ޣައްޒާ އާއި ސީރިޔާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އޮޅުވާޅާއިގެން ފައިސާ ހޯދަމުން ދާ ކަމަށް އައިއޭސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އައިއޭސީ އިން ބުނެފައިވަނީ ވަކި ވަކިން މެސެޖް ކޮށް، ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ނޭދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމްއިއްޔާ އިން މިހާރު ދަނީ ސީރިޔާ އަދި ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް "ލޯތްބާއެކު" ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

މު ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން އެ ދެގައުމުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައިއޭސީ އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އައިއޭސީގެ ކެމްޕެއިނަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރާއިރު، ފައިސާ ފޮނުވާ އެކައުންޓަކީ ރަނގަޅު އެކައުންޓުތޯ ބެލުމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާ އިން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. ދަރި

  ޢޮޅުވާލުމަކީ ފެޝަނެއްތޯ މިއީ ވަރަށްނުރައްކާތެރިކަމެއް ޣައްޒާއާއި، ސީރިޔާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާހޯދަމުންދާތީ މިކަމުގެނުރައްކާތެރިކަންއެގޭ

  10
 2. ސޯކާބެ

  لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ?
  لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ?
  لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ?
  لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ?
  لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ?
  لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ?
  لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ?