ކ.ކާށިދޫގައި ތަރައްގީކުރާ 60 ކޮޓަރީގެ ގެސްޓް ހައުސްގެ ބިންގާ އަޅައި، އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މަސައްކަތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިންގާ މިއަދު އެޅިއިރު، ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވި އަންނަ ސީޒަންގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފައެވެ. މިއީ ތިން އިމާރާތަކަށް ބަހާލައިގެން، ހަދާ ޖުމްލަ 60 ކޮޓަރި ހިމެނޭ ގެސްޓްހައުސްއެކެވެ. އެ އިމާރާތްތަކަކީ ރާވާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެންނަ އިމާރާތްތަކެކެވެ.

ކާށިދޫ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިޤުބާލް
ކާށިދޫ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިޤުބާލް

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ، މިއީ ސަރުކާރުން އެމްއައިޓީޑީސީއަށް ލޯނު ދީގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ފަށައި ފީޒިބަލްވުމުން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

"އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވިގޮތުން އެކަމަށް ވަކި ކުންފުންޏެއް ހައްދަވާފައި ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް މިގޮތައް ހުންނަ ތަންތާގައި ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާފައި ފީޒިބަލް ވީމަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށްފަ ދެން އަނެއްކާވެސް އެހެން ދިމާލަކަށް ދިއުން،" މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކާށިދޫ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިޤުބާލް
ކާށިދޫ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް: ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިޤުބާލް

މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫގައި ވެސް މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރު ރަށްރަށުގައިވެސް މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ކާށިދޫގެ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫއާއެކު އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވެސްވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ކާށިދޫ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް މަސައްކަތައް ސަރުކާރުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ޑާޑާޑާޑާ

  ކާށިދޫ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި، ހަ މަސް ދުވަހުން ނިންމަނީ ނަމަ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫ މީހުންގެ ވޯޓް ތައް ހޯދަން ވެގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ޖެއްސި ފަދަ ފޭކް ގޭމެއް ޖައްސައިގެން ހެރެތެރެ ހެދި ގޮތަށް ފައިސާ ގަނޑު ބަނޑު އަޅާލާފައި ތިޔާ ކަން ހިލާ ނުލާނެ ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީން. ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ހެރެތެރެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިޓްސް އަ ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލްސް އޮޕަރޭޓެޑް ޕްރޮޖެކްޓް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ފަސްމާމުލު ވަގުންގެ އޮޕަރޭޓެޑް ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ހޫއާރ ދޭ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑޯންޓް ޔޫ ޖަޖް އޮފް މައި ޕްރެޑިކްޝަންސް ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 2. ޔޫއާރ

  ކާށިދޫ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި، ހަ މަސް ދުވަހުން ނިންމަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ކާށިދޫ ގައި ލޮއްލަ އަޅާދޭން ބުނި ގެސްޓް ހައުސްވަނީ ލޮއްލަ އޮޅާލާ ލޮއްލަ ބެކަށް ޖަހާފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެއްޖެއެއް ނޫންތޭ ދެން އެދާއިރާގެ އެމްޕީ އަކަށް ކަންޓްރީސައިޑުން މާލެ އަރާ އުޅޭ ބޮޑެތި ވަގުން ތަަކަށް އެފުރުސަތު ނުދީ ތަމެންގެ ތެރޭން ކޮންމެވެސް އެކަކު ނެރެން. ގަމާރަކަށް ވިޔަސް ބުރާ އަކަށް ވިޔަސް ބަލާ އަކަށް ވިޔަސް ތަމެންގެ ބެކް ޔާރޑް އިން ތަމެންގެ ތެރޭން އެކަކު ހެޔޮ ނުވާނެއޭ ނެރޭށޭ ތަމެންގެ އެމްޕީ އަކަށް އެއީ އޭ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ހީ ވިލް އާރންސަރ އޯލް ޔުއަރ ޕްރޭޔަރސް ޔޫ ކޭން ޗޭންޖް ދަ ވޯލްޑް ޔޫ ކޭން ޗޭންޖް ދަ ސްކައި އައި އޭމް ގޮނާ ޓޭކް ސަމްބަޑީސް ހެލްޕް އޮން ދިސް. ޔޫ ކޭން ޗޭންޖް ދަ ވޯލްޑް ޔޫ ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި ޔޫ އާރ ދަ ޗޯސެން ވަން.

