ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، މިހާރު ނިންމާފައިވާ އަގުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދިވެހި ޑްރައިވަރުގެ ޖަމިއްޔާގެ ނަމުގައި ހަތަރު ޓެކްސީ ސެންޓަރަކުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ތާރިހަކަށް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 5 ޖަހާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި މިހާރު އާންމު ވެފައިވާ މި ސިޓީގައި ތާރީހު ނުބައިކޮށް ޖެހިފައިވާ އިރު ގިނަ ޓެކްސީ ސެންޓަރު ތަކުން އެއާޕޯޓް އަދި ހުޅުމާލެ ދަތުރު ތަކަށް ބޮޑު އަގު ނަގަމުން ދާތީ އާންމު ރައްޔިތުން ދަނީ ރުޅިވެރިކަން ފާޅު ކުރަމުންމެވެ.

ދިވެހި ޑްރައިވަރުގެ ޖަމިއްޔާގެ ނަމުގައި މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓުން އަގަށް ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ޓެކްސީ ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރު ކުރާނީ އެމީހުން ބޭނުން އަގެއްގައި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް "އަވަސް ރައިޑް" ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އަގުތަކަށް ދަތުރު ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ޑްރައިވަރުން ދަތުރު ކުރާނެ އަގު ކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދަތުރަކަށް 30 ރުފިޔާ، އެއާޕޯޓް ދަތުރުގެ އަގު ލަގެޖާއެކު 120 ރުފިޔާ ހުޅުމާލޭ ފޭސް-1 އަށް 120 ރުފިޔާ އަދި ހުޅުމާލޭ ފޭސް-2 އަށް 150 ރުފިޔާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަގެޖަށް ކުރިން ނަގަމުން ގެންދިޔަ އަގު ނެގުމާއެކު ވެއިޓިން ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ފަސް މިނެޓަކަށް 4 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ކަމަށް ވެސް ސިޓީގައި ވެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޓެކްސީ އަގުތަކަކީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގު މިހާރުވެސް ދަތުރު ކުރާ އަގުކަމަށްވާ -/25 ރުފިޔާ - މާލެ- ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ - ހުޅުލެ – މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ - ހުޅުމާލެ – ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ - ހުޅުލެ - ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ - މާލެ- ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/75 ރުފިޔާ - ހުޅުމާލެ – މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/75 ރުފިޔާ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ މާދަމާ އެވެ. އަގުތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ސެންޓަރުތަކުން ވަނީ މާދަމާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު މުޒާހަރާ ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ސިޓީގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީން އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ޑްރައިވަރުންނާއި މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކަމަށެވެ. "އިއުލާނުގައިވާ ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސެންޓަރުތަކުން ބަލައި ނުގަންނާނެކަމާއި އަދި މިއަގުތަކަށް އަމަލެއް ނުކުރާނެ ކަމުގައި އަދަބުވެރިކަމާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ." ސިޓީގައި ޑްރައިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ވިސްނާ

  މިދެން ސަރުކާރަށްވުރެ މަތީގަ އުޅޭ ބައެއްތޯ. ރޭޓުތައް ކަނޑައެޅީމަ އެޔަށް އަމަލުކުރުން އޮންނާނީ އެހެންނޫނީ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. މީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތެއް. މުއްސަދިންނަށް އެކަނިދޭ ޙިދުމަތެއްނޫން.

  17
 2. އަދާލަތު

  =/500ރ، =/300ރ، =/200ރ ކަމަކު ނުދޭތޯ؟ . ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމަވާނީ، އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ބައްލަވާފައި. މިހާރު ޓްރާންސްޕޯރޓްން އެ ނިންމެވި އަގުތަކުން ބޮޑު ފައިދާއެއް އޮންނާނެ. ޤަވަޢިދާ ޚިލާފުވާ، ނުވަތަ ޚިލާފުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްސީ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓަން ފެނޭ. ހުޅުމާލޭ 2ކޮޅު ދަތުރަށް ގިނަވެގެން އަނދާނީ، 25ރގެ ޕެޓްރޯލް.

 3. ހދހދހ

  Mtcc hulhumale adi hulhule dathure 120
  Mikamuga seytu anhenun ge firimeshaage nahulaa ge hiyaala kee kobaa..

  1
  1
 4. އަލިފް

  މިރާވަނި އެންޓި ކާރު މުޒާހިރާ

  5
  1
 5. އަހާލަބަލަ

  ޝިދާތާގެ ފިރިމީހާ ލިބޭވަރު މަދުކަމުންތޯ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

  13
  1
 6. އަޙްމަދު

  ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށްތަ ތިއެދެނީ. ތިމާމެންނަކީ މާމަތީބަޔަކަށް ހެދިގެން ތިއުޅެނީ ކީހިނެއްވެގެންތޯ. ލައްކަ ގިނަ ދުވަހު ރައްޔިތުން ފެލިއްޖެ. މާލޭގައި ހުރި ކާރުތައް މުޅިންވެސް އެޔާޕޯޓްގައި އެތަނުން ދަތުރެއް ލިބީތޯ. އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލާނީ 100ރ މާލެދާން ކާރު ނުނަގާށޭ!!!

 7. ރައްޔިތުމީހާ

  ކެކެކެކެ މާބޮޑަށް ރުޅިއައިސްފަ ތިބީމާ ވީގޮތެއް

 8. ގަދަކުޑޭ

  ބަލަ ކުލީ ކޮޓަރިތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރާ ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު ނެތީތަ

 9. ނިބީ

  އެމީހަކަށް ފެލުނު ވަރަކައް ފެލަންވީ ހަމަ. މި ގައުމުގަ ނެއް މި ނޫން ގޮތެއް.