އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ޖުޑީޝިއަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ބަލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ވެސް އެކުލަވާލާ މިހާރު އެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޖޭއެސްސީން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެ ކޮމެޓީގައި ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މެންބަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ އާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި ތުޅާދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން ހިމެނެ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ދެ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެންކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައެވެ، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ތިން ފަންޑިޔާރުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދަނީ ކޮން މައްސަލަތަކެއްކަން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ އެކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް އަކީ މަޝްހޫރު ފެބްރުއަރީ 01 ގެ އަމުރު ނެރުމުގައި ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ތިން ބޭފުޅުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއަމުރު އެކޮޅުކޮޅުން ޖައްސަވާ އަނެއްކާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތައް ކަންތައްތައް އަނބުރާ ލެވުނީ އެބޭފުޅުން އިތުރު އަމުރުތަކެއް ނެރުއްވުމުންނެވެ.

ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ މިއަދު ބަލަން ފެށުމުން މިވަގުތު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ނުދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. އަފިރިންގެ ޚިޔާލް

  އެބޭފުޅުންގެ ކޮން ޝަކުވާއެއްތޯ، އެބޭފުޅުންގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން ތިއުޅުއްވަނީ،. ހެޔޮކަމެއްކޮށްދިނީމަ، ތެޔޮހަމެއްދެނީ، ޑރ.ދީދީ މެންއަތުގަ ކާޑު ނެތި ނުދާނެ، އިންޝާﷲ މިވެރިކަން ނެތި ދާނީ އަތަށްގޮވައިގެން. ...

  42
  7
  • ކިޔުންތެރިޔާ

   ޔާ ﷲ، އިބަސުވާންމީންގެ ބަރަކާތްފުޅުން ގެފުޅު މުގުރަން ދިޔަ ފީލުބާގައިގެ މީހުންގެ ނުބައިކަމުން އެބައިމީހުން ބަލިކުރެއްވި ފަދައިން މި ނުބައި ނުލަފާ ލާދީނިއްޔަތަށް ހިއްވަރުދޭ ވެރިކަން ބަލިކުރައްވައި ނެތިކުރައްވައިފާނދޭވެ. އަދި މި ގައުމުގަ އިސްލާމް ދީނާއި، މިނިވަންކަން އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހައްޓަވާ އަޅަމެންގެ މައްޗަށް އިބަ ރަސްކަލާންގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބިގެންވާ ވެރިޔަކު ފޮނުއްވައިފާނދޭވެ. އާމީން

   46
   4
   • އާމީން

    އާމީން

    18
    1
 2. ސްވީޓް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހެން ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ ނަމަ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ރަނގަޅަށް ބެލެން މަމެންނަށް އެއިރު ވެސް އެގިގެން ހިނގައްޖެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޖޭއެސްސީގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޑިސްރަޕްޓް ވާނެ އުސޫލުން ހުކުމް ތައް ނެރެމުން ދިއުން އެއީ އޭގައި ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް އިންތިހާ އަށް އޮންނާނެ ކަމެެއް ކަން މިކަން ކަން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭނީ ޖޭއެސްސީން އެމެންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނޭ ...

  7
  16
  • ނޫސްކިޔާމީހާ

   ޏަޝީދަށް ހުކުމްއިއްވި މައްސަލަ ބަލަނީ

   23
   2
 3. ޓޫވެލް

  ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު މޭ ޑޭގައި ލޯންޗުކުރަނީ ކަމަށް ރައީސް އިބޫ މެންގެ ވެރިކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އައްޔަ އެ ވާހަކަ ބުނުމުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އޯއް ޔުއަރ ސްވީޓް ޕާރފޯމެންސް ކީޕްސް މައި ވައިޑް އައިޒް ގޭޒްޑް ފީލް ވަނީ އޯޓަމް ބްރީޖް ގައި ގަސް ތަކުގެ ތައް މަޑު މަޑުން ފައިބަމުން ލަވަ ކިޔަމުން ނަށަމުން ދާ ތަނޭ މަމެންނަށް ފީލް ވަނީ އޯއް އިޓް މައިޓް ބީ އޯކޭ ދިވެހިންނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުން މެދު ފަންތި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ލިބުން އެއީ ގައުމުގެ އިގްތިސާދުގައި އެފައިސާ ރޯލް ކޮށް މުޅި އިގްތިސާދަށް އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރު ކޮށް ޑޮލަރުގެ އަގުވެސް ދަށަށް ދާނެ ކަމެކޭ ...

