އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ފުލުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ދަރިއަކު ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރީ މިދިޔަ އަންގާރަ ވިލޭރޭގައި ކަމަށެވެ. މަސްވެރިންގެ ޕާކްގައި އޭނާ އިންދާ ފުލުހުންތަކެއް އައިސް އޭނާ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވައިގެން ދިޔަ ކަމަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލިޔެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން އޭނާ ވެހިކަލަށް އަރުވައިގެން ގެންދިޔައީ އެއްވެސް ކޯޓު އަމުރެއް ނުދައްކާ ކަމަށް ވެސް ބައްޕަ އާއި ހަވާލާދީ ދަރިފުޅު ބުނެއެވެ.

"އެތަނުން އެއް ފުލުހަކު (ބައްޕަގެ) ކަންކަށިމަތީގައި ޖަހާފައި ބުނީ ސައިކަލް ވަގަށް ނެގުމުގެ 65 މައްސަލައެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެހުރިހާ ސައިކަލެއް ވެސް ވަގަށް ނެގީ ބައްޕަ ކަމަށެވެ." ދަރިފުޅު ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ދަރިފުޅު ބުނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ގެންދިޔައީ ގަލޮޅު ވިލީ ފުލުހަށް ކަމަށާއި އެތަނުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން އޭނާގެ ބައްޕައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ބައްޕަގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ވެސް ޖަހާފައި ކަމަށް ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ.

"އެޝިފްޓްގައި ޑިއުޓީގައި ތިބި ދެ އަންހެން ފުލުހުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފުލުހުން ބައްޕައަށް އަނިޔާ ކުރިއެވެ. ބައްޕަ ގެއަށް އައީ އެރޭ 23:30 ހާއިރުއެވެ." ދަރިފުޅު ލިޔެފައި ވެއެވެ.

ދަރިފުޅު ބުނީ ފުލުހުން އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފޯން ވެސް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވެސް ފުލުހުން މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ހޫނުވެފައިވެއެވެ. އެމައްސަލަ އަށް މީޑިއާގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނީ ފުލުހުން އަނިޔާކުރި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. އަލިބެއްޔާ

  ގަލޮޅު ޕޮލިހުން މީހުންނަށް ވަރަށް އަނިޔާ ކުރޭ.. ކަމިޝަނަރ މިކަން ބައްލަވާ ދެއްވާ.. އަނިޔާ ކުރަނީ އެތާގެ ވެރިންނަށްވެސް އެނގި އެމީހުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު.. ކުދި ކުދި ކަންތަކު އެތަނަށް ގެންދާ މީހުން ގައިގަ ވަރަށް ތަޅާފަ އެބަހުރި..

  46
  3
 2. ބޯ ޕާޓީ ޑީޕީ

  މިސަރުކާރުން އައި ފަހުން މިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ކަންތައް މާއަން ޕްރޮފެޝަނަލް ވެއްޖެ. ރައްޔިތުންނަށް މުޅިން ދޮގު ހަދާ އޮޅުވާލައިގެން އައި ސަރުކާރެއް.

  58
  4
 3. ގައުމު

  ވަރަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވާހަކައެއް މަސްވެރިންގެ ޕާރކް ތެރޭގައި ގިނަވާނީ ޒޮންބީ

  9
  46
 4. ޢިބު

  ފުލުހުން ތަޅާނީ ތަޅަންޖެހޭ ހިސާބައް ދިޔައީމަ. ތަނެއްގަ މީހަކު ހުއްޓަގޮސް ނުތަޅާނެ. އެމީހާގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ކިތައް ރައްޔިތުންގެ އަގުބޮޑު މުދާތޯ ހަލާކުވަނީ. ބުރަ މަސައްކަތުން ލޭ،ދާ އޮހޮރުވައިގެން ހޯދާ މުދަލައް އެމީހާ ދޭ ގެއްލުން ކޮބާ؟ ގާނޫނު އޮތީ ނުކުޅެދިފަ އެކަހަލަ މީހުންނައް އަދަބުދިނުމަށް. އެހެންވީމަ އެހަދަނީ ހަމަ ރަނގަޅައް. އެފްބީގަ ލިޔެވިދާނެ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް. ހައްގަކާނުލާ އެ އުމުރުގެ މީހެއްގެ ގައިގައި ފުލުހުން ނުތަޅާނެ. އެއުމުރުގެ މީހުންވެސް އުޅެންވާނި އެއުމުރުގެ މީހުން އުޅޭ ގޮތައް.

