ދިވެހި ފިރިހެނަކު ޖަރުމަނުގެ ފިރިހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

ވިކްޓޯ ލެސްކެ ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަރުމަނު ފިރިހެނަކާ އޭނާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ ނ. މާފަރު ސުހައިލް އަހުމަދުއެވެ.

މާފަރު ސުކޫލުން ގުރޭޑް 10 ނިންމުމަށްފަހު ސުހެއިލް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ ކައްކާއެއްގެ ގޮތުގައި އެކި އެކި ރިސޯޓު ތަކުގައެވެ.

ސުހައިލް

އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ބެންކޮކްއަށް ގެއްލިގެން، ބެންކޮކްގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އިން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި މީހެކެވެ. ސުހައިލް ގެއްލިގެން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނުގައި ހުރެ މާލެދިއުމަށް ކަމަށް ބުނެ، ބެންކޮކަށް އައިސް ހުއްޓައެވެ.

ސުހައިލް ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުން އޭނާ ފެނިފައިވަނީ އޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ

ސުހައިލް އާއި ޖަރުމަނު ފިރިހެން މީހާގެ ކައިވެނީ މިއަދު ޖަރުމަނުގައި ބޭއްވިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ތިބި އޭނާގެ އާއިލާއަށް އެކަން އެނގިފައިވަނީ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް މީސް މީޑިޔާގައި ދައުރުވާން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ބަހެއް އަދި ލިބިފައިނުވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މިކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޝަރްޢު ކުރައްވާފައިވާނީ، އަދި ނަހީ ކުރެއްވި ކަމެއް ނަހީ ކުރައްވާފައިވަނީ ވެސް ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކްމަތްތަކަކަށް ޓަކައެވެ. އެއީ އިންސާނުންނަށް އަމާން ދިރިއުޅުމެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ޓަކަށްޔާއި، އެމީހުންގެ އަބުރާއި، ބުއްދި އާއި، ޞިއްޙަތާއި، ނަފްސައި ދީން ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމަށްޓަކައެވެ. އިންސާނުންގެ ފިޠްރަތު ސަލާމަތް ކޮށް ދިނުމަށް ޓަކައެވެ.

ބައެއް މުލްޙިދުން ދީނުގައި އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް އިންކާރުކޮށް، އެކަންކަން އެހެން ގޮތްގޮތަށް ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ވަރިއަށް އިންކާރުކޮށް، ފިރިހެނަކަށް އެއްފަހަރާ އެއް އަންބަށް ވުރެ ގިނަ އަނބިންނާއި ކައިވެނި ކުރެވިދާނެކަމަށް އިންކާރުކޮށް، ބަނގުރާ ހުއްދަކޮށް، އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހުއްދަކޮށް ހަދަ އެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މުޖްތަމަޢު ތަކުގެ ޙާލަތު ވެއްޓިފައިވަނީ ކިހާ ފުންވަޅުގަނޑަކަށް ކަން އިންސާފުގެ ލޮލުން ބަލައިލި ކޮންމެ މީހަކަށް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ވަރިއަށް އިންކާރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޙައްގަކާއި ނުލާ މީހުން މެރުން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ.

އިތުރު އަނބިންނާއި ކައިވެނި ކުރުން މަނާ ކުރުމުން، ކައިވެނިން ބޭރުން އަންހެނުންނާއި ރައްޓެހިވެގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން ޢާއްމުގެން ދިޔައެވެ. ބަނގުރާ ހުއްދަ ކުރުމުން މުޅި މުޖްތަމަޢުގައި އެންމެހައި ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ގިނަވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަ ކުރުމުން އެއިޑްސް ބަލިފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ޢާއިލާތައް ރޫޅި، އެމީހުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި، އެކަމަށް މީހާ ހުސްވެގެން ދިޔައެވެ.

މިކަންކަމަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުން ޚަލްގު ކުރައްވާފައިވާ ފިޠްރަތާއި ފުށޫ އަރާ ކަންކަމެވެ. އަދިކިއެއްތަ، ޖަނަވާރުންގެ ފިޠްރަތާއި ވެސް ފުށޫ އަރާކަންކަމެވެ.

ލިވާޠަކީ އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ އެއް ޖަރީމާ އެވެ. އެންމެ ހަޑިހުތުރުކަން ބޮޑު އެއް ފާފަ އެވެ. އެންމެ ނުބައިފާފަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް ގައުމެއްގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ނުފޮނުއްވާ ވަރުގެ ވަރުގަދަ ކޯފާ އާއި ޢަޛާބު ލިވާޠު ކުރަމުން ދިޔަ ގައުމެއްގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވިއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅަމެން އެންމެން އެފަދަ ނުބައި ކަންތަކުން ދުރުހެލި ކުރައްވާ ސަލާމަތް ކުރައްވާށިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

179 ކޮމެންޓް

  1. ނޭނގެ

    ތީބޮޑު ކާފަރެއް ތި މީހައާހެދި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ހަޑި

    608
    36
    • ޗީޑި

      ކޮއިފުޅާ ރާއްޖެ މީ މާ ތާހިރުބަޔަކު އުޅޭ ތަނެއްތަ؟

      214
      375
      • އަނެއް އަންނި

        ކަލޭ ހީވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ވ.ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރާހެން ގޭ.ބޯއިއެއްތަ؟

        429
        39
      • ދޮގެއް؟

        ކަލޭ ކަހަލަ ނުތާހިރު ނަޖިސްތައް އެބައުޅޭ ހިލިގަނެގެން މިވެރިކަން އައި ފަހުން. ކައިވެންޏެކޭ ތިކިޔާ ސަކަރާތްގަނޑެއް އެމީހާ ޖަހާނީވެސް ވެރިކަމުގަ ތިބި ބައެއްގެ ހިތްވަރު ދިނުމާއެކުކަން ޔަގީން.

        246
        42
    • ^-^

      އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް ބުނުން ނުވަތަ ހުކުމަކަށް އިންކާރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު އޭނައަށް ކާފަރެކޭ ނުކިޔޭނެ. ނަމަވެސް އެކުރި އަމަލަކީ ވަރަށް ހަޑި ހުތުރު ލާދީނީ އަމަލެެއް ??????????

      25
      7
  2. އައްޗީޑި

    ?????????
    ތިިމީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަންވީ މިހާރުން މިހާރަށް އުވާލަން. ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭނެގޮތް ހަދާލާ. ތިއީ ދިވެހިންނަށް ހުރި ހުތުރެއް. މިހާރު ދިވެއްސެއްވެސް ނޫން ތިއީ. ގާނޫނީގޮތުންވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ. އެއްޖިންސުގެ ކައިވެނި ކުުރުމަށްވުރެ މުޑުދާރު ކަމެއް މަނުދެކެން.

    669
    30
    • ދެރަ

      ??????

      180
      18
    • Anonymous

      އެޖެންޑާ19 ގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތިކަންކަމަކީ. އެހެންވީމަ ދެިވެހި ރައްޔިތުކަން ނެތް ގެއްލޭކައް

      362
      142
      • ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސިޔާސީ

        ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސިޔާސީ ކުރާތި އެނގޭ... އެޖެންޑާ 19 މިއަދު ނެތި އެކަހަލަ ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ ކީކޭތޯ ބުނާނީ؟ ބަހެއް ބުނާއިރު 2 ފަހަރަކު ނަމަވެސް އެ ބުނެވޭ އެއްޗަކާމެދު ވިސްނާލުން މުހިންމު..

        222
        160
        • ސިޔާސީ

          ނަމަ ދޯ؟ އެދުވަހަކުންވެސް ބުނާނެ އެއްޗެތި އެބހުރި.

          58
          12
          • ނޫޑުލްސް

            އޭނަ އެކުޅި ކުޅޭތާ މިހާރު 5 އަހަރު ވެއްޖެ. ޔާގީން ކަމެއް މީ.

            38
            1
      • ޙިދޖެބ

        ޙުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރަން ވޭ؟

        175
        33
      • ސަނީ

        ކަލޭ ތިކުރީ ވަރަށް މޮޅު ކަމެއް ދޯ. ލަދު

        58
    • އަލިބެ

      އޭނަ އަތުގަ އެބައޮތް ޔޫރަޕް ޕާސްޕޯރޓް. ކީއްކުރާ ބޭކާރު ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓެއް؟

      90
      191
      • .......

        ކަލޭވެސް ކައިވެންޏަށް ރައްޔާރު ވަނީތަ؟

        134
        9
  3. ޙުސެން

    މިފަދަ މަގުފުރެދިފައި ތިބި މީހުން ނާއި ބެހޭ ތަފްސީލް ބޭނުމެއް ނޫން

    336
    16
  4. ބޯ ހަލާކު

    ބައިތިއްބާ. ތިބެދާނެއްނު ދެ މަރުތެޔޮ ތަޅާލަ ތަޅާލަ.

    338
    21
    • ޖަނާ

      ??

      76
      10
    • Anonymous

      ހަހަހަހަހަ. އުސްތާކައް އަރުވާ ވައްޓާލަންވީ އެވަރުން މަރު ނުވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ އޮތް ތަނެއްގަ ބާއްވާފައި ރަޖަމު ކުރަންވީ

      310
      22
      • މޯލްޑިވިޔަން

        އަތަކު ނުޖެހޭނެ.ދެރަ ނުވޭ

        14
        71
  5. ޟ

    ތިކަލޭގެ ކިތަމެ ފިރިހެނަކާައަދިއިނާނެ

    194
    9
  6. ޞޮ

    ޗީ ޗީ

    206
    16
  7. މަ

    އަހަރެމެންގެ ރީތި ނަން ކިލަނބު ކޮއްފި! އޭނާ ގެނެސް ހަވަރަށް ދީ!! މުޑުދާރު އިބިލީސް

    331
    27
  8. އާމިނަ

    ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ތިކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެބާ ؟

    244
    34
    • ޛި

      ހޮޅު ލެވިއްޖެ..... ?

