ދޮގާއި މަކަރު ހެދުން ނޫންކަމެއް މިސަރުކާރަށް ކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ބާއްވަމުންދާ އެއްވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަށް ކިހައި ވަރަކަށް ކަންކަން ކުރެވުނުތޯ ބަލަލާއިރު 250 ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު ކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ގައި "ނަނާ ހުވަފެނެއްހެން ދެއްކި 300 ވަރަކަށް ކަންތައް ލިސްޓްކޮށްގެން" ބެއްލެވިއިރު އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް މިސަރުކާރަށް ކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

"މިސަރުކާރުން ކޮށްދިން އެއްވެސް ކަމެއް އެލިސްޓްގައި ނެތް. މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވެއްޖެ. ހުރިހާ ކަމަކަށް މިއޮންނަނީ އެޖެންޑާ 19. އެޖެންޑާ 19 ގައި އޮތީ ދޮގާއި މަކަރާއި ބުއްދި ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ވާހަކަތައް." ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަށް އަހަރެއް ވާން ކައިރިވާއިރު އަދި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށައި ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ޕްލޭނެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ޕްލޭނެއް ނުފެންނާނެ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ނުވެސް ރޭވުނު." ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޮޑު ހާއިނު ކަމަށްވާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ދެ މަސް ދުވަސްވަންދެން ލަންކާގެ އެމްބަސީގައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުމަކީ ސަރުކާރަކުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެކަނި ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ވެރިން ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި މިފަދަ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައި އެ ސަރުކާރު ނުވެއްޓޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކޮށްގެން ނުވާނެ، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތައް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ މި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މި ހިނދުން ހިނދަށް ސަރުކާރު ދޫކޮށްލަން، މިފަދަ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގައިފިއްޔާ ރައްޔިތުން އެ ސަރުކާރަށް ބަލައެއް ނުގަންނާނެ،" ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ޙނ

  މިކަލޭގެ ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާ.

  12
  95
  • އަލީ

   ކޮންކަމަކާތަ ތި ހާސްވަނީ. ތީ މިސަރުކާރުގެ ހަމައެކަަނި ވައުދު. ތިވައުދު ފުއްދޭތޯ ވަރަށް ބަލާނެ މިސަރުކާރުން.

   44
   6
  • Anonymous

   ތިކަން ކޮށްދިނީމަ ކަރަންޓް ބޮލް ކުޑަވާނެ، ނަރުދަމާ ހެދޭނެ. މިސަރުކާރަކީ، ދޮގާ މަކަރާ ހޯލަތުގެ ސަރުކާރު.

   61
   7
  • Anonymous

   ގުނބޯ ހެދިފަހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ޅޮސްއުނދޯލީގަ ޖަޒީރާވަންތަކަމާއެކު ވީދިފަ ހުރި މުންޑުގަނޑެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ރަށުބިޑި ހިއްޕަވަން އޮންނަވާ.

   44
   8
   • ފިލްވ

    ދޮގު ވާހަކަ އެއް ނޫން އެ ބުނީ. ޖަލަށް ލާން ޖެހޭ. ދައުލަތުން އެތައް ފައިސާއެއް ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޔާމީން.

    9
    29
  • ޢަލީ

   ދެންއެމީހުނެއް ނުހިފިނުން ދޭބަލަ ހިފާހައްޔަރުކޮއްގެން ގެންގޮސްޖަލައްލާން ކަލޭވެސްވާނެ ހަމައގޮޅީގަ އޮންނަން އޭރައްތާދޯ ކަލެއަށް ޔާމީނު ފިލިޔަސް އެގޭނީ ނެތަސް އޮތަސް އެނގޭނީ ހާދަލޯތްބެކޭ ތިވަނީދޯ ހަޖަމެއްނޫވާނެ ތިކަހަލަމީހުނަކަށް..އަހަރެމެން މިތިބެނީ މާސޯލިހުމީހެކޭ އައިންބުނީމަ ވޯޓުދީގެންބަލަން އަދިމިއުޅެނީ ބައްދަލުވެސް ނުވެގެން..އެކަމުބުނި އަހަރުންގެއައް އައިސް ތިމަންނަޔާ ބައްދަލުވާނެ ގުޅާލާއިރަށް ކޮންތާކުން ފޯނުވެސް ނުނަގަ..ކޮޅުބަދަލުކޮއްލީއެހެންވެ އަހަރުންގޭ އެއްމެން 14މީހުން އޯކޭއެއްނު ދެންވޯޓު ދިނުމެއްނެތް މޑޕ އަކަށް ވ ވެދުން

