މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން "ބޮޑު ގެރިއެއް" ކަތިލައިފިއެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި އެ ގެރި ކަތިލި ފޮޓޯތައް މިހާރު ދަނީ ދަައުރުވަމުންނެވެ. އެ ފޮޓޯތަކުގައި، ގެރީގެ ހަށިގަނޑުގައި ދިވެހިން ބަހުންނާއި، އިނގިރޭސި ބަހުން، އަދި ހިންދީ ބަހުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންކޮޅެއް ވަނީ ތަތްކޮށްފައެެވެ. އަދި ތަތްކޮށްފައި އެ ލިޔުންކޮޅުގައި މިއަދުގެ ތާރީހުވެސް ލިޔެފައި ވެއެވެ.

ކަތިލާފައިވާ އެ ގެރީގައި ތަތްކޮށްފައި ހުރި ލިޔުންކޮޅުގައި ވަނީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތުގެ ހައްގުގައި، އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރުދިނުމުގެ ގޮތުން ކަތިލެވޭ ގުރުބާން ކަމަށެވެ.

މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ބޮޑު ގެރިއެއް ކަތިލާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

މި ގެރި ކަތިލާފައި ވަނީ ކޮންތާކު ކަމެއް ނޭގެއެވެ.

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާއި ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ގެރިއެއް ކަތިލިއިރު، އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ ގައުމުގެ ގެރި މަސްކާ މުސްލިމުން ދަނީ މަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި 44 މުސްލިމަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

އަދި އޭގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މޯދީގެ ސަރުކާރުން އިންސާފު ހޯދާދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު މީސް މީޑިއާގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

59 ކޮމެންޓް

 1. ގައުމު

  ސާބަސް ދިވެހި ބަތަލުންނަށް

  244
  27
  • ސުތުލި

   ދެން ރާއްޖޭގެ ރައިސް އިންޑިއާއަށްދާއިރު މިކަހަލަކަމެއް އެވެރިންކޮށްފިއްޔާ ވަރަށްދެރަ. އެތަނަކީ މާބޮޑަށް މިނިވަންކަން އޮންނަތަނެއް.

   28
   168
   • ފައިރޫޒު

    ޢެމީހުން މިހާރުވެސް ނުކުރާ އާކަމެެއް އިތުރަކަށް ނުކުރާނެ

    166
    10
   • .......

    ކަލޭ ދެން ހިތާމައިގެ ކަރުނަ އޮއްސަން އޮންނަންވީނު. .

    39
    6
 2. ވާނުވާ ބޭ

  ދިވެހި ރާއްޖެ ހެނެއް ހީއެއް ނުވޭ

  79
  26
 3. ދަރަނި

  މިއީ ގައުމަށްޓަކައި އަދި ދީނަށްޓަކާ ގުރުބާންވި ކަމުގެ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް މިއީ ފެށުމެއް މިފެށުމުގައި ﷲ ބަރަކާތްލައްވާށި އެވެ އާމީން ހުރިހާމީސް ތަކުން އާމީން ވިދާޅުވެ ދެއްވާ އާމީން.

  323
  28
  • ހުދުހުދު

   އާމީން

   181
   9
  • ސަންތިމަރިޔަބު

   އާމީން

   96
   4
  • ......

   އާމީން. ޔާ ރައްބަލް ޢާލަމީން އާމީން. އަޅަމެނަށް ނަސްރު ދެއްވާށި އާމީން

   119
   4
  • ޖެރީ މީދާ

   އާމީން..

   50
   2
 4. ކުޑަހުސޭނު

  މިއީ ފެށުން ﷲ އިރާދަފުޅުން އިންޑިއާގެ މައްޗަށް މިގައުމު ނަސްރު ހޯދާނެ މިއީ ކުޑަކުޑަ ލާމަސީލު މިސާލެއް.

  274
  22
  • :

   އިންޑިޔާގެ މައްޗަށް ނަސްރު ހޯދަންށޭ ކިޔާފަ އާއްޖަފާއްޖަ އެއް ނެތް ގޮތުގަ ކުފުރުގެ ގެރިއެއް ކަތިލީމަ މި ވަނީ ކޮން އެއްޗެކަށް. ދެކޮޅުވިޔަސް މީ ބޮޑު ވަރު. މަވެސް މީ ވަކި އެ މީހުން ކޮޅަށް ހުންނަ މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު އެ ކުރި ކަންތައްތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އަދި މިގައުމުގަ އިންޑިޔާ ސައިޒުގެ ރައްޔިތުން އުޅޭ ވިއްޔާ ހަމަ ފުއްޕަންވެސް. މީ ހަމަ އެމީހުން ލައްވާ ބޮނޑިއެއް ހޯދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ކުރި ކަމެއް.

   19
   57
 5. އެޖްޑާ 19

  މޯދީ އަދީ އަކީ މޮޔަގެރިއެއްކަހަލަ ނުރައްކާތެރި އިރުހާބީ ޚިޔާލުގެ މީހެއްކަން ދިވެހިން ހަދާންކުރަންވާނެވެ. ކަޝްމީރުގެ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން އިންޑާގެ މުސްލިމުންނަށްވެސް އެސޮރުގެ ދުއްޕާން ފޯރައެވެ. ދެން މި ރާސްތާގައި މިވަނީ ދިވެހިންނެވެ. ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މި ޤައުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ދަމަހަށްޓަވާދޭވެ!

  228
  9
 6. މޯޑު

  ކޮންމެ ދީނެއްގެމީހަކަށްވިޔަސް އިހުތިރާމް ކުރަންވާނެ.

  68
  156
  • ކިނބޫ

   އިހުތިރާމް ކުރަންވާނީ އިހުތިރާމް ކުރާ ބަޔަކަށް. މިކަހަލަ އަދުއްވުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރާނީ އެމީހުންގެ ތެރެއިން ވާ މީހުން. އަހާބަލަ ކަލޭގެ ކަންނެލިއޮޑި ކައިރީ.

   78
   11
  • އިބްރާ

   އެވެރިންގެ ފޮތްތަކުގައިވަނީ އިސްލާމުންނަކީ އެވެރިންގެ ދުޝްމަނުންކަމުގައި. މީހަކުދެކެ ލޯބިވާންޖެހޭނީ ﷲއަށްޓަކައި ، އަދި ރުޅިއަރަންވެސް ވާނީ ﷲއަށްޓަކައި. ﷲއަށްޓަކައި ﷲއަށް ޝަރީކްކުރާ ބަޔަކަށް ލޯބިވާންޖެހޭނެގޮތެއް މޯޑަށް އެނގިފަ އެބައޮތްތޯ؟

   69
   6
  • އަހުމަދު

   އެއި. ތެދެއް. މިހާރު މި އުޅުނު ނިންމާފައި އަނެއް އުޅުމާއި ، ފަލަސްތީނު އަދި އިސްރާއީލު އަލުން ރައްޓެހި ވުމުން ވަނި ނިންމާފައި.

   8
   2
 7. ކިޔާ

  ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން މިބާވަތުގެ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެ. މިއީ ދީނީ ފުރއްސާރަ. މޯދީގެ ދަތުރާއި ދެކޮޅުހެދުމަށް މުޒާހިރާ ކުރުމާއި ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ދީ!

  44
  158
  • މުހައްމަދު ދީދީ

   އަސްލިވެސް ދީނީ ފުރައްސާރަކުރުމަކީ އެސްލާމްދީނުގަވެސް އޮންނަކަމެއްނޫން. އަހަރެމެންގެ ހަތިމަކަށް އެމީހުން އިހާނާތްތެރިކޮށް ކަންތަށް ކިރީމަ ވާ ދެރަޔާ އަންނަ ރުޅި ކޮއްމެ މިސްލިމަކަށްވެސް އިނގޭނެ. ދެން އޭނަޔަށް މިކަން އެނގުމުން މުސްލިމުނަށް ކުރާ އަނިޔާ ވާނީ ގިނަ. އަހަރެމެންގެ ގެރި ކަތިލި ގުރޫޕަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކިރެވޭނެ. މިއީ އެ ނުލަފާ މީހާ ލައްވާ މުސްލިމުނަށް އަނިޔާދޭން ކުރިކަމެއް.

