ސްރީލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އިސް ދެ އެކްޓިވިސްޓުން ކަމަށްވާ ފުނަމާ އާދަމް މަނިކާއި ބައިކަނޑި ހަސަން މަނިކުގެ ޝަރީއަތް ފަށަން ތާވަލް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުނަމާ އާދަމް މަނިކާއި ބައިކަނޑި ހަސަަން މަނިކުގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. އެމީހުންގެ ބަންދަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރު ކުރި ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތު ވެސް އަންގާރަ ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ.

ފުނަމާ އާދަމް މަނިކާއި ބައިކަނޑި ހަސަަން މަނިކު ހައްޔަރުކުރީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ގުޅުން ހުރި ފޮތެއް އެ މީހުން އުޅުނު ގެއިން ފެނުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ ފަރާތުން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ އެފޮތަކީ އެމީހުންނާއި ގުޅުން އޮތް ފޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އައިއެސްގެ ފޮތަކީ ފުނަމާ އާދަމް މަނިކާއި ބައިކަނޑި ހަސަަން މަނިކު ދިރިއުޅުނު ގޭގައި ކިޔަވަން އުޅުނު މީހަކު ގެންގުޅުނު ފޮތެއް ކަމަށް ވެއެވެ. ފުލުހުން އެގެ ފާސްކުރި އިރު އޭނާ ހުރީ މާލޭގައެވެ.

ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގައި އިތުރު ބައެއް ދިވެހިން ވެސް ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ލަންކާ އަދި ވެސް އާއްމު ހާލަތަކަށް ނާދެއެވެ. މިހާރު ވެސް ބައެއް ތަންތަން ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ރަށްދު

  އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ސައިޒް

  56
  9
 2. ބުތު

  އަދިވެސް ސަރުކާރުން އައްޖައްހާ......

  53
  5
 3. ޅަބޭ

  އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނެއް ނޫން. ތީ އެމްޑީޕީގެ ގެރިއްލާ ހަނގުރާމަވެރިން.

  46
  5
 4. އައްޓަމަސް

  ސައިޒުކޮއްލާ އެމްޑީޕީމީހުންނަށް ހީވަނީ ލަންކާއަކީވެސް އެމީހުންގެ އައްޑާއެކޭ! ވަރަށްބަރާބަރު ޖަލަށްވެސްލާތި!

  37
  1
  • ޒިން

   ކީޕް ޑްރީމިންގ ހުކުމެއް ނުކުރާނެ މިނިވަންވާނެ. އެމީހުން އައިސިސްއާ ގުޅުން ހުރިކަމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ފުލުހުންނަކަށް ނެތް ލިބިފައެއް

   7
   21
  • ދދދދދދ

   އަނހާ މިއުޅެނީވެސް އޭގެ ގޮލައެއް. ކަލޭވެސް ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާންވީ.

 5. މީހާ

  ތީ އެމްޑީޕީގެ މައްސަލައެއްނޫނޭ.. ޢީމާންތެރިކަން ކުޑަވެ ހިސާބައްވުރެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވީ...

  8
  25
 6. ދަތްދޫނި

  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެނެއް ބޭނުންހާ ގޮތްގޮތަކަށް ބޭރުގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ނޫލެވޭނެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޯންއުލޭ ބޮނޑި މިއޮތީ ބޮއިފައި.

  33
  1
 7. ކަމަނަ

  ޜަައްޖެއާ އައި ސިސްއާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް އަޑު ފަތުރާ،،އެމީހުންގެ ޓްރެއިނިންގ މަރުކަޒު މިތަަ ހުއްޓޭ ކިޔާ މި ގައުމު ނުރައްކަލައް ވައްޓާލީ ވެސް ހަމަ އެއްބައެއް.

  30
 8. ކިނބޫ

  އެކަން ކުރާ މީހުން އެހެން ގޮވާ އުޅުނީވެސް ދޯ؟

 9. ހޭލުން

  ދިވެހިރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކުރާން އުޅުމަށްފަހު މިހާރު އެހެންގައުމުތަކުގައިވެސް ތިބާވަތުގެކަންތައް
  ކުރަންފެށިތޯ އާދޭހާއެކުބުނަން ދިވެހިގައުމާ ދިވެހިދަރިންގެނަންޚަރާބުނުކުރުމަށް މިހެންމިބުނީ
  އެންމެފަރާތަކުންވެސްކުރާ ތިބާވަތުގެކަމަކުން ދިވެހިގައުމާ ގައުމުގެދަރިފަސްކޮޅަށްމުސްތަކުބަލްގައި
  ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއްވެދާނެ ދިވެހިންނަށް ޝައްކެއްނޫން ޔަގީންކުރެވޭހާގާތަށްވެސް ދިވެހި
  ގައުމުގައި ވެރިކަންކުރެއްވި ފަރާތަކުންދައްކަވާފައިވޭކިހާދެރަ މިކަންކަމުގެނަތީޖާ މިއަދުމިފެންނަނީ
  އެހެންވީމަ ބުނެވެނީ ރަށްކާވެތިބިއްޔާއޭ ދަތުރުލިބޭނީ މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބަހެއް ހުރިހާދިވެހި
  ރަށްޔިތުން ހޭއަރުއްވާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ ވަގުތުފާއިތުވުމުގެކުރިން ވިސްނަވާ