އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމު(ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ.

ސަލީމް މި މަގާމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންކަމަށް ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެެވެ.

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ޕާޓިއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ފަސް މެންބަރުން ތިއްބަވައެވެ.

ސަލީމާއި ޝިޔާމުގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގައި އިތުރު ތިން މެންބަރަކު ހިމެނެއެވެ. އެއީ ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާއާއި، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ތޯރިގުގެ އިތުރުން ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންއެވެ.
18 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަން ކުރެއްވީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާންއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އޭނާއަށް މަޖިލީސް ގޮޑި ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ވގ

  މެންބަރުން ގިނަކަމުން އޮޅުމެއްނާރާތަ

  4
  11
 2. ނަވާރަ

  ރަނގަޅުނިންމުމެއް

  11
  2
 3. އަފީ

  މަރުހަބާ ސަލީމް! ކެރިގަން މަސައްކަތް ކުރާތި

  12
  1
 4. ސުނޭ

  ރަގަޅު ނިންމެވުމެއް ގައުމަށްޓަކާ ރަގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަން ޔަގީން

  13
  1
 5. އަހުމަދު

  ސަލީމަށް ކެރޭނެ ޕޕމ އާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރަން

  10
  1
 6. ފަރީދު

  ހަބޭސް! ހަބޭސް! ޕޕމ ހަބޭސް! ގައުމާގެން ކުރިއަށް މިތިބީ ހަމަ ސާބިތުކަމައެކީ

  13
  1
 7. ނުޒޫ

  ޕޕމ ގެ ނިންމުން ވަރަށް ފުރިހަމަ.

  10
  1
 8. ރިޔާޒް

  ގުޑް ޗޮއިސް

  9
  1
 9. ނަހޫ

  ސަލީމް ވަރެއް ނެތް ހަމަ ބެސްޓް. ކެރޭ ހީވާގި ޕޕމ ގެ ހާޑޭއް

  11
  1
 10. ޒުހަލް

  ނިންމުން ވަރަށް ރަގަޅު ޕޕމ އަށް ސުކުރިއްޔާ

  9
  1
 11. ޒުރާރު

  ސަލީމަކީ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް ޕާޓީގެ ނިންމުން ރަގަޅު

  12
  1
 12. ސުހައިލް

  ކެރޭނެ! ކުރާނެ! މިވަރުގެ ލީޑަރެއް ސަލީމަކީ. މަރުހަބާ

  10
  1
 13. ޖިހާދު

  ސަޅި ނިންމުމެއްކަން ޔަގީން ކެރޭ މީހެއް

  8
  1
 14. ކުޑޭ

  ޕާޓީއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސާބިތުކަމާ އެކީ ރައީސް ޔާމީން ފަހަތްޕުޅުގައި ހުންނާނެ ލޯޔަލް ބޭފުޅެއް. މަރުހަބާ ސަލީމް

  11
  2
 15. ފަލާހް

  ރައީސް ޔާމީން އަށް ވަފާދާރު ބޭފުޅެއް. ދެގޮތެއް ނުވެ ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއް

  10
  2
 16. މަރީޔަމް

  ރަގަޅު ނިންމުމެއް ސަލީމް އަކީ ރައީސް ޔާމީން އިތުބާރު ކުރއްވާ މެމްބަރެއް

  9
  2
 17. ސިޔާމް ސަރީފް

  ސަލީމްގެ މަސައްކަތުން ޕާޓީއަށް އަދީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވެގެންދާނެ.

  9
  2
 18. އަލީ ފިރާހް

  ސަލީމަކީ ތަޖުރިބާ ހުރި ގާބިލް ބޭފުޅެއް. ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް. ޕާޓީއަށް ތެދުވެރި ބޭފުޅެއް.

  7
  3
 19. ގުރައިސް

  ހަބޭސް.ހަބޭސް. ނިންމުން ރަގަޅު

  8
  1
 20. ފައިޒަން

  ޕޕމ ގެ ޕީޖީ ލީޑަރ ގެ މަގާމް ހައްގު ބޭފުޅެއް ޕާޓީއަށް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް

  5
  2
 21. ލީލާ

  ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ސަލީމް ރަގަޅު.

  7
  1
 22. ދޮނާ

  މަރުހަބާ! ސަލީމަކީ ޕޕމ. ޕޕމ އަކީ ސަލީމް އިހުުލާސްތެރި މެމްބަރެއް

  8
  1
 23. ސަހުޒާ

  100% ރައީސް ޔާމީން ގެ މީހެއް. ނިންމުން ރަގަޅު ވަރަށް ރަގަޅު

  8
  2
 24. ލުގުމާން

  ސަލީމަށް މިކަން ވާނެ ޔަގީން ވާނެ

  8
  2
 25. ޢުމަރު

  މަރުހަބާ ރޫމްބޯއީ ސަލީމް

  6
  3