   50
   71
   • ދދދދދދ

    ހަތިމަކަށް އެމީހުން އިހާނާތްތެރިކޮށް ކަންތަށް ުކުރީމަ ދެރަވާ ބަޔަކު މިގެރި ކަލޭގެ އުނގަށް ވެއްޓޭކަށް ނޭދޭނެ. މޮޅު ވާހަކަ ނުދައްކާ.

    42
    11
 8. ޢިބޫޑީ

  ބަލަ މަށާއި ނުބެހި ކަލޭމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ އަފްރާޝީމް މަރާލި މީހުން ހޯދަދޭށޭ ބުނަންވީ! ޢަދި ފުލުހުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ ކައިރީ އަހަން ވީ! ޙަނދާން އެބަހުރިތަ ޝައިކް އިމްރާން ބޮޑުމުޒާހަރާގައި ބުނި ހަނދާން "މިހިރީއޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް". ޢެހެންވެއްޖިއްޔާ ހާމަކުރާށޭ ބުނެބަލަ!

  109
  6
 9. މަރިޔާދު

  މޯދީހެ ޚިޔާލީ ކަލާންގެ މަރާލައިފި. . މަރުދޫޚް

  116
  7
  • Anonymous

   ?????

   52
   5
 10. އިސްމާޢީލް

  ގެރި ކަތިލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަހުލަވާނުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް!

  158
  19
 11. ޢާދެ

  އައްސުލްތާނު ދޮންގެރި މަހާރަދުން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެ ދޮން މޯޑީ މަހާގެރި. މޯޑީގެ ނަން ދިގު ވެއްޖެ މިވީ ގޮތުންް.

  109
  9
 12. ދަތްދޫނި

  ޗައިނާ ގައި މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފުން މަނާކޮއް މުސްލިމުން ނަށް ކުރާ އަނިޔާ ތައް ތަމެންނަށް ނުފެނޭތަ! ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާ މީހުން ބޭލުމަށްޓަކައި ޗައިނާ އެމްބަސީ ދޮށައް ޕީ ޕީ އެމް އަށް ތާއީދު ކުރާ ކުދިންކޮލު ގޮސް މުޒާ ހިރާ ނުކުރަނީ އެކަމަކީ އެވެރިންނަށް ރަގަލު ކަމަކަށް ވާތީ ދޮތަ! އަނގަ އެއް އޮތިއްޔާ ކާލެއް ނުކާނެއޭ ބުނެއުލޭ.

  34
  81
  • ޗާނެ ހެލެނީ

   މި މީހުންނަށް ހީވާކަހަލަ އިންޑިއާ އަކީ އެމްޑީޕީ އޭ ޗައިނާ އަކީ ޕީޕީއެމް އޭ. ބަލަ މިއުޅެނީ ވަކި ޤައުމެއް ވެގެނެއް ނޫނޭ. ޗައިނާގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާވެސް ހަރުއަޑުން ކުއްވެރިކުރަން. އެކަމަކު މިވަރު ޖާހިލު އަދި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރި މީހަކު މި ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އަރުވައި ކުރުނީސްކޮށް، މިވަރެއް ނެތިގެން ބަޔަކު އުޅޭތީ އެކަންވެސް އަހަރުމެން ކުށްވެރި ކުރަން. އަހަރެންގެ ދުޢާ އަކީ الله سبحانه وتعالى އެވެރިންގެ ޤުރުބާނާމެދު ރުއްސަވައިވޮޑިގަތުން. އާމީން

   92
   8
  • ދޮގެއް؟

   ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކަލޭ އޭރު ހަޅޭއް ވެރުނީ ތިކަހަލަ ކަންކަމާ ނުރުހިގެނެއް ނޫންތާ. ވެރިކަމުގަ ތިބީ ކަލޭގެ ނަންނާމެންނަށް ނުވާތީތާ. އެހެން ނޫންނަމަ މިހާރު މިކުރާ ކަންތައްތަކާވެސް ކަލެއަށް ވާހަކަ ދެއްކެން ވާނެތާ.

