ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަންނަނީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެ އެގައުމުގައި އަމަލު ކުރަމުން އައި، މަހުރަމަކާ ނުލާ އަންހެނުން ދަތުރުކުރުން، ނުވަތަ މަހުރަމެއްގެ ހުއްދަނެތި އަންހެނުން ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ.

ޝިދާތާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް، އެގައުމުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ލޭބާ އެންޑް ސޯސިއަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަހްމަދު ބިން ސަލްމާން އަލްރަޖްހީ އަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އިޔާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޘް ފުޅެކެވެ. އެ ހަދީސް ފުޅުގައި އަންގަވާފައި ވަނީ "މަޙުރަމަކާ ނުލާ އަންހެނަކު އެކަނި ދަތުރު ނުކުރާ ހުށިކަމެވެ." މިހެންނެވެ. ސިދާތާއަށް ޓެގް ކުރައްވާ އިޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ހަދީސް ބަސްފުޅަށްވުރެ ބާރުގަދަ އެހެން ބަހެއް ގެނައުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

މިއީ ފަހަކަށް އައިސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހްދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އަޅުއްވާ "އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ" ދަށުން ގެނައި ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ނޫރު

  ބެޑްޝީޓަކުން އަނެއްކާ ޑރ. ކަވަރ ނުކުރައްޗޭ.
  ވަރަށް ކުޅަދާނަ ފޯވާޑެއް...

  48
 2. ސާލިމް

  ތީ ހުސް އެއްކަހަލަ މީހުން.

  47
  5
 3. ވިސްނާ

  މިހުންނަނީ ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމަތް މިފަދަކަންތައްތަކައް ހިތްވަރުދޭބައެއް ފަހުޒަމާނުގައުޅޭނެ ކަމީޝައްކެތް އޮތްކަމެއްނޫން

  56
  2
 4. ސަޓޯ

  މިސަރުކާރުގެ ކޫސަނި ކަމަކީ ސިދާތާ ކަހަލަ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ މީހުނަށް މިނިސްޓަރުކަން ދީގެން ހެވިފަ ތިބޭތީވެ..

  60
  4
 5. ގޮލާ

  ތިދެމީހުންވެސްތީ ދެ މުނާފިގުން.
  ވެރިންގެ ރުހުންހޯދަން ދީން ވިއްކާލައިގެން ތި ތިބީ..

  42
  13
 6. ޏ

  ސިދާތާ ކަޑަވާނެ މަނަމަވެސް ކަޑަވާނެ ޕާޓީ އިން ރައްދު އައިމަ .އަދާލަތުން އަދާލަތަށް ރައްދު ދީފި ސުރުހީ އަކަށް ލިޔުނު ނަމަ .މިހެން

  34
  1
 7. ބޮޑުވަޒީރު އަލް އައިން

  ޑރ. އިޔާޒް އެވެ ވަރައް ސަލާމެވެ
  ދެންމިރޭ ނުނިދާތި އޮޔައް އއޮވެ ދެފައިތަޅާ ރޮއެ ހައްދަވާފަ،މާދަން އިރުއެރީމަ މާތްކަލާކޯއޭ ގޮވާލާފަ،ތިހަދީސްގެ ފަހުބައި އެހެން މީހަކު ޓުވީޓް ކޮއްފާނެތީ ހުމާހުއްނަވާޝެވެ.ހަމަޔަގީނުންވެސް އިސްލާމް ދީނަކީ އެއްމެ ފުރިހަމަ މަތިވެރި ދީނެވެ.އަދިއެއާއިއެކު،މާތް ރަސްކަލާގެ އެކަމެއް މޮޅައް ދެނެވޮޑިގެންމެއެވެ، މައުނައީ މިއދު މިޒަމާނުގެ ދަތުރުފަތުރާއެކަމުން ލިބިދޭރައްކަލާ މިހުރިހާ ކަމެއް މިއީ އެކަލާގެ ހެޔޮ މިންވަރުފުޅުނ ހިގާ ކަަންކަން ގަބޫލުކުރާނަމަ ތިއަހެން ޓުއީޓުނުކޮއް ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއްގައި ތި ލިބިފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ އިލްމުވކޮޅައް ހަމްދުކުރާހާލު އުމުރުގެދުވަސްތަހެދަކުރީސ ކަން ޔަގީނެވެ
  يا أبا ذر: من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح

  17
  14
  • ......

   އެހަދީޘްގެ ފަހުބައިގަ މަހުރަމަކާނުލާ އަންހެނުންނަށް ތަންތަނަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އޮތީތަ....؟

   12
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   މި ގަމާރު ސޭކުން ނަށް އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ.ވިސްނުމަކީ މި މީހުން ދަންނަ ކަމެއް ނޫނ.ސައުދީ ގަ ހަ ވަރަކަށް ސޭކުންގެ ބަސް މަގު

   1
   11
 8. ޕައްލަންބެ

  ތީހަމަ އެއްކަހަލަ ދެމީހުން ސިދާތާ އަކީ ތަނެއް ދޮރެެއް ދަންނަ މީހެެއް ނޫން ކަޅުބެ އިޔާޒް އަކީ ތަންދޮރު ދަންނަ ޖައްބާރެއް

  5
  3
 9. ބަކުރުބެ

  މިއީ ވަރެއްގެ ދެލޯބިވެރިންތަ، ސިދާތާ ޔާ އަޅައިގަނެންބާ

  6
  6
 10. ރައްޔިތުމީހާ

  ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މަރްޙަބާކީ މީހުން އަންނާނެބާ ސަލާމާތްކޮށްދެން

 11. އިންސާނާ

  ށިދާތާވެސް މިހާރު ދީނީ ހިޔާލައްވުރެން ސެކްސީ ހިޔާލު މާ އިސްކުރައްވާހެން ހީވާކަހަލަ