2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި، އަދި ފުލުސް މީހާއަށް އެހެން މީހުން މެދުވެރިކޮށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލް އަދާކުރި ގޯލް ކީޕަރު ލަބާން ޝަރީފް، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ލަބާން ފުލުހަކަށް ހަމަލާ ދިންކަން ސާބިތުވެގެން ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 20 ވަނަ ދުވަހު ޕެރޯލްގެ ދަށުން އޭނާ މިނިވަން ކުރިއެވެ.

ލަބާންއާ އެކު ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލް ކީޕަރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި އުފަލެއް ކަމަށާއި ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ލަބާން ވަނީ ބޮޑެތި ގުރުބާނީތަކެއް ވެފައި ކަމަށެވެ.

މިނިވަން ވެގެން ލަބާން ނިކުމެ އޭނާ ކުރި ކުށަށް މަޢާފަށް އެދިފައި ނުވާތީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. މިގޭ

  ވަކަރުގޭ ކުދިންނާގޫލޭނީ އޭރުންތާ .

  61
  2
 2. ޙާޖީ ތުއްތު ދީދީ

  މިޤައުމުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ސިޔާސީ ބޮޑެތި މަޤާމުތައް!!

  64
  3
 3. ބަރަބޯޕަރީ

  މީ ހަޤީގަތުގައި ސަރުކާރުތަކާ ދެކޮޅަށް އަދި މުވައްސަސާތަކާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުންނާ ޢަންމުންނަށް ނިކުތުމުގެ ހިތްވަރު މިކަމުން އެމީހުންނަށް މިސަރުކާރުން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ތިކުރީ ގޯސް ކަމެއް ނޫންކަން ތިކުރެއްވި ކަންތަކަށް ފައްފަށުން ޝުކުރިއްޔާ އޭ!!

  63
  2
 4. ކަރީމް

  ބޮޑު މަގާމެއް ލިބޭއިރަށް ލަބާންގެ ތުނބުޅި ކުރުވެއްޖެ..!!! ވ ދެރަ

  53
  3
 5. ވާނެ

  އަލައް ނެތް ފެންވަރުގެ ހުދު ގަމީހަކާއި ޓައި އެއް އަޅާލެވުނީ ދޯ

  50
  1
 6. ވާނެ

  އަލައް ނެތް ފެންވަރުން ހުދު ގަމީހަކާއި ޓައިއެއް އަޅާލެވުނީ ދޯ

  35
  2
 7. ނުގަބޫލު

  ގޮޅާއިންނާއި ގޮޅާއިން ގުޅޭނީ

  41
  2
 8. ނަޒްރާ

  ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިނުމުން އެކަމުގެ އިނާމް ތިލިބުނީ މަރުހަބާ.

  63
  2
 9. ޢަލީ ހަފީޒް

  މިޤައުމުގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީފިއްޔާ އެއީ ހީރޯއެއް، ވިޔާނުދާ ޢަބަލެއް ކޮށްފިއްޔާ ހީރޯއެއް، ސިޔާސީ މަޤާމުގެ ޝަރުތަކީ ސިޔާސީ އެއްވުމެއްގައި އަނިޔާވެރިވުން ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބުން. މިއޮތީވާ ފައްކާ ޤައުމެއް. ޒުވާނުންނަށް ލިބިފައި މިއޮތީ ފައްކާ ވަޒީރެއް. ޤައުމުގައި ތިބި އަޙްލާޤް ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓިވް ޒުވާނުންގެ އަގެއް ނެތް. ދެއުޅިއެއްނުވާ މީހުނަށް ވަޒީރުކަން ދިނީމަ ކަންކަން ހިނގާނެ މަގު މިޔޮއްގެން ފެންނަނީ. ވަޒީރަށް ސަލާމް.

  62
  2
 10. ބިންގޯ

  މިސަރުކާރު ގެ ގަދަކަމަކީ މީ.

  38
  1
 11. ޢިއްތި

  ކިޔަވައިގެން ހުރި އެކަކުވެސް ނެތް މިނިސްޓްރީއެއްވީމާ ދެންވެސްދާނީ ހަމަ ދަށަށް. ފެންވަރުދަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭތަން ފެންނަނީ މަހޭއައިފަހުންވެސް. ވަރަށް ހޯޕްކުރިން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް.