 3. ބަބަބައްބައް

  ކާށިދޫ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި، ހަ މަސް ދުވަހުން ނިންމަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން ޕިންކީން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެން ޕިންކީން ނަށް އެކަނިއޭ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ޓިކެޓް މިލިބެނީ މިފަހަރު ބިކޮޒް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ނެރެން އުޅޭ އެމެންގެ ބޮޑޭ އަށް މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެއޭ އޭނާ އަށް ދެން އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ކަމަށް. ބަބަބައް ބަބަބައް ބަބަބައް ބައް ބައް ބައް މަމެން ޕިންކީން މިދަނީ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން އޭ ވީއާރ ގޮއިން ޓު ސީ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭސް ވީއާރ ގޮއިން ގޮއިން ގޮއިންގް ޓު ސީ އިޓް. ވީއާރ ގޮއިންގް ޓު ސީ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭސް ނެވަރ އެވަރ ހޭވް ދެޓް ޗާންސް އެގެއިން.

 4. ފެނޭތޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މިތާނގައި ވާން އުޅޭ އަދި ވަމުންދާ އެއްޗެއް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 5. އަސް

  ކާށިދޫ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި، ހަ މަސް ދުވަހުން ނިންމަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން ޕިންކީން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ޕީޕީއެމް އިން ވެއްޖެ އެއް ނޫންތޭ ޕީޕީއެމް ޕާރޓީ ތެރޭން އެ ދާއިރާއެއްގެ އެމްޕީ އަކަށް އަންނަ ޖެހޭނީ އެދާއިރާގައި ރަޖިސްޓްރީ އޮތް ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކަށް ހަދަން ޕީޕީއެމް އެމްޕީން ނަށް މަޖްލީހުގެ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް ނުވަތަ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިންތިޚާބު ތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް އުފަން ކޮށްގެން ނަމަވެސް. ވަޓް އެބައުޓް އަސް އިޒް ދެއަރ އަ ޗާންސް ފޯރ އަސް. އިފް ޔޫ އެވަރ ތިންކް އޮފް އަސް އެވަރ ބިފޯރ ޓޭކް ކެއަރ އޮން ދިސް މެޓަރ އާއާއާ އާއާއާ އާއާއާ އޫއޫއޫ އައި ޔޫޒްޑް ޓު ޑްރީމް އޮފް ރިއަލް އެމްޕީސް ފޯރ ދެއަރ ކޮންސްޓިޓިއެންސީ އާއާއާ އާއާއާ އާއާއާ އޫއޫއޫ އޫއޫއޫ އާއާއާ އާއާއާއާ އޫއޫއޫ އޫއޫއޫ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ހޯއް ހޯއްް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް.

 6. އަސް

  މާލޭގެ ޕާރކިންގް މައްސަލަ އަށް މަމެންގެ ސަރުކާރުން ހައްލު ގެންނަނަމަ މީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. މަމެން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު މިރާއްޖެ ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ބަދަލު ކޮށްފައިވަނި ކޮށް މަމެން މިވަނީ މިރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކޮށްފައޭ. ދެން އެހެން ވީއިރުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ޖެހޭނެ ނޫންތޭ މަމެންނަށް ދެވަނަ ދައުރެއް އެއްވެސް ދެކޮޅު ވެރިކަމެއް ނެތި ދޭން ނައު އައިޑޯން ނޯ ވަޓްސް ގޮއިން އޮން ޔުއަރ މައިންޑް. ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް އާއާ އާއާ އޫއޫ އޫއޫ އޫއޫ ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް އާއާއާ އާއާއާ އޫއޫއޫ އާއާއާ އާއާއާ އޫއޫއޫ ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް އާއާއާއާ އޫއޫއޫ އޫއޫއޫ އޫއޫއޫ ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ވަޓް އެބައުޓް އަސް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް..

