މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޚިޠާބެއް ދެއްވާ، އެ ޚިޠާބުގައި މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އޮޅުވާލައްވާ، އިތުރުފުޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދޮގު ހަދާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމައްސަލަތައް ނަޝީދުގެ އަމުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ނަޝީދު ދެއްވި ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ "މިއަދުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި މިދުވަސް މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މިއޮތީ ސާފު އިބާރާތުން ކަނޑައެޅިފައި" ކަމަށެވެ.

މިނިވަން ދުވަސް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައެޅި ލިޔެވިފައި އެބައޮތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޤާނޫނު އަސާސީގައި މިނިވަން ދުވަހަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކޮށްފައެއް ނޯވެއެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނަ ހަމައެކަނި ދުވަހަކީ ގައުމީ ދުވަހެވެ. ގައުމީ ދުވަސް ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ ރަބީއުލްއައްވަލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ.

ނަޝީދުގެ ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ މިނިވަން ދުވަސް ރާއްޖެ އިން ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "ހިމާޔަތުގެ އެގްރީމެންޓަށް" ބަދަލުތައް ގެނައި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކުރީ 24 އޭޕްރީލް 1948 ކަމަށާއި އެއީ ހިމާޔަތުގެ އެގްރީމެންޓަށް ބަދަލުތަކެއް އައި ދުވަހެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެދުވަހުގެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ރާއްޖެ އިން ދައްކަމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑާލެވުނު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

1976 ގައި 29 މާޗް އެއީ މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރަން ފެށި ކަމަށާއި ނަމަވެސް 1978 ވަނަ އަހަރު މައުމޫން ވެރިކަމަށް އައިސް އަނެއްކާވެސް ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހަކީ މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށް ނިންމި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަ ކުރަނީ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ކަމާއި އެހެން ގައުމެއްގެ އިސްތިއުމާރުގައި ރާއްޖެ ނެތުން ކަމަަށެވެ.

"އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ދުނިޔެއަކީ ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެއް. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެއް ގައުމާއި އަނެއް ގައުމާ ގުޅިގެން ނޫނިއްޔާ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްގެ ތަރައްގީ ހޯދަން ވަރަށް ދަތިވާނެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އދ. ގެ މެމްބަރެއް. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެންވެސް އެތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތެއްގެ މެމްބަރެއް. އެހެންވީމާ އޭގެ ސަބަބުން އެހެން ގައުމުތަކާ ގުޅެން ޖެހޭ މިންވަރާއި ގުޅޭ ގުޅުން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން މިނެކިރުމުގައި މިއަދު ބޭނުންކުރާ އަސްލެއް ނޫން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔެފައި އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދު އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިއިރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް ފެންނަން ހުރި ކަންކަމުގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ސުލްތާން

  ބޮލުގަ ބަޑި ޖެއްސި ދުވަހެއް ނޫންތަ ކަލޯ؟

  44
 2. ބޯހަލާކު

  "އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ދުނިޔެއަކީ ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެއް. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެއް ގައުމާއި އަނެއް ގައުމާ ގުޅިގެން ނޫނިއްޔާ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްގެ ތަރައްގީ ހޯދަން ވަރަށް ދަތިވާނެ. އެހެންވީމާ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އިސްލާމްދީނާ އަދާވާތްތެރި ކާފަރު ގައުމުތަކާ ގުޅުން ގާއިމު ކުރަން ޖެހޭ." ނަސީދު ހިތާހިތާ ކިޔާލިއެވެ.

  46
  1
 3. ހަސަންކޮއި

  ނަޝީދުއަކީފާޅުގައިދޮގުހެދުމަށްމަޝްހޫރު
  މީހެއް

  54
 4. ޖިންނި

  މީ މަހާ ކައްޒާބު !

  41
 5. ....

  ސުބުހާނައްﷲ

  31
 6. .....

