ކ.މާފުށީ މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮތް 4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ މާފުށްޓަށް ދަތުރު ގޮސްތިބި، އާއިލާއެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. އަ

އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެ ކުއްޖާ މޫދަށް ދިޔަކަން އާއިލާ މީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގެސްޓް ހައުސް އިން އެކަނި ނިކުމެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. އެކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައި ގޮތުގައި އެ ގެސްޓް ހައުސް ހުންނަނީ ގޮނޑުދޮށު ކައިރީގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. އިމްރާން

  ހާދަ ދެރައޭ انالله وانا اليه راجعون މަރުހޫމް އަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި...އާމީން

  181
  1
 2. ސައީދު

  މި އަހަރު ލިބުނު އެންމެ ހިތާމަވެރި ހަބަރު.

  149
  7
 3. Anonymous

  انالله وانا اليه راجعون

  95
  2
 4. އަަހުމަދުު

  انالله وانا اليه راجعون

  75
 5. Anonymous

  މީހުންގެ އިޚްސާސްތަކަށް ނުބަލާ ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ސަލާން... މީ ތިމާގެ ދަރި ނަމަ ހުންނާނެ ހާލާމެދު ވިސްނާލާ!!! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި..

  193
  1
 6. ޜަމީ

  ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ކުރާނެ އަސަރު ހިތައް އަރުވާފަ ކޮމެންޓު ކުރެއްވުން އެދެން ތިމާއަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމަ އެގޭނީ

  107
  2
 7. ބަކުރުބެ

  انالله وانا اليه راجعون

  32
 8. ހުސެން

  إنَّا لله وإنا إليه راجعون

  27
  1
 9. ހހހ

  އޯ ޯ ޯ ޯއި ސުއޫދޫ ޫ ޫ ތޯ ކޮބާ؟

  4
  24
  • Anonymous

   ؟؟؟؟؟؟؟

   1
   4
 10. ހަސްބުނަﷲ

  ތިކަން ހިނގި ގަޑީގައި ބީޗްގައި އެހެން މީހަކު ނެތީތަ.

  23
  1
 11. ޏަލަ

  انالله وانا اليه راجعون

  20
 12. އޭނާ

  انالله وانا اليه راجعون

  23
  1
 13. ޞޮގަރީ

  މޫދު ފަދަ ތަންތަނާއި ކައިރީގައި ކުދިން ގޮވައިގެން އުޅޭ އިރު ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން މީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމެއް..ހިތަށް ވ އަސަރު ކޮށްފި. އެމަރްޙޫމަށް ހެޔޮރަހުމަތްލައްވާ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާންދޭނވެ...އާމީން..

  16
  1
 14. ާަަަަްއުފާ

  انالله وانا اليه راجعون

  12
 15. ާާަާ އަލިބޭ

  ހާދަ ދެރައޭ انالله وانا اليه راجعون މަރުހޫމް އަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި...އާމީން

  161 1

 16. ބަލާތި

  މާފުށީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވީ އެއީ ސީދާ އެކުއްޖާ ގެ މައިންބަފައިންގެ ފަރުވާ ކުޑަ ކަމުންނޭ މިކަން ފޮރުވަން ވެގެން އެއްވެސް މީހަކު މަމެންނަށް ނަސޭހަތް ދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ އާދައެކޭ އެެމެން ފަރުވާ ކުޑަ ކަމުން ވާ ކަންކަން ފޮރުވަން ދީން ޓޫލް އަކަށް ހެދުން އެއީ އެއީ އެއް ނޫން އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ މީ ހަމަ ސީދާ ފަރުވާ ކުޑަ ކަމުގެ އިންތިހާ ބޮޑުވުމުން މިކުއްޖާ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ މަމެންގެ އުސޫލުގެ ތެރޭން ދާ ނަމަ ފަރުވާ ކުޑަ ކަމުން ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވުން އެއީ މިކަމުގައި ޝަރީއަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް އަދި އެކަމުގައި އިހްމާލް ވި މީހުންނަށް އަދަބު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމެއް އެކަމަކީ ލުތުފީ ބަޑި ޖަހައިގެން ނޫން 19 ދިވެހިން ޝަހީދުވީ އެކަމަކު އޭނާ މިކަމުގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނަމަ މިފަހަރު މިކުޑަ ކުއްޖާ މަރުވުމުގައި މިކަމުގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ކަން އެއީ މަމެންނަށް އެނގިގެންދާ ކަމަކީ...