   18
   3
  • އުގޫފާރު މީހާ

   ނުވާނެ. ކިތަމެ ވަރަކަށްޔާމީން ފަހަތުން ދުވިޔަސް ޔާމީން އަތެއްނުވާނެ. އަފުރާޝިމުގެ ގާތިލުން އަމިއްލަށް ބޭޒާރުވުން ވަރަށް ގާތްވެއްޖެ. އަންނި ..........................

   20
   7
  • ސަންފަ

   އެއްމެ ފުރަތަމަ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރަންޖެހެނީ އައްނި. އޭގެ ފަހުން އިބުރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހު. އޭގެފަހުން ނިޔާޒު.. ސޯލިހުގެ އެކައުންޓަ ދެފަހަރަށް ޑޮލަރާ ޔޫރޯ ވައްދައިފި. ނިޔާޒުގެ އެކައުންޓަ ޑޮލަރު ވައްދައިފި. މިއީ ބަލންޖެހޭކަމެ ގައުމު ވިއްކައިފި މިނިވަންކަން ވިއްކައިފި.. 32ބިލިޔަން ގެއްލިއްޖެ ބައިތުލްމާލުން. ހިފާ ހައްޔަރު ކުރަން ނުޖޭތަ؟ކަލޭވެސް މި މީހުންނާއެކު ގޮޅިޔަށް ލާންޖެހޭ ބެލެވެނީ 32ބިލިޔަނާ ގުޅުމެވާކަމަށް

   5
   1
  • Anonymous

   އިންޑިޔާއިން ޖައްވުގަ ތަނެއް އެބަހަދާ ކަލޭމެން ގެންދަން

   5
   1
 2. ހަސަންތަކުރު

  ނާގާބިލުސަރުކާރު،ސަތޭކަދުވަސްގުނަން
  ނޭގުނުސަރުކާރު،ވައުދުފުއްދަންނޭގުނުސަރު
  ކާރު

  65
  8
  • ހހހހ

   ބަޖެޓްގެ 30 މިލިއަން ދިރުވާލި ސަރުކާރު.

   29
   3
  • ޛުރާރު

   ބޭކާރު

   6
   1
 3. ކޖހގ

  ދޮގުހެދުމުގެ ސެޓްފިކެޓް 4 ހޯއްދަވާފައޮތް މީހެއް ވެރިކަމުގައިހުރީ. މިހާރު ބައްލަވަނީ އެންމެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ދޮގުތައް ހަދާލުމަށް ޑިގްރީ ހެދޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ. ކޯޒްވޭ އެއީ ދޮގުގެ ސާމްޕަލް އެއް

  18
  2
 4. ލޮލް

  ކޮބާ؟ ނުވިޔެންނު!!!
  ދެން ނުވިކަމަށް ޔާމީނާ ސަރުކާރު ހަވާލުކޮއްފަ
  އައިތާކައް ދޭ!!ފިނިހަކަ ދުވެލީގަ ގައުމު އިދަޖެހެން ކައިރިވީ!!!!

