މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކެއުމަށް ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން "ކޮންޑަމް"އެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

"ޖަޒީރާ ނޫޙަށް" މައުލޫމާތު ދިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ބުނީ "ކޮންޑަމް"އެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ފެނިފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އަހުމަދު ޝިޔާމް ކޭންބެއްލެވުމަށް އިން ތަށީންނެވެ.

މި މައްސަލަ ޖެހިގެން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މެމްބަރުން ކެއުން ބައްލަވައިގެނަށް ތަނަށް ވަޑައިގެން، އެކަން ބައްލަވާފައިވާކަމަށްވެސް މެމްބަރު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަމުން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ޝިޔާމު ކޭންބައްލަވަނިކޮށް ކަރުތެރޭގައި އެ ވަނީ ތާށިވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

41 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަ

  30
  9
 2. Anonymous

  ތިޔާ ވީ

  31
  6
 3. ބޯންބެ

  އެޖެންޑާ ކޮންޑަމް ، ހެ ހެހެހހެ

  75
  7
 4. ޢުމަރު

  ތިވާނީ މަންމާފުޅު އަދުރޭގެ ރޭވުމަކަށް. މިހާރު އޭނަހުންނާނީ ކިބުލެއްހެން ހިނިއައިސް

  32
  56
 5. ބޮނބި

  ކިހިނެއް އިންގެނީ ތި އޭނަ ކަރުތެރޭގަ ކުރިން އޮތް އެއްޗެއް ނޫންކަމެއް??

  101
  42
 6. ދިވެހިމީހާ

  ކޮންމެ ކަމަކަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރަންޏާ ކާނާއިން ވެސް ފެންނާނީ ހުރަސް.

  98
  10
 7. އަލީ

  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކެއުމަށްވެސް ލިބެންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ދިވެހިންނަށް ކާން ނުލިބޭ ތަކެތި.

  101
  3
 8. އަލީ

  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވަނީ ކޮންޑަމްގެ ހަރުބައި ކާލާފައި. އެބައެއްނެތް.

  67
  4
 9. ބަކުރުބެ

  ހާދަ ހޮޑުލަވައޭ

  60
  2
 10. މަމިޔޮކާކަ

  ތިޔައީ ފުޑްރެޕްކޮޅެއް. އެވެސް އޮއެގެންނުވާނެ .

  65
 11. ޑޮން އަހުމަދު

  ސުވާލަކީ ބޭނުންކޮށްފަ އޮތް ކޮންޑަމެއްހޭ؟

  75
  4
  • އ. ޖ. އ

   ކޮންމެސް ވަރަކަށް މަޔޮނައިސް ހުއްޓޯ

   21
   3
 12. މިހާރު

  ހަހަހަ....މިހާރު އޮންނާނީ ރާކަނި މަސް ކެވިފައި.....ލޮލް...

  42
  19
 13. ޙަރީބު

  ޝިޔާމު މެން ހާދަމީރު ކާއެއްޗިހި ކައޭދޯ.. މަމެން ގަރުދިޔަ ފެންފޮދެއް މިކާލަނީ އެކަމަކު އެވެރިންނަށް ވުރެ މާ އުފަލުގަ އިންޝާﷲ

  80
  3
  • Anonymous

   ލިބޭހާ ލާރި ނުލިބޭކަމަށްހެދި ސަންދޯކަށް އަޅަން ފޮރުވައިގެންތިބެ ގަރުދިޔަފެންބޯ ދިވެހިންވެސް މަދެއްނޫން

   27
   4
 14. ކިކިކި

  ?????

  32
  2
  • ސުދޭ

   މައިކުގެ ކޮޅަށް އަރުވާފައި އިންކަވަރ އެއީ

 15. ބޭޅާ

  މަސައްކަތާ ނުބައްދަލު މުސާރަ ނަގާ ހާޒިރުވިޔަސް ނުވިޔަސް ފުލް މުސާރަ ނަގާ، ބޮޑާ މަޖިލިސް މެންބަރުން ،
  ކޮންޑަމް ކާ މަޖިލިސް ، ހީހީ އަވަދި.

  58
  1
 16. ނަޖްވާ

  އެއީ މެމްބަރުން އަމިއްލަ ފައިސާ އިން ޚަރަދުކޮށްގެންތަ ނޫނީ މަޖްލިހުން ކޭންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާދީގެންތަ؟ މުސާރަ ދީފަ އަދި ކާންވެސް ފޯރު ކޮށްދޭ ދޯ އެ ތަނުން! ހަމަ އަހާލީ އަނެއްހެން!

  48
  1
 17. ހަސަން

  ދެން މިހާރު ތިތާށި ވި އެއްޗެއް ނެއްޓިޖެތޯ. ތިހާ ބޮޑު އެއްޗެއް އަނގައަށް ލޭވޭ އިރުވެސް އެންގިވަޑައި ނުގަންނަވާތޯ؟

  39
  8
 18. ކޮންޑަމް

  ތިއީ ކާއެއްޗެހީގައި އަޅާ ރަބަރު ކޮތަޅު

  42
  2
 19. މާބޭބެ ނޭފަރު

  އަހަރެމެންގެ އެމްޕީ އަށް ކާންދިނީތީ ހިތާމަހުރި. މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކޭނަމަ އެހެން މީހުންނަށް ކާންނުދީ. މިތިބީ ވާ ވެރިކަމެއް ކުރާ ބައެއް.

