އެމްޑީޕީ އަދި މިސަރުކާރުގެ އެއް ވައުދު ކަމަށްވާ މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ހޯދައި ދިނުމުގެ ވައުދަކީ ވަރަށް ގިނައިން ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކުރާ ވައުދެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެވިދާޅުވާ "ހަމަ އަގަކީ" ކޮބައިކަން ހިސާބު ނަމްބަރު ވިދާޅުވުމަށް އެދި މަސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވިކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ވިލޭރޭ ގދ.ތިނަދޫގައި ބޭއްވި "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި" މަސްވެރިއަކު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގައި އޮތް މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

"އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގައި އޮންނާނެ މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގަކީ ކޮބައިތޯ؟ ވަރަށް ގިނަ މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާއެއް )ހަމަ އަގު ނޭނގުމަކީ) އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ (ހަމަ) އަގަކީ 20 ރުފިޔާ ވިއްޔާ 20 ރުފިޔާ، 10 ރުފިޔާ ވިއްޔާ 10 ރުފިޔާ (ކަން އެނގެން ބޭނުން.) ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ސީދާ (ހަމަ) އަގު މަސްވެރިޔާ އަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް." މަސްވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

މަސްވެރިޔާ އެސުވާލު ކުރުމުން އެސުވާލާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިހް ވެސް އަދި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

މަހުގެ ހަމަ އަގަކީ ކޮބައިކަން ހިސާބު އަކުރުން އެއްވެސް ފޯރަމެއްގައި ވެސް އަދި އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިހައިތަނަށް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މަހުގެ ހަމަ އަގަކީ ކޮބައިކަން ސަރުކާރުން ހިސާބު އަދަދުން ވިދާޅު ނުވާތީ ބައެއް މަސްވެރިން މީގެ ކުރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ.

މަސްވެރިޔަކު "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ހަމަ އަގެއްގެ ވާހަކަދައްކައިގެން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ "މަސްވެރިން ވާވެއްދުން" ކަމަށެވެ.

"މަސްވެރިން ވާވެއްދުން ފިޔަވައި އެހެން ކޮންކަމެއް މިކުރަނީ؟ ސަރުކާރަށް އަށް މަސް ދުވަސްވީ ފަހުން ބައްދަލުމެއް ބާއްވާފައި މިވިދާޅުވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކޭ. އެހެންވީމާ އަށް މަސްދުވަސް ސަރުކާރަށް ވެގެން މިދިޔައީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތެއް ނެތިއެއް ނޫންތޯ؟ ދެން އިތުރަށް ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ދައްކާނީ؟" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިތުރު މަސްވެރިޔަކު ބުނީ މަހުގެ ހަމަ އަގަކީ މިހާރަށް ވުރެ އަގު ކުޑަވުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

"ހަމަ އަގޭ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވަނީ. އޭގެ މާނަ އަކަށް މިއޮންނަނީ މަހަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ލިބުން. މިއަދު ވެސް މަސް ގަންނަ މީހުން ބުނަނީ މަހުގެ އަގު މާބޮޑޭ. ދެން ސަރުކާރުން މާދަމާ މަހުގެ އަގު ވައްޓާލާފައި ބުނެފާނެ ހަމަ އަގަކީ ނުވަތަ މަހަށް އެކަށީގެންވާ އަގަކީ މިއީއޭ." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ތިނަދޫގައި ބޭއްވި "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި" ވަރަށް ގިނަ މަސްވެރިން ވަނީ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޝަކުވާތަކަށް ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

49 ކޮމެންޓް

 1. އޮޅާލާ

  ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ވަޒީފާ ތައް ދޭން ޖެހޭނީ ގަވާއިދު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން %45 ދިވެހިންނަށް %55 ބޭރުމީހުންނަށް މިއިން ވެސް އެގިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކަކީ އެއީ ދިވެހިންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި ހަދައިގެން އުޅޭ ތަންތަނެއް ނޫން ކަން އަދި މި %45 ވަޒީފާ ތަކަށް ވެސް ދިވެހިން ނަގަނީ މަހަކު 300 ޑޮލަރުގެ ވަޒީފާ ތަކަށް އެކަނިއޭ ތަމްރީން ވެފައި ތިބި ދިވެހިން ނުލިބެއޭ ބުނަނީ ...

  18
 2. ހާޖަރާ އާދަމް

  މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން ވަރަށް ދަށްކޮށއުޅޭއިރުވެސް ފެލިވަރަށް ކިރުވާ މަދު މަސްކޮޅުގެ ލާރި ނުލިބޭތާ ދެ ހަފްތާ! ދޯންޏަކުން ޓަނެއް ދެޓަނެއް ގިނަވެގެން ފަސްވަރަކަށްޓަނުގެ މަސް ކިރުވާ ލާރި ނުލިބޭއިރު މަސްވެރިކަމެއް އައިސް ދޯންޏަކުން ދިހަބާރަ ޓަނުގެ މަސްކިރުވާނަމަ ޙާލަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ޤަވްމީ ރިޟާވްފައިސާ 850 މިލިޔަން ޑޮލަރުން 250 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓި އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއްވެސް ސަރުކާރުން ނުހިންގާއިރު ޤަވްމުގެ އޮޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އޮތްގޮތް ވަރަށް ސާފެވެ. ފޮނިބުރުއްސަން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ޚަޒާނާ ލޫޓުވީމާ ހުންނާނީ ރާކަނިމަސް ކެވިފައެވެ.

