ދިއްފުށީގައި މިރޭ ހިންގަމުން ގެންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ މީހުންގެ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޖުމްލަ 5 މީހަކަށްވަނީ ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުން ރަށުގެ 200 އެއްހާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ، ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް އަނިތާ ކުރި ލަކުޑި އާއި ދަގަނޑު ބުރިތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަޅިނަ ްހަމަލާދިން 2 މީހަކަށްވެސް ދަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމުން އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވައްކަން ކުރި މީހުންނާއި، އާއްމުންގެ މީހަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމުން އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހުންނާއި، ވައްކަމުގައި ބައިވެރނު ނުވާ މީހަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ އަތުގެ ނާރެއް ބުރިވެ، ހާލު ސީރިޔަސްއެވެ.

ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި 5 މީހަކަށް އަނިޔާވިއިރު، 2 މީހަކަށްދަނީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ރޭ ދިއްފުށީގެ ފިހާރައެއްގެ ތިޖޫރިންވަނީ 180،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ގޮޅާ އާރު އެމް (މައުމޫން)

  ވަގުން ފަހާލާ... ރޯދަމަހުގެ ރޯދަނުހިފާ ބައެއްއެއީ

  84
  6
 2. Mamma

  ސަަަަަަަަަާބަހެޭ

  67
  6
 3. ޖޭސްމިން

  ހާދަދެރަކަމެކޭ.....މިފަދަބަރަކާތްތެރި މަހެއްގަމިފެންނަނީ....
  ވިސްނަވާ......

  57
  17
 4. ރަންރިހި ރިނބުދު

  ގާންޏާއަށްވެސް ވީ މިހެން ހަދަން އެއްމެން ނުކުމެ

  31
  3
 5. ޜެޑެެ

  ޥަކިބައެއްގެ މަސްލަހަތު ފުލުހުން ހިމަާޔަތް ކުރަން އުޅޭ ކަމުގައިވާ ނަމަ އަދިވެސް މާރާ މާރީ ހިންގާނެ .ރައްޔިތުމީހާގެ މުދަލާ،ގެދޮރާ،އަނބި ދަރިންނާ ރައްކާތެރި ކޮއްނުދެވެއްޔާ ރައްޔިތުން އެބައި މީހުން ނިކުމެ އެމީހުންގެ މުދަލާ ގެދޮރާ، އަނބިދަރިން ނާ، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސް ރައްކާތެރި ކުރާނެ.

  71
  5
 6. މާމިގިލީ މީހާ

  ކޮބާތަ ފުލުހުން. ކީކުރަ ބައެއްތަ ފުލުހުންއެއީ. މިސަރުކާރުން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ވެސް އުވާލާންޖެހޭ. ކީކުރަން ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބާ ބައެއް އެއީ. ނިދާން ބައިތިއްބައިގެން މުސާރަ ދޭން..

  50
  15
 7. ވަގަކަށް ހާސް ދުވަސް

  ކޮބާ ހީވޭ ކަމެކޭ މީދޯ އެބުނާ ޕާޓޭން ގަދަ ވެފަ އުޅެވިފައި ހުންނާނީ. . އެހެން މީހުން ނަށް ދޭ އަނިޔާ ތިމާމެންނަށް ލިބުނީމާ ހުންނާނީ އެއްޗެއް ވިސްނިފައި

  64
  4
 8. ފުއާދު

  ވަރައްހިތާމަވެރި ދެރެވާމަންޒަރެ
  މިކަމުންދޭހަވަނީ ރައްޔަތުންނަ
  ޅިބޭގެއްލުން ނުވަތަކުއްކުރާ މީހުން
  ރަށުތެރެޔައް ދޫކޮއްލާފަތިބޭތީވެ ރައްޔަތުން
  ޟައްސަލަހައްލުކުރަންޖެހުން

  31
  4
 9. ކައްދާދި

  ސުބުޙާނަﷲ މިޙާހިސާބަށް ޤައުމު ދިޔަ އިރު ކޮބާ ބާ ވެރިންނާއި އަދި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ނަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ދިފާއު ކުރަންތިބޭ ބޭފުޅުން.