      157
      13
      • ބޭޗާރާ

        ކަލޭ ހޮޑުލެވޭނެތަ ކަލޭވެސް ތީ އޭގެ މީހެއް.

        32
        147
    • ........

      އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ބައެއްނު ތިބުނާ ސަރުކާރަކީ. އައްޗަަކޑާޑި

      164
      32
  9. Anonymous

    ބޯކަނޑަން ޖެހޭނީ.

    216
    27
  10. ބާރީ

    ދަރިން ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

    175
    16
    • މަ

      މަށަކަށް ނޭނގެ. ތިބެދާނެ އެއްނު 2 މަރުތެޔޮ ތަޅަން

      156
      12
    • ނނނނ

      ތަންތަނުން ހޮވައިގެން " އަހަރުމެންގެ ދަރިންނޭ" ކީމަ އެކަހަލަ މީހުންނ ަށް ދަރިން ހޯދުނީ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮޅުވާލައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެއްކަމެއްވެސް އެމީހުންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ. ފިޠުރަތާ ޚިލާފުވެގެން މިނޫން ގޮތެއް ވާނެތަ

      178
      13
  11. ހަހަ

    ބާރީ????

    44
    6
  12. Anonymous

    މި މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލާ ހުކުމްކުރަން ޖެހޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުކަންއޮވެމެ މާ ފާޑުފާޑަކަށް ނޫޅެވޭނެ

    229
    17
    • ނޫސްކިޔާމީހާ

      ދެފިރިހެނުން ކައިވެނިކޮށް އެއްޖިއްސުން ގުޅުންހިންގާ ލިވާތުކޮށް އެކަމެއް ރަށެއްގައި ޢާންމުވުމުން އެރަށަކަށް ގަދަވެގެންވާ އަޛާބު މާތްﷲ ފޮނުއްވަވާ އަދި އެރަށް އޮތްފުށުން އަނެއްފުށައް ޖެއްސެވުމަށްވުރެ ވެސް އަހަރުމެންނަށް ނުބައިވީ ޖިހާދަށް ދިއުން

      77
      4
  13. ކަލޯގެޔާ

    ޖަރުމަނު މީހާ ގޭގަ ކައްކާނެ މީހަކު ނެތިގެން ގެންގުޅޭ ސޮރެއް އަހަހަަހާ.. ..

    203
    7
  14. ފާތިމަތު

    މީހެއް ކިތަންމެ ހަޑިކަމެއް ކުރިޔަސް އިސްލާމްދީނަކީ މީހުން ފަޟީޙަތްކޮށް މީހުންގެ ފާފަތައް އިއުލާންކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ދީނެއްނޫން. އޮންނަނީ ކުށް ފޮރުވާ، ނަސޭޙަތް ދިނުން. މިއީ މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން. .

    132
    121
    • ދީން

      ސާލިހުވެގެންފިއްޔާ އެވަރެއް ނޯވޭ. ނުބައިވެގެންފިއްޔާ ޝައިތާނަކަށް ވުރެން ނުބައި. އެންމެ މަތިވެރީ އިސްލާމް ދީން.

      152
      3
    • Anonymous

      ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީ ކުރައްވަނީ ތިމަން ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ފޮތާއި މީޒާން ބާވައިލެއްވީމޭ. ފޮތުން އިސްލާހް ނުވެއްޖެ މީހާ ދެން އިސްލާހް ކުރަން ޖެހޭނީ ދަނގަޑުން. މާނަ އަކީ އޭނަ ގަތުލު ކުރުން

      163
      10
      • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަންއަ

        ކަލޭ ދޭބަލަ ސައުދީއަށް

        16
        75
        • Anonymous

          ކަލޭ ސަދޫމައް ދާންވީނު.

          73
          4
      • އުގެނޭ މީހާ

        ދަލީލަކީ ކޮބާތޯ؟

    • އަހް

      ފުރަތަމަ ކުށް ފާޅުކުރީ ކާކު؟ އެމީހުން އެއްޖިންސުގެ ކައިވެނި ކުރީ ފާޅުގައި، އެންމެނަށް ފެންނާނެހެން، ޕާޓީއަކާއެކު. ހަޑި މުޑުދާރު އަމަލު ކުރަން އެމީހުންގެ ކޮން އަބުރެއް؟ ހިތުގައި ސިއްކަޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް ކޮން ނަސޭހަތެއް؟

      200
      4
    • ފާތިމަތު ތިހުރީ އޮޅިފަ

      އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނަޖިސް އަމަލު ކުރި މީހުން ފަޟީހަތް ކުރައްވާ އެމީހުންނަށް ދެއްވި ގަދަ އުޤޫބާތުން އެމީހުން ނިކަމެތިކޮށް ހަލާކު ކުރެއްވި ވާހަކަ ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ބަޔާން ކުރައްވާފަ. ވީމާ އެފަދަ މުޑުދާރު މީހުން ފަޟީހަތް ކޮށް ބޭޒާރު ނުކޮށް ހިމާޔަތްތޯ ކުރައްވީ ؟ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި އެކުރީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ޤުރުއާނަށް ގޮން ޖަހާފަ. އެ މުޑުދާރު ކަލޭގެ ފަޟީހަތް ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެ؟

      152
      11
      • Anonymous

        އެޖެންޑާ 19 ގައި ވަނީ އެފަދަ މީހުނައް ހިމާޔަތްދީ ހިއްވަރުދީ އެފަދަ މުޑުދާރު އަމަލްތައް ފެތުރުން ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެހެންވެ 2008 ވަނަ އަހަރުގައި މަރިޔަމް އޮމެދީ ކިޔާ ކާފަރެއް ގެނެސްގެން މިނިވަން ނިއުސް އެޑިޓަރ އަކައް ލައިގެން އެކަމައް ހިއްވަރުދީ އންނި މެން އާރޓިކަލްސްތައް ލިޔެ ހެދީ.

        72
        19
        • މޮޔައެނޮނިމަސް

          އެއްކަލަ ގަމާރު ގޮލާ.ކަލޭ ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް އެމްޑީޕީ ދާނީ ކުރިޔަށް

          18
          70
      • ފާތިމަތު ބަލާބަ

        އެމީހާ އަމިއްލައަކައްނު ބޭޒާރު އެ ވަނީ ބޮޑު ޕާޓީއެއް ބާއްވާފައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް

        23
        1
      • ފާތިމަތު

        އޭނާއަށް ދޭންވާ އަދަބު ނުދޭށެކޭއެއް ނޫން. ފާފައެއް ނުވާނެއެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ނޫހުގަ މީހާގެ ނަމާއި ރަށާއި ގެއައް ދަންދެން ހުރިހާ އެެއްޗެއް ޖަހާ އިއުލާންކުރުމަކީ އޭނާގެ އާއިލާއަށްވެސް ލިބޭނެ ހިތާމައަކާ ބޮޑު ލަދެއް، އަދި އުނދަގޫތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެފަދަ ކަމެއް. އޭނާގެ އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖެހިޔަސް ނުޖެހިޔަސް ރާއްޖޭގެ ނޫސްތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އޮވޭ.

        34
        6
    • މިއީ މަގޭ ވާހަކަ

      އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނަޖިސް އަމަލު ކުރި މީހުން ފަޟީހަތް ކުރައްވާ އެމީހުންނަށް ދެއްވި ގަދަ އުޤޫބާތުން އެމީހުން ނިކަމެތިކޮށް ހަލާކު ކުރެއްވި ވާހަކަ ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ބަޔާން ކުރައްވާފަ. ވީމާ އެފަދަ މުޑުދާރު މީހުން ފަޟީހަތް ކޮށް ބޭޒާރު ނުކޮށް ހިމާޔަތްތޯ ކުރައްވީ ؟ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި އެކުރީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ޤުރުއާނަށް ގޮން ޖަހާފަ. އެ މުޑުދާރު ކަލޭގެ ފަޟީހަތް ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެ؟

      90
      6
    • އައިސަ

      މާ ރަގަނޅު ބައެއްކަމަށް ހެދިގަންނާނެ ތިބެފަ. ނިކަން ދެފުއްކެހެރިވާނެ

      45
      9
    • ހިޔަނި

      ޢޭނަގެ އަބުރެށް އެބައޮތްތަ؟ މަންޖޭ

      64
      3
    • ރަފޫ

      ކުށް ފޮރުވުން އޮންނަނީ އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެކަން އިނގިފައި ތިބި ބަޔަކަށް، ފާޅުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕަބްލިޝް ކުރާނީ އެންމެނަށް އަންގަން.

      24
      1
  15. ރިޒޫ

    ﷲއަށް ބިރުވެތިވެބަލަ!
    ތީ މުޑުދާރު ފިރިހެނެއް!
    ސަދޫމް ސޮރެއް ކަންނޭތްގެ!
    ރަޖަމް ކުރަން ފެންނަނީ!

    172
    10
  16. އިބުރޭ1122

    ފިރިހެން ކުޅިއެއް.

    115
    6
  17. ??

    ކިހާދެރަކަމެއް ތިކަލޭގެ ހަވަރައްދޭންވީގެނެސް ތީސަދޫމުގެ ސޮރެއް މުޅިގައުމުގެ ނަންހަޑިކޮއްފި

    115
    9
  18. Anonymous

    އޭނަ އެވަނީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ގެންނެވި ހައްދުން ބޭރުވެފައި . އޭނާ އަކީ މުރުތައްދު ކާފަރެއް

    140
    5
  19. ވަގުތު

    މިޒަމާނުގެ ސަދޫމް އަށް އުފަންވި މީހެއް މިއީ ..