  37
  • ޝުކުރިއްޔާ ގައުމު

   ބޭނުންވި ގޮތް. ދެން ފަރުމައްޗަށް ގޮސް މަހެއް ހިފާލައިގެން އައިސް ކާށިފޮއްޗަކާއެކު ކާލައިގެން ޖަޒީރާ ވެފަ ހޮޅުއަށިތަކުގަ އަލަފަތުން ވިހެލަވިހެލާ ތިބީމަ ވީއެއްނު.

 3. ޝީނު

  ބަލަ ރައްޔިތުން ހޭލަމްވެއްޖެއެއްނޫންތަ؟

  27
  1
 4. ނަމަވެސް

  އާންމުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ރައީސް އިބޫ ބޭނުންނަމަ އެބަޖެހޭ ކުރީ ސަރުކާރުން ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އަދި އެމެންގެ ނޭވާ ހޮޅި އާއި ގުޅިފައިވާ ހަމަ އެކަނި ކަން ކަމުގައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ފޯރމް ލާފައިވާ އެންމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭން ރައީސް އިބޫ އެއިން އެކަކު ވެސް ބާކީ ނުކޮށް ސަބަބަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދުނު އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އެކަމަކީ ރައީސް އިބޫ ވެސް ބަދަލު ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ދޭންވީއޭ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް އެހެން ހަދައިފިނަމަ ދެން ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ބޫމެއް ލިބުނީއޭ ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު މަސައްކަތް ރާއްޖޭން އެއިރުން ހުސްނުވާނެއޭ ގުޅިފަޅު ހިއްކަން އަވަހަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރަންވީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓް އިން ފައިސާ ނަަގައިގެން

  19
 5. ބަލާތި

  އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ކަންކަން ކުރަން ރައީސް އިބޫ ބޭނުންވާ އިރު ރައީސް އޮފީހަށް ދަ ރާއްޖެތެރޭ ކައުންސިލަރުން ގެނެސްގެން ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވާ އެކަމަކު ކައުންސިލަރުންނަށް ނޭގޭ ދޯ އެސްއެމްއީ ބޭންކެއް ހުންނަ ކަން ވެސް ހުންނާނެތާ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެންނަށް ރަނގަޅަށް ތިޔާ ކަން ކުރެވިފައި ދެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގެ ވެރިންނާއި ރައީސް އިބޫ ބައްދަލު ނުކުރަނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ އެމެންނޭ އެންމެގިނަ ޓެކްސް ދައްކަނީ ސަރުކާރަށް...

  18
 6. މޭކްއިޓް

  އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ކަންކަން ކުރާނަމަަ އެބަޖެހޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކަށް ހުޅުމާލޭން ކޮންމެ ކޮލެޖް އަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޭން 100 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އުސޫލުން އަދި އެމެންނަށް ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް 4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭންވީ ސަރުކާރުން ސޮވެރިންގް ގެރެންޓީ އެއް ދީގެން އެއިރުން ކޮންމެ ކޮލެޖަކުން ހަދާނީ ޔުނިވަރސިޓީ އެއް ކަން އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރު ވާކަމެކޭ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް...

 7. ދަންނާތި

  މާލޭގައި ހުރި އަމިއްލަ ކްލިނިކްސް ތަކުގެ އަގު ވެސް އެހާ ބޮޑު ތަން ބޮޑު ވެގެން އުޅެނީ އެއީ އެތަނުގެ ބޮޑު ކުލީގެ ސަބަބުންނޭ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ ކްލިނިކް އަކަށް ހުޅުމާލޭން 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ދޭންވީއޭ އެމެން ކްލިނިކްސް ހަދަން 10 ބުރިއަށް އެއިރުން ދެން އެފަދަ ކްލިނިކްސް ތަކުން ދޭ ޚިދްމަތުގެ އަގު ހެޔޮ ވެގެން ދާނެއޭ މިމަގުން މިކަން ކޮށްގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގެ ސިއްޚީ ދާއިރާ ކުރިނާރާނެއޭ ސަރުކާރުން ޖެހޭނެއޭ މިފަދަ ކަންކަން 360 ޑިގްރީގެ ދަށުން ކުރެވޭތޯ ބަލަން ގައުމެއް ތަރައްގީ ވާނީ ގައުމުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ލޯކަލް ވިޔަފާރި ވެރިން ކުރި އަރައިގެންނޭ އެކަން ސަރުކާރުން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ...