  55
  3
 10. އައްޔު

  ކޮބާތަ ޓްވިޓަރޭމެން ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރޭ ކިޔާ ގޮވާބަލަ

  37
  5
 11. ޞާއީ

  އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ.

  39
  6
 12. Anonymous

  ސިފައިންނާ ފުލުހުން ގޮތްނޭންގޭ ތަމްރީން ތަކެއްގަ ، ވަގުން ބުރަކޮށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގަ. ރައްޔިތުމީހާ ނިކުމެ ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރަންވީމަ ވާނެގޮތް މިފެނިގެނަދަނީ....އެކަމަކުވާ މީރަމަޟާން މަސްކަން ހަނދާންކުރޭ.....

  48
  1
 13. ބުތު

  ހުރިހާރަށަކުން ވެސް މިގޮތަކަންތަ ކުރީމާ ރާއްޖެއް އަމާންވާނެ...އިންސާފުލިބޭނީ މިގޮތަ..

  61
  4
 14. މޮހަނު

  އިންސާފު ޤާއިމް ކުރަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް އެކަންކަން ނުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ އެކި ރައްރަށުން ފެންނަމުން އެދަނީ

  50
  2
 15. ޖަހާންގީރު

  ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް

  68
  7
 16. މަރީ

  އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަނިޔާޥެރި ވެގެން ނުވާނެ. ވަރަށް ނާތަހުޒީބް ޢަމަލެއް

  20
  51
 17. ބޮލި މުލައް

  ސިފައިންނާ ފުލުހުން ގޮތްނޭންގޭ ތަމްރީންތައް ހަދަހަދާ އިބޫގެ ހިމާޔަތުގަ ރައްޔަތުން މަރަށް ތެޅެނީ، "އޯގާތެރި ސަރުކާރު"

  41
  4
 18. ވަގުން

  ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ބުނެލަން.. އަހަރެމެން އަދި އަންނާނަން މިއައްވުރެން ގަދަކޮށް..

  4
  36
 19. ޝަރަފް

  އިވޭހާ އަޑަކީ ޙަޤީޤަތެއްނޫން

  9
  13
 20. ޢަފްލާ

  ކޮންމެ ކަމެއް ފުލުހުންގެ ބޮލައް ކެނޑުން ރަނގަޅެއްނުވާނެ ވައްކަން ކުރަނީވެސް ހަމަ އިންސާނުން އިބު ބުންޏެއްނޫން ހުރިހާކަމެއް ތިމަންނާ ހައްލު ކުރާނަމޭ ތެދެއް ދުނަފަތް ކޮންޓރޯލް ކޮހފަ ވިޔަފާރި ބަނދު ކުރީމަ ރަނގާޅުވާނެ މޯދީގެ ސޯޓް ބޭލެނީ އިސްތިއުފާ ދީފަ ގެއަްއް ދާންވީ އިބޫ މީނަ ނުކުރޭ އެއްވެސްކަމެއް ގައުމު ހިންގަންޖެހެނީ އެހެން މީހުން މީނަ ވެެިކަމުގަ ނިދާފަ ގައުމު ބޮއްސުންލަނީ ހުރިހާކަމެއްގަ

  8
  10
 21. އައިންތު

  އަސްލުގަ މީ އެހާ ރަގަނޅު ކަމެއް ނޫން ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި ނަމަވެސް.. އަދި މިމާތް ރަމްޟާން މަހު.. މިސާލަކަށް އެތަނުން މީހަކު މަރުވި ނަމަ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟ މިވަރަށް ލޭއޮހިރުވާކަށް ނުވާނެ

