ފެނަކައިގެ ޅ. ހިންނަވަރު ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯއެއް ލީކްވެއްޖެއެެވެ.

އެ ވީޑިއޯ ފެނުނުކަމަށް ބުނާ ބައެއް މީހުން ބުނީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަކީ، ފެނަކައިގެ ހިންނަވަރު ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވީޑިއޯ ލީކްކޮށްލާފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބަރަހަނާ ސައިޓްތަކުުގެ ތެރެއިން ސައިޓެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ ވީޑިއޯ ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުން ބުނީ، ވީޑިއޯއިން އޭނާ ރިއްޗަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ ވާހަކަދައްކާ އަޑުވެސް އިވޭ ކަަމަށެވެ. އަދި ވީޑިއޯއިން ދެން ފެންނަނީ ބޭރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

އެ މީހުން ބުނީ، އެއީ ވީޑިއޯ ކޯލްއެއް ރެކޯޑްކޮށްފައި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ދެ މީހުންވެސް ތިބީ ހުސް ގަޔާ ކަމަށެވެ.

މިޚަބަރާއި ގުޅިގެން އަބްދުﷲ ގެ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކެއް ލީކް ވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. ޏ

  ބަރަހަނާ ސަރުކާރު

  116
  19
 2. ގަނޑިޔަ

  ހިންނަވަރު މީހުނެއް ނުކުރާނެނަ އެކަހަލަ ކަންކަމެއް...

  43
  71
 3. ތިނަދޫ މީހާ

  އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެއް އެ ތަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކާ އެކީ އަތޮޅު ގެއެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ނަގާފައިން ވީޑިއޯއެއް ވެސް ވެއްޖެ ލީކްވެފަ. ވަގުތުން އެ ޚަބަރުގެ ތަފްސީލް ހޯދާލަދީބަލަ

  90
  6
  • ލިން

   ދޮގެއް.. ނުވެސް ނެތް އޭގެ ވީޑިއޯއެއް.. އެއީ ބަޔަކު ހަދައިގެން ދެއްކި ދޮގު ވާހަކައެއް އަތޮޅު ގެ އެއްްގެ ދެ ކޮޓަރިއެއްްގަ އެއްރެއަށް މަޑުކުރީމަ

   20
   21
   • ރާކަކި

    އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު އެއްކޮޓަރިއެއްގައި އެއްރޭވެސް ތިބެއްޖެ ނަމަ އެދެމީހުންގެ މެދުގައި ގުޅުމެއް އޮވެ ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުޖެހޭބާ

    36
    13
    • ގޭސް

     ކަލެއަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭތަ؟ އެ އޮތީ ދެ ކޮޓަރިއެއްގަ ތިބި ވާހަކަ ދެއްތޯ؟ އެ ބިލްޑިންގަ އެތަށް ބަޔަކު ވެސް ތިބި ކައުންސިލަރުންނާ ސަރުކާރުގެ އެހެން ދެ އިދާރާއެއްގެ ބައެއްވެސް.. ތި މިރަށު ކައުންސިލަރަކު އެނބުރި ގޭސް ގަނޑެއް

     29
     4
     • ބޯގޯސް

      ތި ދެން ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގަ އޮންނަ ސަގާފަތެއް ދޯ އެންމެ ކުރީ އަތޮޅުވެރިން ޒަމާނުން ފެށިގެން.

      27
      1
 4. ޙެ ބެ

  މިސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ބަރަހަނާ ފެންނަަނެ

  95
  12
 5. ައައްސިދަ

  ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅެއްގެ ވީޑިއޯއެއް ލީކެއް ނުވޭތަ

  44
  75
 6. ޣައްދާރު

  މ.ޑ.ޕ ވެރިކަމުގައި އުފަންވާ އެއްޗެއް ދެއްތޯ.

  102
  7
 7. ހުސެން

  2009 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކެއް ލީކް ވިއެވެ.ސިޔާސީ މީހުން އަދި އިދިކޮޅުމީހުން ބްލެކްމެއިލް ކޮށްގެން ސިޔާސީނުފޫޒު ފޯރުވާ ޒަމާނެއް،ހާއްސަކޮށް މި ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި މިކަން ވަކިން ފާހަގަނުވޭތޯ؟މިއީ 2019 ހަމަ އިއްތިފާގެއް ނޫން.އެހެން ކަމުން އިދިކޮޅަސް އެއްކޮޅަސް މިފަދަ މަޅިތަކުގައި ނުޖެހޭށެވެ.ހޭލާށެވެ.ތިމާމެންގެ އީމާންތެރިކަމުން ހަވާނަފުުސުގެ ކެހިވެރިކަމުން ސަލާމަތަކުރާށެވެ.

  81
  5
 8. ޢައިންތު

  ކެއްތެރިކަން އޭނާއަށް ދެއްވާށި.

  61
  13
 9. ޓރ

  މި މީހުން ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ބަރަހަނާ ފިލްމު ނުކުޅެވިގެން ހެން ހީވަނީ.