  4
  5
 8. ހަރުމީހާ

  މަހުގެހަމައަގަގީއެއިރަކުވިއްކާއަގު

  21
 9. ބަހަނާ

  އިންތިހާބު ދުވަސް ވަރު ވިދާޅުވިކަމަށް އެބުނާ ވަޢުދަކީ އެވާނީ މަހުގެ ހަމަށް (މަހުގެ ހަންގަނޑަށް) އަގުދޭނެކަމަށް

  18
  2
 10. ނިދާފައޭ

  ރައީސް އިބޫ ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓްްސް ތައް ދޭނީ ދިވެހި ކުންފުނި ތަކަށޭ އެކަމަކު ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީން ހުރިހާ މަސައްކަތް ދެނީ އިންޑިއާގެ އެމްއެމް އެކްސްޕޯރޓަށް ދެން ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީން ހުރިހާ މަސައްްކަތް ދެނީ ލަންކާ ކުންފުނި ތަކަށް އެއިރުން ތާ ލާރޖް ކޮށް ކަޓް ޖެއްސޭނީ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން މިނިސްޓަރުން ނޫންތޭ އިސްލާހު ވާންވީ އެއަށް ފަހު ދޯ އާންމު މީހާ އިސްލާހު ވާނީ ދެން ރައީސް ވިވައުދު ނުފުއްދާއިރު ރައީސް ކޮބާތޭ ރައީސް ނިދާފައި ދޯ...

  20
  1
 11. މޫހާ

  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ބޭނުންވާނަމަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރޭ

  16
 12. މިގޭ

  އޮޅުވާލުމާއި، މަކަރު ޔަހޫދީ ޕާޓީއިން އަބަދުވެސް ހަދާނީ .

  23
  2
 13. އ. ޖ. އ

  މިދައްކަނީ ހިސާބު އަދަދުން ޖަހާލާ އެއްޗެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން

  14
  1
 14. ދިސްއިޒްއިޓް

  ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމާނަމަ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ހުރި މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް ދޭން ޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށް އެބޭރު މީހުންނަށް ދީގެން ނުވާނެއޭ މަޓީ އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އައިޑީ ކާރޑް ހޯލްޑަރުން ނަމަވެސް މަމެން އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭން ބޭރު މީހުންނާއި ނުއިންނާނެއޭ ދިވެހި ފަސްގަނޑު ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު އެކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ސަރުކާރުން މީ ޑެޑް ސީރިއަސް ކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ދިވެހިން ރިސޯރޓްގައި ތިބެެން ޖެހޭނީ މަހަކު 500 ޑޮލަރަށް ވުރެން މަތީ ހުރިހާ މަގާމްތަކުގައި ބޭރު މީހުން ނޫން ތިބެން ޖެހޭނީ ދިވެހިން ވެސް އެބަތިބި ތަމްރީން ވެފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެބަތިބި ނެތް ނަމަ ރިސޯރޓް ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެއް ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ދިވެހިން ތަމްރީން ކޮށްގެން ނެގުމަކީ ދިސް އިޒް އިޓް...

 15. ޞާޙިބު

  2008 ވަނައަހަރު ގެނައި ސަރުކާރުން ، މަހުގެ ހަމައަގު ދޭނޭކަމަށް ބުނެ ވަޢުދުވެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާރުކޭޓުތަކުގައި މަހަށް ނުލިބޭއަގު މަސްވެރިންނަށްދީގެން މުޅި ކުންފުނި ބަގުރޫޓުކޮށްލިއެވެ. އެސްޓީއޯއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބުރަ މަސައްކަތުން ކުންފުނިކޮޅަށް ނެގީ ރައީސް ޔާމީނެވެ. އަލުންވެސް ގެނބެމުންދާތަން އެބަ ފެނެއެވެ.

  16
 16. ކޮށްދޭންވީއޭ

  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާނަމަ މަމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ފޯރމް ލާފައިވާ އެންމެންނަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތްވާ އެކަން އެގޮތުގައި ދަމަަހައްޓަން ހަމަ ފޯރމް ލި އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށް އެއެންމެންަނަށް ވާވަރަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފްލެޓްސް ތައް އަޅަންވީ އެއިރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުލި ތައް ދަށަށްދާނީ މީ ރައްޔިތުންގެ %85 އެދޭ ގޮތޭ މިކަން ކޮށްދޭންވީއޭ ސަރުކާރުން...

 17. ދެފަރާތ

  މަހުގެ އަގަކީ ޤައުމުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ އެއްޗެއްނޫން، މާރކެޓްގައި އަގު ބިނާވަނީ ޑިމާންޑް އެންޑް ސަޕްލައިއަށް، ނޫސްވެރިންނަށް މިވަރު ނޭންގުނަސް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ

  5
  7
  • ހަފަރާތް

   ނޫސްވެރިންނަށް ނޭގުނީކީނޫނެއްނު. ރައީސް އިބޫއަށް އެކަންނޭގިގެން ހަމައަގޭ ކިޔަނީއެއްނު.