  5
  52
  • ބަލާތި އަށް ހާސްސަ

   އޭ މިހިރަ ތަން ދޮރު ނޭގޭ ގަމާރާ، ތި އަނގަ މައިތިރި ކޮށްބަލަ. ކަލެއަށް އެވެސް ކަމެށް ސާބިތު ކޮށް ދޭކަށް ނުޖެހެޔޭ

   12
  • ކަދުރު

   ގަމާރު ހިމާރާ، ކަލޭ ދޭބަލަ ލުތުފީ އުނގުގަ އޮންނަން. އަބަދު ދަރިންްނަށް ބަލަބަލައެއް ނުހުރެވޭނެ އެކަކަށްވެސް. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކުގެ ދަރިޔަށް ވިސްނާނެ. އަހަރެންގެ ތިބޭ އެވަރު 2 ދަރިން. އެކުންދިން އުޅޭނެގޮތް އަހަންނަށް އެނގޭ. ކަލޭ ބަލައި ބޮޑުކުރީތީ ކަލޭގެ މައިން ބަފައިންނަށް އަދަބުދޭން އަހަރެން ގޮވާލަން.

   10
   1
  • ފަޅޯ

   ގަމާރު ކަމުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފަ ހުރި ބޮޓެއް ތީ.

   3
   1
 17. އެހެން

  މިކުއްޖާ ގެނބިގެން ނިޔާވުމުގައި އާއިލާގެ އިހުމާލު ވަރަށް ބޮޑު. މިއާއިލާ މާފުއްޓަށް އައިސް ތިބީ ދާދި އިހަކައްދުހު މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ރަސްމީ ގޮތުން އަދި ނުހުޅުވާ ހުރި ގެސްޓްހައުސް އެއްގަ. ކުރީގެ ނަމުންނަމަ ކޮކާ މާފުށީގައި. މިވަގުތު މި ގެސްޓްހައުސްގައި ތިބެނީ ޖުމްލަ 2 ބަންގްލަދޭސް މުވައްޒަފުން. ގެސްޓްހައުސްއިން ނިކުމެގެން މޫދައް ފައިބަން މިނެޓެއްވެސް ނުނަގާނެ. މި ސަރަހައްދުގައި މީހުން އުޅޭލެއް މަދުވާނެ. މަންމައާއި ބައްޕަ ނިދާފަ އޮއްވާ އަމިއްލަޔައް ދޮރު ހުޅުވައިގެން ނިކުމެގެން ގޮސް މޫދައް އެރުނީ. 2 މުވައްޒަފުން އުޅޭ ގެސްޓްހައުސްގައި އެވަގުތު އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ނެތް. ކުއްޖާ މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެވަގުތު އެހެންދިޔަ މީހަކައް. ކުއްޖާ މޫދުން ނެގުމައްފަހު ވެސް ބެލެނިވެރިޔާ ނޭނގިގެން ވަގުތުތަކެއް ގެއްލުން. މިއީ ކަންހިނގި ގޮތަކީ...

  6
  16
  • ހަމަ އަހާލަނީ

   ތިބޭފުޅާ ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެތާ ހުރިންތޯ؟

   6
   2
   • ޒާައިފް

    އެތާ މީހަކު ނެތީމަ ދޯ؟ ދެން ކީއް ކުރާނީ. ދެރަ ވާނެ ދޯ

 18. ޒާައިފް

  انالله وانا اليه راجعون

  1
  1