  39
  3
 12. ހުސޭނާ

  އެކަމުގެ އިނާމު

  28
  1
 13. ސދފ

  ހެޔޮނުވާނެ. ތަންކޮޅެއް ތާހިތުކޮށް ގައުމުހިންގަން އުޅެބަލަ.

  35
  2
 14. ލަބީބު

  މަރަށް ތެޅޭއިރު ބައިވަރު ކަންތައްތައް ފެންނާނެ!

  37
  2
 15. ނީން

  ކިޔަވައިގެން ހުން މިހާމިޖެހެނީ ރަގަޅު ވަަޒީފަ ނުލިބިގެން އުޅުން އެކަމް ސިޔާސީވީމަ

  16
  1
 16. މޯދީ

  މިއޯ ޖޯކެއް ކަހަލަ ސަރުކާރެއް.

  18
  1
 17. އަލިބެއްޔާ

  އަނިޔާވި ފުލުސްމީހާގެ ހާލެއް އިނގޭ މީހަކު އުޅޭބާ! އިންސާނިއްޔަތު ކަމޭ ކިޔައިގެން އެންމެ ބާރަށް ފެލޭ މީހުން، އަނިޔާވި މީހާ އަދިވެސް އެ ހާލުގަ. ހަމަ އެ ބުރަ މަސައްކަތުގަ. އަނިޔާވެރިވި މީހާއަށް ބޮޑު މަޤާމު. އުފަލާ އަރާމު.

  މީ ސަދޫމުގެ ޤާނޫނު ނޫން ދެން ކޯއްޗެއް؟

  24
  3
 18. ނަމަ

  ދެންވާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނަމާދޯ މިސަރުކާރައް

  20
 19. މޯމޭން

  ވީ ނީޑު މޯމޭން ލަްްއިކު ޔޫ!.

  3
  18
 20. Anonymous

  ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ލަބާން ވަނީ ބޮޑެތި ގުރުބާނީތަކެއް ވެފައި ކަމަށެވެ. ސާބެހޭ މަހުލޫފު.

  3
  12
 21. ވަރިހަމަ

  ބަހލަވާ ކިހިނަކުން ތަ ދެން މާފަހް އެދެން ވީ. ވާ ވަރަހް މާފަހް އެދެފި.
  ކަލޭ މެން ވީނުން ދެން މި ކަން ދޫކުރަން.
  ފުލުސް މީހާގެ އާއިލާ އިން އެކަމަކާ ނުހިފާ.
  ބަލާއެހް ސަހާދެހް
  ވަރު ވޭ ދޯ އޭނަ އުފަލުގަ އުޅޭތީ

  2
  15
 22. ސައްދާމް

  އޭރުވެސް އޭނާއެކަމްކުރީ މަހޭގެ އެދުމަކަށް

  14
  2
 23. ޜިތޭ

  ޤައުމުގެ ކަންތައް މިއޮއްގެން ބޮއްސުންލާންކައިރިވަނީ މިގޮތައްމިކަންކަން ދަންޏާ އަހަރެމެންނައްދެންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ އިސްތިޢުފާއައްގޮވަން ވަރައްދެރަ

  7
  2
 24. އަހައްމަދު

  ދެކުދިން ހާދަ އެއްކުލައޭދޯ

 25. ދޯ

  ކިތަންމެ އިސް މަޤާމެއް ދީ ހުދުގަމީސް ލާފަ ޓައީ އެޅިޔަސް ކުއް ކުރިން އޮންނާނެ އަބަދުވެސް..ކުރިކަމެއް ނުކުރާކަމަކަށް ވޭތަ..؟

  11
  2
 26. އަހުމަދު

  މަވެސް ބަލާނަން މި ވެރިކަމުގަ ކޮންމެސް ބޮޑު މީހަކު ފުނޑާލެވޭތޯ . އޭރުން އަންނަ ދައުރުގަ މިނިސްޓަރުކަން ލިބޭނެ ތޯއްޗެކެވެ.

  11
  1
 27. ލީނު

  މިވީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްކަން ބުނެދޭކަށް ވާނޭނގުނު! މިހިރީ މިސަރުކާރު ޚިޔާނާތްތެރިވާވަރު މި ސަރުކާރުން އުޅެނީ ފުލުހުންނާ ޖައްސާލައިގެންބާ

  10
  2