އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނަން ބޭރު ގައުމުތަކުން އެހީ ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބުދުﷲ އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއަށް، ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަހުސްގައި އީވާ ވިދާޅުވީ ލުތުފީއާއި ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން އޭނާ ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނެސް އޭނާގެ މައްސަަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން މި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަން ދޭނެ ސަރުކާރުން ލުތުފީވެސް ގެނެސް ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ" އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނެސް އޭނާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ޚިޔާނާތް ފޮރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކްތައް ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލުތުފީ އޭސީސީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިދިޔަ މަހު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. މަރުމޯލު

  އަނެއްފަހަރު ލުތުފީ ފިލީތަ؟

  11
  3
  • ދދދދދދ

   އެބުނާހެން ބާޣީ ލުތުފީ ފިލުވީތަ އަނެއްކާވެސް

 2. ާރަސީދު

  ލުތުފީއަކީ މިހާރު މެލޭސިއާގެ ރައްޔަތެށް

 3. ..........

  ގައުމުތަކުގެ އެހީގަ ގެންނަންވީއޭ. އެކަމަކު ކޮބާހޭ ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ؟ އޮއި ބަނޑަބޮނޑަބީރާ ތޯ ބެނަފެލަ ސަވަބަކީ ކޮބާކަން. ތަށަސް ނިއެނގޭހެއް ބެނާކަށް.ބޮނޑޮކޫޑިގަނޑަ. ފިނދިބުރިކުކުޅާ. ތަގައި އަންހެނަކާ ވައްތަރަ ތެބެޖަހައި؟

 4. ބީވާ

  އާނ ރަނގަޅައްވިއްޔާ އެއުޅެނީ އަނެއްކާވެސް އެ ބާޢި ލުތުފީ ފިލުވައގެން އެހެންވެ ކަރުން ނާރުނަގާވަރައް ލުތުފީ އެކިޔަނީ ލަދުކުޑަބައެއް

  6
  1
 5. ނިކަމެތިމީހާ

  މަރުމޯލު ލިޔުން ނުކިޔާތޯ ކޮމެންޓް ކުރެއްވީ!

  11
  1
 6. އަދުﷲ މުހައްމަދު

  ވާހ ސަޅި ވާހ! އެމްޑީޕީ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި އައްޑޫ މީހުންނަށް ވަރަށް ސަލާމް ބުނަމެވެ. ބަލާށެވެ. އެމްޑީޕީން ކަތިލައި ނިމެނީ ތިބާމެންގެ މީހުންނެވެ. ބީއެމްއެލްގެ އައްޑޫ ހިތަދޫ ޝަރީފް ކަތިލައިފިއެވެ. މާލޭ ބޭފުޅާ ތާނގީ ދޮށުގެ މީހާ ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. ސ. ހިތަދޫ ހަސަން ލުތުފީ ކަތިލައިފިއެވެ. މ. ކޮޅުފުށީ އިމްރާން ސަލާމަތް ކޯށްފިއެވެ. ތިޔަ އަތޮޅުގެ ހުޅުދޫމީދޫގެ އަބްދުއްލާ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު އަދިވެސް ބައިތިއްބާފައި ވަނީ ގޭގައެވެ. އެބަ ފެނޭ ނޫން ހެއްޔެވެ. އެމްޑީޕީން އައްޑޫ މީހުންނަށް ހަދިޔާ ކުރާ ވެދުންތަކެވެ.

 7. ޖިމްޕްސް

  ގާނޫނު އެކަންޏެއްނޫން ރައްޔިތުންގެ އަތްތައްވެސް ތިޔަ މޑޕ ކުދިންކޮޅާ އަރާހަމަކުރާނެ

 8. ލަކީ

  ގެންނަން ޖެހޭނެ

 9. ލޮލްސް

  Two minutes of silence for all those have commented just after reading the headline alone.

 10. އޮނު

  ލުޠުފީ ގައުމުދޫކޮށް ދާންޖެހުނީ މިސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން އާއި ދެކޮޅަށް ދޮގުބަޔާން ދިނުމަށްބުނެ ބިރުދައްކާ އިންޒާރުދިނުމުން ކަމަށާއި ނޫނީ ފްރޭމްކޮށް ޖަލަށް ލާނެކަމަށްބުނެ ބިރުދައްކާ އިންޒާރު ދިނުމުން ކަމަށާއި އަދި މިކަން ކުރުމުގައި އެންމެއިސްކޮށއހުރީ ހޯމްމިނިސްޓަރ އިމްރާން ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު އެމީހުންގެ މައްސަލަ ނުބަލައި ފުރަތަމަ ލުތުފީ ގެނެސް ޖަލަށްލާން އުޅޭތީ އަޖައިބުވޭ. ޜައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ނުލެވިގެން ހަމަތެޅި ބައިލަނީ. ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އުފުލާހާ މައްސަލައެއްދަނީ ފްލޮޕްވަމުން. ރީތިކޮށް ބަރަހަނާކުރާނަމޭހިތާ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރަމުންދާއިރުވެސް ވަނީ ފްލޮޕް. މިހެންވެ މިބައިގަނޑު ރުޅިއައިސްގެން މިއުޅެނީ.