  9
  6
 20. ރަހުމަ

  ބޮޑަތި ޕާޓީ ދިރުވާލާމީހުނަށް އެޒާތު އެއްޗެހި ދިރުވާލަން ފަސޭހަވާނެ

  11
  1
 21. ބަނާނާ ސަރުކާރު

  ޕޕމގެ މެމްބަރެވީމަ މިއީ މަޖާކަމަކަށްވީ މޑޕ މީހުންނަ.. ބަލަ މިސަރުކާރާ މަޖުލިހުގެ ރައީސްގެ ނާގާބިލުކަމާ ކަންތައްތަ މޮނިޓާރނުކުރެވޭކަމާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާނެތްކަން ހިތަންއަރާ ރޮއިބަލަ.. ޖަޒީރާގަ އިންސާނުންނާ މަސްމަހާމެހިވެސް ކާންލިބެނީ ރަބަރު ކޮތަޅާ ކޮންޑަމް... ކޮންޑަމް ބޭނުންކުރާނެދޯ ގެރި ބަކަރިއާވެސް ކައިވެނި ކުރަން ހުއްދަދޭނެ ސަރުކާރެމީ..

  13
  3
 22. ޕސޓ

  ހާދަ ވައްތަރޭ ފިޔާ ކޮޅަކާ

  3
  6
 23. Anonymous

  ??????????

 24. މަރިޔަމްފުޅު

  ޖަޒީރާ ކޮންޑަމް????

  12
  2
 25. މަރިޔަމްފުޅު

  ޖަޒީރާ ކޮންޑަމް???

  10
  2
 26. މަރިޔަމްފުޅު

  ތިޔަވާނީ ޖަޒީރާ ކޮންޑަމް އަކަށް???

  13
  2
 27. އަޒާ

  ތިޔަގޮތަށް ކިތައް ކޮންޑަމް ކެވިފަ ހުންނާނެބާ..؟؟؟

  11
  1
 28. ދަރީ

  ޔާމީނު އެ އްޗެއް

  8
  8
 29. ާަަަަަެެެޮޮިުއަފީ

  އެޖެންޑާ19 ގަމަޖިލީހުން ކާނދެނީކޮންޑުމްރިހަ
  ކޮންޑަމް ޕާސްތާ ލިބެންއެބަހުރި އެޖެންޑާ19އޮން
  އަދި ސުޕެކެޓީކޮންޑަމް އެޖެންޑާ19އިން ލިބޭބާވަތް
  ކޮންޑަމް ނޫޑުލިސް އަދި ކޮންޑަމު ބިރިޔާނީ
  ކޮންޑަމް ކޮފީވެސްލިބެންއެބަހުރި އެޖެންޑާ19
  މަޖިލީހުން ކޮންޑަމުގެވަރައްގިނަބުއިމާ އަދިކެއުމާ
  ވަރައްތާޒާކަމާއެކުލިބިލައްވާނީހަމައެކަނިއެޖެންޑާ
  19މަޖިލީހުން ތާޒާކަމާއެކު ފިރިހެންއަންހެން
  ދެފެންއެއްކޮން އެޖެންޑާ19ކޮފީވެސްމަޖިލީހުން
  ދުރުވޭއަވަހައް އެޖެންޑާ19މަޖިލީހައް

  11
  4
 30. މަކުނުންގެ ގެ

  ރަގަޅު. ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު މުސާރަ ކައިގެން ތިބޭ ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ބައެއް.

  14
  1
 31. ޚާލި

  ދެން މަވެސް ކައްކާނީ މަގޭ ފިރިމީހާއަށް ކޮންޑަމް ރިހަ އެވެސް އެކި ފްލެވަރ ތަކުގެ... ހަމަ ހިނި އަންނަނީ ލޮލް

  11
  2
 32. ކަނބުލޮ

  ތި ކާއެއްޗިހި ތައްޔާރު ކުރިފަރާތުގެ އިހުމާލް ކަމަށްފެނޭ!
  އެހާ މުޑުދާރުކޮންތަ ކާއެއްޗިހި ހަދަނީ!
  ސާފުތާހިރުކަމުގެ އެވޯޑް އެފަރާތަށް އަރުވަންފެނޭ!
  އައްޗީޑި! ދެން އެބަޔަކުއަތުން ހުއްދަ ބާތިލް ކުރަންފެނޭ! ކައްކަމީހުން ބަނދިގޭ ގަވެސް ގެންގުޅެނީ އެތަ!
  ވެދާނެ ދޯ! ފިޔާގެ ބާވަތެއް ދައްކާލުންކަމަށްވެސް.

  6
  2
 33. ޢަލި

  ތިޔަ ވެދާނެ ކޮންޑަމް ފްރައިޑް ރައިސް އަށް

  11
  1
 34. ކަމަނަ

  ކުޅި ރަހަލާތަ

  11
  1
 35. ހަނދާންވަނީ

  އިއްޒަތްރެތިވީވީނުން ނޫހުގެ ފަލަސުރުހީގަވެސް މިވާހަކަ! ނޫސް ސާބަހޭ!

  7
  1
 36. އަފީ

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތު،

  5
  1
 37. ޖާން

  ޔަޤީން ތިވާނީ ތިމީހާ ގަނޑު ޖެއްސި ސްޓަންޓަކަށް.
  ތީކޮން ބައެއް.

 38. Anonymous

  ކޮންޑަމު ސިޔާމް