ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅަދިނުމަށް އެދި ހުށައެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމީ އެ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 113 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ ކަމުގައެވެ.

"މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ގ. ކެނެރީގެ / މާލެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި މ. މާފަންނުވިލާ / މާލެ، ޤާސިމް އިބްރާހީމް އާއި ޏ. ފުވައްމުލައް / މިސްކިތްމަގު، މާހުގެ، ޢަލީ ޒާހިރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-L/20" ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން 08 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 113 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން 11 ފެބުރުވަރީ 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ނިންމަވާފައިވެއެވެ" ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މި ސަރުކާރުގައި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ އާއި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ފާޅުގައި ނިގުޅައިގަނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުކަނޑުވާލާފައިވާތީވެ ރާއްޖެ ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތްކޮށްދޭން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލަތަކާ އެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ ބޭފުޅުން އެދިފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެވިއިރު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރެއްވުމަށްފަހު މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެރޭ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ހޭބަލި

  ބަލައި ގަންނަމަ ފަޑިޔާރުންގެ ޖީބުގައި އެޓަމް ބޮން ހުރިސް.

 2. އަލިމާ

  ބަރާބަރު

 3. ޙޭއަރާ

  ކިތަންމެ ފޫހަރާފަ ވެރިކަމުން ނުފައިބަން ހުއްޓަސް އަޖަލުހަމަވާނެ ދުވަހެއްވޭ... އެދުވަހަކު ތިވެރިކަމާ އިއްޒަތެއް ނުގެންދެވޭނެ.. ވިސްނާލާ ކިތައްކިތައް ރައްޔިތުންގެ ބަދު ދުޢާ ވާނެކަން...

 4. ޑޭންޖުރެސް

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ބުނާ އެމްޓީސީސީ އަށް ދޯ އެދިނީ ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާރޕޯރޓް އަޅަން އެދިނީ ތަމެން ބަލައްޗޭ ޖުލައި 26 އަށް މަމެން ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓް ނިންމާލާނަމޭ ތަމެން ވެސް ހުޅުދޫ ގައި އެއާރޕޯރޓް އެއް އަޅަން ބޭނުން ނަމަ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފަންވީއޭ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ފަދަ ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ މީހުންނާއި އެކު އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި. މިހާރު ތަމެން އޭނާ އާއި ގުޅިގެން ތިޔާ ކުރާ ކަމަކީ އެއީ ގައުމަށް ގައްދާރުވުމޭ އިޓްސް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ އިޓްސް ޑޭންޖުރެެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 5. ނެތީމުދޯ

  ރައީސް ޔާމީން އަޒުލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް ކަން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ދެން ހުންނާނެ މިހާރު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ނަށް މޭޒު ދަށުން ދަމާ ކުޅެގެން މަމެންގެ ވެރިކަން ރަނގަޅަށް ވައްޓާލެވިފައި. ތަމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅެނީ ގައުމު އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިއްކާލައިގެން ތަމެންގެ ނަފްސް ވިއްކާލައިގެން ކަމަށްވިނަމަ ވެސް ދިވެހިން އެގޮތް ބޭނުން ނުވާ ކަން ތަމެން ގަމާރުން ނޫނިއްޔާ މާލޭގެ މަގުމަތި ބަލާލުމުން ތަމެން ބީތާއިން ނޫން ނަމަ ތަމެންނަށް ވިސްނޭނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތަމެން ބަލާލުމުން ސޯމާލިޔާ މީހަކާއި ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑާއި މޫނު އެހާވައްތަރީ ރިއަލީ ތަމެން ތިޔާއީ ސޯމާލިޔާ ޕައިރޭޓުންގެ ޑީއެންއޭ ތޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމުދޯ.