  43
  62
  • ބުރޯ

   ތި އިގޭ ނީ ކަލޭ ގެ ބަފާ ފުޑާ ލީމަ އެމީހުން

   18
   4
  • ރަނގަޅަށް ވިސްނާ

   އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ ތީގެ ހގީގަތެއް. އެމީހާ އެކަން ކުރި ކަމުވައި ވިޔަސް ނުވިޔަސް ފުލުހުންނަކަށް އެމީހާގެ ގައިގާ ނުތެޅޭނެެ.
   ފުލުހުންނެއް ނޫން އެމީހާ ކުއްވެރިތޯ ނިންމާނީ. ހާކިމުންނާއި ތަންފީޒުކުރާ މީހުން ތިބެނީ ކަމަކު. ތިޔަހެންވިއްޔާ މީހަކު ކަމެއް ކުރާއިރަށް ރަށު އެއްމެން ނިކުމެ ތަޅަން ވީއެއްނު.
   އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަނީ ތިޔަހެނެއްނޫން...

   21
   2
   • ކެޔޮޅު

    ދީނުގަވަނީ އަތްކަނޑަން، ދެންބުނޭ ލާއިންސާނީ އޭ

    2
    7
  • އުގޫފާރު މީހާ

   ކޮންމެކަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރިޔަސް ތަޅާކަށެއް ނުޖެހޭނެ. ޕޮލިހުންނަކަށް މީހުން ގައިގައި ތެޅުމުގެ ހައްގެއް ލިބިގެންނުވޭ. އެއީ ޕޮލިހުން އަމިއްލަޔަށް ޕޮލިހުން ގެންގުޅޭ ކަމެއް.އެއްވެސް ގާނުނަކު ނޯންނާނެ މީހުން ގައިގައި ތެޅުމުގެ ހައްގެއް. ވަރަށް ސާފު.

   1
   3
 5. ކިކިކި

  އަރުވާލިވަރު ކުޑައީ ދެއަތް ބުރިކޮއްލިނަމަ އޭރުން މީހުންގެ އަގު ބޮޑު މުދަލުގަ އަތެއް ނުލެވޭނެންނު

  32
  41
 6. ކަނޑުކޮސް

  ހަމަ ބަރާބަރު. ޓްރަމްޕުގެ ހަގުރާމައާ ފިލިޕޫނޯ ރައީސް ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ޖެހޭ...ހަމަ ވުޖޫދުން ފުހެލާ

  22
  20
 7. ބަކާސް

  މަސްވެރިންގެ ޕާރކް ތެރޭގައި ގިނަވާނީ އޮރިޔައް ދަމާފަ ހުރިއެއްޗެހި

  37
  9
 8. ގެރި

  ރައްޔިތުން ނިކުމެ ތަޅާލިޔަސް ބުނާނީތިހިން ދޯ ފުރަތަމަ ޕައްޕަ އިސްލާހު ކުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ ދަރިވެސް ހަކުރުބޮނީ ކަންނޭންގެ

  43
  7
 9. އުއްޗު

  ބައްޕަ ވަރިހަމަދޯ އެހެން މީހުން އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެފަ ހުންނަ ސައިކަލްތައް ވަގަށްނަގަމުން ދުވިޔަސް. 65 ސައިކަލް ވަގަށް ނަގާއިރު ނަސީބެއްނު ސައިކަލްތަކުގެ ވެރިން ނިކުމެ ބައްޕަ ހަވަރަށް ނުދިންކަން

  40
  11
 10. ޢަލީ

  މިކަން ކުރި ފުލުހި ް ވަކިވަކިން ހޯދަން ޖެހޭނީ ހުރިހާފުލުހުން ގޯސްކަމައް ހީކޮށް އެންމެން ނައް ފުރއްސާރަ ކުރުން ރަނގަޅެއްނޫން ކަންފާހަނގަ ކުރަން އަދި އެވަގުތު ޝިފްޓް ގައި ތިބި މަމިހުންގެ ލިސްޓެއް ހާމަކުރުމައް ގޮވާލަން އޭރުން ވަކިވަކިން ފިޔަވަޅުއަޅަން ފަސޭހަވާނެ

  7
  30
  • ރަނޭ

   ކަލޭ އަމިއްލަ ނަމާ ފޮޓޯ ޖަހާބަލަ

 11. އިމްރާން

  މިއީ އަބަދުވެސް އަނިޔާކުރާ ސެލް އެއްކަމަށް ގެންދާކުދިން ކިޔާ، ބަލަ ރ.އިބޫ ދައްކަވަނީ ޖަޒީރާގެ ވާހަކަ ވިދާޅުނުވެއްނުން އަނިޔާ ނުކުރާނަމޭ... ފުލުހުންގާގަވެސް ތެޅީމަ އެމީހާއަށް ދިނީ ސިޔާސީ މަތީ މަގާމެއް. ފުލުހުންނޭ ރައްޔިތުންގާގަ ނުތަޅާތި، ތިބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުން. ތިބޭފުޅުން ތަޅަންފަށާއިފިނަމަ ޤައުމުގރ އަމާންކަން ގެއްލިދާނެ.....

  22
  6
 12. މާލެ

  ބޮޑުމާސިންގާ ސޭކެއްގެ ބެލުމުގެދަށުގަ ތިބޭބަޔަކު އިންސާނުންނަކައް އަނިޔާއެއްނުރާނެ އެހެންނޫނަސް މިސަރުކާރަކީ އަނިޔާވެރިކަކަންހުއްޓވަން ްއައިސްތިބިވަރައްސޯލިހު ވެރިޔަކުހުރިސަރުކާރެއް ތިވާނީބައްޕަގައިގަ ލޯބިންފިފުމާލީކަމައް

  20
  4
 13. ލާހިއާމިނާ

  މިއީ ބައްޕަގެވެސް ވޯޓާއެކު އައި ސަރުކާރެއް! ބާރަށް އަތްޖަހާ

  24
  1
  • އަތް ޖަހާ
 14. އީދު ޢަލް ސަބާޔާ

  ކީއްކުރަން ވައްކަން ކުރަން ގޮސް އޮތީ؟

  24
  6
 15. ޖޮއްބެ

  ރީނދޫ ޕަޕެޓުންގެ އުޞޫލުތައް ހުންނާނީ ހަމައެގޮތަށް. ތިއޮތީ ކަލޭމެން އެންމެންވެގެން ހެޔޮ ވެރިކަން ގެނެއްސައެއްނު؟ ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ...??

  21
  5
 16. ދަންބެރު

  މިހާރު އޮތީ ސޯލިޙުގެ ވެރިކަން. ވަރަށް ސޯލިޙު ވާނެ.

  18
  3
 17. ރަނޭ

  އިނެސެންޓެ އައްޕަ.... ބޮޑުވަގު

  21
  5
 18. ޕސޓ

  ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ

  19
 19. ޚ

  ތިޔަވަރު ބޮޑު ވަގެއް ކީއްވެ ބާ ހައްޔަރު ނުކުރީ .ކޮންމެ މީހެއްގެ ބައްޕަ އައް މިކަން ދިމާވިނަމަ ވެސް އެވާހަކަ ދައްކާނެ

  7
  1
 20. ޚެޖެ

  ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުން އެއްފަހަރުވެސް ވިސްނާލިން ތަ ހަމަޔެއް ލަމަޔެއް ނެތި އިންސާނީ ކަރާމާތް ފުލުހުން ނަގާލުން ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް.
  ޥަގަކަު ވައްކަން ކުރީމާ ދޭންޖެހޭ އަދަބު ދޭންވީ. ޢެކަމަކު އެއީ ފުލުހުންދޭ އަދަބަކަށްވެގެންނުވާނެ.

  8
  5
 21. ސަލާހު

  އަނިޔާކުރަން އެހެން މީހުންނަށްވެސް އެނގޭ ! ހަމަ އަނިޔާކޮށްލަން ފުރުސަތުވެސް ލިބޭ. އަނގައިން ބަހެއް ބޭރުވާއިރަށް ދުނިޔެ އުމުރު އެ ވޭނުގައި އެމީހަކު އުޅޭންޖެހޭ ވަރަށް އަނިޔާ ކުރަން ނުޖެހޭ.. ގޭންގް މީހެއްގައިގަ ނުކެރޭނެ ޖަހާކަށް އޭރުން ލޯބި ލޯބި އަނބި މީހާއާއި ދަރިން މަތިން މިސްވޭ. މީ ވާވަރު.

