އަޙުމަދު އަދީބުގެ ފަރުވާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިޔާ އަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުޙައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހަމީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، އަަހުމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

"އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އިންޑިޔާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، އެޑްވާންސް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި، ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މާދަމާ އިންޑިޔާ އަށް ދާނެ. އަދި އެ ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ގޮސް، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބައްލަވާނެ. އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ ދަޢުލަތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ، އަދި މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކެއްގައިވެސް ހިމެނޭ ފަރާތަކަށްވާތީވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެވެސް ދައުރެއް އެބަ އޮތް، އަދީބު ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި، އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް" ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ހޯމް މިނިސްޓަރ، ޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، އަދީބާއި އެކު ކަރެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން އިންޑިޔާ އަށް ދަތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ގެ އޮފިސަރުން އަހުމަދު އަދީބާއި އެކު ދަތުރުކުރާނެ. އަދި އެކަމުގައި އިންޑިޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވާނީ އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެވިފަ. އެހެންވީމަ، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅިފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ." އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަކީ އަބީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ދުވަސް ކަމަށާއި، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވައިފިނަމަ، އެކަންވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އިދާރަކުރެއްވިއްޔާ ޔަޤީން ކުރަން، މިހާރު ވަނީ ދެކޮޅު ޓިކެޓުވެސް ލިބިފަ. 14 ގައި ފުރާފަ 26 ގައި އެނބުރި އަންނަގޮތަށް ވަނީ ޓިކެޓްވެސް ނެގިފަ. މި ޝެޑިއުލްއާއި އެއްގޮތަށް ދާ ކަމަށްވަނީ ނަމަ، ޑޮކްޓަރުން އިތުރު ލަފައެއް ނުދެއްވާނަމަ، 26 ގައި އެނބުރި އަދީބު ގެނެވޭނެ. އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އެކަންކަންވެސް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ." އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ވީ ނަމަވެސް، އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް މިހާރު ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބައޮތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ޜައްޔިތު އަހުމަދު

  މާދަމާއަކީ އަދީބުގެ ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާދުވަސް. ޢޭގެ ފަހުން އެއީ މިނިވަނެއް. ޢިމްރާނަކަށް ހަމީދަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޯންނާނެ

  15
  1
 2. Anonymous

  މިއީވެސް ގައުމުގެ ބައިތުލްމާލުން ހޭދަވާފައިސާއެއްނޫން. މިފަދަ ބޮޑު މުޞީބާތެއް އިންސާނުންނާ ކުރިމަތިވި ކަމެއްނޭނގެ. ތިތާ ވަޒީފާގެ އުޅޭ ހުރިހާ ސްޓާފުން އިންޑިޔާ އަށް ފޮނުވާ، އޭރުން ރަނގަޅުވާނީ.

  17
 3. ޖަމާލު

  ކިހާ ހެއްވާކަމެއް މިބޮޑުވަގާއިހެދި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ފުލުހުންގެޓީމެއްސް އިންޑިއާއައް..މީކޮން އިންސާފެއްބާ

  12
 4. ސަކަރާތް

  ސާބަހޭ ސަރުކާރު މިއޮތީ -- ކުށިއަރާފަ ޕަކާސް

  14
 5. އަހުމަދު

  މީނާވެސް ފިލީސް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ފިލުވަން ބޭނުން މީހަކަށް ވަންޏާ އަދި ހިމާޔަތްވެސް ދިނީސް ސިޔާސީ މީހެކޭ ކިޔާފައި މީނާ އަކީ ވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޚަރަދު ކުރި މީހެއް
  މަޖިލީހުގެ ފާރުމަތިން މެންބަރުން ފުމުނު ދުވަހު ހިއްވަރު ދީ އަތްޖަހާން ހުރިމީހާ މިއަދު އެމް ސީ ހަމީދުގެ އަރިހުގައި ފުލުސް ހެދުމުގައި އެއިނީ ދެން ކިހިނެއް ފުލުހުންގެ އިދާރާ ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ. އެންމެ މުހިންމީ އަޚުލާގު

  2
  1
 6. އިބޫ

  އެބުނާހެން، އަނެއްކާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ މުލުވަގަށް އަނެއްކާ ހޭދަކުރަންޖެހުނީ