  ނަޝީދު އެބުނާ ލާމެހުމަކީ ކުފްރާއި ޝިރްކް ގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާ ކަން ކަމަށްވާތީ އާއި ހަގީގީ މިނިވަންކަމުގެ މާނާއިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު މުހިންމު ކަންކަމެއް އެލާމެހުމުގެ ސަބަބުން ސާފުކޮށް ނިގުޅިގެންދާތީއާއި އިންސާނީ ތަހްޒީބް ހަޞާރަތެއް ބިނާ ކޮށް ދެމެހެއްޓުން އެއީ އެބުނާ ލާމެހުމަކާ ނުލާ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަން ތާރީހުން ފެންނަން އޮތުމުންނާއި އެލާމެހޭ ގައުމުތަކުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހާލަތުން އެގައުމުތަކުގެ ވެރިން ވަކި އަހަރެމެންނަށް ހެޔޮ ނޭދޭނެކަން ސާބިތުވާތީވެ، އަހަރެމެން އެފަދަ ލާމެހުންތަކާ ރުހޭނީ ކޮންފަދަ އަކުންތޯ....

  36
  • މާރިޔާ

   ނަޝީދު ދިވެހި ރައްޔިތުނައް ދޮގުހަދައި ގާނޫނު އަސާސީގެ ހުރުމައް ކަނޑާ ގާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔެފައި ނެތްވާހަކަ ހަދައިގެން ދެއްކި މަސްއަލަ ޕޮލިހުން ތަހުގީގުކޮއް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ ރައީސްއަކައް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮއްގެން ހުރެ މިވަނީ ރައްޔިތުނައް އޮޅުވާލާފައި.

   10
 7. ކައްބެ

  މިކަލޭގެވާހަކަތަށް ނުގެނެސްދިނުމަށް ވަގުތުނޫހަށް އިލްތިމާސް ކުރަން މިނަޝީދަކީ ދޮގުހަދާ ކައްޒާބެއް މިކަލޭގެ ދޫވެސްއަމިއްލަޔަށް ހެކިއެބަދޭ މިއީ ދޮގުވެރިޔެއްކަމަށް.

  52
 8. ސަޓޯ

  އަންނި ދޮގެއް ނުހަދާނެ.. .އަސްލުވާގޮތަކީ އަބަދު ހިނދުކޮޅުގައި ހުންނާތީވެ ކިޔޭނުކިޔޭއްވެސް ނޭނގެނީ

  43
  1
 9. ދޮހިކަރު

  އަސްތާ... ތިޔަ ނަޝީދެއް ނަހާދާނެ އިތުރުފުޅެއް.. އޮޅިވަޑާއިގެން ތިއުޅުއްވަނީ...

  32
  1
 10. ފުއްކޭ

  ކޮން އިތުރު ފުޅެއްތަ ބޮޑުދޮގުވެރިއެއް ނުލަފާ ޖާހިލު މީހެއް.މިމުސީބާތުން ސަލާމަތްކޮއްދެއްވާ ފާންދޭވެ. އާމީން.

  52
 11. މިހިރީ

  މިކަލޭގެ ވައްކަން ކުރުމާ ދޮގުހެދުން ވަނީ ހައއދުފަހަނަޅާފަ

  39
 12. ބަނީ

  މި ކެނެރީ ނަސީދު ވެސް އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ރައީސް ޔާމީން ހެން، މާތް ވެފަ، ދުވަހަކުވެސް އިތުރުފުޅު ނަހަށްދަވާނަމަ. ޜައީސް ޔާމީން ގެ ތެދުވެރި ކަމަކީ ދުނިޔެއަށް މިސާލެށް.

  39
  2
 13. Anonymous

  ނަޝީދު ކަލޭ ރަނގަޅުވާނީ މިގައުމުގެ މިނިވަންކަމާބެހޭގޮތުން އިތުރަށްވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާ....އެއީ ކަލޭ މިނެކިރާގޮތަކަށްނޫން އަހަރުމެން މިގައުމު މިނެކިރަނީކީ..

  43
 14. ބަރުގޮނު

  މިވާހަކަ ތަކުގައި ނަޝީދު މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ތާރީޚް އޮޅުވާލާފައި. ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަޑައެޅިފައި އޮނޮނަ ދުވަސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނުބައިކޮށް. ޖުލައި 26 އާ މާރޗް 29 ފާހަގަ ކުރެވުނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނުބައިކޮށް.

