ފެބްރުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ހައްޔަރު ކުރި ހުރިހާ ފުލުހުން މިހާރު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަން "ވަގުތަށް" ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް މިހާރު ވެސް ބަންދުގައި ތިބި އަށް މީހުން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން މިހާރު ވަކިކޮށްފައިވާ ކަން ކަށަވަރުވި ނަމަވެސް އެމީހުން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ތާރީޚެއް ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފުލުހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން މައުލޫމާތެއް ނުދެއްވައެވެ. ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނާއި މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާ އަށް ހާމަނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ތިބި އަށް މީހުން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިރު އޭގެ ތެރެއިން ހަތް މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެމީހުންގެ ބަންދަށް މިއަދު އިތުރު ކޮށްފައި ވަނީ ފަސް ދުވަހެވެ.

ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ސްވޮޓްގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު އިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ސައިފު ހުސައިންއާއި، ސްޓޭޝަން އިނިސްޕެކްޓަރ ފާއިޒު މުހައްމަދާއި ސްވޮޓް ގައި މަސައްކަތް ކުރި ސާޖަންޓު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ކޯޕްރަލް އަލީ ނަސީރާއި ކޯޕްރަލު ހަސަން ނަސީރާއި ކޯޕްރަލު މުހައްމަދު ޝާމިންއާއި ސާޖެންޓު އަހުމަދު އާސިމްއާއި ސާޖަންޓު އަލީ ރިޝްވާންއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ތަފާތު ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކޯޓުން އިތުރުކޮށްފިނަމަ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ޝީއިޒްޝީ

  ކޮބާ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. އައި ވޯޒް ޖަސްޓް އިން ދަ މިޑިލް އޮފް ދަ ޑްރީމް ސީންގް ޝީ ވޯޒް ގޮއިންގް ޑައުން ލައިކް އަ ވޯޓަރ ޑްރޮޕް ޖަސްޓް އެނަދަރ ޓައިމް ޝީ ގޮޓާ ލޮސްޓް ދަ ގޭމް ފްރޮމް އަސް. ޖަސްޓް އެނަދަރ ލޮސް ޝީ ގޮޓް. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ލޮސް ޝީ ގޮޓް. އޯއު އޯއު އޯއު އޯއު އޯއު އައި ޑޯން ހޭވް ޓު ކައުންޓް ހައު މެނީ ޓައިމްސް ޝީ ލޮސްޓް. ޖަސްޓް ޝީ ގެޓިންގް އަ ލޫޒާރ އެވޯރޑް ނޭމިންގް ޝީއިޒްޝީ އޯއު އޯއު އޯއު ޖަސްޓް އެނަދަރ ލޮސްޓް އޯއު އޯއު އޯއު ޖަސްޓް އެނަދަރ ލޮސްޓް ގޮޓާ ނިކް ނޭމް ހާރ އޭޒް ޝީއިޒްޝީ އޯއު އޯއު އޯއު ޝީއިޒްޝީ ޝީއިޒްޝީ ޝީއިޒްޝީ އޯއު އޯއު އޯއު ވިޝް ޔޫ ނޯ އިޓް.

 2. ލީގަލް

  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑްގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ހެޔޮ ވައްކަން ކުރިޔަސް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށްފާނެ.
  ގާނޫނާ ގަވައިދަށް ބަލާކަމަށް ވާނަމަ ތިޔަ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ. ސަބަބަކީ އެންމެ މަތީ ކޯޓްގެ އަމުރެއް ތަންފީޒް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން.

  • އަހަންމަދޭ

   އެންމެ މަތީ ކޯޓުން، މި ގައުމުގައި އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމެއް ނެރެފިއްޔާ އެ ތަންފީޒު ކުރަން ދުއްވައިގަންނަންވީ؟؟؟؟ ކަލޭ ހަމަތަ؟؟؟

   • ރަތް

    ޔާމީނަކީ އުމުރުދުވަހަށް މިގައުމުގެ ރަސްގެފާނުކަމަށް ސުޕްރިމްކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއްޔާ ކަލޭ ގަބޫލުކުރާނަން ދޯ؟ ކަލޭ ހަމަތަ މިހިރަ މީހާ