 7. ޙަބޭސް

  ކާށިދޫގައި ތިފަދަ ކަންކަން ފެށުން ތިއީ އަަކަމެއް ނޫން އާކަމަކަށްވާނީ ތިފަދަކަމެއް ނިންމާ ހުޅުވުން ނިކަން ނިންމާ ހުޅުވަދީބަލަ

 8. އިބޫ

  ކާށިދޫގައި ގެސްޓުހައުސްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ވަރަށް ގޮންޖެހުން ގިނަ މަސްކަތަކަށްވާނެ، ވަށާގެން ކައިރީގައި އެއްވެސް ފަޅެއް ގިރިއެއް އަދި ފަޅުރަށެއްވެސްނެތް ހިސާބެއްގައި ގެސްޓުން ގެންގުޅުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތް ތަކަށް އެނގޭ،،، މިކަމަށް ވުރެން މާބޮޑަށްވެސް ކާމިޔާބުވީސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޮޑު ސިނާއަތެއް ޖުމްލަކޮށް ކާށިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް މި މަސައްކަތަތް ތަކަށް ޝައުގު ވެރިވާ ފަރާތް ތަކަށް މަގު ހުޅުވާލަދިންނަމަ،،،،،، ކާށިދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ދާނީ ޗޮކުންކަން ކަށަވަރު....

 9. އިބޫ

  އަދި ތިކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނުމަށް އެދެން.... ތީ ކާމިޔާބު މަސްރޫއަކަށް ނުވާނެ އަދި ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފަކަށް ތިވާނީ............

 10. ހައުކަމް

  ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރިއިރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި ކެމްޕަސް ތައް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލޭން ނުވަތަ ގުޅިފަޅުން ނަމަވެސް ބިން ނަގައިގެން އެބަޖެހެއެއް ނޫންތޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މާލޭން ބަދަލު ކޮށްލަން މިއިން ރަށަކަށް. ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ހެދިއިރު ގްރޭޖުއޭޓް ސްކޫލް ކޮބައިތޭ ދެން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުރީ ކިތައް ފެކަލްޓީސް ތޯ އަމިއްލަ ކޮލެޖްސްތަކުން ހިންގާ އާރޓްސް މާއްދާ ތަކާއި ދުރަށް ގޮސް ސައެންސްގެ މާއްދާ ތަކާއި ދިމާލަށް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑްރައިވް ކުރަން އެބަޖެހެއެއް ނޫންތޭ. ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަނަލް އެކްޓިވިޓީސް އެއް ވެސް އަދި ނުފެނެއޭ މީވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ދާއިރާ އެކޭ މީހުން ރިފްރެޝް ކުރުމަށް ޓަކައި ދެން ރިސާރޗް އެކްޓިވިޓީސް ތަކަކީ އެއީ ކޮންޓިނިއަސް ޕްރޮސެސް އެކޭ ނުފެނޭ މިކަން ވެސް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކޮބާތޯ އިންޖިނިއަރިންގް ލެބް އަކީ...

 11. ގޮނާނީޑް

  ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނު ތަކުގައި ނޯންނާނެ ބުނެފައެއް އިބޫ ވީމާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މާލޭގައި އެއްވުން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް އެއްވެގެން. އެމްޑީޕީން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ކިތަންމެ ވަރަށް ފެތުރި ނަމަވެސް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް މަމެންގެ ވެރިކަން ވެސް ވައްޓާލާނަން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގައި ބަލަން ނުޖެހެއޭ ޓީމް މީހެއްތޯ ނޫންތޯ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި އޮންނަނީ ޓޯޓަލިޓޭރިއެން ޓައިޕް ގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރާއިރު އެއަށް ހުރަސް އަޅާ އޮޕޯނެންޓް އިން ގާނޫނާއި ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ އެމެންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބު ދިނުމޭ. އެކަން މަމެން މިކުރަނީ ގާނޫނުގެ ތެރޭން ނޭ ކޯޓުން އިންސާފު ތަމެން ހޯދަން ދަގަ އެ ނިމުނީ އެއް ނޫންތޭ. މަމެންގެ ވެރިކަން ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް އަދި ޖޭޕީ އަށް ވެސް ވައްޓާލަން. ވީ ކޭން ޗޭންޖް ދަ ވޯލްޑް އައި އޭމް ގޮނާ ނީޑް ސަމް ކައިންޑް އޮފް އަ ގުޑް ސައިން ފޯރ ދިސް. ވީކޭން ޗޭންޖް ދަވޯލްޑް...