ނިއުޒިލޭންޑްގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ދިވެއްސަކު ވާދަކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ނިއުޒީލެންޑުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ހަޓްސިޓީގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ދިވެއްސަކީ ޝާޒްލީ ރަޝީދެވެ. އޭނާއަކީ އެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހެކެވެ. އޭނާ އަންނަނީ ހަޓްސިޓީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އެއްވެސް ހިންގަމުންނެވެ.

ޝާޒްލީ ބުނީ، ހަޓްސިޓީ އަކީ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށާއި، ވިޔަފާރީއެއް ފެށުމަށްވެސް ރަނގަޅު ސިޓީއެއް ކަމަށާއި، މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް އެ ސިޓީގައި ކަންކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ ހަޓް ސިޓީއަކީ އިތުރު ވިޔަފާރިތަކަަށާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށާއި، އަދި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށްވެސް ޖާގަ އޮތް ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.

ANNOUNCEMENTI am really excited to announce I am standing for Hutt City Council, City wide Councillor.I love the...

Posted by Shazly Rasheed on Thursday, August 15, 2019

"އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އެ ސީޓީއަކީ ރައްކާތެރި، އަމާން ސިޓީއަކަށް ހަދަން، އަދި މިއީ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިތަަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސިޓީގެ ގޮތުގައި އެ ސިޓީ ހަދަން". އޭނާ ބުންޏެެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑްގެ ލޯކަލް އިންތިހާބު އޮންނާނީ ކޮންމެ ތިން އަހަރަކު އެއް އަހަރުއެވެ. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ލޯކަލް އިންތިހާބު މިއަހަރު އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރު 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ސިޓީ ކައުންސިލް

  ޝާޒްލީ ހޮވަން މަސައްކަތް ފަށާފިން

  31
  19
  • ދޭބަލަ

   ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

   9
   24
 2. ރާއްޖެ

  ކަމަނާގެ މަސައްކަތްޕުޅާއި ވިއަފާރިއަށާއި ލޯކަލް
  ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައިވެސް ކާމިޔާބީ އަށް
  އެދެމެވެ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް ފާގަތިކަން މިންވަރުކުރައްވާށި

  47
  11
 3. އެހެންތޭ

  މަމެންނަށް ރަނގަޅީ ތަމެން ނަށް ފުލުން އެއްވަނަ ލިބިއްޖެ ނަމައޭ ސަބަބަކީ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ތަމެން ތިޔާއި ދިވެހިން ކަމަށް ގެޓިންގް ހާރޓް ލޫޒް ކޮންޓްރޯލް ދޯ...

  24
  25
 4. ާމޯދީ

  ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ ބޭރުގައުމުތަކުގައި ދިވެހިން ވިޔަފާރި ކުރޭ! ޢެއީ މައްސަލެޔެއްނޫން.

  31
  1
 5. ސަމޭދާން

  މީހުން ކިޔާ ދިވެހިންނޭ އެހެން ގައުމުތައް ހަލާކުކުރަނީ. މިކަން ވެދާނެބާ ނިއުޒިލެންޑުގެ ހަލާކުގެ ފެށުމަށް.

  28
  11
 6. ޙަރީބު

  މި މުސްލިމެއްހޭ؟ ބުރުގާ އަޅަން ނުޖެހޭ ހައްދުފަހަނަ އެޅި މިސްލިމުން ކިޔަނީ މި ބައިގަނޑު ހިމެނޭ ގޮތަށް

  17
  6
 7. ކައްކަ

  މިކޮން ރަށަކު މަންޖެއެއްތަ.

  10
  1
  • ރާފިޢު

   ތީނަގެ މަންމަޔަކީ ކިލެގެ މީދޫ މީހެއް ބައްޕަޔަށް ކިޔަނީ ރަޝާދު ގެ ހުންނަނީ ޖަމާލުއްދީނު ސުކޫލު ކައިރީގައި ތީ އަމީނިއްޔާ އިން ކިޔެވި ދުވަސް ވަރު ލަވަމުބާރާތުގަ ބައިވެރިވި އަމީނިއްޔާގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރެއް

 8. ސަޓޯ

  ހާދަ ނަލައޭ ދޯ.. އެންމެ ނުރައެއްވެސްނެތް

  10
  4
 9. މަަލަަަކު

  ކަމަނާޔަށް ކާމިޔާބީ އަށް އެދެން!
  މީހަކަށް ނިއުމަތެއް ލިބިދާނެކަމަށް ހަސަދަލުމަކީ ދިވެހިންގެ ވައްތަރު!
  އަދިވެސް އެނުބާކަން މިގައުމުން ފިލާނުދޭ!
  އެހެން މީހުންނަށް ހެވެއް ލިބުމަށް ނޭދެނީ ކީއްވެ؟
  އޭނަޔަށް އެނިއުމަތް ލިބުނީމަ ތިބާ އަށް އެކަމުން ކޮންއެއްޗެއް މަދުވާތީބާ! ތިހަސަދަ ލީ!
  އޭނަޔަށް އެނިއުމަތް ލިބޭތޯ ދުއާ ކޮއްފިނަމަ މާދަމާ އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ނިއުމަތެއް ތިބާޔަށް ލިބިދާާނެ!

  21
  1
 10. ޢިސްކަންދަރު

  ދިވެހި ރާއްޖެ އައް އުފަންވެ ، ރާއްޖެ އިންކިޔާފަ ހުރިހާ މޮޅެއް ބޭރު ގައުމަކައް ، ކަޑަދޯ

  13
  7
 11. އަސްލީމް

  މީނާގެ ކިބައިގައި ދިވެހި ސިފައެއް ނުފެނޭ.. އަދި މީނާ ބޭރުގައުމެއްގެ ކައުންސިލަރަކައް ވީމަ އެކަމުން ދިވެހުރާއްޖެޔައް ކޮބާތަ މަންފާއެއް. އެހެރީ މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ދޫކޮއްގޮސް ފަރަންޖީއަކައް ވެގަނެގެން. ރާއްޖޭގައި އެބައުޅޭ ތިގޮތައް ބޭރައްގޮސް އުޅެވިދާނެ އެތަކެއް ބަޔަކު ރާއްޖެ ދޫކޮއްނުގޮސް މިތަނުގެ ހުރިހާ ބުރައަކާއި އެކުވެސް ގައުމައް ޚިދުމަތް ކުރަން. އެމީހުން ތި އަންހެނާ އައްވުރެ މާ އަގުބޮޑުވެފަ އަހަރެމެންގެ ނަޒަރުގައި މާ އަގުއެބަހުރި.

  28
  4
 12. މަވޯޓާ ޝާޒްލީ އަށް

  ނިއުޒިލޭންޑް ޖަޒީރާ އަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ޝާޒްލީއަށް ވޯޓް ދެއްވާ