  19
  2
 5. ސަންތިމަރިޔަބު

  މިހާރު ގުއިރެވެނީވެސް އެޖެންޑާ 19 ގެ ދަށުން އެޖެންޑާ 19 ގެ ދަށުން ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް ގެ މަތިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަންނަން މަގެއް 2.2 ބިލިޔަން ހަރަދު ކޮއްގެން ހުޅުވާއިފި ހަމަ ހިނިއަންނަނީ

  17
  1
 6. މުއިއްޒު

  މީނަޔާ މިކަލޭގެ ދަރިވަރު އަދީބުއާ އެއީ މި އުޑުދަށުގަތިބި އެންމެ ބޮޑު ދެ ވަގުން

  4
  33
  • Anonymous

   ކަލެއަށް ވަގު ފެނުނިއްޔާ އިނގޭނެތަ

 7. މަކަރު

  އެމްއީޕީއަކީ މަކަރުވެރީންގެ ބިޔަަ ހާއްޔެއްކަން ރަައްޔިތުންނަށް އަދި ވިިސްނޭނެ

  31
  3
 8. އަޙްމަދު

  އިބިލީސް ބުންޏަސް ތެދެއް ވިއްޔާ ވާނީ ތެދަކަށް. ބާގީ ލުތުފީ ލަންކާއެންބަސީގަ ފޮރުވި މަސްއަލައިގަ އެންބެސެޑަރާއި، ސަރުކާރުވެސް އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ. އެމަސްއަލަ ނުބެލުމާއި، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރެރެވިފައިނުވާތީ ހޯމްމިނިސްޓަރާއި، ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރާއި، އެންޓިކަރަޕްޝަންގެ ރައީސާއި، މަޖްލިހުގެ ރައީސް
  އިސްތިއުފާދޭންޖެހޭ.

  19
  2
 9. ކެޔޮޅު

  އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތަކއް އެއްކަމެއް ކޮއްނުދެވޭނެ މަކަރާ ދޮގާ އޮޅުވާލުމާ ފަސާދައާ ފޭރުމާ ރިސްވަތާ އަބުރުކަތިލުމާ ނޫނީ!

  17
  1
 10. ސަޓޯ

  ވަގު ބާގީ ސަރުކާރެއްމީ.. ޔާމިނުމާ ރަހަޅު

  17
  2
 11. ޔާރާ

  ބަލަގަ! ކުރީގެ އިދިކޮޅުު މީހުންނަށް އެއްވެލަން، ތިޕޯޑިއަން ހުރި ތަން، އެމީހުންނަށް ބިރުން ނުދިން މީހާ ތީ.
  އެ ސަރުކާރުން މިހާރު ތިޔަ ދޮގުވާހަކަ ދައްކަންވެސް، ތިތަން ދިނީމާ އިބޫއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްބަލަ.

  2
  5
 12. ކުޑަހުސޭނު

  ރައީސް ޔާމީން އަކީ ހިތްވަރުގަދަ ކުޅަދާނަ ކަންކަންފަހަށް ނުބަހައްޓާ ވަގުތުންް އެކަމެއްނިންމާލުމުގެ ގާބިލުކަންހުރި ވިސްނުންތޫނު ގައުމަށް ތަރަށްގީގެ އިންގިލާބެއް ގެނުވި ވަރުގަދަ ޝަހުޝިއްޔަތެއް ރައީސްޔާމީން އަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން.

  12
  2
  • ދވޔ

   އެއީ ވަގެކޭ. ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގައި ހުންނަންވީ މީހެއް.

 13. ބޯ ޕާޓީ ޑީޕީ

  މިއީ އަމަލުގެ ބަދަލުގައި އަގައިން ހިންގާ ސަރުކާރެއް. އެވެސް ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދާގެން.

 14. ޕީޕީއެމް

  ތިހެންތިބުނާމީހާއައް ދެއްކޭ ވާހަކަ ނޭގެ

 15. ޝަމީމް

  ޔާމީން ދޮގެއްވެސް މަކަރެއްވެސް ނަހަދާ ވިއްޔާ
  ބެޔަސް ނުބެޔަސް 10000 އާއިލީޑޮކުޓަރ ރިސޯޓު ހިއްސާ މުއައްޒިފުންނައް ދަޑުވެރިޔަކައް 8000 5އަހަރު ނިމުނު އިރު ލިބުނީ މޮކޮސް