  3
  1
 22. ޣައްބަރޭ

  ޙައިރާނުން ބައިނާޅި ކައްކަބަލަ އަދިވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން މިސަރުކާރު ހަމަމަގައް އަޅުވާކައް ނުވޭތަ؟ މިހާރު ފުލުހުންގެ އިދާރާގަ ތިބީ ފުލުހުންނެ ނޫން ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް އަޅުވާފަ ފޮނުވަނީ ބޮޑެތި މުޖުުރިމުން މިސަރުކާރުގަ ތިބީވެސް ޓެރެރިސްްޓުން ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގަ ކަސްތޮޅު އަޅުވާފަ ތިބި މުނާފިގުން

 23. ސަޓޯ

  ބައްޕަ ހެސްކިޔާފަ ވާނުވާ ނޭނގޭ ވަރަށް ހަކުރު ބޯލައިގެން ގޮސް ދަރިފުޅު ކައިރީ މޮޅު ސްޓޯރީއެއް ޖެއްސީމާ ދަރުފުޅު ބޯލާއިގެން އިންވަރުން ވާނުވާނޭނގިގެން އެފްބީއަށް ސްޓޯރީ ކިޔާދިނީ... މިއީ ފުލުހުންގެ ބަހަކީ

  10
 24. ޕޮގުބާ

  ތެޅިވަރު މަދު ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލާފަ މިހެން މިބުނީ

  7
  1
 25. ހޭބޯ

  ތިބުނާ ޕޮލިހުންތަކެއް އެތަނުގައ ތިބެގެން ކުރާ ހަަމައެކަނި ކަމަކީ ފާޑެއްގެ ހަޓެއް ހަދައިގެން އެތާތިބެ ސިގިރޭޓް ބުއިމާއި ބުޅަލަށް ކާންދިނުމާއި ޕަބްޖީ ކުޅުން. މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބިގެންތޯ މިބައިގަނޑު އެތަނުގަ ގެ އެޅީ؟ ތިބައިގަނޑު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން ތިވަރު ކަމެއް ކޮށްފާނެ. ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރާއިރު ބައެއްފަަރު ފަހަރު ހިތައް އަރާ މީތޯ ހަމަ ފުލުހުންގެ ދަރަޖައަކީ. އެންމެނެއް ނޫން. އެކަމަކު ގިނައީ މިކަހަލަ ބައިގަނޑު.

 26. ޙަބީބު..

  ގޭގައޮތްނަމަކާ ނުޖަހާނެދޯ

  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ޕީޕީ ވިސްނުން

 27. މަންތިރި

  މި ފަހުން މާލޭގެ ގިނަ ފޭރުންތަކުގަ އުޅެނީ އެސޮރު ގަލޮޅު ޕޮލިހުން ވީޑިއޯފޮޓޭޖާ އެއްޗޮހި އާމުކޮއްފަ ރައްޔަތުންނައް މީ ކިހާވަރެއްގެ މީހެއްކަން ބުނެދިނުން ބުއްދިވެރި

 28. ސަހަރޯ

  ތި މާމީހާގެ އަގުބޮޑު މުދާ ވަގަށް ނެގީމަ އިގޭނީ އެ މީހަކާދޭތެރޭ ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް

 29. ުހުިހހ

  މަށައް އަނިޔާ ކުރިނަމަ ހޭޢަރުވާލީމުސް.......

 30. ކިނބޫ ވަގު

  ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރޭ، އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މި ކިނބޫ ވެރިކަން ފެށުނުފަހުން ފުލުހުންގެ ދަތްތައްވެސް ވަކިން ދިގުވެފަ، ހަފާ ކާ އެއްޗެހި ގިނަ، ފުލުހުން މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުން އެދަނީ 2012 ގެ ހަނދާން ތަކާދިމާލަށް، ވިސްނުން ތެރިކަމާއެކު މި ކިނބުލުގެ ދަތްތައް އުފުރާލަން،