  27
  7
 22. ހޭލުން

  އިންސާފު ގާއިމްކުރައްވަންޖެހޭ ފަރާތުން މިކަންނުކުރެއްވޭނަމަ މިކަހަލަހިތާމަވެރި ހާދިސާ މިބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައި ހިނގުމަކީ ވަރަށްދެރަކަމެއް ވައްކަންކުރުމަކީ ދީނީގޮތުންވެސް
  މަނާކުރައްވާފައިވާކަމެއް ވަރަށްބުރަކޮށްމަސައްކަތްކުރައްވައިގެންއަސާސީބޭނުންތައްފުއްދުމަށްޓަކާ
  ހޯދާފައިސާކޮޅު ވަގުންގެންގޮސް އެކަންނުހުއްޓުވި ވެރިފަރާތަށްގެއްލުނުތަކެތި އަބުރާނުލިބި
  ވެރިފަރާތްބިކަވެހާލުގައިޖެހި މިފަދަކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ރަށްޔިތުންގެ
  ފައިސާއިން ބޮޑުމުސާރައާ އިނާޔަތްތައްދެއްވާބޭފުލުން ބައްލަވަންޖެހޭވަރަށް ނުބެއްލެވިގެން
  ބޮއްސުންލައިގެން ކަންކަންދާކަމުގެ ނިޝާނެއްމީ ރަށްޔިތުންވެސް އެމީހުންބުރަމަސްއްކަތުން
  ހޯދާފައިސާކޮޅުގެއްލޭތަން ބަލަންނުތިބޭނެ ކުރިންއަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ އޯގާތެރިކަމަކީ
  ހަމައެކަނި ވިދާޅުވެލައްވާ ބަސްފުޅަކަށްނުހައްދަވާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ، އެހެންކަން
  ކަމަށް ހިމާޔަތާ ރަށްކާތެރިކަންބޭނުންވާފަދައިން އާއްމުރަށްޔިތުމީހާވެސް މިކަންކަންބޭނުންވާނެ

  14
  1
 23. އަހްމަދު

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ މުދަލުގެ ދިފާއުގަ ނުކުމެ މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން މަޖުބުރުވީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަގުންނަށް ހައްޤު އަދަބު ނުދެވުމުން. މިކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގަ ބަލަިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ މުދަލާ ފުރާނަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެމީހަކަށް ކުރެވުނުކަމެއް ކުރާނެ. ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ނުދެވި ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ ނަތީޖާ މިފެންނަނީ.

  18
 24. އަލިފުޅު

  ބަންގާޅިން ގިނަކަމުން ދިވެހިޒުވާނުންނަށްވަޒީފާއެއްނުލިބޭ ދެންލާރިބޭނުންވީމައި އެމީހުންނަށް ވިސްނިފައިއޮންނަނީ ފޭރުމާއި ވައްކަންކުރުން މިހާރުވެސް މިގައުމުގައިއުޅޭ އެކިގައުމތަކުގެ 100،000 އެއްލައްކަ ބަނގާޅިން މަޑުމަޑުންބޭރުކޮށްބަލަ އޭރުން ދިވެހިންނަށްވަޒީފާތައް އޮއްސާފައިއޮންނާނެ މިގައުމުގައިކޮންމެދިވެއްސަކަށް 5 ވަޒީފާ ފަސްތަނުން މުސާރަލިބޭނެ އޭރުން ދިހިޒުވާނުންއުދުހޭނެ ބިމުގައިހުރިވެއްޔަށްވެރެންވަޒީފާ މިގައުމުގައިގިނަ އެކަމަކުކީއްކުރާނީދޯ؟

  6
  9
 25. ހ

  މިކަމަށް ތަރުހީބު ނުދެވެެނެ.. މިތާގަ މީ ޖަންގަލީގެ އުސޫލުން ކަންކުރަން އުޅޭ ތަނެއްތަ. ޤާނޫނެއް ގަވާއިދެއް ހަމަައެއް އުސޫލެއްނެތް ތަނެއްތަ. ޖަހާލތުގެ ސަރުކާރެއްބާ މިއޮތީ.

  7
  6
 26. ތުނޑީ ގްރޫޕް

  އަހަރެމެންގެ ގާންޏާ ނުކުރާނެ އެކަހަލަ ކަމެއް. ޢެއީ އިރުވާކޮޅު މީހުން ފަތުރާ ދޮގު ވާހަކަ.

  2
  3
 27. ގަންޖާއެދުރު

  ކުރިވަރު އަދި މާކުޑަ.

  12
  2