  34
  1
 15. ޖުމާ

  ކަލޭނޭ ތިނަސީދަކީ ދޮގު ހެދުމާ އޮޅުވާލުމަށް 1 ވަނާގެ މީހެއް

  41
 16. އިރަމާ

  ނަޝީދު ބުނީ މީހުން އެންމެ ފަސޭހައިން ޤަބޫލު ކުރާނީ ދޮގު ވާހަކަތައް ކަމަށް

  40
 17. އަޙްމަދު

  ނަޝީދުއަކީ ދޮގެއް ހެދެން އޮއްވާ ތެދެއް ނަހަދާނެ މީހެކަން ކާކަށްބާ ނެނގެނީ!

  41
 18. ނުރަބޯ

  ގައުމު ވިއްކާފަ އަޅުވެތިކަން ގެންނަން ފޫގަޅައިގެން ހުރި، މިނިވަންކަން އެއީ ކޮންފަދަ ނިޢުމަތެއްކަން ނޭނގޭ ޖާހިލަކު މިނިވަން ކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ނުދެއްކުން މާ ރަގަޅުވާނެ.

  28
 19. ވިނީވިޑިވިސި

  ނަޝީދުގެ ވާހަކައިން ދިވެހިންވަނީ އިގެރޭސިން ހެދި ކަރާމަތްތެރި ބަލާގާތްތެރި އެއްބަސްވުމަކަށް އެގްރީމަންޓަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އޮޅުވާލާގެން މިނިވަން ކަމެއް އިއުލާން ކޮށްލާފަ. ނަޝީދު ކަހަލަ ދުފުއްކެހެރިންނަށް މިގައުމަކަށް ލޯތްބެއް ނޯންނާނެ

  32
 20. ކާފަ

  ޢިސްތިއުފާ ދީފަ ބޮލުގަ ބަޑިޖެއްސީ އޭ ކިޔައިގެންބމިކަލޭގެ ހެދިދޮގަކުން މި ގައުމަށް ލިބުނުގެއްލުމުން އަދިވެސް މިވަނީ ސަލާމަތް ނުވެ

  27
 21. އަޙްމަދު

  ތީނަަ އަގަހައްދު ޖަހާބަލަ. ލަދުހަޔާތްކުޑަ މީހެއް ތިއީ. މީނަ ހީކުރަނީ މީނައަށްކިޔޭ ހަމަކޮންމެއެއްޗެއް އެންމެން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް. ލާދީނީމީހުން އެކަނި މީނަޔާ އެއްބަސްވަނީ. ބޮޑު ސޮހޮލެއް. ޔާ ސަލާމް. ބިރަޙްމަތިކަ އަސްތަޣީޘު.

  15
 22. ފެންކުރި

  ކޮބާ ދެންފިއަވަޅު އަޅާބަލަ އެތީވެސް ދޮގެށްހަދާލާފަ އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްލޭވަރުގެ މީހަކު ނުހުންނާނެ އިންސާފެ އަނެކަޗެކޭ ކީއާކަށް އިންސާފަކީ ބާރުހުރިމީހާ ބުނާއެތި މިއުޅޭ ގަމާރުންނަށް އިންސާފު ތިއޮތީއޮޅިފަ މިކޮމެންޓް ނޭގެ ޖަހާލަންވެސް ކެރޭނެކަމެއް އެއި އިންސާފު ބުނެދެވުނީމަ ދެން ވަރައްސަލާން އީވާއަށް