   24
   1
  • ޢަލީ

   ސިނަމާލެ ބުރިޖު + މުސްލިމުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ≠ އިބުދުލް الله ޔާމިން
   އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން + މުސްލިމުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ≠ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު

   މިކަހަލަ ރައީސުން މުސްލިމުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ސަފޮދަރުން.

   2
   3
 13. ހޭކެނޑޭ

  ސަލަފު ޖަމިއްޔާ މިކަމުގައި ކީކޭ ބުނަނީ!

  37
  5
  • އިބްރާ

   ﷲއަށް ޝަރީކުކުރާ މީހަކަށް ﷲއަށްޓަކައި ލޯބިވެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. މީނާއަކީ މުސްލިމުންނަށް ޖެހިފައިވާ ބލ އެކެވެ. މި ބލ އިން މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރައްވާތޯ މާތްﷲއަށް ދުޢާ ދަންނަވަން.

   44
   4
 14. އަޒާ

  ސާބަސް މިކަން ކުރި ބަޔަކަށް....

  84
  13
 15. ގެރި

  މިގެރި ކަތިލާފައި ވަނީ ސައުތު އެފްރިކާގެ މަލާވީ ގައި ޝައިޚު އިދުރީސް ހުސައިނުއާއި ޝައިޚު އިލްޔާސް ހުސައިނުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން

  41
  13
 16. ކައުންސެލަރު

  އަސްލުވެސް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ. މިހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާއިރު މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެކޭބުނާނެ މީހަކުނެތްކަމަށް ހީކޮށް ވަރަށްދެރަވެފައި ހުއްޓާ މިޚަބަރުފެނުމުން ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ ހިލުވާލައިފި. ޝުކުރިއްޔާ ޤައުމީބަޠަލުން! އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންކަމުގައި ނުނިޔަތެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ އިންޑިޔާއަށް ހަލާކުހުރި!

  93
  13
 17. ސިއްކަ

  މިގެރި ކަތިލާފައިވަނީ “އަގީގާ އަލް މުސްލިމް”ގެ ފަރާތުން. މިއީ ޝައިހް އިދްރީސް ހުސައިން އާއި ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިނުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރިއެއް

  45
  8
  • ސިއްކަ

   ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އަޤީޤާ އަދި ސަދަޤާތް ބަކަރި އަދި ގެރި ކަތިލައިދޭ ބައެއް މާޝާﷲ. އަޅުގަަނޑު ހަމަ މިމީހުންގެ ޕޭޖު ދެންމެ ބަލާލީ https://www.facebook.com/Aqeeqah.al.Muslim

 18. ކޮސް

  މިއީދެން ހޭ ބުއްދި ތިބޭ ބަޔަކު ކުރި ކަމެއް ނޫން. ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް. ކުއްވެރި ކުރަން.

  16
  77
 19. ސަމާ

  ހެޔޮނިޔަތުގަ ކުރާކަނިތައް ިސްތިހާރުކުރޭތަ ތިކަމުން ފިތުނަ އުފެދުން ނުން ކަމެއްވެއްޖެތަ

  16
  55
 20. ކުއީން

  ހަހަހަ ހާދަ މަޖާ ކުދިންކޮޅެކޭ?

  18
  7
 21. ސަލާހު

  އެފްރިކާގެ އަވައްގަނޑަކާ ވައްތަރީ.

  5
  10
 22. ކޮމެންޓްކުރާމީހާ

  މޯދީއަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއްޓެރަރިސްޓް....އަދި އޭނާވަރެއްނެތިގެން ބަޔަކު އުޅޭތީ ހައިރާންވޭ..އެހެންނަމަވެސް ތިޔަފަދަ ޢަމަލުތައް ނުހިންގުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަން....ﷲ އަށްޓަކައި ނޫނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކަތިލައިގެންނުވާނެ.....ނޫނީ ތިޔަފަދަ ޢަމަލުތަކުން ޝިރުކުކުރެވިގެން ހިނގައިދާނެ..