    86
    5
  20. ޗީޑި

    އަދި ކޯޓު ލައިގެން ނަލަވެސް ހެދިގެނެއްނު އެތިބަ ފެންނަނީ. ހުނ ދުވާ ގުއިވަސް

    97
    8
  21. Anonymous

    އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ލާދީނީ މުރުތައްދުންނައް މިކުރާ ކޮމެންޓް ތަކުން ހަޖަމެއް ނުކުރވޭނެ.

    111
    11
  22. ތާޠޭ

    ކޮބަޔޯ ވައިފް ތިތަނުން ??

    116
    3
  23. ކުރިއެރުން

    ރައީވަޑައިގަތީ ތިޔަކައޮވެންޏަށްތާދޯ

    63
    11
    • ކީލި

      ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ތިފަދަ ކައިވެނި ތަށް ވެސް ކުރަން ހުއްދަ ދޭނެ .

      73
      14
      • ޓުކާ

        ތިބޭފުޅާ ކައިވެނި ކުރަާ ހިތުން ދެއްތޯ

        12
        22
  24. ޢަފީ

    މިއީ ތެދު ހަބަރެއްތަ؟ފޮޓޯގައި ތިއިނީ ކޮން ތާރީހެއްބާ؟ 7/8/2025.

    37
    5
    • މަޒްކޫރު

      ސަދޫމަށް ވީގޮތް ޤުރުއާނުގަ ﷲ ވަނީ މީސްތަކުންނަށް ހަނދުމަކޮށް ދެއްވާފަ. މިފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ ހެދުމަކީ އެފަދަ ނުބައި ޢަމަލަށް ތާޢީދުކުރުން. މަރު އައިސް އަތިމާއާއި އަރާ ހަމަކުރާނެ ވަގުތެއް ނޭގޭ މޮޔައިން ނުބައި ކަންކަމަށް ލައިކު ދީ ހަދާނެ. މަރުވުމުން އެކަމުގެ އުގޫބާތާއި ކުރިމަތިލާން ނުޖެހި ނުދާނެ. ކޮންމެ ޢަމަލަކީ އެކަންކަމާއި ސުވާލުވެވި، އެކަށީގެންބާ އުގޫބާތެއް އޮތްކަމެއް. ޔާﷲ އަޅަމެން މިފަދަ ފާހިޝު މުންކަރާތްތަކުން ސަލާމަތްކުރައްވާށި! އާމީން

      41
      2
  25. ތިބާ

    ތިކަހަލަމުޑުދާރުފާސިގުންގެހަބަރުތައްގެނެސްދިނުންހުއްތާލުމައްއެދެން

    34
    13
  26. ހަލާކު

    ތިޔަމީހައައް ހުރި ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ...

    55
    7
  27. ނުކުރެވޭނެ

    އެއްޖިންސުން ކައިވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެ. ދަރިންނެއް ނުލިބޭނެ،
    ޖަނަވާރުތައްވެސް ތިވައްތަރަކަށް ނޫޅޭ.
    ތިވައްތަރަށް އުޅެންނާ ޢަޛާބު ނުފޮނުއްވިޔަސް އާބާދީ މަދުވަމުން މަދުވަމުން ގޮސް އެއްކޮށް ހުސްވާނެ. (މިދެންނެވީ ޢަޛާބު އަދި ނުފޮނުއްވާނެ ވާހަކައެއް ނޫން)
    ދުނިޔެއަކީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅެން ފޮނުއްވާފައިވާ ތަނެއް ނޫން.
    ބިރުވެތިވޭ.

    80
    6
  28. އަހަރެން ބުނާނީ

    މި ފަދަ މުޑުދާރު އަމަލު ހިންގާ މީހުން ގެ ކިބައިން އަޅަމެން ބަރީއަވެގެންވަމެވެ. އެފަދަ މީހުން ގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން އަޅަމެންނަށް ކޯފާއެއް ނުފޮނުންވާ ދޭވެ!

    107
    6
  29. ޔާ ﷲ

    ﷲ ގެ އަޒާބައް ބިރުވެތިވޭ

    89
    7
  30. ޞަބީ

    ފަހުޒަމާނުގައި މިކަންކަން ފާޅުވާނެ... ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަނީ މިކަން ބަޔާންކޮށްފެއްވާފަ.... އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުގެ ތެދުކަން މި އެނގެނީ

    89
    5
  31. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

    ތީ ދިވެއްސެކޭ ނުކިޔާ ... ތިފަދަ ނަޖިސް މީހުން މި ޤައުމަށް ނިސްބަތް ކޮށްގެން ނުވާނެ.

    69
    6
  32. ބުނެދީ

    ދެންކީއްވެ އަންހެނުން އަންހެނުންނާ ކައިވެނި ނުކުރެވެނީ. ބުނެދީ ބަލަ ކޮންމެސް މީހަކު!

    16
    56
    • ޒުލްފިގާރު

      ބުނެދީ، ސެކްސް ވީތަ؟
      ވިސްނާލަބަލަ، ހެޔޮނުވާނުން

      17
      22
  33. އަފީ

    އަޅފަހެ މިބުރާންޗާ އިންނާނެއަންހެެނަކުނުވީތަ؟
    އިންނާނެއައްހެނަކު ނުވީކީވެސްނޫން ހަތްޔާއްކުނޑަ
    އީ؟ މީނަމިދުނިޔެއައްއުފަންކު ރުވިދެމީހުންކޮބާ؟
    އަޅެލަދެއްނުގަނޭބާ؟ ތަރުބިތްޔަތުދިނީހާ ދަރަގަޅަކައްށޭ؟ މީފަހުޒަމާނައްއެޅުމުން މިކަހަލަޖާ
    ހިލުންގިނަވާނެ މީކޮންކަހަލަހަ ޔާތްކިނޑަފިރިހެނެއް
    ބާ ގަންޖާ އައްނިވަރައްއުފާ ވާނެ މިސަރުކާރުމިއޮތީ އަތްޖަހާލާ ވަރައްއަވަހަމިވެރި
    ކަންވެއްޓޭނެ؟ މިތިބީބަލަން ކޮބާކޭކު އިމުރާނު؟
    ދެންބުނާނީކީކޭބާ؟ ތިމަންމިހިރީ ލާދީނީމީހެއްގެ
    ފަހަތަކުނޫނޭ އިބޫސޯލިހުދިޔައީ އެކާވެނީގެހަފު
    ލާއައް ޔަގީން ޖާހިލު ބައެއް މިތިބީވެރިކަމުގަ؟
    ޖާހިލުންގިނަވިވަރަކައްﷲކޯފާބާވާލައްވާނީބުނެފައެއް
    ނޫންކަންހަދާންކުރާތި؟

    14
    22
    • ާެަަިދަގަޑޭ

      ޢަޅެ ފަހެ މީ ހޭބަލިވެފަ ހުރެގެން ކޮމެންޓް ކުރާ މީހެއްތަ.ދިވެހި ސަރުކާރުން ތަ ޢޭނަގެ ކައިވެނި ކުރުވީ.ކަމެއް ވާއިރަށް ސިޔާސީ ކުރަން ޖެހޭތަ.ބަލަ ބުރާންޗާ ރައީސް ދިޔައީ ލަންކާއަށް.މި ކައިވެނި ކުރީ ޖަރުމަނުގަ.މައިންބަފައިން ރަގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ނުދީ ހުރީމަތަ ކަލޭ ތިހާ މީހުންނާއި ވިއްދާލައިގެން ނެއްޓެން ނޭގިގެން ތިއުޅެނީ.ކަލޭގެ މައިންބަފައިން ދީފަ ހުރި ތަރުބިއްޔަތު ވަރަށް ރަގަޅަށް އެގޭނެ ކަލޭ ލިޔެފައި ހުރި އެއޗެހި ކިޔާ ބަޔަކަށް.

      40
      12
  34. ބުއްޅަބެ

    ދިވެހިންނަކީ ދެން މާ މާތްބައެއްތަ؟ ނުކުރާކަށް މުޑުދާރު ކަމެއް އޮވޭތަ ސިއްރިޔާތުގައި ނަމަ. މީހަކު ފަޅާ އަރާއިރަށް ދެން ހެދިގަންނާނެ މާދެން ނޫންކަމަށް. ތިމާ މީހާ ކުރާ ޖައްބާރު ޖަނަވާރު އެއްކަމެއް ނުފެނޭ. މިއިރު މީގެ ތެރޭގައި ތިބީ އެންމެ ނުލަފާ އައިސިސް މީހުން ކަމެއްވެސް ހިތަކަށް ނާރައޭ. މީ ފަހެ އަޖާއިބެއް ނޫންތަ؟

    41
    17
    • Anonymous

      ފިރިހެން ކުޅިކުޅޭ ކޮންމެ މީހަކު އުސްތާކައް އރުވާ ވައްޓާލަންވީ އެވަރުން މަރު ނުވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެއޮތް ތަނެއްގައި ބައްވާފައި އޮއްގަލުން ތަޅައި ރަޖަމު ކުރަންޖެހޭނީ. ލާދީނީ މުރުތައްދު ފިރިހެން ކުޅީންނައް ހަޖަމު ނުވިޔަސް އިސްލާމް ދީނުގައި ވަނީ މިފަދަ މުޑުދާރު އަމަލް ކުރާ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނައް މި އަދަބު ދިނުމައް އަމުރުކުރައްވާފައި.

