މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، އެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާގެ ގޭގައެވެ. އަދި އަންހެންކުއްޖާ އެ ގެއަށް ދިޔައީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ އެކުގައެވެ. މި ކަމުގައި އެ ދެ މީހުން ވެސް އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

.ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. މަމިޔޮކާކަ

  ތިޔައީ މިހާރު ރާއްޖެއާ ތިމާގެ ސަގާފަތެއް ނޫންތޯ.

  78
  7
 2. އަލީ

  މިހާރު ބިރަކާނުލާ މިނިވަން ކަންމަތީ އުޅެވޭނޭ ބުނާ އަޑު އިވޭ.

  81
  6
 3. ބަބުރު

  ތިކަން ކުރި މީހުން މަރަން ހުކުމް ކޮށްފިއްޔާ އެކަން ހުއްޓުވަން މިއުޅޭ ޝައިތާނުންތަށް ނިކުންނާނެދޯ. މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާމީހުންނާއި މީހުންމަރާމީހުންވެސް ހިމާޔަތް ކުރަނީ ވިއްޔާ

  98
  4
 4. ކެޔޮޅު

  ތިއަދި ރަނގަޅައްޖަޒީރާ މޯދީވަނީ!!

  66
  2
 5. ޙެހެ

  ތަރިކަ ހިމާޔަތް ކުރަނީބާ ހެ ހެ

  50
 6. އިބޫ

  ރޭޕިސްތާންގެ އަވަށަކަށްވީމަ ރޭޕިސްތާންގެ ސަގާފަތްވެސް އަންނާނެތާ...

  73
  1
 7. ޖަހުލަތު

  ތީގެ ކުއްވެރިޔަކީ އެކުއްޖާ. ރަޖަމުކުރޭ

  27
  29
  • މަރިއްޔާ

   ރަޖަމް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތު އެނގޭބާ؟

   17
 8. މޮހޮދޭ

  ކުދިއަންހެން ދަރިންނާ ހެދި އުޅެނީ އިންޑިޔާ މީހުން ދޯ؟

  46
  3
 9. އަހުމަދު

  17 އަހަރުގެ ކުޑަކުދިން ތިބޭތަ؟ އާން ކާފަރުންގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ދޯ؟ ނިކަން ހެއްވާ ވާހަކައެއް ބުނެފާނަން. 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާކަމަށް ތިޔަބުނާ ފަރާތް ވެދާނެ އިސްކޮޅުގައި 6 ފޫޓު ބަރުދަނުގައި 95 ކިލޯ ހުންނަ ބިޔަ މީހަކަށްވެސް. އަދި އެ 22 އަހަރުގެ މީހާގެ އިސްކޮޅުގައި ހުރެދާނެ އެންމެ 4 ފޫޓު އަދި ބަރުދަނުގައި 30 ހަކައް ކިލޯ. ދެން ކީކޭ ކިޔާނީ؟ ޗަކޮޔެމެން އަޅެބުނެގަ؟

  53
  6
 10. Anonymous

  ޢަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަ ހިނގާނެ ތިހުރިހާ ކަމެއް. ޢެހެން ނޫނަސް ކުޑަކުދީން ރޭޕެއް ނުކުރާނެ

  37
  4
 11. Anonymous

  ޙާދަ ހެޔޮލަފާ މަޔަކާއި ބަފަޔަކައް ލިބިފަ ތިބި 3 ކުދިންދޯ.

  30
  6
 12. ާމާއަ

  ޙޭބަލި ނުވޭ ކުޑަކުދިން ނަކީ ބާލިގުނުވާ ކުދިން..ތީބޮޑު އަންހެނެ ..މަހީހީހީ ހަލާކު..... އަދި ހަބަރުތަކުގަ އޮވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ވިހާފި..މަހީހީހީ ހަލާކު..މިހެންލިއެބަލަ ކުޑަކުއްޖަކު ކުޑަކުއްޖެއް ވިހާފި ހާހާހާހާހާ..

  32
  3
 13. ކިޔުންތެރިޔާ

  އިންޑިވްސްގަ ހިގިޔަސް ތީކީ މާކަ ހައިރާންވާންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. ތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިރަށުގަ (ޔަޢްނީ އިންޑިޔާގަ) ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގާ ކަންކަން. އަދި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަންވެސް ހުއްދަ ލިބިގެންދާނެ. އޭރުން އެއްކަލަ އިންޑިވްސްގެ އެލް.ޖީ.ބީ.ޓީ ގްރޫޕަށް ހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެން ދާނެ. މި ގައުމުގެ މުގުލުގަ ތިބި ސޭކުންގެ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމާއެވެ.

  27
  2
 14. މޯދީ

  އިންޑިޔާގެ ކަންތައްގަޑު މިތާވެސް ފެށުނީދޯ!

  27
  1
 15. މާމިގިލީ މީހާ

  މިކަހަލަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނައް މަރުގެ އަދަބު ދޭންޖެހޭ. ނޫނީ އިންޑިޔާގަ ރޭޕްކުރާހެން ރާއްޖޭގަ ރޭޕް އާންމުވެގެން ހިގައިދާނެ.

  31
 16. ނާދިރާ

  އެގެންޑާ 19 އިންޑިޔާގެ ރޭޕިސޓުންނާ އޮންނަނީ ހިތޙިތުގެ ގުޅުމެއް.

  23
  3
 17. އަޒްނީލް

  15 އަހަރުގެ ކުޑަކުދީންނެއް ނުތިބޭނެ.. އެއީ ބާލިޣުވެފައިވާ އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހައްދުތައް ބޮލުގައ އެޅުމުގެ ހުރިހާޝަރުތެއް ހަމަވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

  21
  2
 18. ހަގީގަތް

  Surah An-Nisa, Verse 148:
  لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

  Allah does not like that the evil should be uttered in public except by him who has been wronged. And Allah is Ever All-Hearer, All-Knower.
  (English - Mohsin Khan)

  19
  • ޢިލްމަށް

   ޖަޒާކަﷲ ޚައިރަން.

 19. އައިޝް

  15 މާބޮޑު. ޅަ ރަނގަޅު

  10
  2
 20. ދދދދދދ

  އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގަ ހިނގާ ތިކަހަލަ ކަމަކީ ޚަބަރަކަށްވެސް ނުވޭ.

 21. އަހުމަދު

  ތިޔަކަމުގައި ހައްޔަރުކުރަންވީ މައިންބަފައިން. 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އެގޮތަށް ދިޔައިމަ.