 6. ވެއްޖެތޭ

  ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް މަމެންގެ ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިެއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ކުރެވިއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ކުރެވިއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ކުރެވިއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ކުރެވިއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ކުރެވިއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ކުރެވިއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ކުރެވިއްޖެތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް

 7. ބަލާތި

  މިހާރު މިއޮތީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކަން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ ތަމެން މީގައި މާ ބޮޑަށް ފުއްޕަން ނަހަދާތި އިނގޭތޭ ތަމެން ދެން މަމެންގެ ރައީސް އަޒުލް ކުރަން އުޅުމަށް ވުރެން މާ ތާހިރުވާނެ އެއް ނޫންތޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކުރު ސޯޓް ބުރިއެއް ލައްވައިގެން ތަމެން އޭނާ ގޮވައިގެން ވިންޑްސާރފް ކަނދަކަށް އަރައިގެން ކުނި ކަހާ ފިއްސަކުން ފަލި ޖަހަމުން ލައްގަޅޭ މައިން ލައްގަޅޭ މަށަށް ލައްގަޅޭ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން މިލަވަ ކިޔަމުން ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ގޮސް ބޮލިހިލިއްޔާ ދޯ. މީމަމެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ނޫން ޓްވިޓަރޭ އިނގޭތޭ މީ ގޮސިޕްްސް ދައްކާ ވާހަކަ އިނގޭތޭ. ތަމެންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން އެޒާތުގެ ތެދު ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާނެ ކަން ވެސް ދޯ.

 8. ތިބޭތި

  ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް އަޒުލް ކުރިޔަ ދޭނަމޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެން ތިބޭތި އަޒުލް ކުރަން ތައްޔާރު ވެގެން ރަނގަޅަށް ތެޔޮލައިގެން ތައްޔާރަށް ތިބޭތި އިނގޭތޭ މަމެން އެބަދަން އަޒުލް ކޮށްދޭން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭތޭ. ތިބޭތި.

 9. ޑޭންޖުރެސް

  ކޮން އަޒުލެއްތޭ ބޮޑު އެއް އަޒުލް އޮންނާނީ އިނގޭތޭ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަޒުލް އޮޅާލަބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެެސް ޑޭންޖުރެސް ޓޭކް އަވޭ ދިސް އަޒުލް އިޓްސް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް.

 10. އެވްރީ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް މަމެންގެ ރައީސް އަޒުލް ކުރެވުނުތޭ ނޫން ނުކުރެވުނު ދޯ. ދެން ތަމެން ދެ ފައި ދަނޑިއަށް ރޭންވީ އެއް ނޫންތޭ. އެވްރީ ބޮންޑް ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ވެލިއު ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ރޫލް ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ލޯ ޔޫ ބްރޭކް އައި ކީޕް ވޮޗިންގް އިޓް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ގިވް އިޓް އަޕް ޕްލީޒް ޕްލީޒް ޕްލީޒް ޕްލޭ ދަ ބޭސް ގިޓަރ އެން ޑާންސް އޮން ދަ ސްޓޭޖް ވިދް ދަ ގިޓަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް ޑާްންސް އޯ ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް. އޯ ކާންޓް ޔޫ ސީ ޔޫ ބިލޯންގް ޓު އަސް....

 11. ވޮޗިންގް

  ހުޅުމާލެ- މާލެ ކޭބަލް އަޅަން 44.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޑޮންފެންއާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ސްޓެލްކޯ އިން ހަމަ ގިއަރ އަޕް ކުރަންވީ ލާރޖް ކޮށް ކީޕް އިޓް އަޕް. އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ޕްލޭން ޔޫ މޭކް އެވްރީ ބޮންޑް ޔޫ މޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ އޯއް ޕްލޭ ދަ ބޭސް ގިޓަރ އެން ޑާންސް އޮން ދަ ސްޓޭޖް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ފީލް އިޓް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް...

 12. ސޯފާރ

  ރައީސް ޔާމީން އަޒުލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ދެން އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް މިހާރު އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ އެމެންނަށް މަމެންގެ ވެރިކަން ޓޮޕްލް ކޮށް ނުލެވޭނެ ކަން ދޭއާރ ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް ދޯ. ނައު ހިއަރ އައި އޭމް ވޮޗިންގް ދެމް ގިއް ގެޅެން ދެން ބަލިވާތަނޭ ކުދިންނޭ ޔޫ އާރ ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް. އައި އޭމް ޓަޔަރޑް އޮފް ބީންގް ޓެލިންގް ދިސް ޓު ދެމް ބިކޮޒް އިޓްސް ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް ޔޫ ސޯ ފާރ އައި ޖަސްޓް ކާންޓް ސީ ޔޫ އާރ ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް އޯލް ރައިޓް..