      52
      6
      • މޮޔައެނޮނިމަސް

        މިކަލޭގެ ހުވާ މޮޔަ ވަނީ.ހައްހާ

        5
        16
    • އަސްލު

      އައިސިސް އޭ ދޮންކޭލޭ ކިޔާނެކަމެއްނެތް.. ހަމަ ފިރިހެންކުޅިއެއް އެއީ... މާލެގެނެސް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް މަތިން ވައްޓާލާ ބިންމައްޗައް ސިފަ ހިއްޕާލަންފެނޭ.. އެވަރުން އެޅ.. މަރުނުވިއްޔާ ދެން ގަލުންތަޅަންވީ މަރުވަންދެން.. ތަންކޮޅެއް ދީންވެރިވެއްޖެނަމަ އައިސިސް.. ފިރިހެންކުޅި، ތަގަރިން ވެއްޖެޔާ ކޮން އެއްޗެއްބާ؟ ޑިމޮކްރޭޓުންނޭ ކީމަ ސަޅިވާނެއެއަށް

      38
      6
      • މޯލްޑިވިޔަން

        ހައްހައްހާ.ހާދަ ރުޅިއެކޭ.ކުޑަކުދިން ނާ ބެހުނު ގާރީ މައްސަޅައިގާ މި ވަރަށް ފޮނު ނާރުވާ.

        8
        11
  35. ޢައިޑޫހޭޓްދިސް

    ތީނަގެ ގައުމިއްޔަތު އުވާލާން ޕެޓިޝަނެއްގައި ހުރިހާ ދިވެހިން ގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ގޮވާލާން. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވަނީ ދިވެހި ރައްރިތުންގެ ވޯޓުން، މިގޮތް ނިންމާނީވެސް ހަމަ ރައްޔިތުން

    43
    7
  36. މަރީ

    އެކަހަލަ މީހުން ފަލީހަތްކޮއް އޮރިޔާންޖުރަންވީ ސިއްރު ކުރުމަކީ އެކަހަލަ ކަންކަމައް ހިތްވަރުދިނުން. ފަކުރު މީހެއް

    37
    4
  37. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

    އަދިވެސް ކައްކަން ފިރެހެނުން ބަދިގެޔަށް ވައްދާ.. ރަނޑުވެގެން، އަންހެންދުޅާވެގެންގޮސް އިންނަނީވެސް ފިރެހެނުންނާ.

    43
    19
    • nunnu

      އަހަރެން ގެ ބައްޕަ އަކީ ވެސް ކައްކާ އެއް. ނުދޭ އެވައްތަރަށް އުޅޭކަށް.

      27
      3
      • ދަންނަ

        ދަރިޔާ ބައްޕަ އުޅޭ ވަގު ގޮތްތައް.އަދި ތި ނުފެންނަނީ. މިހާރު އޮންނާނީ އެތައް ދޮންކޭލެއް ނޮޅާލާފަ.

        2
        5
  38. ާަަަަަެެެޮޮިުއަފީ

    ނޫހުގަ ލިޔާނީ ތެދުހަބަރު ކޮންމެތާރީހެއްވެސް
    ޖެހިދާނެ ދެހާސް ފަންސާސްވެސް ޖެހިދާނެ؟

    ދެންވަރައްސަލާމު

    25
    2
  39. ހުހޭ

    މީގަ ކޮބާތަ މައްސަލަ އަކީ ...

    17
    55
  40. ބޮޑުމުޅޯ

    އަބުޖަހަހަ ތިއްބާ މަތިން އަލިފާން ފައިބާނީ އެވަރު ނޭނގޭވަރު ތުއްތު ބަބައިންބާއެއީ

    27
    4
  41. ބޯކިބާ

    މިސޮރުމެން މިހާރު އުޅޭނީ ހަނީމޫނުގަތާ.

    26
    6
  42. އައްޑޫ ތަކުރު

    ކަލޭމެން ހާދަ ފޯރިއެއް އެބަހުއްޓޭ ދޯ.... ބަލަ ކަލޭމެންނާ ބެހޭ ކަމެއްތަ އޭނަ ކޮންމެ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރިއަސް. ..

    23
    64
  43. ޥަގުތު ސަކްސް

    ޥަރަށް ކަޑަވޭދޯ ކައެމެން

    12
    53
    • Anonymous

      ކަޑައެއްނުވޭ، މިކަމުގެ ބިރުވެތި ކަމާދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވަނީ.

      56
      4
  44. މަނިކު

    ވޮޝިންޓަނުގަ ކުރިން ހުރި ދިވެހި އެމްބަސީގަ އެމްބެސެޑަރަކަށް ހުރި މަނިކުގެ ފެމިލީއަށް ކައްކަން އެމްބަސީން ވަޒިފާދީފަހުރި އިބާދު ވެސް އުޅެނީ އެމެރިކާފިރިހެނަކާ އިނދެގެން ...

    15
    10
  45. ކޮސްބެ

    އެކަކު ބުނާނެ ބަރީއަވެގަންނާށޭ. އަނެކަކު ބުނާނެ ފަލީހަތް ނުކުރާށޭ. ޖެހިގެން ހުރި މީހާ ބުނާނެ ފަޅާ އަރުވާށޭ. އަނެކަކު ބުނާ ރައްޔަތުކަން ނަގާށޭ. މިއިން އެކަކަށްވެސް ކިޔޭ ނުކިޔޭ ވާނުވާ އެބަ އެނގޭތަ؟

    25
    10
  46. މިއަދު

    ސުބުޙާނަﷲ ތިމީހާއަށް ހަލާކުހުރި ތިމީހާގެ ދިވެހިރަޢިއްޔަތުކަން މިހާރުންމިހާރަށް ގެެްލުވާލަންފެނޭ

    32
    5
  47. މިއަދު

    ތި ނުބައިނުލަފާ މީހާގެ ސަބަބުން އެޢާއިގެ މީހުންނަށް ލިބުނު ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ

    48
    8
    • How

      އެމީހުން ހިތާމަ ކުރާނީ ދިވެހިންނެކޭ ކިޔައި އުޅޭ ޖާހިލުންގެ އަނގައިން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން.

      19
      25
  48. މިއަދު

    ތިއީ މިސަރުކާރުން ހެދި ރެކޯޑެއް ހަމަޔަގީނުންވެސް ދިވެހިފިރިހެނަކު ފިރެހެނަކާއި ކައިވެނިކުފުރަތަމަ ރެކޯޑް މިހެދީ މިސަރުކާރުން ސިދާތާ ދެން އަތްޖަހާ

    24
    17
  49. އަހްމަދު ހުޝާމް

    نعوذباللہ

    23
    4
  50. ސޯޅަ ގެވަޅު

    މިކަމުގެ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމްވެސް މި ލިއުމުގައި ހާމަކޮށްލިނަމަ ކަމުގައި ހުރި ނުބައިކަމާ ﷲ ގެ ނުރުއްސެވުން ހުރި މިނަވަރު އެނގުނީހެއްނު.

    25
    5
  51. މިއަދު

    ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ތިކަން ހުއްދަ ނުކޮށްދާނެބާ މިރައިސް ރިޔާސަތުގައިއިދެގެން އެއީ މިރައީސާއި ވެލިޒިނީ އަދި ސަރިންދާވެސް ވ ސަޕޯޓްކުރާކަމެއް އިބްރާވެސްދޯ

    22
    7
  52. އީސަ

    ކަލޭމެންގެ ތެރޭން ނަޖިސް ނޫން މީހަކު ދައްކަބަލަ

    17
    6
  53. ސިނާ

    ދިވެހިން މިމާ މާތް ބަަައެއްތަ ???

    15
    34
  54. އަދާލަތު

    سبحانﷲ. މި ޖާހިލު އިންސާނާއަށް މާތްﷲ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި، ތެދުމަގު ދައްކަވާށި. އާމީން

    47
    5
  55. އެޑަމް އެންޑް އީވް

    ސައިންސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވިއަސް ސޮޑޮމް އެންޑް ގޮމޮއްރާ އަށް ވެގެން ދިޔަ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާ. ސައެންޓިސްޓުންގެ ދިރާސާތައް ބައްލަވާ. އަދި އިޓަލީގެ ޕޮމްޕެއި އަށް ވެގެން ދިޔަ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާ.

    28
    6
  56. ހޯހޯ

    ކޮބާ އިބޫ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކުރަންއާ ބައިގަނޑު ކޮބާ؟ކޮބާ ތިބުނާ ޝޭހުންތައް ތިފެންނަންފެށީ އަދި ކޮޅުމަތި ސަރުކާރަށް ސަތޭކަދުވަސްނުވެގެން އުޅޭއިރު ވާވަރު އަދި ދިވެހިން ހަލާކުވެ ނިމިއްޖެ.

    22
    7
  57. ގރުއިން

    ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވާވައްދައި އިސްލާމީ
    އުސޫލް ތަކާއި ދުރުކޮށް އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީ
    ކުރަށްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތައް އެއީ ބޯދާގޮތްތައް
    ކަމަށް ވަކާލާތުކުރާމީހުންނަށް މިލިބުނީ ރަނުގެ
    ފުރުސަތެކެވެ އިތުރު ފައިސާއާއި މުއްސަނދިކަން
    ހޯދުމަށް ހުޅުވުނު ފުޅާ ދޮރެކެވެ ރާއްޖެއިން
    އިސްލާމްދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
    ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިން ކާމިޔާބުވަމުންދާ ކަމުގެ
    އުފާވެރިކަން އެމީހުންނަށް ލިބޭނެކަމެކެވެ އެމްޑީޕީ
    އަށް ލިބުނު ސަރަފެކެވެ.

    19
    6
  58. ސާލީ

    ފިރިހެނުން ޠަބިއީގޮތުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގޭގޮތަށް ލައްވާފައިވަނީ އަންހެނުންނާ. ޠަބީއަތާ ހިލާފް ވުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް. މިއޯކޭ ވަންޏާ މިދުނިޔެއަކު އެއްކަމެއްވެސް އެއީ ފާފައެއް ކަމަށް ނުވާނެ. ދަރިންނާ ދަރިންނާ ކުޑަކުދިންނާ މިހެންގޮސް ހުރިހާ އުމުރަކަށް ގިންތިތަކަށް މިފެންނަނީ މިކުޅި ހުއްދަކުރާތަން. މީއިންސާނީ ނަސްލު ހަލާކުވުމުގެ ފެށުން. މިކަން މިދަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ފުޅާވަމުން. މިކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކޮންމެހެންވެސް.

    42
    4
  59. ބީތާ

    17
    2
  60. ދިވެއްސެއް

    މިއީ ވަރަށްވެސް ދެރަކަމެއް. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލާނީ ދީނަށް އުޅޭމީހުންނަކީ ކޮބާތޯ އަދި ދީނީގޮތުން ހަރުކަށިވަނީ ކޮންބައެއްތޯ ނަމަވެސް ދީން ދޫކޮށްލާ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ނަކީ ކޮބާތޯ ނުބަލާނެ. އެހެން ވީމަ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނޫންތޯ؟ އަދިވެސް ސީރިޔާއަށް ދާމީހުންގެ ލިސްޓްތައް ހާމަކުރެވޭތޯ ބަލާ. މިކަހަލަ ނުބައި ނުލަފާ މީހުން ގެ ލިސްޓް ކޮބާ؟؟؟؟؟؟؟

    30
    3
  61. ޙ

    ޢިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކޮބާ... ޗުއްޕު ވެސް ނުބުނޭ. ކޮބާ މިސަރުކާރުގެ ސޭހުންތަށް... ޢިލްޔާސް ޖަމާލު. ޢިލްޔާސް ހުސައިން. ކަޅުބެ ލަތީފް. ... ޗުއްޕުވެސް ނުކެރޭނެ ބުނާކަށް..

    27
    3
  62. Anonymous

    މާތްﷲގެ ކޯފާ އަންނާނީ ކޮންވަގުތަކު ކަމެއްނޭގެ. ބިރުވެތިކަމެއް، ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ.

    32
    3
  63. މުހަންމަދު

    ﷲ ސުހެއިލް އަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި. އާމީން

    49
    4
  64. ހަމްދު

    މީނަ މީ އެ ޕާޓްނާރޝިޕްގައި އަންހެން މީހާގެ ރޯލު ކުޅޭނެ މީހަކާ ވައްތަރީ!

    15
    3
  65. ބޮޑުފިލި

    ފޮޓޯގައިވާ ތާރީޚަކީ، 2025 ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް އޭގެ އެކްސްޕަޔަރ ވާމުއްދަތުކަންވެސްނޭނގޭ.

    7
    2
  66. ީިެު ހަބު

    ތިކަލޭގެ މާލެ ގެނެސް އެންމެން ގެ ކުރިމަތީ ރަޖަމު ކުރޭ

    16
    5
  67. ކަލޯ

    އޭނާ ކުރި ކަމެއް އޭނަ އަށް..
    ދުލުގެ މިނިވަންކަމެއް ލިބިފަ އޮތައްކަމަކު ތިމާގެ އަގުވެއްޓޭ އެއްމެހާކަންތަކުން ދުރުހެލިވެ ތިބެމާ...ބަސްމަދުކޮށް އަމަލު ގިނަ ކުރަމާ!

    18
    3
  68. ކާނޫ

    ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ރައްޔިތުކަން ބާޠިލް ކުރޭ. ބައެއް މީހުން މިތާ އެބަ ކޮމެންޓް ކުރޭ މި ދިވެހިން މާތާހިރުކޮށް އުޅޭ ބައެއްތޯ. އާނ މިތާގަ ގިނައީ ތާހިރުކޮށް އުޅޭ އުޅެން ބޭނުންވާ މީހުން. ކަލޭމެން މިތާ އުޅެނީ ލާދީނީ މީހުން ކަމަށް ހުސްތިބެނީ ހަދަން އުޅުނަސް ނުވާނެ އެކަމެއް ދުވަހަކުވެސް. ފަކފް

    19
    6
  69. އަހަރެން

    މި ފަދަ އަމަލްތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަން.. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރާ، ފުލުހުން، އަދި ސިފައިންނަށް ގޮވާލަން މިމީހާ އަށް ހައްޤު އަދަބު ދިނުމަށް. އެހެން ނޫނީ މި މުޖްތަމާއު ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އަހަރެމެންގެ ދަރިނަށް މީގެންކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރަކަށް ވިސްނާ ކަންބޮޑުވޭ. ކައިވެނި ނުކުރިޔަސް މި ރާއްޖޭގަވެސް އެފަދަ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އުލޭ.
    ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ
    މީގައި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްސަލަތަކެއްވެސް އުޅޭބާއޭ

    17
    4
  70. ހިޝާމް

    وخلقناكم أزواجا.

    13
    3
  71. އަހްމަދު

    މިކޮމެންޓް ނުޖަހާނެކަން ވެސް އިނގޭ،
    ވަގުތު އަށް ނޫސްވެރިކަން ދަސްކުރަންޖެހެޭ. މިފަދަ ކަންކަން އާއިލާ ގެ ނަމާ އެކު ލިޔުމުން އެއާއިލާ އިތުރަށް ލަތުގަތުން ނޫން ކަމެ ވާނެތަ

    25
    9
    • ސަޓޯ

      މިކަލޭގެ މަގުފުރެދިގެން ދިޔައިރު އާއިލާ ކޮބާ އާއިލާ ޒިންމާ ކޮބާ ؟ ސަރުކާރުންދޯ މިކަމަށްވެސް ޒިންމާ ނަގަންވީ ؟؟ އާއިލާގެވެސް މައްސަލައެއްމީ...

      5
      2
  72. ފާތުން

    މިއަދު ހިތު ހުރި ގޮތަކައް އުޅެވިދާނެ.އެކަމަކު ހިސާބު ބެލެވޭދުވަހު ނަރަކާގަ އޮންނަޖެހޭއިރު ކެއްވާނެބާ.؟

    21
    4
  73. ސަޓޯ

    އައްޗީޑި ބޮޑު ގޭ !!!! ކޮންކޮހަލަ ތަރުބިއްޔަތެއް ދީގެން ބޮޑުކޮއްފަ ހުރި މީހެއް... އައްޗީ... ޕުއްޕު އައްޗީ !!!!

    9
    14
  74. ޖޯބެ

    ކޮބާ... ރައީސް އިބުރޭ އެދިޔައީ އަނެއްކާ ތިކައިވެނި ހަފްލާއަށްބާ ؟؟؟ ގަންޖާ ނަޝީދު މަރުހަބާ ނުކިޔާތަ ތި ދެމީހުނަށް ؟؟

    18
    10
  75. މެގަވޯޓު

    ކޮމެންޓު ތަކުން ފާހަގަވީ މިގައުމުގަ މީގެ މުޑުދާރުން ވަރައް ގިނަވެއްޖެކަން. ލަދެއްވެސް ގަންނަ ބައިގަނޑެއް ނޫނޭ މީކީ އަދި.

    19
    3
  76. ހަމްދޫން

    ރާއްޖޭގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނުބައި ސަގާފަތް ސިއްރާއި ފާޅުގައި ކުރަމުންދާކަމީ ބޮޑު ޙަގީގަތެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ސާފު މަތިވެރި ޢަޤީދާ ހިތުގައި ހިނގާ ބަޔަކު މިބާވަތުގެ ކަންކަމާއި ގާތެއް ނުވާނެ.. ހުރިހައި ނުބައިކަމެއްގެ ފެށުން މި އަންނަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން. މިއަދުގެ ޒުވާންޖީލު މި ފެންނަނީ މުސީބާތާއި ދިމާލަށް އަމާޒު ހިފަމުން ދާތަން. މައިންބަފައިން ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން ހަރުދަނާވުމާއި އަދި މައިންބަފައިންނަކީ ވިސްނުންތެރި ހުށިޔާރު ބަޔަކަށް ވެގެން ނޫނީ މިކަންކަން އިސްލާހު ނުވާނެ.

    18
    3
  77. ާީމަރިޔަމް މަރިޔަމް

    ކިހާ ދެރަ ކަމެއް ދޯ މީ. ކަލޭމެނަށް ކޮން ކަމެއްތަ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެމީހަކާ އިނަސް؟ އަހަރުން އެންމެވެސް ފާފަ ކުރާނެ. ހަރާން އެތައްކަމެއް ކުރޭ. ތަފާތަކީ ކުރާ ފާފަ ތަފާތުވުން. ތަފާތަކީ اَللّٰهُ އަހަރެމެން ކުރާ ފާފަ މިވަގުތަށް އެހެންމީހުނަށް ވަންހަނާ ކުރައްވާފަ ވާކަން. ޝުކުރު ކޮއްބަލަ. މިތާގަ މީހުން މަރަން ގޮވާ، ރަނޑަށް ގޮވަން އަހަރުންމީ ކޮން ބައެއްތަ؟ މީ މާ ރަގަޅު ބައެއް އުޅޭ ތަނެއްތަ؟ އެމީހަކަު ބޭނުން ގޮތަކަށް ދީން ބޭނުން ކޮއްލަނީ. އެންމް ފަހުން ހާލުގަ ޖެހިފަ ހުރި މީހަކަށް އެހީއެއްވެދިނީ ކޮން އިރަކު؟ اَللّٰهُ އަށްޓަކާ މީހެއްގެ ކަރުނަ ފުހެލަދިނީ ކޮންއިރަކު؟ اَللّٰهُ މޮޅަށް ދެނިވޮޑިގެންވާނީ ސުހައިލްގެ ކަންތައް. މިތާ އޭނައަށް އައުގުރާނަ ނުގޮވާ ގޮސް އޭނަ އަށް ހެޔޮ ދުއާ ކޮއްބަލަ!