  24
  4
 23. އިބްރާ

  ގެރީގެ މަހާއި ކިރަކީ ކެއުމަށް މާތްﷲ ޙަލާލުކުރައްވައިފައިވާ ތަކެތި ، މޯޑީ ފަދަ ދެއޮޅިއެއްނުވާ އިންޑިޔާގެ ބިލިއަންމީހުން އެ ގެރިއަށް އަޅުކަންކުރިޔަސް އަހަރެމެން އުޅޭނީ ﷲއެންގެވިގޮތަށް ، ގެރިމަސްކައި އޭގެ ކިރުވެސް ބޮއިހަދާނަން. އެވެރިންވެސް ގެރީގެ ކިރުބޯކަށެއް ދެކޮޅެއްނުހަދާ. ކަލާނގެ ކިރުބޯއިރު އޯކޭ . ކަލާނގެ މަސް ހަރާނމީ. އަނެއްކާ ކަލާނގެ މަރުވެސްވޭ މޮޔަބަލިޖެހިގެން، އަޅެ މޮޔައެއްނުވާނެތަ؟ މިފަދަ ﷲއަށް ޝަރީކުކުރާ މީހަކަށް މިފަދަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ޝަރަފެއް ހައްޤުވާނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ؟

  38
  3
 24. ރަގީބު

  ތިޔަ ގެރިކަތިލައިގެން ހިންގިއަމަލަކީ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދައި، މަސްލަޙަތު ނަގާލައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ކުރި ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް .

  12
  32
  • )))

   ތިހެންބުންޏަސް މިހެންބުންޏަސް ވިސްނޭ ބަޔަކަށް ވިސްނޭނީ. ނުވިސްނޭ ބަޔަކަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިޔައިދިނަސް ނޭނގޭނެ. އެއީ މިދިވެހީންގެ ތެރޭގަ އުޅޭ ނުލަފާ ދިވެހިންނަކީ. ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ހަލާލު ކޮށްފާނެ.

   5
   2
   • ރުހުން ނުރުހުން

    ތިކިއަނީ ހުސް ގުދޯގުދޯއެވެ ދީނައްޓަކައި ގައުމައްޓަކައި ދައްކާހާވާހަކަތަކެއްނޫން މަވެރިކަންވީމަ މަވެރިކަންނުވީމަ ދައްކާވާހަކަތަކެވެ

    2
    1
 25. ސައްލި

  ތިޔަ މަކީ ތިޔަކަންކޮށް އަދި ތިޔަކަމަށް ތާއީދު ކުރާމީހުންނަކީ މުރައްކަބު ޖާހިލުންކަން އިއުލާނު ކުރުމަށް ކުރިކަމެއް. ތިޔަކަމުން ގެއްލުމެއް ލިބުނިއްޔާ ލިބޭނީ ހަމަ ދިވެހިންނަށް .

  8
  21
 26. ސޯން ޕޯލް

  ނިޝާން އިއްޒުއްދީން ގެ ލަގަބް އަރުވަންވީ ގެރި ކަތިލީ މީހުން ނަށް...ސާބަހޭ ތީ ދިވެހި ދަރިންނަކީ މި ގައުމު ބޭނުން ވަނީ ތިޔަ ފަދަ ދަރީން...

  34
  7
 27. ނަރު

  ކޮންތާކު ފިލާ ތިބެގެން ކުރިކަމެއްބާ

  4
  10
 28. ނީތާ

  ދެން މީ ބޮޑުވަރު...... މަގޭ ހިތަށް ހަމަ އަރަނީ މިވެރިން މާދީންވެރި ވެގެން އުޅޭއިރު އިސްލާމް ދީނުގަ އެބަ އޮވެޔޭ އެހެން ދީންތަކަށްވެސް ރެސްޕެކްޓްކުރަން އަންގަވާފަ.... މިގޮތަށް ހަމަ ކަންކުރަނީ ހަމަ ދީން ދެކެ ލޯބިވާތީ ބާވައޭ ހިތަށް އަރާ..... ވިސްނަންވާނެދޯ އެމީހުންވެސް އެފަދައިން އަހަރުމެންގެ ޤުރުއާން އަށް ހެދީމަ އަހަރެމެންނަށްވެސް އަސަރު ކުރާނެކަން.... އެމީހުންގެ ދީނަށް އަހަރެމެން ރެސްޕެކްޓް ނުކުރާތާގަ އަހަރެމެން އެމީހުންގެ ކިބައިން ރެސްޕެކްޓަށް އުއްމީދުކުރުމަކީ ބޭކާރުކަމެއް.

  9
  14
  • ޟިރާރު

   މި ސަރުކާރުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމައް ހުރަސް އެޅުމުން މި ފަދަކަންކަން ކުރަނީ... އިންޑިއާ ސިފައިން މި ގައުމުން ބޭލުމައް ގޮވާލާތީ ސަރުކާރައް އަދި އެމްޑީޕީ ގެ ވެރިންނައް ހަޖަމެއް ނުވޭ

   11
   1
 29. :

  ޙަރާމްކޮށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަލާލު ކުރިޔަސް އެ ނުވާނެދޯ ހަލާލެއް. ތިޔަ ކުރި ކަމަކުން ލިބޭނެ މަންފާއެއް ނޯންނާނެ. ދެން އިންޑިޔާއިން ބޮން އެޅީމަ ބުނާނެތޯއްޗެއް ތިމަންނަމެން ހަމަ އަލިފުގަ ތިއްބަޔޭ މިހެން މިވީ.

  3
  12
  • ..........

   ގެރިއެއް ކަތިލީމަ ބޮން އަޅަން ޖެހޭތަ؟ ތިއޭ އެމީހުން ކަމުނުދާ ކަމަކީ.

 30. ހުސެން

  މޯދީއަށް މެސެޖް ދޭން ގެރި ކަތިލުން އިސްލާމްދީން ހުއްދަނުކުރޭ.

  5
  9
 31. މުޙައްމަދު

  މޮޑީ ހީކުރި ދިވެންނަކީ. ފަކިސްތާން ޓެރަރިސްދުން ކަމަށް

  6
  4
 32. Mohamed

  وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

  (އަލް އަންޢާމް - 108)
  اللَّه ދޫކޮށް، އެއުރެން އަޅުކަންކުރާ ތަކެއްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްޗެހިގޮވައި ނަހަދާށެވެ! އޭރުން ނޭނގިތިބެ އެއުރެން عداوة ތެރިކަމުގެ ގޮތުން اللَّه އަށް އެއްޗެހި ގޮވައިފާނެތެވެ. ހަމައެފަދައިން، ކޮންމެ أمّة އަކަށްމެ އެބަޔެއްގެ عمل، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ދެއްކެވީމެވެ. ދެން އެއަށްފަހު، އެއުރެން رجوع ވާހުށީ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށެވެ. ދެން އެއުރެން ކޮށްއުޅުނު عمل ތަކުގެ ވާހަކައިން، އެކަލާނގެ އެއުރެންނަށް خبر އަންގަވާނެތެވެ.

  7
  1
 33. ޣޮތު

  ތީމިވެރިކަން ވެއްޓުނީ ޔ.މ.ނ.ގާތުބުނޭ ވައްކަން ކުރަން ތައްޔާރު

  1
  2
 34. ކޮމޮލިކާ

  އިސްލާމް ދީނުގައި މީސް މީހުންނާއި ޖެއްސުންކޮށް ފޮށި ބުލީކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަރުކަށިކޮށް ނަހީކުރައްވައިފައިވާކަމެއް

  4
  2
 35. މުހައްމދު

  ދެކޮޅުހެދުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެކަމަކު މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮތުގައި ބަލައެއް ނުގަންނަން. ގެރި ކަތިލެވެން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ކާންށާ ﷲ ގެ ހަދުރަތަށް.

  3
  3
 36. ކަރުބަލާ

  ތިފަދަ ކަންކަމުގަ ގުރުބާން ކުރުމަކީ ދީނުގައި ސާބިތު ކަމެއްތޯ ބެލުމެއް ނެތް ޕާޓީ ވީމަ

  1
  2