   • ހެހެ

    ތިޔަ ކަމާ އެކަމާ ކޮން ގުޅުމެއް

 3. ޝީއިޒްޝީ

  މަމެން މީ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް އޭ މަމެންނަށް އޮންނާނެއޭ ހުރިހާ ފުލުހުން ވެސް ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ދެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ހަމަ ހޭރި ހޭރި ތިބެން ޖެހޭނީ ކުރެވޭނީ އަދި ކުރާނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ. ޖަސްޓް އެނަދަރ ފެއިލިއަރ ދޯ ތަމެންނަށް ކުރިމަތިވި ދޯ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދެން ތަމެން ސީލަބަލަ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަ ސީލާ ދޯ.

  • ހެހެ

   ބާރެއް ލިބުނަސް ނަހަމަ ގޮތުގައި އެކަން ކުރުމުން މާދަމާ އެބަޔަކަށް ވެދާނެ ގޮތާމެދު ވިސްނާލައްވާ

 4. ޝީއިޒްޝީ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ފުލުހުންނަށް ވެސް ނުވެއްޓޭނެެއޭ އަދި ސިފައިންނަށް ވެސް ނުވެއްޓޭނެއޭ ބިކޮޒް މަމެން މީ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްއޭ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް އަށް ހުރިހާ ޕޮލިހުން ވެސް ވަޒީފާ އިން ވަކި ވެސް ކުރެވިދާނެއޭ އަދި ހުރިހާ ސިފައިން ވެސް އެއް ފަހަރާ ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރެވިދާނެއޭ ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މަމެންގެ ހާކިމާ އަށް އޮންނާނެއޭ. އެހެން ގައުމު ތަކުގައި މިލިޓަރީން ނިކުމެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ފުލުހުން ނިކުމެގެން ވެސް މަމެންގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެއޭ އަދި ސިފައިންނަށް ވެސް ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެއޭ. އިޓްސް ޖަސްޓް އަ ރިމައިންޑަރ ފޯރ ޔޫ. ޖަސްޓް އަ ރިމައިންޑަރ ޖަސްޓް އަ ރިމައިންޑަރ ޖަސްޓް އަ ރިމައިންޑަރ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން އޭ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. އޮއޮއޯ އައި ސީ ޝީ އިޒް ގޮއިންގް ޑައުން ލައިކް އަ ވޯޓަރ ޑްރޮމް އޮއޮއޯ ދޭއާރ ގޮނާ ޑިކްލެއާރ ރޯޑް ޓު ޝަޓް ޑައުން ސޫނާރ އޯރ ލޭޓަރ އައި ޑޯން ހޭވް ޓު ރިމައިންޑް އިޓް. އޯއު އޯއު އޯއު އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަ ފެއިލިއަރ އޮފް ހާރ ހާރ ހާރ ހާރ ހާރ. ޝީއިޒްޝީ.

 5. Anonymous

  ވެރިކަންވައްޓާލަން އުޅޭކަމަށް ހީކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގައުމުންް ބެއިރުކޮށްފި

 6. ޝީއިޒްޝީ

  ކޮބާ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނުތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ވެއްޓުނުތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ވެއްޓުނުތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ވެއްޓުނުތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ވެއްޓުނުތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ވެއްޓުނުތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ޖަސްޓް އެނަދަރ ފެއިލިއަރ ދޯ. އައި ވޯޒް އިން ދަ މިޑިލް އޮފް ދަ ޑްރީމް ޑްރީމިންގް ޓު ސީ ދަ ފެއިލިއަރ އޮފް ހާރ އިން އަ ލާރޖް ސްކޭލް ޖަސްޓް ކެޗް ހާރ ޓީމް ގެޓިންގް އަ ފެއިލިއަރ ދޭ ގޮނާ ޕެކް އެން ލީވް ސޫން. ޖަސްޓް އެނަދަރ ފެއިލިއަރ އޮފް ހާރ ހާރ އޯއު އޯއު އޯއު އައި ޑޯން ހޭވް ޓު ޓެލް ހާރ ދޭއާރ ގޮނާ ޑިކްލެއަރ ރޯޑް ޓު ޝަޓް ޑައުން އިން އަ ވައިލް އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ފެއިލިއަރ އޮފް ހާރ އެނަދަރ ފެއިލިއަރ އޮފް ހާރ އެނަދަރ ފެއިލިއަރ އޮފް ހާރ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ޝީ ހޭޒް ގޯން ފްރޮމް ވެއަރ ޝީ އިޒް ޓު ހިއަރ ޝީ އިޒް އަ ޓޯޓަލް ފެއިލިިއަރ އަ ޓޯޓަލް ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖް އެެގެއިން ޖަސްޓް ގޮޓް އިޓް. އޯއު އޯއު އޯއު ޝީއިޒްޝީ ނައު..