    28
    8
  78. ޖަސްޓް ކިއުރިއަސް

    ކޭކު ފަޅާލާ ފޮޓޯއަކުން ކިހިނެތް ޔަގީން ކުރެވެނީ ތީ ރަނގަޅު ހަބަރެއްކަން. ދެ ފްރެންޑުންވެސް ކޭކެއް އެއްކޮށް ފަޅާލާފަނެ. ސްޕްރެޓް ނިއުސްވިތް ޕްރޫފް.

    13
    6
  79. ހާމިދު ޝާހިދު

    އަންނި - އިބޫ ގެ ސަރުކާރެއްގައި މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފެންނާނެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެއްނޫންތޯ، ތިޔަބޭފުޅުންނޭ ތިޔަބޭފުޅުންގެ މުސްތަގްބަލު ކަނޑައަޅާނީ. އެފުރުޞަތުގައި ކޮޅުފައި ޖެހުމަށްފަހު އެ ދެވެރިން އަށް ވޯޓުއަޅާ ވެރިކަމަށް ގެނައިކަމުގެ ހިތިރަހަ އަރުތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ލަންދެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ލޯތަށް ނުހުޅުވޭނެކަމަށް އިޝާރާތްކުރެއްވި ނޫންތޯ؟؟؟ މިއަދު އެތަން މިފެންނަނީ.

    12
    5
    • ތެދުބަސް

      އެހެން މީހުން ކުއްވެރި ނުކުރައްވާ. އޭނާ މަގުއޮޅިގެން ދިޔުން އެއީ އޭނަގެ މައްސަލައެއް. ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ބުއްދި ދެއްވާފަވީ. އޭނާގެ އީމާންތެރިކަން ނެތުމުން އެހެންވީ. ﷲ މަތިން ހަނދުމަނެތުމުން ވާނެގޮތް. މަސައްކަތް ކުރަންވީ ޔާމީން ހުއްޓަސް، އިބޫ ހުއްޓަސް، އަންނި ހުއްޓަސް އަހަރެމެންގެ އަގީދާ އަދި އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަކުރުމަށް.

      17
  80. ކީއްކުރާނީ

    ނާތަހުޒީބު ކަންތައްތައް ނޫސް ތަކުގައި ނުލިޔުން މާ ރަގަޅުވާނެ. ތިކަލަ ބޭކާރު މޮޔައިން ކުރާކަންތައްތައް ލިޔެގެން އެކަންތައްތައް އަސްތިހާރު ކުރުމަށް ވުރެ.

    6
    7
  81. ބާރީ

    ޙަނިމޫން އަށް ރާއްޖެ ގެނޭ....

    8
    5
  82. ރަދީފް

    ބޮޑު ފިރިހެންކުޅިއެއް.

    10
    9
  83. ޕޮގުބާ

    ބޮޑް ކާފަރެއް އޭނާމަ ތައުބާ ނުވެހުއްޓަ މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނެވުމެއް ކަށުނަމާދު ކުރުމެއް ހިޔޮދުއާ ކުރުމެއްނެތް އޭނާގެ މަށްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރާމީހުން ފާފަވެރިވާނެ އޭނާހިނަވާ މީހުން ފާފަވެރިވާނެ އޭނާގެ މަށްޗަށް ހިޔޮ ދުއާކުރާމީހުން ފާފަވެރިވާނެ ސަބަބަކީ އޭނާ އެވަނީﷲ ނަހީކުރަށްވާފަވާ ވަރަށް ބޮޑް ހަރާމް ކަމެއްމަތީގަ މިވާހަކަ ތަކާ ދެކޮޅުހަދާ ސުަހައިލަށް ތާއީދު ކުރާމީހުންނަށްވެސް މަރުވީމަ ޢަޒާބް ލިބޭނެ.

    10
    4
  84. ގަމާރު

    އޭނާ ފަޟީހަތްވީ އޭނާ އަމިއްލައަށް މީހަކު ކުރާކަށް ފޟާހަތެއްނެތް މީސް މީޑިޔާގައި އޭނާ އިޝްތިހާރުވެގަތީ ހިތުން ވަރަށް މޮޅުކަމެއް ކޮފަ މާތްﷲ އެފަދަ މީހުން އަވަސް ގޮތަކުން ހިއްޕެވުމަށްވެސް ކުޅަފުން ވަންތަ ވެވޮޑިގެން ވޭނު ީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީ އަދި އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް ވެސްﷲ ކުޅދުން ވަންތަ

    12
    3
  85. ވިސްނާ

    އޭނާ ފިރިހެނަކާ އިނަސް އަންހެނަކާ އިނަސް ކަލޭމެން މިތާ ހުތުރުކޮށް ބިރުވެރިކޮށް ކޮމެންޓް ކޮށް ބަދު ދުއާ ކުރާ މީހުންނަށް ކޮން ކަމެއް؟ ކަލޭމެން މިތާ ނުކޮށްފިއްޔާ މާތްކަލާނގެއަށް އެނގިވޮޑިނުގަންނަވާނެތަ އެމީހުން އެކުރިކަމަކާއި އެއަށް ހައްގު ޖަޒާއެއް؟ ކަލޭމެން ބުނާގޮތަކަށް ނޫނީ ކަލޭމެން ހިތްއެދޭ ގޮތަކަށްތަ އޭނައާ މެދު ކަންތައް ކުރައްވާނީ. އޭނާ އެކުރި ކަމެއްގެ އުގޫބާތް އަންނާނީ ކަލޭމެންނަށްތަ؟ ރެއާ ދުވާލު ސިއްރިޔާތުގައި ކަލޭމެން ކުރާކަންތަކަށް ޖަޒާއެއް ނާންނާނެތަ؟

    14
    8
    • އަހްމަދު

      ނުބައި ކަންކަން ހުއްޓުވަން އޮންނަނީ ތިން ގޮތެއް. 1. އަތުން މަނާ ކުރުން ނުވަތަ ހުއްޓުވުން. މިކަން އޮންނަނީ ވެރިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އަތް މަތީގައި، 2. ދުލުން މާނާ ކުރުން. ވެރިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން އާއްމުންގެ ރޯލްވެސް މިކަކުގައި ބޮޑު. 3. މިދެކަންތަކަށްވެސް ނިކުޅެދޭ މީހުން އެކަމަކަށް ނަފްރަތު ކުރުމުން ވާޖިބު އަދާވީއެވެ.

      11
      3
  86. މޮހަދު

    ޢެގެންޑާ 19 ފެށުން ކުދީންނޭ އަވަހަށް އަތްޖަހާ ތަރުހީބުދީ ތޢުރީފްކުރޭ

    8
    6
    • ޝިފާއު

      ގުއިކޮޅެއް ލާފަ އެވެސް އެޖެންޑާ 19 ގެ ސަބަބުން ވީ ކަމެކޭ ކިޔާތި. އަޖައިބެއް ނުވާނެތަ މޭހަކު؟

      5
      3
  87. ޕޮގުބާ

    ތީބޮޑް ކާފަރެއް

    6
    3
  88. ކިޔުނެ

    އާޓިކަލް ލިޔުނުމީހާއަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންނާ ކައިވެނިކުރަން ހުއްދަވެގެންވަނީ ކޮންގިތަކަށްކަން އޮޅިފަިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ. ކިތަންމެ ގުނަ އަނބިން ތިއްބަސް ކައިވެނިންބޭރުގަ ޒިނޭ ކުރާމީހުން ކުރާނެ. އެއް އަންބަށް ވުރެ ގިނަ އަނބިން ހުއްދަވަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަޙުޝީ ބޭނުން ފުއްދުމަކަށް ނޫންކަން ހަނދާން ކޮށްލަދެން.

  89. ހޫ

    އެމީހަކު ބޭނުން މީހަކާ ހަމަ އިންނަންވީ. މަށެއް ތިކަހަލަ ކަންކަމަކާ ކުދިކުއްޖެއް ނުވާނަން. މަށާބެހޭ ކަމެއް ނޫން. ބައެއް ދިވެހިން މިކަމާ ފޫކޮޅުގަ އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅުނަސް މަގޭ ކަންކަމާގެން މަކުރިއަށް.

    6
    10
  90. ާއަޙުމަދު

    ވަރަށް ޖަޒީރާވަންތަ. ކޮބާ މަސްއަލައަކީ.

    6
    5
  91. މައިޓާން

    ހުތުރުކަމެއް. މިވެސް މީހުން އުޅޭގޮތްތަ!