  13
 23. ގަންޖާބޯ

  ވަރަށް ނުރައްކާ ވާހަކަ. މިނިވަންދުވަހު މިދެއްކީ ވަކި ގައުމުތަކެއްގެ ދަށަށް ދިޔަސް މައްސަލައެއްނެތޭ މިއަދުފެ ދުނިޔޭގަ. މީއަޅުވެތި ވާހަކަ. މިނިވަންކަން އެއީ ކޯޗެއްކަން ނޭނގޭ މީހަކު ކިޔާނީ ތިކަހަލަ ވާހަކަ. ބައިނަލްއަގުވާމީ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ މިނިވަންކަމުގެ މައްޗަށް. މިފަދަ ބީތާ ވާހަކަ ކޮންމެ މީހަކު ދެއްކިއަސް ނޫސްވެރިން އެބަޖެހޭ ރޯފިލާ މިފަދަ އެއްޗިސް ނުގެންނަން. އަދި ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަންވެސް ޖެހޭނެ މިފަދަ ކަންކަން. ފިޔަވަޅުވެސް އަޅަންޖެހޭނެ. އަދި މަޖިލުހުގެ ރައިސަކުނަމަ ކަނޑުކޮސް މިދަދަ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ބޭރު ކުރަންވެސް ޖެހޭނެ މަޖުލިހުން. ގައުމު ކުރިއަށް މިނިވަންކަން ކުރިއަށް

  12
 24. ބޮލުރޮދި

  ނަޝީދު އާއި ޗެކުމާކު އަހުމަދު ދެމީހުން ވެސް ހިދުކޮޅު ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކިޔޭނުކިޔޭ ނޭގޭވިޔާ .....

  11
 25. ހ

  ދޮގެއް ނުން ރަގަޅަށް ބުނީ! އައްޑޫ އިން 29 މާރޗް 1976 ގައި އިގިރޭސިން ފޭބީމާ 1977 ގެ މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމީ 29 މާރިޗް! 1978 ގައި މައުމޫން ހޮވުމަށް ފަހު 26 ޖުލައި އަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލު ކުރީ

  1
  12
 26. ކަަާއްސަ

  އިތުރުފުލު ހައްދަވާ ގިނައިން ހައްދަވާ

  13
 27. ނާނު

  މި ނަޝީދޭ ކިޔުނު ދައްޖާލު މި ލޮބުވެތި ވަތަން ސުންނާފަތި ކޮށްފި ބޮޑުތަކުރުފާނު ފަދަ ގައުމަށްޓަކައި ގުރުބާންވާފަދަ ދިވެހިދަރިޔަކު މިފަސްގަޑުން ނިކުމެ މިކަލޭގެޔާ ތޮޅެން އެބަޖެހެ.

  15
 28. Anonymous

  މީހަމަ ދޮގުހެދުމައް އަރާހުރި އެއްވަނައިގެ މީހެއް މިކަހަލަމީހުންގެ ކުރިމަތީގަ ތެދުނުވާނެއެއްވެސް އަގެއްހުރިއެއްޗަކައް

 29. ޗަކާސް

  މީދޮގުހެދުމައް އަރާހުރި އެއްވަނައިގެމީހެއް މީނަގެކުރިމަތީގަ މީހަކުތެދެއްހެދިޔަސް އިބްލީސްހުރެފަ މިކަލޭގެކާރީގަބުނާނެ ނަމަނަމަ ޤަބޫލުނުކުރައްޗޭ އެކަލޭގެ ކަލޭކައިރީ އެހެދީ ކަނޑައެޅިގެންދޮގެކޭ އެހާވަރައް ބޮލައް އިބްލީސް ސަވާރުވެފަހުންނަމީހެއްތީ ދެންކިހިނެއް މިކަލޭގެ ތެދެއްހަދާނީ

 30. ކައްޕިތާން

  އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު 1978 ވަނައަހަރު މިގައުމުގެރއްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އޮއްކަމައްބުނާ 98 އާގްބޯޓުތަކުގެ ވާހަކަނުދައްކަނީ ކީއްވެގެންތޯ ކިތައް ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާތޯ އެއީ މސާލަކަށް ބޯޓަކައް 12 މީހުންނަށް ބެއްޔަސް 1176 ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާ ދެން ޕޯޑިއަމް ތަކައް އަރާ ކޮރަޕް ޝަނޭ 0 ޓޮރަލަންސޭ ކިޔަމުން ދުވުނީމަ ވާނެތަ ރައްޔަތުން ހިމާތައް ކުރެވޭކަމައް

