އުުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފީޝަލް ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލެއް އިއްޔެ 13:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމާއި، ގުޅިގެން އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 10 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިއަދު 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޭނާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވާކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ޕޮގުބާ

  އަޅޭ 10 ދޯ ހިތްދަތި ވަރަށް އެހާކުޑަކުއްޖަކަށް ދޯ ތިބެހުނީ އަދަބު ބޮޑުކޮއްފަ ހުކުމްކުރުން އަސްކުރޭ 50 އަހަރަށް ހުކުމް ކުރަން ފެނެ

  24
  2
 2. ދޮންބީފާނު

  މާދަން ދޫކޮށްލާނެ

  16
 3. ސޮނިފުހޭ

  އޭނާ އަށް ބޮޑު މީހަކު ހޯދާ

  13
  2
 4. ދޮންބެ

  އެއީ ކޮންރަށެއްގެ ކާކުކަން ހާމަކުރުމުންދޯ އަހަރުމެން މިތިބަ އެހެން ކުޑަކުދިންވެސް އޭނާޔާ ދުރުހެލިކުރެވޭނީ

  19
 5. Anonymous

  ޢަޅާނުލާ ކަމެއްވާ އިރަށް ހަބަރު ނުފަތުރާ އެތޭން ތިބޭ ބިޑުން ތިކަމުގެ ބޭނުން ހިފާނެ އަދި ކަމާނުބެހޭ މީހާ ބާނާލެވޭ ތޯބަލާނެ ވަރަށް ރަގަޅައް ބައްލަވާނެ ވަރަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

 6. ކޮމެންޓްކުރާމީހާ

  ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްްލިފަހުން ކުޑަކުދިންނާ ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ..

  3
  1
 7. އިސްކިންޓޯޓޯސޮނިފުހޭ

  އެސޮރު މާ ވަހުޝިިިިިީ އިސްލަާމް ކިޔަވަން ޖެހެޭ.ނަރަކައިގެ ވާހަކަ ދައްކަންޖިހޭ.ނަރަކައަާއިދުރަށްދާންބުނެދެންޖިހޭނެ. 30އަހަރުއަލިފާންކައިފި.ދެންވެސް ހޭވެރިވޭ. ކުރީގެ އިސްލާމްޓީޗަރުންނަށްމި ކިޔަާއެއްޗެއްެއެގޭނެ.އެސޮރުމެންހާދަ މުގުރިހައެއް ކުޑަގޮޅީގައިބުޔޭ ޝެއިހުބޭ މެންނަށް މަގޮލަަަާ ގެ ސެލިއުޓް އަރިސް ކުރަން.މައިންބަފައިންނާ މުދައްރިސުން ދަރިން ނައް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދެއްވާ

  3
  1