    6
    3
  92. ޫސަހަަރް

    ބަލާއެއް ކައޭމެނާ ކޮންބެހޭ ކަމެއް ކޮން އުދަގުލެއް ކުރީ

    8
    12
  93. މާޝާ

    ކޮންއިރަކުންބާ އަހަރުމެންނަށް ވިސްނޭނީ މިނިވަންކަމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަކަމެއްކަން. އެހެން މީހަކަށް ކަމެއް ގޯނާއެއް ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެއް އެމީހަކު ބޭނުންކަމެއް ކުރުމަކީ. ވަކި މީހަކު ދެކޭގޮތަކަށް އުޅެން އެހެންމީހުނަށް މަޖުބޫރުކުމަކީ މިޒަމާނުގައި ހިނގާނެ އެއްޗެއްނޫން! ދިވެހިން މުސްލިމުން. އެކަމު ނުކުރާކަށް ޖާހިލުކަމެއް ނެތް މިތާތިބެގެންވެސް. ދެންވެސް އަނގަބަންދުކޮއްގެން މީހުންގެ މަސްނުކެވޭތޯ ބަލަމާ؟

    8
    7
  94. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

    މި ނުބައި ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް ތައުބާވުމަށް ގޮވާލައި، އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފި ނަމަ އޭނާއަށް ދެން އޮންނާނީ މަރުގެ އަދަބެއް ނޫންތޯ؟ އެނޫނަސް ފިރިހެންކުޅި ކުޅޭ މީހުންގެ ތައުބާއަކީ، ތިޔަ ހީކުރާފަދަ ފަސޭހަގޮތަކަށް ވެވޭ ކަމެއްވެސް ނޫން. ދެން މިގައުމުގައި ނުތިބޭނެ ކާފަރުންނެއް. އޭނާ، ފިރިހެނަކާ ކައިވެނިކުރާ ހިސާބުން އޭނާ އެވަނީ ދީނުން ބޭރުވެފަ، ޔަޢުނީ އޭނާގެ ދިވެހިވަންތަކަންވެސް، ރައްވެހިކަންވެސް ގެއްލުނީއޭ. އެހެންވީމާ އޭނާގެ ދިވެހިއްޔަތުކަން ގެއްލިފައިވާކަން ޑީއެންއާރުންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށް މިފަދަ ޖަރީމާހިންގާ އެހެން ބަޔަކު ތިބިނަމަވެސް އެކަންވެސް ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރާން އެބަ ޖެހޭ. މިކަން ވާނެބާ؟

    6
    3
  95. ބެއްޔާ

    މި މުޑުދާރުއަމަލު ހިންގި ބަރަވެލި ހިފަހައްޓާ ލޮނުމިރުސްކޮޅެއް ހާކަލަދީބަލަ!

    5
    3
  96. ހުސޭނުބޭ

    އާ ކައިވެނީގެ ދެކުދިން ތި ދެކުދިންގެ ބޮޑުދައިތަ ) ކައިރިއަށް ޒިޔާރަތްކުރާތި! އެއީ ތިކަހަލަ ކައިވެނިތައް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުކުރެވިގެން ލޮނުމެދު ކައިގެން ދުވާ ބޭކަލެއް!

  97. މުޑުދާރު

    މީހެއްގެ ކިރުތުނބުންނުވީއްލޭ ދަރިޔަކާ އޮޅުވާލައި ގަދަކަމުން އިނދެގެންގޮސް ކުދިކުދި ކުރިން މާމުޑުދާރު ވެފައި ހަޑިހުތުރުކަން ބޮޑު.

    2
    7
  98. ޝިފާއު

    ކަލޭމެން ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ތި ކުރަނިއްޔޯ؟ އާ އެހެންތާ ވާނީ މިހުންނަނީ ސިޔާސީ ކޮށްލެވޭނެ ކަމެއް ނުފެނިފަ ވިއްޔަ. އެއްފަހަރުވެސް ވިސްނާލާފަ ބުނެބަލަ މީގަ މިސަރުކާރާ ކޮން ގުޅުމެއް އޮތީ؟ އަދި މައިންބަފައިންނަށް ވެސް އެ އުޅޭ "އަފީ" އެބަދޭ. ކަލޭ ދާންވީނު އޭނަ އަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭން؟

    2
    8
  99. ކްރިއޭޓަރ ކްރިއޭޓަޑް

    މުޖުތަމަޢުތައް ހަލާކު ވެގެން ދިޔައީ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މުންކަރާތްތައް މަނާ ކުރާ ބަޔަކު ނެތުމުގެ ސަބަބުން.

    10
    2
  100. ރުބެލް

    އިސްލާމުދީނުގަ އެއްޖިންސުންކައިވެނިކުރުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ؟ މިހެންމިބުނީ އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކާ ކައިވެނިންބޭރުން ގުޅުންހިންގުމަކީ ޒިނޭއެއް ބޮޑު ހަރާމްކަމެއް. އެކަމަކު ކައިވެނި ކޮށްގެން ގުޅުންހިންގުމަކީ ހުއްދަކަމެއް. ދެފިރިހެނުންވެސް ކައިވެނިން ބޭރުން ގުޅުންހިންގުން ހަރާމް. ދެން ކައިވެނިކޮށްގެން ގުޅުންހިންގުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ؟ އިލްމުވެރިއަކު ކިޔާދެއްވުން އެދެން.

    4
    9
  101. ކސ

    ތިކަމުގެ ހުރިހާގެއްލުމެއް އޮތީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށެވެ!

    12
    1
  102. 2025 އަނދާޒީ

    ތީ 2025 ވަނަ އަހަރު ނަގާފަ އިން ޕިކް އެއް ދޯ!

    4
    1
  103. ހ

    އާއްމު ކޮށް މާ ނުން ކަމަށް ހެދިގެން ތި ކަންކަމަށް ފިރިހެން ކުޅިޔޭ ކިޔާ ހަޖޫ ޖަހާ ގިނަ މީހުން އެކަން ކުރޭ! ރާއްޖޭގަ ވ އާއްމު ކަމެއް ފިރިހެނުން ފިރިހެނުން ނާ ސެކްސް ހެދުމަކީ

    11
    7
  104. ކިލަގެފާނު

    ތީހަމަ ފައްކާ ބޮޑު ޔަހޫދީއެއް ހިތުގައި އީމާން ކަމުގެ ޒައްރެއް ހާވަރުވެސް ނެތީބާ..

    10
    1
  105. ސޮނިފުހޭ

    މޮޔަ

  106. ކޮންމެވެސް މީހެއް

    ތި މީހާއަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާތޯ ދުވާ ކުރާނަން. ވަރަށްވެސް ދެެރަ ކަމެއް މީ. ?

    12
    2
  107. ކޮންސަރންޑް

    ވަރަށް ދެރަ ކަންތައްތައް މިހުންނަނީ. ވަކި މިރާއްޖެ އަދި އިސްލާމްދީނުގަ އެކަންޔެއް ނޫން މީބޮޑު ވެގެންވާ ފާފަ އަކީ. ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމުގައި ފުރަގަސް ފަރާތް ބޭނުން ކުރުން ނުވަތަ ސޮޑޮމީ އަކީ އެއް ޖިންސުގެ އަދި ދެޖިންސުގެ ދެމީހުންގެ މެދުގަވެސް ހިންގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނަހީ ކުރައްވާ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް، ކައިވެނި ކޮއްގެން ވިޔަސް އަދި ކައިވެނިން ބޭރުގައިވެސް ، ޒިނޭކުރުން އަދި ސޮޑޮމީ( ޖިންސީ އެދުން ފުއްދުމަށް ފުރަގަސް ފަރާތް ބޭނުން ކުރުން އަދި ލިވާތު ކުރުމާ ސިހާތު ކުރުން) އަކީ ހަރާމް ކަމެއް . އަދި އެއް ޖިންސުން މިކަމުގާ ޝާމިލް ވުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފަ އެއް. މިކަހަލަ ނުބައިވެގެންވާ އަމަލުތަކުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާނދޭވެ. އަދި މިކަމުގަ އެއްވެސް މީހަކު ހަލާކުވެޔަ ނުދީ މަރުވުމުގެ ކުރިން ތައުބާ ވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީގާއި ނަސީބު މިންވަރު ކޮއްދެއްވާފާނދޭވެ. ބޮޑު ވެގެންވާ ކޯފާ އަކުން އަޅަމެން އެންމެން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާނދޭވެ. މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށާއި އިންސާނީ އުންމަތަށް އިބަ ރަސްކަލާނގެ އިރާދަ ފުޅުން ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކޮއްދެއްވާ ތެދުމަގު ދައްކަވާފާނދޭވެ. އާމީން

  108. ފިކުރު ހިންގާލަބަލަ

    މިތަނުގައި ކޮމެންޓުތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހީވާ ކަހަލަ ދިވެއްސަކު އަދި އަލަށޭ ފާފައެއް އެ ކުރީ!
    ރަނގަޅު ވާހަކައެއް މިއީ ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް! ޢާންމު ކޯފާއެއް ފޮނުއްވާފަނިވި ކަމެއް!
    ނަމަވެސް ނިކަން ފިކުރު ހިންގާލަބަލަ!
    ﷲ ލަޢުނަތް ލައްވާފައިވަނީ ބަނގުރަލުގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ކުރާ ބަޔަކަށް! ޙަދީޘް ގައި އައިސްފައިވަނީ ބަނގުރާ އުފުލާމީހާއަށްވެސް ލަޢުނަތް ލެއްވި ވާހަކަ!
    ދެން އެއީ އަދި ކަމެކޭ ހީ ނުވާ މީހާއަށް ބުނެލަން، ރިބާ އާ ބެހޭ ގޮތުން ކީކޭ ބާ ދީނުގަ އޮތީ! އެހެން އެއްވެސް ފާފައެއް ކުރާ ބައަކަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ހަނގުރާމަ އިޢުލާނު ކުރައްވާފައިވާ އެބަވޭތަ؟! އެކަމަކު ރިބާގެ ފާފައިގެ ބައިވެރިވެރީންނަށް ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 279 ވަނަ އާޔަތުގަ އެޔޮތީ ހަނގުރާމަ އިޢުލާނު ކުރައްވާފައިވާ! ދެންވެސް ހަމަ މި މީހުން ފަޟީޙަތް ކުރާން ވީ ދޯ! މިއަށްވުރެ ބޮޑު ފާފައެއް ބަޔަކު ނުކުރޭ ތާ!
    ނަމާދު ޤަޞްދުގަ އަޅާމީހާ ދީނުން ބޭރުވާނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރީން އެބަ ވިދާޅުވޭ! އެކަމަކު ވެސް ހަމަ ނަމާދު އަޅާފަ ކޮފީގަ ތިބެގެން މި މީސްމީހުންގެ މަސްކަނީ! ނަމާދު އެޅީމަ މުސްލިމަކަށް ނުވާއިރު އެ މީސްމީހުންގެ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަންނާން ގޮވާ ނުލެވެނީ ކީއްވެ!
    ހަމައެކަނި އެމީހުން އެ ކުޅަ ފާފައަކުން އެމީހުން އަދި ދީނުން ބޭރުވެ މުރުތައްދެއް ނުވާނެ!