   18
  • ދޮގެއް؟

   އެމީހާ ގާތު ކަލޭ ބުނަންވީނު ދެންވެސް ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުންނާށޭ. މާފޮނިވާން ވެގެން ހަމަ އަގޭ ހަމަ އަގޭ ކިޔަކަސް ކަމަކުނުދާނެ. ހަމަ އަގު އެނގިގެން ހަމައަގޭ ކިޔަން ޖެހޭނީ

 18. މިއަދު

  މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ހަމައަގަގީ ރިޔާސީވަޢުދު ވިއްކާއަގާއި ވިއްކަންވާއަގު އެގޭނީ ވިއްކާމީހާޔާއި ގަންނަމީހާއަށް ގިނައިން މަސްބާނާނަމަ 5 ރ އަށްކިލޯވިކިފައި މަސްވެރިކަން ދައްދުވަސްވަރު 70ރ އަށްކިލޯ އެއީވެސް ހަމައަގު ސަރުކާރު މުއައްޒަފުންގެ އެއްމެދަށްމުސާރަ ކަޑަނުއެޅުނު، މާލޭގެ ގެދޮރުގެ ކުލި ކަނޑަ ނުއެޅުނު ބަޔަކަށް މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ހަމައަގުކަޑައެޅޭނީ ކޮންހަމަޔަކުން

  11
 19. ނުވާނެއޭ

  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ނުހޯދާ ދެން ކިއެއްވެތޭ ތަމެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްްސް ތަަކަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ފޯރމްސް ތައް އޮޅާލާ އެމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ނުދޭނަމޭ ތިޔާ ބުނަނީ ދެން ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭ މީހުން ނުބުނެއޭ އެމެންނަށް ޓަކައި އަޅާ ފްލެޓްސް ތަކަކީ އެއީ ކުޑަ ކޮތަރު ކޮށިތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އަޅަން ފެށި ފްލެޓްްސް ތައް މިސަރުކާރުން ނުހުއްޓުވިނަމަ މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭނެއޭ އެފްލެޓްްސް ތަކުގައި އެޗްޑީސީ ބުނި ބަސް ދޯ ރައީސް އަޑުއެހީ އެޗްޑީސީގެ ސުހެއިލް މެން އެއީ ހުޅުމާލެ ހަލާކު ކުރި މީހުން އެމެންނަށް އަނެއްކާ ވެސް އެދިނީ އެމްޑީ ކަން ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ތިޔާ ފްލެޓްސް ތައް ނިންމާން ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ...

 20. ދަނޑުވެރިޔާ

  ދެން ތިބޭ ގުއިރޯނުގަ ޖެހިގެން. ތިއޮތީ ހަމައަގު ލިބިފަ. ޢެމްޑީޕީ މީހުންނަ އޯކޭވާނެ މިސާރުކާރުން ކޮށްފިޔާމު 2.5ރ ކިލޯއަކަށް ދިނަސް.

  12
 21. ބުރޯ

  އޮޅުވާލުމަށް ބުނާވާހަކައެއް މަސްވެރިނަނަށް ހަމަ އަގު ހޯދާދޭ ވާހަކަ .އެކަން ތަސައްވުރު މިހާތަނަސް ނުކުރެވުނީ މަސްވެރިންނަށް އޮޅުވާލުމަސް ބުނާ ވާހަކައެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާތީ ސުާލުކުރަން ބުނީމަ އެސުވާލުކުރުމުންވެސް ޖަވާބެއްނުލިބުނު. މިހާރު އެގެންވަނެ އެމްޑިޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ތަރައްގީ ނޫންކަމާ އޮޅުވާލުންކަން މިއަދު ހާމަވަމުން އެދަނީ ޔާމީނުގެ ސިޔާސަތު ރަނގަޅުކަން . ޔާމީނުގެ ސިޔާސަތުގަ ގޯސްވީ ހަމަ އެކަނި ޕާޓީ ގެ ސިޔާސަތު އެތަނަށް މެޑަމެއް ވެއްދުން، އޭގެ ސަބަބުން ޔާމީނު ފެއިލްވީ

 22. ތަމެންދޯ

  މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އަޅަން ފަށާފައިވޭ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން އެތައް ހާސް ފްލެޓްްސް ތަކެއް އެފްލެޓްސް ތައް ރައީސް އޮފީސް އިސްވެ އޮވެ އެފްލެޓްސް ތައް އެޗްޑީސީ އާއި ގުޅިގެން އޮޅާލާ ހުރިހާ ފްލެޓްސް ތައް ބާތިލް ކުރީ އެއީ އިންޑިއާ ކުންފުންނަކަށް އެފްލެޓްްސް ތައް އިމާރާތް ކުރަން ދޭންވެގެން ކަޓް ޖައްސަން ވެގެން ނޫންތޭ އެކަން ކުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާ ނުކުރީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ...

 23. ކާސިމް

  މަހުގެ ހަމަ އަގަކީ ކޮބައިކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭންނެ.

 24. މަހަށްދޭބަލަ

  މީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ރައީސް އިބޫ އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން އެމެން ރޮއި އާދޭސް ކުރާތާ 10 އަހަރު ވަނީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެކަމެއް ކޮށް ނުދިން މިސަރުކާރުން އެކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެދިގެން ނޫން މިލިއަނުން ޚަަރަދު ކޮށްގެން ސްކޫލް ތަކުގައި ހެދުނުގެ ނާސްތާ ދެނީ އެއީ ކިއެއްކުރަން ކޮން މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރަން ކުރާ ކަމެއް ކަން ރައީސް އިބޫ އަށް ވެސް ނޭގެއޭ އެފައިސާ އިން ޓީޗަރުން މީހަކަށް ދެވޭނެއޭ 50 ހާސް ރުފިޔާ މުސާރަ އަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެންނަށް އަތުން ފައިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރި ނަމަވެސް މަހަކު 80 ހާސް ރުފިޔާ ޓީޗަރަކަށް 10 ހާސް ރުފިޔާ ވެސް ނުލިބޭ ދޯ ތަމެން ދެން މަހަށް ދާންވީ އެއް ނޫންތޭ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 25. ގެއަށްދޭ