 31. މުގައްދަރު

  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ އަދި ޒާތީ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރެއްވި. މީވަރަށްރަގަޅުވާހަކަފުޅުއް 1978 ވަނައަހަރު އައިސަރުކާރަކުން މިއޮތީ ހަމައެކަނި މާލޭގެ ރައްޔަތުންގެ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގެންފައި ގޯތިގެދޮރުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގެންފައި މާލޭގެ ބިން ތައް ހިމާޔައްކޮއް ރައްޔަތުން އަޅުވެތިކޮއްފައި ދެން 2008 ވަނައަހަރުއައި ސަރުކާރަކުން މިއޮތީ ޖީއެސްޓީގެ ނަމުގައި ޖިޒީނަގައިގެން އަޅުވެތިކޮއްފައި ވީމާ މިއަދަކުނެތް ބުނެވޭކައްމިނިވަން ބަޔެކޫ އަޅުގަނޑުމެންމިއަދުމިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓްލައިގެން ހޮވިބަޔެއްގެ އަޅުވެތިކަންމަތީ ފެންފޮދެއް ބޯލިޔަސް 6% ފޯނުކޯލެއް ކޮއްލިޔަސް6% މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް 6% މިރުފިޔާއިން އިނާޔައްތަކާ މުސާރަޔާ ނަންގަވައިގެން ކސޯޓީކުޅުން އެމްޕީއެލް އެސްޓީއޯ އެއަރޕޯޓް ޓުވަރިޒަމް މިތަންތަނުން ވަންނަ ފައިސާޔައް ވާގޮތެއް އިނގޭމީހަކުވޭބާ ޕޯޗްގީޒުމީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބިއިރުވެސް ބިންކޮޅެއް ގަންނާކަށް ނުޖެހޭ ކުރާމަސައް ކަތަކުން ބޯލާ ައިފޮދަކުން 6% ޖިޒީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ ދެން ކޮން މިނިވަން ދުވަހެއް މިނިވަން ކަމެއް ވެދުން

 32. އީޖާބޭރާއްޖެ

  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ އަދި ޒާތީ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރެއްވި. މީވަރަށްރަގަޅުވާހަކަފުޅުއް 1978 ވަނައަހަރު އައިސަރުކާރަކުން މިއޮތީ ހަމައެކަނި މާލޭގެ ރައްޔަތުންގެ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގެންފައި ގޯތިގެދޮރުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގެންފައި މާލޭގެ ބިން ތައް ހިމާޔައްކޮއް ރައްޔަތުން އަޅުވެތިކޮއްފައި ދެން 2008 ވަނައަހަރުއައި ސަރުކާރަކުން މިއޮތީ ޖީއެސްޓީގެ ނަމުގައި ޖިޒީނަގައިގެން އަޅުވެތިކޮއްފައި ވީމާ މިއަދަކުނެތް ބުނެވޭކައްމިނިވަން ބަޔެކޫ އަޅުގަނޑުމެންމިއަދުމިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓްލައިގެން ހޮވިބަޔެއްގެ އަޅުވެތިކަންމަތީ ފެންފޮދެއް ބޯލިޔަސް 6% ފޯނުކޯލެއް ކޮއްލިޔަސް6% މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް 6% މިރުފިޔާއިން އިނާޔައްތަކާ މުސާރަޔާ ނަންގަވައިގެން ކސޯޓީކުޅުން އެމްޕީއެލް އެސްޓީއޯ އެއަރޕޯޓް ޓުވަރިޒަމް މިތަންތަނުން ވަންނަ ފައިސާޔައް ވާގޮތެއް އިނގޭމީހަކުވޭބާ ޕޯޗްގީޒުމީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބިއިރުވެސް ބިންކޮޅެއް ގަންނާކަށް ނުޖެހޭ ކުރާމަސައް ކަތަކުން ބޯލާ ައިފޮދަކުން 6% ޖިޒީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ ދެން ކޮން މިނިވަން ދުވަހެއް މިނިވަން ކަމެއް ވެދުން