 7. ހަސަނު

  ރަގަޅު އަދި ދަޢުވާވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ހުވަޔާއި ހިލާފްވެ ޤައްދާރު ވީތީވެ

 8. ޙަފްޞާ / މާލެ

  އެންމެމަތީކޯޓުން ނެރުނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއްކަން ސާފްކޮށް އެބަ އެނގޭ! އެއް ޤަޟިއްޔާއަކުން ޙުކުމްކޮށްފަތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކު ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރި! ކުރީގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައެއް ނެތް! ދަވްލަތުގެމައްޗަށް އަމުރެއް ނެރޭނަމަ ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ! އަމުރު ނެރުމުގެކުރިން އެ އަމުރު އެބަނެރޭކަން ކެންދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީޙްސައިން ވަނީ އިޢްލާންކޮށްފަ! މާދަމާރޭ ބޮޑު ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނޭކަމަށް މައުމޫނުވަނީ އިޢްލާންކޮށްފަ! އަމުރު ނެރޭވަގުތަށް ބަޔަކު ކޯޓުކައިރިޔަށް އެއްކުރި! އިންތިޚާބު އަންނަންދެން ލަސްކުރެވޭކަށް ނެތްކަމަށާއި މިހާރުން މިހަރަށް މިކަން އެބަ ނިންމަން ޖެހޭކަމަށް މައުމޫނު ބުނި! އަމުރު ނެރުމުގެ 5 ދުވަސް ކުރިއްސުރެ ފަނޑިޔާރުން ގެޔަށްވެސް ނުގޮސް ކައިބޮއި ނިދާ ހެދީ ކޯޓުތެރޭގައި!

  • ހެހެ

   30 އަހަރުގެވެރިކަން ވެސް ބަދަލްވީ އަދިމިވެސް ބަދަލް ވާނެ އެހެންވީމާވިސްނާފިކުރު ކުރޭ އޭރުބަޤާވަތް ކުރި އެންމެން މިޔަދު އެތިބީ ޖަލުގައި ވިސްނަ ފިކުރު ކުރޭ މާދަން ސަރުކާރު ނިމި އެހެން ބަޔަކު އައުން ވެސް އެކަސީގެންވޭ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ ހިންހެޔޮވުމަށް ގޮވާލަން ނޫނީ އޭތި އެބުރި އަންނާެ ސައްކެއްވެސް ނެތް

 9. އަހައްމަދު

  ކޮބާ ކޮބާ ވަރަށް ލާރި ލިބިފަ ހުންނާނީ، މީ ރައްޔަތުންނަ ޤައްދާރުވި ބައިގަނޑު

 10. ބޮނޑި

  ކޯޓުހުކުމް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނެ ޕޮލިހުން ޙަރަކާތްތެރިވީ ހަމަރަނގަޅަށް ކޮންކޯޓަކުންތޯ ހުކުމްކުރީ ސުޕްރިންކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ކުރީކށެއްކަމަށް؟ ސުޕުރިން ކޯޓު ހުކުމުގައިވެސް ނެތް ގޯސް ވާހަކައެއް! ކުރީގަ ޝަރީޔަތްތައް ހިންގާފަވާގޮތް... އަލުންބަލާ ރިވައިސް ކުރަންޖެހޭތީ ވަގުތީގޮތުން އެބޭބޭފުޅުން ދޫކޮށްލަންޖެހެވާހަކަ......