 4. ޓޫވެލް

  ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ދެ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖޭއެސްސީއިން ނިންމައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން ހަނދާނެއް ނެތޭ އެމެން މަމެންނާއި މެދު ކަންކުރި ގޮތް އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ޖޭއެސްސީން މިހާރު ކަންކަން ތިޔާ ކުރަނީ ރަނގަޅަށޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ލާރޖް ކޮޮށް ޖައްސާ މިފަހަރު ތިޔާ ސްޕްރީމް ކޯޓު ހައި ކޯޓް މަދަނީ ކޯޓް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓް އެއްކޮށް މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުން ތައް ޖެހޭނީ ނަގާ އެއްލާލަން

  13
 5. އަދާލަތު

  2012 ފެބުރުވަރީ 07 ވަނަދުވަހު ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލުމުގެ އިސް ލީޑަރަކީ، ޝެއިޚު ޢިމްރާން ޢަބުދުﷲ ކަމުގައިވީހިނދު އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް، ފަރުދީ ޙައިސިއްޔަތުން، ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.

  15
  2
 6. Anonymous

  ހެހޭތް ތިއޮތީ ޖޫޑިޝަރީތެރެއަށް އަތާފައިވެސްބޭނިފަ. ހޭހަންކޮށްދީފަ ގުއިރޯނުގަ ޖެހެވުނުމޮޔަހިތައްއަރާނެ... މިހާރުހުންނާނީރާކަނިމަސްކެވިފަ.

  22
 7. އަބުޖީ

  މިހުރިހާ ދުވަހު އިހޫ ހުރިތަނުން ކާލާއިގެން އުޅެފައި މިހާރު ހޫނު ހުރިތަނުން ކާންޖެހުމުން ފުމެލައި ހިހޫކޮށްގެން ކެވޭނެ ނޫންތޯ؟

 8. ބުރޯ

  ކޮބާ ހީވޭ ، ގައުމުި އަޅުވެތި ކުރުމަށްޓަކާ އާއި ގައުމުގެ ދީންބަދަލުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން ފަހުބަސް ބުނާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭދަރަޖައަށް ސްޕްރީމްކޯޓް ގެންދިއުމަށް ވަނީ އަތުކުރި އޮޅާފަ.މިހުރިހާޒިންމާއެއް ނަގަންޖެހެނީ ވެސް ހަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން. މިހާރު ކަމެއްކުރެވެން އޮތްނަމަ އެކަމެއް ރާވާހެދުންވެސް ހަމަ އޮތީސްޕްރިމްކޯޓްގެ ބާރުގެ ދަށުގާ . މީހަކު ލައްވާމައްސަލައެއް ހުށަހަޅުވައިގެން މި ހުރިހާކަމެއް ރާވަނީ ހަމަ ނަސީދު

  17
 9. ސަމީރު

  މޮޔަ ނަސީދު ކޮމެވެސް ވާހަކައެއް ހަފާލާނުން މިފަހަރުވެސް... ތީ ކަކު އަމިލައަށް އިސްތިއުފާ ދީފަ ބަޑިޖެސީ އޭ ބުނި ކަލޭގެއެނުން. ތި ޔަ ނަސީދު އަދި މި ރާއްޖޭގައި ދަންޖައްސާނެ ދުވަސް އަންނާނެ އެދުވަހަކުން އަހަރުމެން ވަރަށް އުފާވާނެއް

  10
  • ހިސާންނު

   ނަޝީދު އަކީ ދަންޖަންސަން ޖެހޭ މީހެއް މާކުރިންވެސް. މުޅި ގައުމު ފިތުނައަކަށް ވައްޓާލާ މުޅި ގައުމުގަ ލާދީނީ އަދި އެހެން ދީންތަކުގެ އެޖެންޑާ ފަތިރާ ބޮޑު ޙާއިނެއް، ބާޣީއެއް އަދި މުނާފިގެއް.

   15
  • ސަމީރު

   ރައްޔިތުން ނިކުންނަންވީ މޮޔަ ނަސީދު ދަންޖަސް އޭރުން ދެން މިކަންނިމޭނީ

   13