 33. ސޯކާބެ

  ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަ ކުރަނީ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ކަމާއި އެހެން ގައުމެއްގެ އިސްތިއުމާރުގައި ރާއްޖެ ނެތުން ކަމަަށެވެ. އިނގިރޭސިން ޖިޒީ ކަނޑާލީމާ ސީދާ ރައްޔަތުން އަޅުވެތި ކުރަން ރައްޔަތުން އަތުން ޖިޒީ ނަގައް ފެށީ ތިޔަވިދާޅުވާ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރު ފެންކޮޅުއްބޯލިޔަސް 6% މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް 6% ޖިޒީ ދައްކަން މިޖެހެނީ މީއަޅުގަނޑުމެން ވޯޓްލައިގެން ހޮވި ބޭފުޅުން ގެ އަޅުންނައްވީގޮތެއް ނޭންގެ އެދިގުރާސްތާ 30 އަހަރު މިތިބީ ގޯތިގެދޮރުގެ އަޅުވެތިކަން ބިންތައް ހިސޯރުކޮއްގެން މިމާލޭގެ މިއަދުގެ ހުރިހާ ޒުވާނުން މިތިބީ ގޯތިގެދޮރުގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރައްރަށުގެ ޒުވާނުންނައް ހިލޭ ބިންދޫކޮއްފައި މާލޭގެޒުވާނާޔައް ނުލިބޭ ކޮންމިނިވަންކަމެއްތޯ

 34. ދިވެހިދަރިން

  ނަޝީދުގެ ބަސްމަގުންނަމަ މިޒަމާނަކީ ގައުމުތަކާއި ގުޅުންގާއިމުކޮށްގެން ނޫނީ ތަރައްޤީ ނުވާ ޒަމާން )މާނައަކީ ގައުމިތަކުގެ އުނގަށްވެއްޓި އަޅުވެތިވާންވީ ޒަމާން)... ނަމަވެސް މުސްލިމުން ސްޕެއިންގެ ކޯރޑޮބާގައި އަދި އިރާގުގެ ބަޣުދާދުގައި ކުރިއަރައިދިޔައީ ކާފަރުން މުސްލިމުންގެ ކުރިމަތީ ކުޑަކަކޫ ޖަހަންޖެހޭ މިންވަރަށް އެންމެފަހުން ޔޫރަޕުން ކުދިން ބޭސްވެރިކަމާއި ޖިއޮގްރަފީއާއި ތަފާތު ފަންނުތައް ކިޔެވުމަށް މިތަންތަނަށް އައި... އަދި ކާފަރުން ގެ ތެރޭ ޢަރަބި ބަސް މަތިވެރިވެގެންދިޔަ.. އެބައި މީހުންގެ ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި ޢަރަބި ބަހުން ލޯބިވަމޭ ބުނާހިސާބަށް ، މިއަދު މުސްލިމުން ކާފަރުންގެ ފަރަންޖީ ބަހުން އައިލަވްޔޫ ބުނާހެން

 35. نشيد

  އޭނާއަކީ ޔަހޫދީއެކޭ އެކަން ނޭގެންނާ އެއީ ދެބޯެގެރިއެކޭ

 36. ނަޝާ

  ނަޝީދު އިންނަން ރަގަޅު ސޮރެކޭތީ

 37. ޖީބީ

  ނަޝީދު އިންނަން ރަގަޅު ސޮރެކޭތީ

 38. މުރާދު

  އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމަކީ އަލަށްމިބޭފުޅާ ކުރެއްވިކަމެއްނޫން ކަށީގަހިފާފައިވާކަމެއް ނުކުރައްވާނެތޯ
  ދެރައީ އިތުރުފުޅުހައްދަވާ މިފަދަފަރާތެއް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ލައްވައިގެން
  ކަންކުރައްވާގޮތަކުން ގައުމަށާ،ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއްނުކުރާނެތީ ނަޝީދު މަޖިލީުހުގެ ރައީސް
  ކަމަށްހޮއްވެވި ފަރާތްތަކުން ވިސްނާލަންޖެހިލައްވާކަމެއްމީ ނަޝީދު އިންތިޚާބުކުރެއްވިމަޖިލިސް
  މެންބަރުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވާފާނެނަމަވެސްގެއްލުންލިބޭދިވެހިއެހެންރަށްޔިތުންގެ
  ހައްގުތައްކޮބައިތޯ ވިސްނަވަންވީ ވަގުތީފައިދާއަކަށްނޫން ހުރިހާކަމެއްމޮޅަށްބައްލަވާ ސުވާލުވެވޭނެ ދުވަހެއްވާކަން ހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަވާ