ސަންގު ޓީވީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން، ސަންގު ޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާކަން އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް އަންގާފައި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ސަންގު ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރީ، އެ ސްޓޭޝަންގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ސަންގު ޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ވަހީދު (އަސްވާޑު) ވިދާޅުވީ، އެ ސްޓޭޝަން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ، "ތިމަނަފުށީގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގުޅިފައިވާ ޖަލްސާ އެއްގައި ވިދާޅުވި "ވައްކަން ނޫން ކަމެއް މިސަރުކާރުން ތައާރަފް ކޮށްދިފައިއެއް ނުވޭ" އެ ބައި ސަންގު ޓީވީން ގެނެސްދިނުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި ބްރޯޑްކޮމް އިން އެ ސްޓޭޝަނަށް އަންގާފައި ވަނީ، އޭޕްރީލް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރޭގަނޑު 8:00 އާއި 10:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ސަންގު ޓީވީގެ އޮންއެއާގައި މައާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ގެނައުމަށް އަންގާފައިވާކަަމަށްވެސް އަސްވާޑް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަންގު ޓީވީއަށް އަންގާފައި ވަނީ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ޑރ

  އެއް މިލިއަނުން ކުރަންވީ

 2. ޑރ

  އެއް ބިލިއަނުން ކުރަންވީ.

 3. އަހުމަދު ރަޝީދު

  މަދީ ކުރިވަރު. 1 މިލިއަނުން ފެށިގެން މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފެނޭ

 4. އަހަންމާ

  ޢަލްހަމްދުﷲ ދޭތެރެޖައްސާފިތުނަފަސާދަ އުފައްދާ މީހުނަށް ވާނެގޮްތިވީ

 5. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ތިޔައީ މަކަރާ ޙީލަތުން ، އަދީބު އުފެއްދި ، ކާލިގަނޑުޓީވީގެ ބަޔެކެވެ. ބޭރުފުށް އޮމާންކޮށް އަދީބު ސަރުކާރާދެކޮޅަށް ތިޔަ ޓީވީ ހަދައިގެން ، އޭރު ކާލިގަނޑުޓީވީން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ލައިވްކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސަންގުޓީވީގެ އެއްކަނަކުން ދެއްކިއެވެ. އަދި ކާލިގަނޑުޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރުން ސަންގްޓީވީގައި ޕްރެޒެންޓްކުރަމުންވެސް ދިޔައެވެ. އޭރު ސަރުކަރާދެކޮޅަށް އަދީބު ކަންތައްގަނޑެއް އެބަ ހިންގާކަން ސަރުކާރަށް ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. އަހުރެމެން މާ މޮޅުނޫނަސް އޭރުވެސް އެގުނެވެ. ދުވަސްތަކެއް ނުގޮސް އަދީބުގެ މަކަރު ބޭޒާރުވެ އޭނަ ޖަލަށްލެވުނެވެ.

 6. މިންނާ

  ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިސަން ، ހާދަ މުއްސަނދި ވާނެޔޭ މިހާރު

 7. އާބިދާ

  ވަރަށް ބޭއަދަބީ ބަޔެއް، އެއްލައްކަވެސް ކުޑައީ، ޖުރުމާނާ ކުރަންވިތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް، ތި ޗެނަލް ބަންދުވެސް ކުރަންޖެހޭ

 8. ތެމާ

  ވ ބަރާބަރު

 9. ތެމާ

  ރަގަޅު ތިހެންވާންޖެހޭނެ

 10. ޖޮއްބެ

  އަލްޙަމްދު ލިﷲ.

 11. ށައިނާ

  ފންޑުފޮއްޓެއް އަވަހްއް ހުޅުވާ

 12. ޔަމަމާޓޯ

  ތިހެދީރަނގަޅުގޮތެއް މިހާރުވިސްނޭނެ މަވަރުބަޔަކުނެތިގެން އުޅޭބަޔަކައް ވާނީތިހެން