  ރައީސް އޮފީހުގައި ރައީސް ގެ އިކޮނޮމިކް އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ތްރީއޭ އައްޔަ މެންގެ ރިސޯރޓް ގައި އަދި ފިހާރަ ތަކުގެ %95 އެއީ ބޭރުމީހުން އެމެން ނަކީ ދިވެހިން ގެންގުޅެން ރުޅި އަންނަ ބަޔެކޭ އެކަމޭ މިފެނިގެން ދަނީ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ސްކޫލް ތަކުގައި ދޭ ހެދުނުގެ ނާސްތާ އޮޅާލާ އޭގެ ބަދަލުގައި އެފައިސާ އިން ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން އުޅުނު ނަމަ މިއަދު މިގިސްލުމުގެ ތެރެއަށް ދިވެހިން ވައްޓާނުލާނެއޭ ސަރުކާރު ވަނީ ފެއިލް ވެފައޭ ދެން ރަނގަޅު ވާނީ ރައީސް އިބޫ ހުސް ގަނޑެއްގައި ސޮއި ކޮށް ފައި ގެއަށް ކަނޑާލިއްޔާއޭ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުންނަށް ބޭރު މީހުން ގެނައުމުން ދެން ދިވެހި ދަރިންގެ އަޚްލާގާއި އަދި ކިޔެވުން ދާނެ ގޮތް އެއީ މަމެންނަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ކަމެކޭ...

 26. ކޮބާތޭ

  ދިވެހިން ނުލިބިގެން އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދަނީ ނަމަ މިހާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ނުހިންގުނީއޭ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިފައިވާ މިފަދަ ބޮޑު ހައްސާސް މައްސަލަ އެއްގައި މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ބަދަލުގައި ސިވިލްސާރވިސް ގެ ބޮޑުން ޖަވާބު ދިނުމުން އެގިގެން ދަނީ މިސަރުކާރުގައި މިނިސްޓަރުންނަކީ ފިލާ ހޮރުގައި ތިބޭ ބަޔެއް ކަން އެމެން ނުޖެހޭ ކަން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ކޮބާތޭ ރައީސް އިބޫ ކޮބާތޭ ރެސްޓް ކުރަނީއޭ އެހެންތޭ...

 27. H

  މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގައި މިކަމަކީ މިހާރު ހުރި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނާގާބިލު ކަން ބޮޑު ކަމުން ވާ ގޮތޭ ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުން ޕީއެޗްޑީ ހަދަނީ ދަ ކިއްލި ތަޅާއިން އެއީ ސްޓޭޓަސް އެއްގެ ބޭނުމުގައޭ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް އެމިނިސްޓްރީ ނުހިންގުނު ކަން އަންގައިދޭ އަލިގަދަ ދަލީލު ތަކޭ މީ މިކަމުގައި ޕީޕީއެމް އިން ޖެހޭނެ ހަރު އަޑުން މިކަން ކުށްވެރިކޮށް ދިވެހިންނަށް އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ ލިބޭނެ ގޮތެއް އޮތް ތޯ ބަލަން އިންޑިއާ އަތް ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންދަނީއޭ ...

 28. ވިސްނާތި

  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސްކޫލެއް ގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދޭން ބޭރު ޓީޗަރުން ގެނެސްގެން ނުވާނެއޭ މެޓަރނިލީ ލީވް ގައި 6 މަސް ދުވަސް ދިން ނަމަވެސް އެދުވަސް ތަކުގައި އެފަދަ ޓީޗަރުން މަސައްކަތު މައިދާނަށް ނިކުމެއްޖެނަމަ އެމެންނަށް ޑަބަލް މުސާރަ ދީގެން ނަމަވެސް އެމެން ގެންގުޅުން ބޭރުން އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުން މިިރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދޭން ގެނައުމަށް ވުރެން ރަނގަޅުވާނެއޭ މީ ސަރުކާރުގެ ސޯޝަލް ކައުންސިލުން ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ...

 29. ދިސްވޭ

  މެޓަރނިޓީ ލީވް އަށް 6 މަސްދުވަސް ދިން ނަމަވެސް ކޮޮންމެހެން ނުޖެހޭނެއޭ ތަންބް ރޫލް ބޭނުން ކޮށްގެން އެ މަގާމް ތަކަށް އިތުރު ޓީޗަރުން ނަގަން އެއީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ އިންޓެލެކްޓުއަލް ކެޕޭސިޓީ އެއް ނެތި ކަމުގެ ތަޖްރިބާ އެއް ނެތި ސްޓޭޓަސް އެއްގެ ބޭނުމުގައި މަމީ ޕީއެޗްޑީ ހޯލްޑަރއެކޭ ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަމާއި ހަވާލު ވުމުން ވާނެ ގޮތޭ މިލީވްދިން ނަމަވެސް މިލީވް ގައި ޓީޗަރުން ނިކުންނަނަމަ ޑަބަލް މުސާރަ ދެވޭނެއޭ އެމެންނަށް އެއިރުން ވެސްވާނީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން އެއްގޮތޭ މިކަން ކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް އޭނާގެ އިންޓެލެކްޓުއަލް ކެޕޭސިޓީ ބޭނުން ކޮށްގެން ނޭގުމުން ދެން އޭނާ ޖެހޭނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭންއޭ އެއީއޭ މަމެން ބަލާ ބެލުމުން މަމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗަކީ...

 30. ބަލާތި

  ދިވެހިން ނުލިބިގެން އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދަނީ އެއީ ދިވެހިން ނުލިބިގެން ނޫނޭ އެއީ ރާއްޖޭން ބޭރުން އިންޑިއާ އިން ޓީޗަރުން ގިނަ އަދަދަކަށް ގެނައުމުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އަށް ވެސް ކަޓެއް އަދި އެމްބަސޭ މެދުވެރިކޮށް ރައީސް އޮފީހުގައި އުޅޭ މިނިސްޓަރުން ފަތިވަރަށް ކަޓެއް ލިބޭތީވެ އެމެން އަޑީގައި ތިބެގެން ޖައްސާ ކޮރަޕްޓް ގޭމް އެކޭ ތިޔާއީ އެމެން ހިންގާ ރިސޯރޓްގެ %99 ބޭރުމީހުން ތިބެނީ ދޯ ކުރެވޭ ކަމެއް ނެތޭ...

 31. ކަމެއްނޫނޭ

  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދޭ ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދިވެހިން ނަގާ އެއްލާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗް ކުރަނީއޭ ރައީސް އިބޫ އިންޑިއާގެ އެމްބަސޭ އާއި ގުޅިގެން އެ ޕްރޮގްރާމް ގެ ފެށުމޭ މިފެށިގެން މިދަނީ ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ނުދޭ ޚިދްމަތް ތަކާއި އަދި އެމެންނަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރައިގައި އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކަށް ގެންނަނީ އެއީ ސީދާ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ނުބައި ރޭވުމޭ މީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ

 32. ގެންދަވާ

  އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ އިހަށް ދުވަހު ރައީސް އިބޫ ސިންގަޕޯރ އަށް ކުރި ދަތުރު ވެސް ވެގެން ދިޔާ އޭނާ އޯކިޑް ގާރޑެން އެއް ހައްދަން އޯކިޑް ބަލާ ދިޔަ ދަތުުރަކަށޭ ރައްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ކަންކަމުގައިވާ މިރާއްޖޭގެ ދިވެހި ދަރިން ސިންގަޕޯރ އިން ތަމްރީން ކުރަން އެގައުމުގެ ބޭންކް އިން ލޯން ލިބޭތޯ ވެސް އަދި ހިލޭ ސްކޮލަރޝިޕެއް ވެސް ލިބޭތޯ ނެތޭ ބަލާފައި ދެން އެންމެ 100 ކުދިންނަށް ލޯން ދީފައި މިސަރުކާރުން ކުދިންނަށް ކިޔަވަން ދާން ލޯންދިނީއޭ ...

 33. އާއްހާއް

  އެތައް އަހަރު ތަކެއް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދޭން ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރާނަމޭ ކިޔާ ހިންނަވަރު އިބްރާހިމް އަދި ފުވައްމުލަކު ފައިސަލް މެން ވެރިކަމަށް އައިސް ކަން ކަން މިކުރާ ގޮތުން މަމެންނަށް ފީލްވަނީ މިސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން ކުރަނީ އެއް ހިއްސު މަދު އުސޫލުން ކަމަށޭ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް

 34. ދަހަރާމްކޯރޭ

  ދިވެހިން ނުލިބިގެން އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑުތަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދަނީ ނަމަ އެއިން އެގިގެން ދާ އެއްޗަކީ އެއީ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އިބޫ އެވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރުމާއި އަދި އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަމަށް ލި މީހާ އަށް އެތަން ހިންގަން ނޭގުމުގެ ސަބަބުން މުޅި މިނިސްޓްރީ ފެއިލް ވެފައި ކަމަށް އޫމް އޫމް ބާއު ބާއު ތަމެންނަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނާއި އަޅާލާ ބަޔެއް ނޫނޭ އަޅާލާ ބަޔެއް ނޫނޭ ތަމެން ތިޔާ ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހަރާމްކޯރުވެފައޭ ހަރާމްކޯރުވެފައޭ...

 35. ބާއުބާއު

  އެތައް ސަތޭކަ އަހަރަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދޭނެ ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބެނީ އޭ ބުނެ ފޭކް ގޭމެއްޖައްސާ ބޭރުން އިންޑިއާ އިން ޓީޗަރުން ގެންނަން ތަމެން ތިޔާ ރާވަނީ ތިޔާއީ ދޯ މޮދީ އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އަށް އައިސް އޭނާ އާއި އެކު ތަމެން ހެދި ޑީލް ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބެނީ އެއް ނޫނޭ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގޭ ހަދަނީ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ކަޓް ޖައްސައިގެން ބޭރު ޓީޗަރުންގެންނާން އޭ މިހާރު އެރާވަނީ ސިޗުއޭޝަން މިދަނީ ގޯހުން ގޯހަށޭ ކުދިންނޭ ޓައިޓެން ދަ ސީޓް ބެލްޓް ޕްލީޒް ވީ ގޮނާ ޓޭކް އޮފް އިނގޭތޭ...

 36. ޖައްސަބަލަ

  މަމެން އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ މިރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ތަކުގައި ކިިޔަވާ ދޭން ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތިޔާއީ ކޮރަޕްޓް ގޭސް ގަނޑަކާއިއޭ ވައްތަރީ ތިޔާ އުޅެނީ ލާރޖް ކަޓެއް ޖައްސަަން ވެގެންނޭ މާލޭގައި ހުރި އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތައް އަދި ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ގުޅިގެން މިހާރުން މިހާރަށް ޓާސްކް ފޯރސް އެއް ރައީސް އިބޫ އެބަޖެހޭ އެކުލަވާލަން އަދި ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރަންވީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓް އިން ގެނެސްގެން ނުވާނެއޭ ރައީސް އިބޫ ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ޑޯންޓް ވޮރީ ދިސް ދަ ގަމާރު ދަ ބީތާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ސޭސް އިނަފް އިޒް އިނަފްފޯރ ދެއަރ ގާރބޭޖް އިނގޭތޭ...

 37. ކަނޑާލާ

  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގައި ކިޔަވާދޭނެ ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބެނީއޭ ހަަމައެކަނި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނި ނަމަވެސް މަމެން އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ މަމެންނަށް ފީލްވެއޭ މިހާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަކީ އެއީ ކަންނުކޮށް ނަންވާން އުޅޭ މިނިސްޓަރެއް ހެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮޒް ފަޒޫ ފަހަތުން ރެލީ ތަކުގައި ދުވެން ދިޔައިމާ އޭނާ އަށް ހީވަނީއޭ މަގާމް ސެކުއަރ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެހެނެއް ނުވާނެއޭ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭ ނަމަ ޖެހޭނީ ގެއަށް ކަނޑާލަންއޭ...

 38. އޮޅާލާ

  އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭރު މީހުން ނުގެނެސް އޮތް ރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ބޭރުމީހުން ގެނެސްގެން ނުވާނެއޭ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ މާބޮޑުވާނެއޭ ވަގުތީ ފައިދާ އަށްވުރެން ބޮޑަށް ރައީސް އިބޫ ވިސްނަން ޖެހޭނީ ގައުމުގެ އިންޓަރެސްޓޭ މިނިސްޓަރު އަސްލަންޓޭ މެން ކަން ކުރާ ގޮތަށް އަމާބުނީތީ ފަރަށް ދާއުސޫލުން ކަންކަން ކޮށްގެން ކަަމަކު ނުދާނެއޭ މިހާރުން މިހާރަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ގެނައުން ބާތިލް ކޮށްލާ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަންވީއޭ ...

 39. ކުރާށޭ

  ރައީސް އިބޫ ސްކޫލް ތަކުގައި ހެދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެކަމަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަނީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި އުޅޭ އެއްވެސް ބަޔަކާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ނޫނޭ ތިޔާ ހެދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ އެއީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ސްކޫލް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ދިވެހި ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުންގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަަގަންވީ ބަދަލުގައި އެފައިސާ އިން ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އޭ ބޮޑުކުރަންވީ...

 40. ނަމްބަރ

  ހޯއް ހޯއް ހޯއް އެތައް ސަތޭކަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގައި ބޭރު މީހުން ކިިޔަވާ ދޭން އެފަށަނީ އެއީ ސީދާ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައޭ މިއިން އެގިގެން ދަނީ އެއީ ރައީސްއ އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރ އެވަނީ ބޮއްސުން ލައިގެން ގޮސްފައި ކަން މީ ސީދާ މިނިސްޓަރަށް މިގޭމް ކުޅެން ނޭގުމުންނޭ އައި ނޯ ޝީ އިޒް ނޮޓް ކޭޕެބްލް ދޯ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްސް ތަކުގައި ބޭރު މީހުންނަށް ކިޔަވާ ނުދެވޭނެއޭ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޝީ ގޮޓް ދަ ފެއިލްޑް ނަމްބަރ އައި ޑޯންޓް އެކްސެޕްޓް ހާރ އޭޒް ދި އެޑިއު މިނިސްޓަރ ޝީ ގޮޓް ދަ ފެއިލްޑް ނަމްބަރ ޝީ ގޮޓް ދަ ފެއިލްޑް ނަމްބަރ ޝީ ސޭސް އިޓްސް ރައިޓް ފެއިލްޑް ނަމްބަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ފެއިލްޑް ނަމްބަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ފެއިލްޑް ނަމްބަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ޖަސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑާންސް ޑާންސް...

