ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަދުނާން ޙުސައިން، އެކޯޓުގެ ތިން އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން އަންނަތާ އަށް އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ.

މި ތިން މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއް މުވައްޒަފު މިހާރުވަނީ އެ ކޯޓުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައެވެ. ޢަދުނާން ޙުސައިން މި ތިން ޒުވާނުންނަށް ޖިންސީގޮތުން ބެހި ގަދަކަމުން ތުންފަތައް ދޮން ދޭން މަސައްކަތްކޮށް ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުގައި އަތްލާ ހަދާފައިވާކަމަށް މި މުވައްޒަފުން ބުނެއެވެ.

ޢަދުނާން ޙުސައިންއަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރުތަކުގައި ފާޅުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއްހެން ކެމްޕެއިން ޙަރާކާތްތަކުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ޢަދުނާން ޙުސައިންގެ ނުފޫޛު ވަރުގަދައަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށާއި، އަދި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މައްޗަށްވެސް އޮތްކަމަށް މި ޢަދުނާން ޙުސްއިން ބުނަމުން ގެންދާތީ ތިން ޒުވާނުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރާއި، އަދި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ރަށުގައި ޢަދުނާން ޙުސައިންގެ ފަރާތުން އޮތް ބިރަށްޓަކައި މިކަން ރިޕޯޓް ނުކުރީކަމަށް މިތިން ޒުވާނުން މައުލޫމާތުދޭ ކަމަށް "ވަގުތު" އާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އަދުނާން ހުސައިންގެ އޯޑިއޯއެއް ވެސް "ވަގުތު" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއޯޑިއޯ އަކީ އޮފީސް ތެރޭގައި އޭނާ އަންހެން މުވައްޒަފަކާއި ވާހަކަދައްކާފައިވާ އޯޑިއޯއެކެވެ. އޯޑިއޯގައި ތަކުރާރުކޮށް އަދުނާން ހުސައިން މުވައްޒަފު ކައިރިން އެދެނީ އޭނާ އާއި ކައިވެނި ކުރުމަށެވެ.

އޯޑިއޯ އިން އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ގައިގާ އަތްލާ އޭނާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އަދުނާން ހުސައިން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

"އަޅެ މަގޭ ކުރިމަތީގައި މިހިރަ ލޯބިގަނޑާ ކީއްވެތަ މަށާ ނީންނަން ތިއުޅެނީ، އަޅެ ޕްލީސް މަށާ އިންނަން ޤަބޫލުވެބަލަ، އަޅޭ މިއޮށް ލޯބި ރީތި ތުންފަތެއް (ޢަދުނާން)" "ދެން އަތް ނުލާބަލަ އުނހޫނ ދެން ނުހިފަބަލަ (އަންހެން މުވައްޒަފު އިންކާރު ކުރަމުން)" ބުނެފައި ވެއެވެ.


Audio and voice recording >>

"މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ތިބެނީ ހުސް އަންހެން މުވައްޒަފުން. މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފިރިހެން މުވައްޒަފަކު އެކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި. ނަމަވެސް ޢަދުނާން ޙުސައިންއަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މި ތިން އަންހެން ކުދިން ގަޔަތް އެރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭތީ، ފިރިހެން މުވައްޒަފުގެ ބޮލުގައި ބަދުނާމެއް އަޅުވައި ޑީޖޭއޭއަށް ލިޔެ އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި. ޖެހުނު މައްސަލައަކީ ދިމާވި ދެބަސްވުމަކާ ހުރެ ކަޓަރު ހިފައިގެން މި ފިރިހެން މުވައްޒަފު ޢަދުނާން ޙުސައިންއާ ދިމާލަށް އައުންކަމަށް ބުނެ ޢަދުނާ ޙުސައިން ޑީޖޭއޭއަށް އެމުވައްޒަފު ވަކިކުރަން ފޮނުވުން. ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފު ބުނާ ގޮތުން ދުވަހަކުވެސް އެ މުވައްޒަފު އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައެއް ނުވާނެ." މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން މި މައްސަލަ ވަނީ ޖުޑިޝިއަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ާއަމީ

  ހާދަ ނުލަފާ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ތީ.

  74
  3
 2. ލަބީބު

  ގައްޑާ

  10
  39
 3. އަބްދުލް

  މަ މީނަ ދަންނަން. ވަރަށް ގޮތް ކުޑަމީހެއް މިއީ!!

  68
  1
 4. މާކުރަތު ހުސައިން

  ތި އަދުނާނަކީ ވަރަށް ކޮރަޕްޓް މީހެއް.....އޭނާއަކީ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނަ ދިރިއުޅޭ ގެއާއި ޖެހިގެން ހުރި ގެއިން އަދުނާނުގެ ދިރިއުޅޭ ގޯތިތެރެއަށް ބައެއް އިތުރުކުރި މީހެއް.. ގާތްގަނޑަކަށް 10 ފޫޓް ވަރު ނަގަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ

  53
  1
 5. ޢަފީ

  ރަނގަޅު ވަގުތުން މިކަހަލަ ކަންކަން މިހާސާފްކޮއް ގެނެސްދޭކަން. މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ކޮންމެސް ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ހައްލު ކުރެވޭނީ.ސާބަސް ވަގުތުނޫސް ??. ވަޒީފާގެ ބިރައް އިއްޒަތްތެރި ކަން ނަގާލާތީ ހިތާމަވުރަން. ވަރަށް ދެރަވަމެއް.

  76
  3
 6. އާމިނަތު

  ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ގިން ގާޒީންގެ ޙާލަތަކީ ތިޔައީ! ކީއްކުރާނީ.

  62
  1
 7. މާކުރަތުން

  އަލްހަމްދު ލިއްލާހް ފައިނަލީ ދިގު އިނތިޒާރެއްގެ ނިމުން. ޙައްގު އަދަބު ދިނުން ވ ވ ބޭނުން

  80
 8. ފފދ

  ރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ހައްވަރަށްދީ

  85
  1
 9. މާމިގިލީ މީހާ

  ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ހާލަކީ މީއީ. ސަރުކާރުން އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންކަމެއް ތޯ ކޮއްދިނީ.

  54
  3
 10. މަހޭޝް

  އައްޗީޑި ކޮންފަދަ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލެއް.

  60
 11. ތިކި

  ޢެޛެންޑާ19 ގެ ދަށުން ވަކިކޮށްބަލަ

  58
  4
 12. Anonymous

  މަދާން

  20
 13. މަރިޔަމް

  ޢަވަސް ފިޔަވަާޅު ާާާާާާާާާާާާާާާާާ

  36
  1
 14. Anonymous

  ޢަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލަން

  48
  1
 15. ޖޭ

  ފާޅުކުރަން ނުކެރިފަ ހުންނަ ވާހަކަތައް ފެންމައްޗަށް ތިލަކޮށް ލިޔަމުން ގެންދާތީ ވަގުތު ވަރަށް ހަބ|ޭސް

  72
  1
 16. ޫނޫސްކިޔާމީހާ

  އަޅުގަނޑުމެންނާއެކުވެސް މަސައްކަތްކުރި އެދުވަސްތައްކުގާ އުޅުނު އޮފީހުގެ ކުއްޖަކަށް ތިޔަބުނާ ގޯނާކުރި ވަރަށް އަބޫއިމީހެއްދޯ ވަރަށް ސަލާމް

  34
  1
 17. ފާއިޒް

  ތިން މުވަެްޒަފުންގެ އާއިލާ އިން ނިކުމެ ހުކުން ކޮށް ތަންފީޒް ކޮށްލާ ރަގަޅަށް ....

  65
 18. ނާހިލް

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައިވެސ ތިކަހަލަ މީހަކު އުޅޭކަމަށްވޭ.....ވަގުތު ނޫހުން އެކަމާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ގެނެސްދީބަލަ

  15
 19. ހަސަން ނުވަވަނަ

  މޮޅު ޙުތުބާ ދިން މާކުރަތު ދޯ

  13
  1
 20. ރިހުލާ

  ބައްޕަ މަށަށް އަދި ނަސޭހަތް ދޭ. ބަސް އަހާށޭ ކިޔައިގެން. އެކަމް މިހިރީ ބައްޕަ އުޅޭގޮތް. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އަދުނާނަކީ ނަޒާހާތް ތެރިއެކޯ. ޙަސަނާ އެޖެންޑާ 19 އަށް ހުތުރު މި އަދުނާނުގެ ސަބަބުން.

  12
 21. ކޮރަލް

  ރައްޔިތުން ހޭލަ ބަލާށެވެ.

  33
 22. ނަންހާމަ ކުރަންބޭނުން ނުވޭ

  މާކުރަތު ކައުންސިލް ވެސް ހިސޯރު ކޮށްގެން އުޅެނީ އަދުނާނުގެ ބެސްޓް ފުރޭންޑް އަބުދުﷲ ނައީމް. އެތަކުންވެސް ގިނަ މުއަށްޒަފުންތަކެއްވަނީ ވަކިވެފައި. މިކަން ބައްލަވާ ދެއްވާ. ޢެތަނުގަ ވެސް އެއްވެސް ފިރިހެނެއް ހަރެއްނުލާ. ފުލް ކޮން ކޮރަޕްޝަން. ބިޑް ކޮށްފަ ދޭނެ މީހަކަށް މަސައްކަތްތައް ދެނީ.

 23. ސައީދާ

  ވީޑިއޯ އެއް ނެތްތަ؟ ތިކަހަލަ މީހުން އެބަޖެހޭ ބޭޒާރުކުރަން. ވީޑިއޯ އެއް އޮތީމަ ކޯޓުގައި ސާބިތު ނުވިއަސް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ.

  39
 24. ހުސޭނުބޭ

  މިކަހަލަ ރޮމެންޓިކް މީހަކު ވިއްޔާ އެ ހުންނަނީ ރީނދޫ ހުން ޖެހިފައި ދޯ! ޔަޤީންވަނީ ޢަބްދުﷲ ދީދީމެން ދުރުއަޅުވާލާފައި އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް މިފަހަރު ގެނެސް ބައިންދާއީ ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ބެންޗުގައިހެން!

  9
  1
 25. އަދުނާނު

  ރަޖަމްކުރޭ

  34
  1
 26. އަމަމި

  އަޖައިބުވެއްޖެ ތިހާ ދުވަހު ތިބީމަ.

  16
  1
 27. ވަކަވަކަ

  މިކަހަލަ އަޚްލާޤެއްނެތް މީހުން މިއުޅެނީ ތަންތަނުގެ ވެރީންނަށް..ލަދުން ބޯހަލާކު..

  15
 28. ޭިމިވެސް މީހެއް.

  މީނާ އަކީ މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުުރުވާފަ ލާރިވެސްދޭ މީހެއްނޫން.ފުރަތަމަ ކުރި ކައިވެންޏަށް ލިބުނު 3 ދަރިންނަށް އެއްވެސް ހަރަދެއްނުުކުރޭ.މިހާރު އިނދެގެން އުޅޭ އަނބީގެދޮށީ އަންހެން ދަރިވެސް އުޅެނީ ހަމަ މީނަ އުޅޭހެން.މާލޭގަ ފިރިހެނުން ގޮވައިގެން.ލަދު ނުގަންނަކަން. މާކުރަތު ރައްޔިތުން ނިކުމެ މި ޝައިތާނު ހަވަރަށް ދީ.....???. ެ

  27
  4
 29. ދެރަސޮރު

  ތިޔަ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުން ގާތީ ސަބަބަކީ ތީ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓެެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅެއް އެހެންވީމަ ތީ މިޤައުމުގަ ތިބި ނަޒާހަތް ތެރި ޤާޟީންގެ ލިސްޓުގައި އޮންނަ ބޭފުޅެއް އެމީހުން ސާފުވާނެ ޙުދު ފޮތިކޮޅެއްހާ

  24
  4
 30. ނަމަ

  މާކުރަތު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގަ ހިމެނޭކަމަކީބާ އަނެއްކާ

 31. ސަލްމާ

  އަދުނާނު ކަލޭ އެކުދީންނައް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލާ..