  82
  13
 10. އަލްޖިބްރާ

  ޔާމީނު ސަރުކާރުގަ ފަޅުރަށެއްގައި ޕާރޓީ ކުރި ޒުވާނުންތަކެއް މަލޭ ގެނެސް ތަޅުވާލަފަ ދޫކޮށްލި ހަދާން އެބަހުރިތަ ؟ އެތަނުގައި ގިނައީ އޭރުގެ ބޮޑުންގެ ދަރިން ! އެއީ މިހާރު ދެނަހުރި ކަމެއްވެސް ނޫން ދޯ ؟

  35
  30
  • ޙަލީމްބެ

   އެއީވެސް އެމްޑީޕީ ވެރިންގެ ދަރިން، ބަލާލާފަ ލިޔެލާ.

   5
   1
 11. ޤައުމިއްޔަތު

  ތިކަން ފުރަތަމަ އެނގުނު ބަޔަކު އޭނަ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފަލީހަތްނުކޮށް ނަސޭހަތްދިންނަމަ... މިހާރު އެތައް ބަޔަކު އެބަލާ އެކަން ނުކުރާމީހުންވެސް އެމީހުން އެކުރި ކުށުގަ އެޅި ފާފަވެރި ވެއްޖެ. ?‍♀️

  47
  8
 12. އކލާމް

  ބަރަހަނާ ވުމަކީ ހިއުމަންރައިޓެއްކަމައް ދެކޭ ސަރުކާރެއްގައި އެއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައަކައް ނުވާނެ..

  49
  9
 13. ޡާ

  ތީ ޖަޒީރާ ސިޓީ ތަކުގެ މީހުން ކުރާ ޒާތުގެ ކަންކަމެއް ނޫން.

  33
  7
 14. ޕިސްޕިސް

  ތީދެން އެވަރު ކަމެއްތަ މިހާ ތަހުޒީބު ޒަމާނެއްގަ

  13
  44
 15. ޅ

  މޑޕ އުފާވާނެ ކަން ކަން ދެއްތޯ

  35
  9
 16. Anonymous

  ވެރިކަމެއް ނޫންދޯ މައްސަލައަކީ ތި ވައްތަރަށް ތެޅޭ މީހުން. ހަަމަ ކަމެއް ވާއިރަށް ވެރިކަމޭ އަނގައޭ ކިޔާކަށް..

  36
  27
  • Anonymous

   ޖަޒީރާ ވީމަ ހަމަ ތިހެން ކަލެޔަށް ވިސްނޭނީވެސް.

   29
   13
 17. މަހޭޝް

  ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގަވެސް މަތި ފަޑީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވާން ވާނީ ވަރަށް އަބުރުވެރި، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާ ބަޔަކަށް. އެގޮތުން ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެސަރުކާރެއްގެ މަތިފަޑީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އޭގެ ފައިދާ ނަންގަވައިގެން އާންމު ރައްޔިތުން ( ޖާހިލުން ) އެކަންޢާންމުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ. އޭގެ މިސާލެއް ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ އެމް ދީ ޕީ އަށް ލިބުން. ގައުމު ހަލާކުވެފަ އޮތް މިންވަރު .
  ތިކަމާވެސް ޙަގީގީ ނަޒަރަކުން ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ އުފާކުރާނެ. އަދި ތީކީ މައްސަލައެވެސް ނޫން އެމީހުންނަކަށް.

  22
  10
 18. ނަމަ

  ކޮބާ ތިޔަބުނާ ވީޑިޔޯ އަޕްލޯޑު ކުރީމަ ގަބޫލު ކުރާނީ

  18
  5
  • ބިޗް

   ބަލަން ބޭނުން ވީތަ؟

   17
   1
 19. މަރީނާ މޫސާ

  އައްޗީޑި. ހާވާ ހަޑި ދޯ؟

  21
  4
 20. ރަނގަބީލު

  ޒުވާން ކުއްޖެއް.އިސްލާހު ވުމަށް ލިބުނު ފިލާވަޅެއް.ދުވަސް ކޮޅަކުން މީހުންގެ މަލާމާތް ނެތިދާނެ.އިސްލާހުވެއ ﷲ އަށް ތައުބާވޭ.

  23
  3
 21. އަނެއް

  އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަންވެސް ދުވަސްކޮޅަކުން ބަރަހަނާވެގެން ދާތަން ރައްޔަތުންނަށް ފެންނާނެ ކަމީ ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއްނޫން.

  23
  6
 22. ޖޫޕް

  ތެޅި ތެޅި ތިބޭ.......ފަސް އަހަރުވަންދެން.

  8
  17
 23. ރައްޔިތުމީހާ

  އަދި ކިރިޔާ ޖަޒީރާ ޝަރުތު ހަމަ ވީ ??

  14
  2
 24. ކޮކާ

  އެ ސައިޓަށް ވަނީމަ ދޯ ފެނުނީ...ކާކުތަ ބުނީ އެކަހަލަ ސައިޓްތަކަށް ވަންނާށޭ ???

  2
  2
 25. ހަސަން

  މިކަހަލަ ހަބަރެއް އެއް ވެއްޖެޔާ ހާދަ ކޮމެންޓު ގިނަ އޭ