 13. ބީޓްއިޓް

  އާއް ހާއް. އާއް ހާއް. ހާއް ހާއް ހާއް ދުރަށް ދޭ ފެއްސެން އުޅޭ ތަމެން ތިޔާ އައީ ކޯއްޗެއް ހިފައިގެންތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ. މިޔާއީ ތަމެންގެ ރައީސް ސީދާ ލާރޖް ކޮށް އަޒުލް ކުރަން ވެގެންނޭ މިއައީ އިނގޭތޭ ގަމާރު ޕިންކީންނޭ. އެހެންތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދައްކަގަ ތިޔާ އަޒުލް ސިޓީ މަމެން އަތަށް ބަލާލަން މިވީދާ ކުދި ކުދި ކުދި ކޮށްލީ އޭ ތަމެން ތިޔާ ގެނައި އަޒުލް ސިޓީ ތިޔާ ސިޓީ ބަލައިނުގަތީ އޭ މީ ދެން ތަމެން ނަށް ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ ޖަސްޓް ބީޓް އިޓް ބީޓް އިޓް ބީޓް އިޓް ބީޓޭ އިޓް ބީޓޭ އިޓް ބީޓް އިޓް ބީޓް އިޓް...

 14. ނެތީމޭ

  ހާއް ހާއް ހާއް އާއް އާއް އާއް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު މާލޭގައި ބޮޑު އެއްވުމެއް ބޭއްވިގެން ނުވާނެއޭ އެވާނީ އެއީ ސީދާ މުތުލަގު އައިރު ގާނޫނީ ކަމަކަށޭ މިހާރު މަމެން މިއޮތީ ސްޓޭޓް އޮފް އެެމެޖެންސީ ހިންގާފައި ކަން ތަމެންނަށް އިނގެންވާ ނެއެއް ނޫންތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން މީ ސީދާ ކުއްލި ނުރައްކަލޭ މެން ކަން ތަމެން މާ ބޮޑަށް ފުއްޕާނަމަ އެމްޑީޕީ މައްޗަށް ކުއްލި ނުރައްކަލެއް ކުޑާ ކޮށް ޖައްސާ ސައިޒު ކޮށްލަން ޖެހިދާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 15. ބޮލިހިލާ

  ފުލުހުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ޕީޕީއެމުން ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވާ ބަޔަކު ވާންވީއޭ ނުވާ ބަޔަކު ނުވާންވީއޭ ކަންބޮޑު ވާ ބަޔަކު ދަގަ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި އެކު ކުރު ސޯޓް ބުރި ލައިގެން ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން ބޮލި ހިލާދޯ.

 16. ކާށިހޮވާ

  މަމެންގެ ރައީސް އަޒުލް ކުރަން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުމުން އެމެން ތަންޑާ ވެއްޖެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެބަލައި ނުގަތުމުން ދޯ ހުންނާނެ މިހާރު މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ވެރިކަން ވައްޓަން ހަދައިގެން އެމެން ނަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ދޯ. ދެން ވެސް ތަމެން ތިޔާ ކަމާއި ނޫޅެ ރަށުތެރޭން މުޑި ކާށި ހޮވަން ދަގަ މިއޮށް ގޯނި ގަނޑު ހިފައިގެން ގޯނިން ހެދުން ފަހައިގެން ނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ކާށިހޮވާދޯ.

 17. ހަޖާމު

  ހުކުމް ކުރިރޭ އެމްޑީޕީ މީހުން ފޮށީ ގެ އެންމެ އަޑީގައި ފޮރުވާފަ ހުރި ސަލީބުތައް ޖީބައްލައިންގެން މަގަށް ނުކުމެ ވެރިކަން ވައްޓަން އައި ކަމަށް ވަނީ ފަޅާ އަރާފަެވެ.އެއީތަ ވެރިކަން ވައްޓާ ގޮތަކީ. ނޭގޭނަމަ އަހާލާނަމަ

 18. ރަންގުކާސިމާ

  މިހާރު ދުނިޔޭ ގެ އޮޕޮސިޝަން ޕާޓީތަކަށް ނާކާމިޔާބީ ކުރިމަތިވެއެވެ. އެއަކީ މައްސަލައެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އޮޕޮސިޝަން ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ކެހިލިބޭތީ މައްސަލައަކީ.ދުނިޔެ ކުރިމަތީ ޑިމޮކްރަސީ އަގުވައްޓާލީ އެމްޑީޕީއެވެ. މިހާރު އެމެރިކާ އެއުޅެނީ ލަދުން ހަދާނެ ގޮތެއ