 41. ދަގަމާރާ

  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްސް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދޭން ބޭރު ޓީޗަރުންގެނައުން ޖެހޭނީ މަޑުޖައްސާ ލަން އެއީ ރައީސް އިބޫ އިހަށް ދުވަަހު ވިދާޅުވި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ދާ ގޮތް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް އެއްވެސް އެއްބާރު ލުމެއް ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަން އަންގައިދޭ އަލި ގަދަ ދަލީލު ތަކޭ މިހާރުން މިހާރަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ނަަަގަންވީ ހެދުނުގެ ނާސްތާ އަށް ދޭ ބަޖެޓް ކުދިން ނޫޅޭ ހެދުނު ކާނެ އެއްޗެއް ނުލިބިގެން އިނގޭތޭ ނޫޅެއޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިންނަށް މުސާރަ ބޮޑު ކޮށްދީގެން އެމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތައް ވެސް ދީގެން ބަލަންވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ޓީޗިންގް ދާއިރާ ގައި އުޅޭތޯއޭ އިނގޭތޭ ތަމެން ދެން ހާދަ ގަމާރުވެފައި ދަބީތާ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ..

 42. ދދދދދދ

  އޭނައަކީ ކާކުތޯ ސުވާލު ކޮށްބަލަ ވިދާޅުވާން އެނގޭތޯ ބަލަން. ނޭނގޭނެ.

 43. ޔަގީނޭ

  މަމެން މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަލައިފީމޭ ބެލެނިވެރިންގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތެއް %100 ބެލެނިވެރިން އަންގަނީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގައި ބޭރު އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އަދި އެހެން ގައުމެއްގެ ޓީޗަރަކު ކިޔަވާ ދީގެން ނުވާނެއޭ ކިޔަވާ ދޭން ޖެހޭނީ ދިވެހި ދަރިން ކަމަށޭ 6 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން އަންނަނީ ކުއްލި އަކަށް ނޫނޭ އެކަމަށް ނަގާނެއޭ ދުވަސް ތަކެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކުޅަދާނަ ވެފައި ޕްލޭން ކުރަން އިނގޭނަމަ އެއަށް ހައްލު ހޯދޭނެއޭ މިހާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނާގެ ޕްރައިމަރީ ޒިންމާ އަދާ ކުރާ މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ ޔަގީނޭ...

 44. ޑޭންޖުރެެސް

  ރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދޭން ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ ބަދަލުގައި ބޭރު މީހުން ގެނެސްގެން ނުވާނެއޭ ސްޕެޝަލީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ގެނެސްގެން ނުވާނެއޭ ރައީސް އިބޫ އަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރެވޭނަމަ މާލެ ސަަރަހައްދުން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލް ތަކަށް ފީއެއް ނަގާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އަތުން މަހަކު 1000 ރުފިޔާ އަދި އެފައިސާ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަންދީ ބޭރު ޓީޗަރުން ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކަށް ނުރައްކަލޭ ނުރައްކަލޭ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހާއް ހާއްް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 45. ޑޭންޖުރެސް

  ރާއްްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްސް ތަކަށް ކިޔަވާ ދޭން ބޭރު ޓީޗަރުން ގެނައުން ހާއް ހާއް ހާއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ ކުދިންނޭ ނުރައްކަލޭ ނުރައްކަލޭ މިހާރު ސްކޫލް ތަކުގައި ހެދުނުގެ ނާސްތާ އޭ ކިޔާ މިދޭ ކުނިވެ ފުޅަ އަޅާފައި ހުުންނަ ކާތަކެތި ހޫނު ކޮށްގެން ގެނެސް ކުދިންނަށް ދިނުމުން އެކުދިން އެނުކައި އުކާލަނީ ޑަސްބިނަށޭ އެފައިސާ އިސްރާފް ނުކޮށް އެފައިސާ އިން މުޅި ސްކޫލް ގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން އަދި ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ބަދަލު ކުރޭ ހޯއް އައި ކެނޮޓް ކޯޕް ދިސް ވަގު ކޮރަޕްޓް އިބޫ އަށް ބައިއަޅާ ހެދުނުގެ ވަގުހަދާ ކުނި ފުޅައަޅާފައި ހުންނަ ނާސްތާ އިޓްސް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ ހެލްތް ޓޭކް އަވޭ ދިސް ކުނިވެ ފުޅަ އަޅާފަައި ހުރި ހެދުނުގެ ނާސްތާ އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ދޯ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް....

 46. ޑޭންޖުރެސް

  މަމެންގެ ލަގޮނޑި އަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ރާއްޖޭގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްސް ތަކުގައި ބޭރު މީހުން ކިޔަވާ ދީގެން އެކަން ކުރާ އެވައްތަރު ސަރުކާރު ތަކަކީ މަމެން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެއީ އެއްވެސް ނޭޝަނަލް އިންޓަރެސްޓެއް ހުންނަ ބަޔެއް މީހެއް ނޫނޭ މަމެންނަށް ފީލްވަނީ އެއީ ބޭރު ގައުމެއްގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މަމެން ބުނާ ބަސް އަޑުއަހާތި ބަސްއަހާތި އިނގޭތޭ މިވައްތަރު ސަރުކާރު އިޒް ބޭޑް އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ދޯ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ދިސް ސަރުކާރު އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހާއް ހާއް ހޯއް ހޯއް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް....