަން ކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނޭ އެގޮތުން އެބަޖެހޭ މަޓީން ނުރުހުނު ނަމަވެސް ޑިސިޝަންސް ތައް މޭކް ކުރަން ރިސޯރޓްސް ތަކަށް ދެން މަހަކު 500 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރަ އަށް ގެންނަން ބޭރު އެއްވެސް މީހަކަށް ދާއިމީ ވިސާ ނުދޭން އެއިރުންނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރިސޯރޓްްސް ތަކުން މިފަދަ މަގާމް ތައް ލިބޭނީ ޓްރައި ޓު ފެސިލިޓޭޓް ޔުއަރ އޯން ފެލޯ ސިޓިޒެން ވެލް އޯލް ދަ ބާރޑްސް އާރ ސިންގިންގް އިން ދަ ރޫމް ވީ ހޭވް ޖޯއި އިން ދަ ސީޒަން ޓު ކަމް ވީ ހޭވް ޖޯއި އެން ވީގޮނާ ހޭވް ހެޕީ ސީޒަން ޓުގެދަރ...

  1
  1
 23. ވަންޓަޗް

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން ނަށް ހައްލެއް ހޯދާ ދިނުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގައި 1000 އިން ދަށުގެ އާބާދީގައި ހުރި ރަށްތަކުގެ އެންމެން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކޮށް އެމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދިނުމަށް ފަހު ދެން ވެސް އެބައި އިތުރުވާނަަމަ 2000 އިން ދަށުގެ އާބާދީ ތައް ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށް ރަށުގެ މީހުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރުން ދެން ވެސް އެބައި އިތުރުވާނަމަ 15 ހާހުން ދަށުގެ ހުރިހާ އާބާދީ ތައް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރަންވީއޭ އެއިރުން ވަންޓަޗް އިން މިކަން ހައްލު ވެގެން ދާނީ ވަން ޓަޗް އެން ޑޫ އިޓް ވަން ޓަޗް އެން ޑޫ އިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ވަން ޓަޗް އެން ޑޫ އިޓް...

 24. ހެއިހެއި

  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދައިގެން ރާއްޖޭގައި އެކަން ހައްލު ނުކުރެވޭނެއޭ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު ތައް ތަންފީޒު ކުރަން ތިބޭ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ތައް ރަނގަޅަށް ނޭގުމޭ އިހަށް ދުވަހު ބަންގާޅު މީހަކު މަރާލީ އެއި އޭނާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނި ކޮށް އެކަމަކު އެބޯޓްގެ ވެރި ފަރާތަށް އެއްވެސް ޕަނިޝްމެންޓެއް ނާދޭ ދޯ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެބޯޓް ދުއްވަން ހުއްދަ ދީގެން ވެސް ނުވާނެއޭ ހެލޯ މީއޭ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުމަކީ ސަމްވެއަރ ޔޫ ކޭން ސްޓަޑީ ދަ ގުޑް ގަވަރނެންސް ރާދަރ ދޭން ޓޯކިންގް އެބައުޓް ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް...

 25. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  މޮޅު އަނގައެއް ތަޅާލީ އަނެއްކާ. ތިކަމާ ސަރުކާރާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް؟ މިހާރުވެސް އެކަން ކުރަނީ އާއިލާތަކުން! ތިހުމާލު ވެއްޖެއްޔާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ! ދެން ވަކި ކޮން އާކަމެއް ތިވާހަކައިގަ އޮތީ؟

 26. ނަން

  މި ޕްރެޒިޑެންޓް ހާދަ ވަޔޭ ހަމަ އަސްލުވެސް....

 27. އައިކުޑް

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރު އެލާރޓް އަށް އަންނަ ވަރު ކަމެއް ނޫންތޭ ރާއްޖޭގައި ބައްޕަގެ އަޅާލުން ނުލިބި ބޮޑެތި ވާ ދަރިންގެ އަދަދު ތިން ގުނަ އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ މަމެން ޕިންކީން ވެރިކަމުގައި ތިބި ނަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ކެބިނެޓް ގެ ބައްދަލުވުމެއް ލާރޖް ކޮށް މިރެއިން މިރެއަށް ބާއްވާ މިކަން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ ލާރޖް ކޮށް ހުންނާނީ ބައްޕަގެ އެހީތެރި ކަމެއް ނެތި ބޮޑެތިވާ އަތޮޅު ތެރޭ ހުރިހާ މައިންނަށް ހުޅުމާލޭން ގޯތި ދީފައޭ އޯއް ޔޭއް އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި

 28. ނެތީމޭ

  ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން އިތުރުވާނަމަ އަދިވެސް އެބަޖެހޭ މިކަން ލާރޖް ކޮށް ބަލާ މިފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން އެގޮތުން ހަދަންވީ ގޮތަކީ ގުޅިފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ގޯތި ތައް ދޭންވީ މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް އެއިރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި ތަކުގެ މީހުންނަށް އެމެންނަށް ގުޅިފަޅު ގެ ފެކްޓަރީ ގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ގެއަށް ކުދިން ގާތަށް ދެވޭނެ ނޫންތޭ މިކަން ކުރަންވީއޭ ސަރުކާރަށް ކުރަން އިނގޭނަމަ ރައީސް އިބޫގެ އަންހެން ދުޅައިގެ ސަރުކާރަށް މިކަން ވާނެއޭ މަމެންގެ ހިތެއް ނުބުނެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ..

 29. ޑާޑާޑާޑާ

  އޯއައިސީގެ ގޮތްޕެއްގެ ވެރިއަކަށް ޝަހީމް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ޝަހީމް އަކީ މިފަދަ ކަންކަމަށް ކުފޫ ހަމަވާ އެލިޖިބްލް މީހެކޭ އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ނައިބް ރައީސް އަކަށް އަދި ރާއްޖޭގެ މަޖްލީސް މެމްބަރަކަށް އަދި ޕާރޓީއެއްގެ ނައިބް ރައީސް އަކަށް އެލިޖިބްލް މީހެއް ނޫނޭ އެފަދަ މަގާމް ތަކަށް ދާން ޖެހޭނީ ވަރަށް ފިރިހެން ވަންތަ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނުހުންނަ މީހުންނޭ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ

 30. ދިސްވޭ

  ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓްވީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ނަމަ އެއީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސައިކަލެއް ނޫން ދޯ އެއީ އޭނާ އަތަށް ދުއްވަން ބޮޑު މީހަކު ދިން ސައިކަލެއް ނޫންތޭ އެހެންވެއްޖެނަމަ ތިޔާ އެކްސިޑެންޓް ގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ސައިކަލް ގެ ވެރިފަރާތޭ މިގޮތަށް އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު ތަކެއް ހަދަން ސައިކަލް ތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވޭނީ އެސައިކަލެއް ދުއްވަން ސެރޓިފައި ކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ އެކްސިޑެންޓްްސް ތައް މަދުކުރަން..

 31. އެމެންނޭ

  ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓްވީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ނަމަ އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ މީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަވާއިދު ތައް އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ހެދީމާ ވާ ގެއްލުމޭ ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރ އަށް ބަލައޭ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދު ތައް ހަދަން ޖެހޭނީ ދެން ވެސް އެބަޖެހެއޭ ސައިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ހުއްދަ ދޭ މީހުން އެކަނި ސައިކަލް ދުއްވާ ގޮތަށް ހަދަން އަދި އެމީހުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ހަދަން އެނޫން ނަމަ މިފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅު ނުވާނެއޭ މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެއީ ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އަމިއްލަ އަށް ފެނިގެން އެމެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަމޭ އެކަމަކު އެމެން ސަރުކާރުގެ މުސާރަ ބަނޑު އަޅައިގެން ޔޫކޭ އަށާއި އެހެން ގައުމު ތަކަށް ދަތުރު ކޮށް ރޯދަ މަހު ވެސް މަޖާ ނެގުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެއޭ ޒިންމާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަދާ ކުރާ އާލާތް ގަނޑެއް ނޫނޭ އެއީ...

 32. މަހަށްދޭބަލަ

  ސަރުކާރުން ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ ސޯޝަލް ކައުންސިލުން މިފަދަ ކަންކަން ބަލާ ދިރާސާ ކޮށް އެމެން ތައްޔާރު ކުރި ބްލޫ ޕްރިންޓެއް ނުވަތަ ކާރބަން ކޮޕީ އެއް ވެސް އެބައޮތްތޭ ނެތޭ އެހެންތޭ ތަމެން ދެން މުސާރަ ބަނޑުއަޅައިގެން ކިއެއްތޭ ކުރަނީ ތަމެން ޒީރޯ ޓޮލެރެންސޭ މެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 33. ރައިޓް

  ބޭރު ޝެއިހުންނާމެދު ނަޝީދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި ނަމަ އެއީ ވެލިޑް ސުވާލު ތަކޭ އެއުފައްދަނީ ތިޔާ ޝޭހުން ކަމަށް ހެދިގެން އަންނަ މީހުންނަކީ އެއީ ޔުނިވަރސިޓީ އެއްގެ ހަތަރު ފާރު ވެސް ދެކުނު ބަޔެއް ނޫނޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ރާއްޖޭން ބޭރުން އެއް ގޮތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށް ދަ ރާއްޖެތެރޭ ރަށް ރަށަށް އަމިއްލަ ޖަމާއަތް ތަކުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ބޭރުން ޝޭޚުން ގެންނާން ނުޖެހެއޭ އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް ބޮޑު ގުޅަ އަށް މިކަން ދާން ދެން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ދީނުގެ ވާހަކަ ތައް އާންމު ތަންތާނގައި ދޭން ނުޖެހެއޭ އެއީ ދަ ގަމާރު ދަބީތާއިންނޭ އޭގައި ގިނައީ ގްރޭޑް 7 އިން ކަނޑާލި ބަގަ މިހާރު ބޮޑެތި ތުނބުއްޅާ ލައިގެން ޝޭޚުންނަށް ވެގެން އެބައުޅެއޭ އެމެންނަކީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ވެސް އާބާދު ކުރެވޭ ބަޔެއް ނޫނޭ ދެން ސުވާލު އުފެދޭ އެމެން އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ލަގްޒަރީ ލައިފެއް ގައި އެއުޅޭ އުޅުމާއި މެދު...

 34. ސްޕާރކްސް

  އާޓިސްޓުންގެ ޝަކުވާތައް މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް ދައްކުވައިދީފި ނަމަ ސަރުކާރުން ޖެހޭނެއޭ އެމެންނަށް ގުޅީ ފަޅުން ނުވަތަ ހުޅުމާލެ އެކެއްގެ ބީޗް ފްރަންޓް ގައި 10 ހާސް އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއްގައި 25 ބުރިއަށް އިމާރާތެއް ކޮށްގެން އެއިމާރާތުގެ 2 ހާސް އަކަފޫޓް ހުންނަ ގޮތަށް ކޮންމެ ފްލޯރ އެއްގައި 5 ސްޓޫޑިއޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދާ އެފަދަ ސްޓޫޑިއޯސް ތައް އާރޓިސްޓުންނަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ދޭން ޓޭކް އަވޭ ދެއަރ ޕެއިން ސްޕާރކްސް ފްލައި ސްޕާރކްސް ފްލައި...

 35. ނުފެނެއޭ

  އާޓިސްޓުންގެ ޝަކުވާތައް މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް ދައްކުވައިދީފި ނަމަވެސް ތިޔާއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މިސަރުކާރަކީ އެއީ ކެބިނެޓް ބައްދަލު ވުމެއް ވެސް ބާއްވާ ސަރުކާރެއް ނޫނޭ ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޮންސިވް ސަރުކާރެއް ނަމަ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިފައިވާ ބޮޑެތި ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެއޭ ރައީސް އިބޫ އަށް ތިޔާ ކަން ވާނެ ކަމަށް މަމެންނަށް ބުއްދީގެ ހަމަ ތަކުން ނުފެނެއޭ ނުފެނެއޭ...

 36. ކޭންޔޫ

  ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އާއިލީ ލޯބި ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބޫ ވިދާޅުވުން ފިޔަވައި އޭނާ ގެ ސަރުކާރުން ކުޑަ ކުދިން ގެންގުޅޭ މައިންބަފައިންގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްގީ ވާނެ އުސޫލުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއޭ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ހުރި މެދު ފަންތި އާއި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް ދިވެހިންނަށް ނުދީ ބޭރުމީހުންނަށް ދެނީ އެއީ ސީދާ އޭގެ އަޑީގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން ތިބެގެން އެމެން ކަޓް ޖައްސައިގެންނޭ އެކަމަކު މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް އިބޫ އަށް ވެސް ނުބެލެއޭ ކުޑަ ކުދިންނަށް ނުދެވޭނެއޭ އާމްދަނީ ހޯދަން ވަޒީފާ ތަކަށް އެކުދިންގެ މައިން ބަފައިންނަށް ވަޒީފާ ތައް ކަށަވަރު ކޮށްދޭން މަގު ތައް ކޮށާ ދިނުމަކީ އެއީ ރައީސް އޮފީހުން އިސް ނަގައިގެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ އެކަމަކު ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް 9 މަސް ދުވަސް ވެގެން ދާއިރުވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިކަަމަށް ނުކުރެއޭ މިހާރު ރިސޯރޓްސް ތަކުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިވެެއްސަކު ޝޯރޓް ލިސްޓް ވެސް ނުކުރެއޭ މިކަން ބަލާނެ ރައީސަކު ނެތޭ އައިސޭ ކޭން ޔޫ ބިލީވް އިޓް...

 37. ބަލާ

  ހަމަ ހިނި އަންނަނީ