 32. އައިން

  އަޑުއެހިން. ތިޔަ އަދުނާނު ކަހަލަ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ބ. އަތޮޅު އެންމެ ދެކުނު 3 ރަށުގަވެސް ހުންނަ ވާހަކަ.

 33. ޢަލިފުޅުބެ

  ކިހިނެއް އަދުނާނަން ފިޔަވަޅެއްއަޅާނީ، ކަމެއްކުރާނީ އެއީ އެމްޑީޕީ ގެ ވަރަށް ޙާއްޞަ އެކްޓިވިސްޓެއް. ވަގުތު ނޫހުގައި މިވާހަކަ ލިޔެގެން ސަސްޕެންޑް ކުރާނީ ނޫސް ކަމަށްވެސް ވެދާނެ.

  6
  2
 34. ާއަސްލަމް

  ކަލޭ ހަދާންވޭތަ މަގޭ ކާފަޔަށް ހަދާލިގޮތް ކަލޭގެ ނިމުން ދާނީ ހިރާޠަކުރެއްވިއްޔާ އެންމެ ހިތިކޮން. ތިން މީހުންގެ އަށްގުގާ ހައްޔަރުކުރޭ.

 35. ނަޒާހާތްތެރި ހަސަނު

  ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަގު ހަސަނު ބުނީ އެއީ ބޮޑު ދޮގެކޯ...ހަސަނާ ބޮޑުވަގާ ކަލެއައްފެނޭތަރ ނަޒާހާތްތެރިން. ތިޔައީ އެއްވަރުގެ ދެ ނާޒާހާތްތެރިން...ވަރަށް ވެދުން

 36. ޑައިލޮގު

  އަދުނާނު: ހޫން.. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އަޑާއި ވަރަށް ވައްތަރު މީހެއް... އަޅުގަނޑެއް ނޫން ..
  ސައީ: އެކަމް ހާދަ ވައްތަރޭދޯ ލޯބީ...
  އަދުނާނު: އާ.. އަޑުވަރަށް ވައްތަރު މީހުން އުޅޭނެ.. އެ ވެދާނެ މި ޕީޕީއެމު މީހުން ހަދައިގެން އުޅޭ އަޑުކޮޅަކަށްވެސް.. މީ ހަމަ ސިޔާސީ ކަންކަން...
  ސައީ: ހޫން އެހަމަވާނީ އަދޫގެ އަގުވަށްޓާލަން ބަޔަކު ކުރިކަމަކަށް ..
  އަދުނާނޫ: ހޫން އަޅާނުލާ .އެހެން ނޫނަސް މަށަކަށް ހަމަނުވާނެ އެއްކަމެއްވެސް ...އަހަރެމެންގެ ޝަރުކާރެއްނު((މީ އޭ އެބުނާ އެޖެންޑާ 19 އަކީ)) ............ތިޖޫރީ އިންތާ މިހާރު އިންނާނީ ވަޅުގަނޑެއް.... ހެހެ ރައްޔަތުން ނަށް ރޭކައިވެސްނުލާ...())))

  7
  1
 37. ބްރޯ

  ހަމަ ތިކަހަލަ މެޖެސްޓްރޭޓެއް އެބައުޅޭ ކ. ތުލުސްދޫގަވެސް.

 38. ހަހާ

  ނޫނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އެކްޓިވިސްޓް އެއްނު. އޯކޭވާނެ.

  3
  1
 39. ޥާވާ

  މާކުރަތު ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަހަލަ ބައިވަރު ޤާޟީން ތިބޭކަމަށް ތުންތުންމަތިން އަޑުއިވޭ، ގޮއި ފުޅަ ފެހެންދޫގަވެސް އެކަހަލަ ޤާޟީން އުޅޭވާހަކަ އިވޭ. ޖޭ އެސް ސީ އިން ސާރވޭ އެއް ކޮށްލަން ފެނޭ