    10
    3
  109. ހުވަފެން

    އިނީމަތަ މައްސަލަ އަކަށްވީ؟ ރާއްޖޭގަ ނީދެ ތިކަންކުރާ2ޖިންސުގެ މީިހުން މަދެއްނޫން. އަދި ދިވެހި ފިރިހެން ކައްކާއިންގެ ދައްބަޑަށް ހޫނުއެރީމަ ތިކުޅިޔަށް ވާރުތަވޭ.

    2
    2
  110. ޝިޢުބު

    ފިރިހެނުންގެ މަސައް އަހެނުން ކުރާ ފިރިހެނުނާއި އަންހެނުންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިނުން މީ ޢާއްމު ކަމެއް

    4
    2
    • މަސައްކަތް

      ކެއްކުމާއި ކުނިކެހުން ފަދަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ނަމަވެސް ފިރިހެނުންގެވެސް މަސައްކަތެއް. އެކަމަކު އިމާރާތްކުރުމާއި، ބަރުއެއްޗެހި އުފުލުމާއި، ގާޑުކަން ފަދަމަސައްކަތްތަކަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ނަމަވެސް އަންހެނުންނަށްވެސް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކެއް. ކޯޓުތަކުގެ ގާޒީކަމާއި ގައުމުގެ ރައީސްކަމާއި އިސްމަގާމްތަކާއި އިމާމްކަންފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ އެކަމަކު އަންހެނުން ކުރުން ރަނގަޅުނޫން ނޫނީ ހުއްދަނޫން މަސައްކަތްތަކެއް. ރާއްޖޭގެ ގިނަމީހުންގެ ކޮށިވިސްނުމުގައި އޮންނަނީ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތަކީ ފިރިހެނުން ކޮށްގެން ނުވާނެ މަސައްކަތްތަށް ކަމަށް.

      3
      1
  111. ޝައުޒީން

    އަހަރެން އަޑުއަހަން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ މާލޭގެ ބަޔެއް ބޭފުޅުއާއިލާތަކާއި ވެރީންގެ މެދުގައި ރަދުންގެ ޒަމާނުއްސުރެ ނިކަން ފޯރިޔާއެކު ހިންގާއަމަލެއްކަމައް.. މިކަމުގައި މައްޝޫރު ބަޔެއް މީހުންގެ ވާހަކަވެސް ގިނައިން ދެކެވޭ އަޑުއަހަމު. އެކަމަކު މިހާރު މިފެންނަނީ މިކުޅިވެސް އެންމެފަހުން ކައިވެންޏާއި ހަމައައް ދިޔަވާހަކަ. މިކަންކަން ހުއްޓުވޭނީ މުޖުތަމައު ރަނގަޚުވީ ދުވަހަކުން. މުޖުތަމައު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދެވިގެން.. އެކަން ކުރަން ތިބި ބަޔަކީ އިލްނުވެރީން. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ތަރުބަވީ ކަންކަން ހިތްވަރާއިއެކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރައް އިލްމުވެރީން ކުރާތަނެއް ނުފެނޭ. އަދި އެކަން ކުރުވަން ތިބި ބަޔެއް އިލްމުވެރީން ސިޔާސީ ފަސާދާގައިޖެހި އަގު ވެއްޓިފައިވާތީ އެބައިމީހުންނައް އެކަމުގެ ލީޑާރޝިޕް ދެއްކޭކަށެއްވެސް ނެތް. ވަރައް ހިތާމަ ހުރި. މިކަލޭގެ ލިވާތުކޮއްކޮއް ހުޓާ މަރުހިއްޕަވައިފި ނަމަ ހިތައް ސަހަރޯއޭހީވާނެ.

  112. ?

    ދައުލަތުން އެމީހުންނަށް މިގައުމަށް އެރިޔަ ދީގެންނުވާނެ

    7
    1
  113. ނަސޭހަތް

    އެޖެންޑާ 19 ގައި މިކަންހިމެނޭތޯ އެޖެންޑާ19އިން ހިތްވަރުލިބިގެންވެސް މިކަހަލަ ނާތަހުޒީބު
    ހަޑިހުތުރު އިސްލާމްދީންހުއްދަނުކުރައްވާ ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާކެމެއް މި އިސްލާމީގައުމެއްގެ
    މީހަކުކުރުމަކީ މިގައުމަށާ،ގައުމުގެ ރަށްޔިތުންނަށްވެސް ކުރެވޭ މަލާމާތެއްކަމުގައި ދެކެނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަމަށާ ގައުމުގެ
    ވެރިކަން ކުރެވޭނީ އިސްލާމަކަށްކަމުގައި ވީމާ، އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް މިޒާތުގެ ޢަމަލެއްހިންގައިފި
    ފަރާތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ގާނޫނުއަސާސީގައި ހިމަނުއްވާފައިއޮތުމަކީ ވަރަށްމުހިއްމުކަމެއް
    ކަމުގައި ދެކެން ( މިޒާތުގެކަމެއްކޮށްގެން އެކަމުގައިދެމިހުރެ ރާއްޖެނޭރޭނެގޮތެއް )

    3
    1
  114. މިޒޫ

    މިކަން ފޮރުވަން ވެސް ބަޔަކު ހިތްވަރުދޭ!
    އިސްލާމް ދީނުގަ ޒިނޭކުރި ދެމީހުން ހައްދުޖަހާ ރަޖަމްވެސް ކޮއްފަ ވޭ!
    މާނަޔަކީ ކުއްފޮރުވުމެއްނޫން އެކަމަށް އަދަބުދީ އެހެން މީހުން އެއިން އިބުރަތެއް ހޯދުން ! އަހަރުމެންގެ ޅަޖީލް އެކަމަކުން ސަލާމަތް ކުރުން!
    އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅި ދަރިފަސްކޮޅެއް ލިބުުުުުުނަސް އެމީހުން އެއީ ކީއްކުރާބައެއް!
    ހަރާމްކަމަކުން ކޮންފައިދާއެއް ކުރާނީ!

    3
    1
  115. މައުޒީން

    މިގޮލާގެ މައްޗައް ލިވާތު ސާބިތުވާނަމަ ލިވާތުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ. އަދި އޭނާއައް ރާއްޖެ ނާދެވޭނެގޮތަ ހަދަން ޖެހޭ.

    5
    1
  116. ޏ

    ޢެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާެނެ.

    2
    1
  117. ބެއްޔާ

    ޗުޅީނެހީމޭރާ! ހައްހައްހާ! ޗުޅީނެހީމެރާ!

    3
    1
  118. މ

    ޑްރަގް ނުލިބިގެން ތީ ދޯ މި މީހާގަޑު ކުރާކަމަކީ. މީނަގެ އާއިލާ އަދި ރަށު މީހުންނަށް ވެސް ހުރި ހުތުރެއް. ނުލަފާ މީހަގަޑެއް

    1
    1
  119. ސޯ

    ތިކާގަރު ކަލޭގެ ރާއްޖެ ނައަރުވަންޖެޖެނީ

    1
    1
  120. ސިޑް

    ލަދުން ބޯފަޅައިގެންދާވަރުވޭ،،،،،،

    2
    1
  121. ކަލޯގަޔާ

    ހީވަނީ އެސޮރު ބަލިވެ އިނީމަ އަވަަށް ކައިވެނި ކުރީހެން އެބޯޓް ނުކުރަންވެގެން.

  122. ހަސަނު

    ބަޔަކު ކިތަންމެ މަޖާވެފައި ސަމާސާ ސަމާސާކޮށް ވާހަކަދެއްކިކަމުގައިވިޔަސް މިއީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށާއި އިސްލާމީ މުޖުތަމައަށް ވަރަށް ވޭންދެނިވި ހަބަރެއް. އަދި ބޮޑު ހިތާމައަކާ ލަދުވެތި އަދި އެހާމެ ބިރުވެރި އަމަލެއް. ބަޔަކު ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް މިކަމަށް ހިއްވަރުދޭ މިފަދަ ބަޔަކު މިޤައުމުގަ އެބަތިބި. ﷲ އެބައިގަނޑު ނިކަމެތިކޮށް ނައްތަވާލައްވާށި.

  123. ހަސަނު

    އަހަރުމެނަށް ކީންހޭ އެބަޔަކު އުޅޭނެގޮތަކަށް ެއބަޔަކު އުޅެފާނޭ ބަޔަކު ބުނެފާނެ. އެކަމް ދޮގެއް އެއީ. ފުރަތަމަ މިޤައުމުގަ މަސްތުވަތަކެތި ބޭނުންކުރަންފެށީ މަދުބައެއް. އެކަމަކު އެފަދަ މީހަކުނެއް އާއިލާއެއް މަދު. އެކަމާ ދިވެހިން މިކުރާ ހިތާމައައި އާއިލާތަކުގެ ކެކުޅުން އިހްސާސްކޮށްލައްވާ. އަދި މިއަދުވެސް އެކަމަށް ހިއްވަރުދޭމީހުން މަދެއްވެސް ނޫން. ﷲ މި ވަބާތަކުން މި ޤައުމާއި ދަރީންގެ މުސްތަޤްބަލް ރައްކާތެރިކުރައްވާނދޭވެ.

  124. ހަސަނު

    މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ މިކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށާއި މި ބޮޑުވެގެންވާ ފާފަކުރިނަމަ ކުރި މީހާއަށް ހައްޤު އަދަބު ދިނުމަށާއި ފިލާތިބެ ހިއްވަރު ނުދިނުމަށް ގޮވާލަން. އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިން ރައްޔިތުންގެ މި ކަންބޮޑުވުމާމެދު އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށް ގޮވާލަން.